ประกาศกระทรวงมหาดไทย 2

ข่าวราชการ พรบ.ควบคุมอาคาร -- อาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2533 16:02:00 น.
ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภท
ในท้องที่บางส่วนในตำบลพลา ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง ตำบลมาบตาพุด ตำบลเนินพระ
ตำบลปากน้ำ ตำบลเชิงเนิน ตำบลตะพง ตำบลเพ ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง
และตำบลซากพง ตำบลกร่ำ ตำบลเนินฆ้อ ตำบลปากน้ำกระแส ตำบลคลองปูน ตำบลพังราด
อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 รัฐ
มนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยคำแนะนำของอธิบดีกรมโยธาธิการจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ในประกาศกระทรวงหมาดไทยนี้
"บริเวณที่ 1"  หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณที่วัดจากแนวชายฝั่งทะเลของแผ่นดิน
และแนวชายฝั่งทะเลของเกาะเสม็ดในจังหวัดระยองเข้าไปในแผ่นดินเป็นระยะ  50  เมตร ตลอด
แนวชายฝั่งทะเล เว้นแต่
(1) พื้นที่ในบริเวณเขตทหาร ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง
(2) พื้นที่ในบริเวณเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง
ระยอง
(3) พื้นที่ในบริเวณเขตพระตำหนักระยอง ตำบลกร่ำ อำเภอแกลง
(4) พื้นที่บริเวณที่ 4
"บริเวณที่ 2" หมายความว่า พื้นที่ในบริเวณที่วัดจากแนวเขตบริเวณที่ 1 ออกไปอีก
เป็นระยะ 150 เมตร ตลอดแนว
"บริเวณที่ 3" หมายความว่า พื้นที่ในบริเวณที่วัดจากแนวเขตบริเวณที่ 2 ออกไปอีก
เป็นระยะ 300 เมตร ตลอดแนว
"บริเวณที่ 4" หมายความว่า พื้นที่ในบริเวณรอบนอกเขตพระตำหนักระยองในระยะ
100 เมตร
ทั้งนี้ ตามแผนที่ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้
ข้อ 2 ให้กำหนดพื้นที่ในท้องที่บางส่วนในตำบลพลา   ตำบลบ้านฉาง   อำเภอบ้านฉาง
ตำบลมาบตาพุด  ตำบลเนินพระ ตำบลปากน้ำ  ตำบลเชิงเนิน ตำบลตะพง  ตำบลเพ  ตำบลแกลง
อำเภอเมืองระยอง และตำบลซากพง  ตำบลกร่ำ ตำบลเนินฆ้อ ตำบลปากน้ำกระแส ตำบลคลองปูน
ตำบลพังราด  อำเภอแกลง  จังหวัดระยอง ภายในบริเวณแนวเขตตามแผนที่ท้ายประกาศกระทรวง
มหาดไทยนี้ เป็นบริเวณห้ามก่อสร้างอาคารชนิดและประเภท ดังต่อไปนี้
(ก) ภายในบริเวณที่ 1 และบริเวณที่ 4 ห้ามก่อสร้างอาคารอื่นใด เว้นแต่
(1) อาคารอยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยวชั้นเดียวมีความสูงไม่เกิน 6 เมตร  พื้นที่
อาคารรวมกันไม่เกิน 75 ตารางเมตร  โดยอาคารแต่ละหลังตั้งห่างกันไม่
น้อยกว่า 4 เมตร ห่างเขตที่ดินของผู้อื่นไม่น้อยกว่า 2 เมตร  มีที่ว่างโดย
รอบอาคารไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของที่ดินแปลงที่ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
นั้น และต้องห่างจากฝั่งทะเลไม่น้อยกว่า 20 เมตร
(2) เขื่อน ทางหรือท่อระบายน้ำ รั้วหรือกำแพงที่มีความสูงไม่เกิน 1 เมตรและ
ท่าเทียบเรือ
(3) อาคารของทางราชการ และต้องห่างจากชายฝั่งทะเลไม่น้อยกว่า 20 เมตร
(ข) ภายในบริเวณที่ 2 ห้ามก่อสร้างอาคารชนิดและประเภท ดังต่อไปนี้
(1) อาคารที่มีความสูงเกิน 12 เมตร
(2) โรงงานทุกประเภท  เว้นแต่โรงงานที่ประกอบกิจการโดยไม่ก่อเหตุรำคาญ
ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขหรือไม่เป็นมลพิษต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อม
และมีพื้นที่ทุกชั้นในหลังเดียวกัน  หรือหลายหลังรวมกันไม่เกิน 100 ตาราง
เมตร
(3) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันภยันตรายอันเกิดแต่การเล่นมหรสพ
(4) สถานีขนส่งตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก
(5) อาคารเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดที่มีพื้นที่ทุกชั้นในหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันเกิน
10 ตารางเมตร หรือเป็นไปเพื่อการค้า หรือก่อเหตุรำคาญตามกฎหมายว่า
ด้วยการสาธารณสุข
(6) อาคารขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นหรือชั้นหนึ่งชั้นใดในหลังเดียวกันเกิน
2,000 ตารางเมตร
(7) ตลาดที่มีพื้นที่ทุกชั้นในหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันเกิน  300  ตาราง
เมตร หรือตลาดที่มีระยะห่างจากตลาดอื่นน้อยกว่า 50 เมตร
(8) โรงซ่อม สร้าง หรือบริการยวดยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ทุกชนิดซึ่งไม่
ใช่โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
(9) สถานที่บรรจุก๊าซและสถานที่เก็บก๊าซตามกฎหมายว่าด้วยการบรรจุก๊าซปิโตร
เลียมเหลว
(10) สถานที่เก็บน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อการจำหน่ายขายและสถานีบริการน้ำมันเชื้อ
เพลิงตามกฎหมายว่าด้วยการเก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิง
(11) สถานพยาบาลที่มีเตียงสำหรับผู้ป่วยค้างคืนเกิน 5 เตียง
(12) ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายทุกชนิด เว้นแต่ป้ายบอกชื่อสถานที่
ที่มีความสูงไม่เกิน 12 เมตร
(13) อาคารที่สร้างด้วยวัสดุไม่ถาวรหรือไม่ทนไฟเป็นส่วนใหญ่ เว้นแต่อาคารเดี่ยว
ชั้นเดียวที่มีความสูงไม่เกิน 6 เมตร และต้องมีระยะห่างจากอาคารอื่นโดย
รอบไม่น้อยกว่า 4 เมตร
(14) เพิงหรือแผงลอย
(15) ห้องแถวหรือตึกแถว
(16) อาคารที่มีที่ว่างในที่ดินแปลงที่ก่อสร้างอาคารน้อยกว่าร้อยละ 50  ของเนื้อ
ที่ดินแปลงที่ขออนุญาตก่อสร้างอาคารนั้น
(17) อาคารที่มีระยะห่างจากอาคารอื่นน้อยกว่า 2 เมตร ในที่ดินแปลงที่ขออนุญาต
ก่อสร้างอาคารนั้น
(18) ณาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยารควบคุมสุสานและณาปนสถาน
(19) อาคารเก็บสินค้า อาคารหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่มีลักษณะในทำนอง
เดียวกัน ที่ใช้เป็นที่เก็บ พัก หรือขนถ่ายสินค้าหรือสิ่งของเพื่อประโยชน์ทาง
การค้าหรืออุตสาหกรรม ที่มีพื้นที่อาคารรวมกันเกิน 100 ตารางเมตร
(20) โรงกำจัดขยะมูลฝอย
(ค) ภายในบริเวณที่ 3 ห้ามมิให้ก่อสร้างอาคารชนิดและประเภท ดังต่อไปนี้
(1) อาคารตาม (ข) (2) (5) (8) และ (9)
(2) อาคารตาม (ข) (19)  ที่มีพื้นที่ทุกชั้นในหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกัน
เกิน 200 ตารางเมตร
(3) อาคารที่มีที่ว่างในที่ดินแปลงที่ก่อสร้างอาคารน้อยกว่าร้อยละ 30  ของเนื้อ
ที่ดินแปลงที่ขออนุญาตก่อสร้างอาคารนั้น
การวัดความสูงให้วัดจากระดับพื้นดินถึงส่วนที่สูงที่สุดของอาคาร
ข้อ 3 ภายในบริเวณพื้นที่ที่กำหนดตาม ข้อ 2  ห้ามมิให้บุคคลดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้
อาคารใด ๆ ให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในข้อ 2
ข้อ 4 อาคารที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ที่กำหนดไว้ตาม ข้อ 2 ก่อนหรือในวันที่ประกาศกระทรวง
มหาดไทยนี้ใช้บังคับ  ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปิบัติตามประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้  แต่ห้ามดัดแปลง
หรือเปลี่ยนการใช้อาคารดังกล่าว  ให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดใน
ข้อ 2
ข้อ 5 อาคารที่ได้รับใบอนุญาตให้ก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนการใช้ ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะว่าด้วยกิจการนั้น  ก่อนวันที่ประกาศ
กระทรวงมหาดไทยนี้ใช้บังคับ  ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ แต่จะ
ขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาตให้เป็นการขัดต่อประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ไม่ได้
ข้อ 6 ประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุ
เบกษา เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535
พลเอก อิสระพงศ์  หนุนภักดี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

บันทึก
เรื่อง ประกาศกระทรวงมหาดไทย ตามมาตรา 13
แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

ลำดับ        กรุงเทพฯ               เขตท้องที่แขวง.-     ลงวันที่     รจ./ตอน

1    (ดูประกอบในข้อบัญญัติ กทม. ลำดับที่ 3)    2524                  98/35

บันทึก.....................................
2    ริมถนนเจ้าพระยาทั้ง 2 ฟาก (ดูข้อบัญญัติ กทม.

ลำดับที่ 2)                          2524                  98/88

บันทึก.....................................
3    1. มีนบุรี
2. หนองจอก คลองสิบ คู้ฝั่งเหนือ

3. ลาดกระบัง                       2524                  98/122

บันทึก.....................................
4    1. บางกะปิ หัวหมาก สะพานสูง
2. พระโขนง ประเวศ และ
3. ลาดกระบัง คลองสองต้นนุ่น คลองสามประเวศ

ลำปลาทิง                        2524

บันทึก.....................................

5    ริมคลองวัดราชบพิธทั้งสองฝั่ง             2524                  98/152

บันทึก.....................................
6    ภาษีเจริญ บางไผ่ บางแคเหนือ และคลองขวาง

(มีแก้ไขโดยลำดับที่ 11)                                 98/168

บันทึก.....................................
7    ตลิ่งชัน ฉิมพลี บางระมาด บางเชือกหนัง บางพรม

(มีแก้ไขโดยลำดับที่ 10)           2524                  98/168

บันทึก.....................................

8    ยานนาวา ริมคลองกรวยทั้ง 2 ข้าง        2524                  98/168

บันทึก.....................................
9    1. มีนบุรี
(ฉ.2)  2. หนองจอก คลองสิบ คู้ฝั่งเหนือ
3. ลาดกระบัง
บันทึก.....................................
10    ตลิ่งชัน ฉิมพลี บางระมาด บางเชือกหนัง บางพรม
(โดยให้แก้ไข ฉ.1 ตามลำดับที่ 7 ใน
"ข้อ 1,2.1,3 และเพิ่มเป็นข้อ 3 ทวิ-ตรี

ต่อมามีแก้โดยลำดับที่ 12 ฉ.3")     2525                  99/3

บันทึก.....................................
11    ภาษีเจริญ บางไผ่ บางแคเหนือ และคลองขวาง
(ฉ.2)       (โดยให้แก้ไข ฉ.1 ตามลำดับที่ 6 ใน
"ข้อ 1,2.1,3 และเพิ่มเป็นข้อ 3 ทวิ-ตรี)
2525                  99/3
บันทึก.....................................
12    เขตตลิ่งชัน ฉิมพลี บางระมาด บางเชือกหนัง
(ฉ.3)       บางหรม (โดยให้แก้ ฉ.1 ลำดับที่ 7 ในข้อ

"1,2.1 และ 3 ตรี")            2525                  99/108

บันทึก.....................................
13    ภาษีเจริญ บางไผ่ บางแคเหนือ และคลองขวาง
(ฉ.3)       (โดยให้แก้ไข ฉ.1 ตามลำดับที่ 6 อีก ใน
"ข้อ 1,2.1,3 ตรี และแผนที่ท้ายประกาศฯ")
2525                  99/108
บันทึก.....................................
14    1. ดุสิต ถนนนครไชยศรี วชิรพยาบาล ดุสิต
จิตรลดา และสี่แยกมหานาค
2. พญาไท ทุ่งพญาไท สามเสนใน
3. ป้อมปราบศัตรูพ่าย วัดโสมนัส และ

4. พระนคร วัดสามพระยา บางขุนพรม     2525                  99/146

บันทึก.....................................
15    บริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ชั้นใน

เขตพระนคร                                  29 มี.ค.29   101/72

บันทึก.....................................
16    ริมถนนรัชดาภิเษก ทั้ง 2 ฟาก
1. ห้วยขวาง สามเสนนอก ห้วยขวาง และ

2. บางเขน ลาดยาว                  2527                 101/112

บันทึก.....................................
17    พระนครศรีอยุธยา อ.บางไทร พระนครศรีอยุธยา

บางปะอิน และวังน้อย             2527                 101/139

บันทึก.....................................
18    ริมถนนรัชดาภิเษกทั้ง 2 ฟาก
1. บางกอกใหญ่ วัดท่าพระ และ

2. ธนบุรี ตลาดพลู บุคคโล                                   102/87

บันทึก.....................................

19    เขตอนุรักษ์เมืองเก่า ลพบุรี              2532                 106/61

ปี พ.ศ. 2528
บันทึก.....................................

20    กรุงเทพฯ                  มีนบุรี              28 ธ.ค.30   105/4

สงขลา                    เมือง              11 พ.ย.30   104/250

สมุทรปราการ               เมือง              15 มี.ค.33   107/44

สมุทรปราการ               พระประแดง          6 มิ.ย.29   103/109

นครชัยศรี นครปฐม           ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ     18 ก.พ.29   103/37

พระนคร ชนะสงคราม ตลาดยอดฯ                  26 มี.ค.29   103/51

นครปฐม                   เมือง              23 ก.ค.29   103/131

นครสวรรค์                 ตาคลี               8 ต.ค.29   103/178

กรุงเทพฯ                  คลองตัน,พระโขนง    18 มิ.ย.28   102/84

กรุงเทพฯ                  ธนบุรี              25 ก.ค.28   102/98

--ราชกิจจานุเบกษา--
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง