การประชุมรับฟังความเห็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเรื่องหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเพื่อเตรียมการสำหรับการประชุมระดับสูงว่าด้วยหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และการฉลองวันอนามัยโลก

ข่าวต่างประเทศ 26 เมษายน พ.ศ. 2562 15:59 น. —กระทรวงการต่างประเทศ

เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ กระทรวงการต่างประเทศ ได้ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ จัดการประชุมรับฟังความเห็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเรื่องหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเพื่อเตรียมการสำหรับการประชุมระดับสูงว่าด้วยหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า พร้อมทั้งฉลองวันอนามัยโลก ณ โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าร่วมประมาณ ๓๐๐ คน ประกอบด้วย ภาครัฐ ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ องค์กรท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ และเยาวชน

นายพิชิต บุญสุด รองอธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ กล่าวเปิดการประชุมโดยเน้นถึงความสำคัญของภาคส่วนต่าง ๆ ในการร่วมกันขับเคลื่อนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า บทบาทของกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในการขับเคลื่อนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงในห้วงที่ไทยดำรงตำแหน่งประธานกลุ่มนโยบายต่างประเทศและสุขภาพโลก ได้ผลักดันข้อมติที่สำคัญให้สหประชาชาติกำหนดวันที่ ๑๒ ธันวาคมของทุกปีเป็นวันหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสากล และให้จัดการประชุมระดับสูงว่าด้วยหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในปี ๒๕๖๒ พร้อมกันนี้ รองอธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศได้เชิญชวนผู้เข้าร่วมให้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่าและแสดงความเห็นอย่างแข็งขันเพื่อรวบรวมเป็นข้อเสนอของไทยต่อการประชุมระดับสูงดังกล่าว

นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้กล่าวปาฐกถาถึงความเป็นมาและปัจจัยที่จำเป็นในการขับเคลื่อนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในประเทศไทย ตามด้วยถ้อยแถลงจาก พญ.เรณู มาดันลัล การ์ก รักษาการผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย ถ้อยแถลงจากผู้แทนคนพิการ และผู้แทนเยาวชน เพื่อร่วมฉลองวันอนามัยโลกและย้ำความสำคัญของหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

ในช่วงบ่าย ได้แบ่งการรับฟังความเห็นเป็น ๓ ห้องตามหัวข้อที่สหประชาชาติกำหนดให้รับฟังความเห็นจากประเทศต่าง ๆ ได้แก่ (๑) หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในฐานะตัวขับเคลื่อนการพัฒนาและความเจริญของประเทศอย่างทั่วถึง (๒) หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในแง่ของความมุ่งมั่นที่จะสร้างความเท่าเทียมและการไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลัง และ (๓) การดำเนินการและการลงทุนของภาคส่วนต่าง ๆ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยเมื่อการรับฟังความเห็นเสร็จสิ้น ผู้แทนแต่ละห้องได้นำเสนอผลการรับฟังความเห็นเพื่อนำไปประมวลประกอบการประชุมรับฟังความเห็นในระดับระหว่างประเทศ ซึ่งกำหนดในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ ที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก และเพื่อเตรียมการประชุมระดับสูงว่าด้วยหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ซึ่งกำหนดจะมีขึ้นในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒ ในช่วงสัปดาห์เปิดการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ ๗๔

ที่มา: กองการสื่อมวลชน กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ