ข้อมูลสำหรับผู้สื่อข่าวต่างประเทศในการทำข่าวการประชุม APEC Business Advisory Council meeting (ABAC) และการประชุม APEC Voices of the Future meeting (VOF) ระหว่างวันที่ ๔ – ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ข่าวต่างประเทศ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2560 13:39 น. —กระทรวงการต่างประเทศ

ตามที่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม APEC Business Advisory Council meeting (ABAC) ณ Ariyana convention center นครดานัง ระหว่างวันที่ ๔ – ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ และการประชุม APEC Voices of the Future meeting (VOF) ณ โรงแรม Palm Garden เมืองฮอยอัน สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ ๕ – ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นั้น กระทรวงการต่างประเทศขอแจ้งข้อมูลการลงทะเบียนสำหรับสื่อมวลชนที่ประสงค์จะเดินทางไปรายงานข่าวการประชุมฯ ดังกล่าว ตามที่ได้รับจากกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ดังนี้? ๑.๑ ผู้สื่อข่าวสามารถลงทะเบียนออนไลน์โดยตรงที่ http://www.apec2017.vn/ ภายใต้หัวข้อ Media Registration ตั้งแต่วันที่ ๑๗ ถึงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๐? --กองการสื่อมวลชน กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ--

ข้อมูลสำหรับผู้สื่อข่าวต่างประเทศในการทำข่าวการประชุม APEC Business Advisory Council meeting (ABAC) และการประชุม APEC Voices of the Future meeting (VOF) ระหว่างวันที่ ๔ – ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

๑. การลงทะเบียน?

๑.๒ เอกสารประกอบการลงทะเบียน ได้แก่ (๑) รูปถ่ายดิจิทัล และ (๒) สำเนาหนังสือเดินทางที่มีอายุเกิน ๖ เดือน ซึ่งจะต้องดำเนินการอัพโหลดระหว่างการลงทะเบียนออนไลน์?

๒. การตรวจลงตรา?

ผู้สื่อข่าวที่ถือหนังสือเดินทางประเทศไทย (ทั้งหนังสือเดินทางธรรมดาและราชการ) สามารถเดินทางเข้าเวียดนามได้โดยไม่ต้องขอรับการตรวจลงตรา ทั้งนี้ สามารถพำนักอยู่ในเวียดนามได้ ๓๐ วันนับแต่วันที่เดินทางถึง

๓. สามารถสืบค้นข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ http://www.apec2017.vn/ หรือติดต่อสอบถามข้อมูลโดยตรงได้ที่ :

๓.๑ ด้านสารัตถะ Ms. Tran Thi Minh Hue, Viet Nam Chamber of Commerce and Industry โทร ๐๐๘๔-๙๘๙๐-๘๔๙๔๘ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ huetm@vcci.com.vn และ Ms. Le Hong Nhung, International Department of the Central Committee of the Ho Chi Minh Communist Youth Union โทร ๐๐๘๔-๙๐๔๗-๔๖๗๙๙ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ lehongnhung2@gmail.com

๓.๒ ด้านการลงทะเบียน Mr. Pham Hoang Tung, Press and Information Department, Ministry of Foreign Affairs โทร ๐๐๘๔-๙๐๓๔-๐๒๔๒๔ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ hoangtung.p@gmail.com

๓.๓ ด้านการตรวจลงตรา Mr. Dan Anh Tuan, Foreign Press Center, Ministry of Foreign Affairs โทร ๐๐๘๔-๑๖๖๖-๖๘๘๖๖ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ dananhtuan.mofa@gmail.com


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ