กระทรวงการต่างประเทศมอบของขวัญปีใหม่ ๒๕๖๒ แก่ประชาชน

ข่าวต่างประเทศ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2561 13:17 น. —กระทรวงการต่างประเทศ

กระทรวงการต่างประเทศขอมอบของขวัญปีใหม่ ๒๕๖๒ แก่ประชาชน ตามนโยบายมอบของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชนของรัฐบาล โดยการเปิดบริการพิเศษเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวกและลดภาระค่าใช้จ่าย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. การบริการรับคำร้องหนังสือเดินทางเล่มบุคคลทั่วไปในวันเสาร์ มีรายละเอียดการให้บริการ ดังนี้

  • - วันเปิดบริการ – วันเสาร์ที่ ๘, ๑๕, ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ และวันเสาร์ที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๒
  • - สถานที่ให้บริการ

(๑) สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ศรีนครินทร์ (ศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค)

(๒) สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปิ่นเกล้า (อาคาร SC Plaza/ สายใต้ใหม่)

(๓) สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว MRT คลองเตย

  • - เวลาให้บริการ – เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๓๐ น.
  • - ประเภทการให้บริการ – สำหรับการทำหนังสือเดินทางธรรมดา โดยจัดส่งทางไปรษณีย์ (EMS)

๒. การบริการเอกสารแปลสำเร็จรูปก่อนการรับรองเอกสารสำหรับประชาชนเป็นเวลา ๓ เดือน เพื่ออำนวยความสะดวกและลดภาระค่าแปลเอกสาร โดยมีรายละเอียดการบริการ ดังนี้

  • - วันเปิดบริการ – เดือนมกราคม – มีนาคม ๒๕๖๒
  • - สถานที่ให้บริการ – กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ
  • - เวลาให้บริการ – เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๓๐ น.
  • - ประเภทการให้บริการ – เฉพาะเอกสาร ๑๖ ประเภท ได้แก่ (๑) บัตรประจำตัวประชาชน (๒) แบบรับรองการทะเบียนราษฎร (๓) ทะเบียนบ้าน (๔) สูติบัตร (๕) มรณบัตร (๖) ใบสำคัญการสมรส (๗) ทะเบียนสมรสและบันทึก (๘) ใบสำคัญการหย่า (๙) ทะเบียนหย่าและบันทึก (๑๐) ทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว (๑๑) บันทึกฐานะแห่งครอบครัว (๑๒) หนังสือรับรองการใช้คำนำหน้านาม (๑๓) หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อสกุล (๑๔) หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว (๑๕) หนังสือสำคัญการร่วมใช้ชื่อสกุล และ (๑๖) หนังสือสำคัญการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อสกุล
  • - รูปแบบการให้บริการ – (๑) ประชาชนเจ้าของเอกสารต้องนำมายื่นและกรอกคำร้องด้วยตนเอง และจะไม่รับเอกสารที่ยื่นผ่านตัวแทนหรือนายหน้า โดยมีค่าธรรมเนียมนิติกรณ์ตามปกติ (๒) การส่งคืนเอกสารให้ประชาชนจะส่งทางไปรษณีย์ เพื่อลดภาระการเดินทางมารับเอกสารด้วยตนเอง ทั้งนี้ มีค่าบริการส่งเอกสารทางไปรษณีย์จำนวน ๖๐ บาท

ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลหรือรายละเอียดเพิ่มเติมตลอด ๒๔ ชั่วโมงได้ที่ Call Center กรมการกงสุล ๐ ๒๕๗๒ ๘๔๔๒ และที่ Facebook กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

ที่มา: กองการสื่อมวลชน กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ