การฝึกอบรม หัวข้อ การจัดทำและนำเสนอรายงานประเทศภายใต้อนุสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคี ประจำปี ๒๕๖๒

ข่าวต่างประเทศ 3 เมษายน พ.ศ. 2562 16:01 น. —กระทรวงการต่างประเทศ

ที่มา: กองการสื่อมวลชน กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับสำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Office of the High Commissioner for Human Rights – OHCHR) จัดการฝึกอบรมในหัวข้อ “การจัดทำและนำเสนอรายงานประเทศภายใต้อนุสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคี” ประจำปี ๒๕๖๒ สำหรับเจ้าหน้าที่รัฐที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับการจัดทำและนำเสนอรายงานประเทศ จำนวน ๓๗ คน ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ที่โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสานต่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการดำเนินการตามพันธกรณีของไทยภายใต้อนุสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนผ่านการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะที่จำเป็นในการจัดทำและนำเสนอรายงานประเทศ และเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ: สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ในห้วงปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ ในมิติของการดำเนินการตามพันธกรณีระหว่างประเทศ

ในโอกาสนี้ นางกาญจนา ภัทรโชค อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยเน้นความสำคัญของการจัดทำรายงานประเทศ ซึ่งไม่เพียงแต่จะเป็นพันธกรณีภายใต้อนุสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคี แต่ยังเป็นกระบวนการสำคัญในการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนในประเทศ โดยเฉพาะการเสริมสร้างความตระหนักรู้และความรู้ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน การสร้างวัฒนธรรมการทำงานแบบบูรณาการ และการติดตามให้เกิดความคืบหน้าที่เป็นรูปธรรมในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในประเทศ

ในห้วงการฝึกอบรม นาง Maria Virginia Bras Gomes อดีตประธานคณะกรรมการว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม แห่งสหประชาชาติ และนาง Nosy Ramamonjisoa เลขานุการคณะกรรมการฯ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับกลไกที่เกี่ยวข้องกับอนุสัญญาด้านสิทธิมนุษยชน ตลอดจนกระบวนการและแนวทางการจัดทำรายงานประเทศโดยรัฐภาคี โดยผู้เข้าร่วมฝึกอบรมได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและข้อมูลระหว่างหน่วยงานในรูปแบบการอภิปรายกลุ่มและการจำลองสถานการณ์ด้วย

กระทรวงการต่างประเทศได้ร่วมกับคณะกรรมการว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม แห่งสหประชาชาติจัดการฝึกอบรมในหัวข้อ “การจัดทำและนำเสนอรายงานประเทศภายใต้อนุสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคี” ครั้งแรก เมื่อวันที่ ๘ – ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ที่ จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนงานด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยภายใต้การดำเนินการของกระทรวงการต่างประเทศ


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ