การจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ถวายพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วโลก

ข่าวต่างประเทศ 2 มกราคม พ.ศ. 2562 13:37 น. —กระทรวงการต่างประเทศ

เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ - ๑ มกราคม ๒๕๖๒ กระทรวงการต่างประเทศได้ร่วมมือกับกระทรวงวัฒนธรรมในการจัดกิจกรรม “สวดมนต์ข้ามปี ถวายพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วโลก" โดยอาราธนาประมุขสงฆ์ และเชิญรัฐมนตรี พร้อมผู้บริหารระดับสูงจาก ๑๒ ประเทศ ได้แก่ ราชอาณาจักรภูฏาน ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มองโกเลีย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐสิงคโปร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม มาเข้าร่วมกิจกรรมฯ พร้อมอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุหรือพระพุทธรูปที่สำคัญจากประเทศดังกล่าวมาประดิษฐานให้พุทธศาสนิกชนได้กราบสักการะบูชา ที่มา: กองการสื่อมวลชน กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

การจัดงานนี้เป็นครั้งแรกที่มีการอาราธนาประมุขสงฆ์และเชิญผู้บริหารระดับสูงจากต่างประเทศมาเข้าร่วม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ด้านพระพุทธศาสนากับต่างประเทศและส่งเสริมให้มีการจัดพิธีสวดมนต์ข้ามปีในต่างประเทศ โดยในคืนวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๒๓.๔๐ น. พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะผู้แทนนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานในพิธีสวดมนต์ข้ามปีฯ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ซึ่งมีประมุขสงฆ์และผู้บริหารระดับสูงจากต่างประเทศ รวมทั้งผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมด้วย


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ