บทบาทไทยในการส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต

ข่าวต่างประเทศ Monday September 16, 2019 13:08 —กระทรวงการต่างประเทศ

ด้วยเมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒ นางบุษยา มาทแล็ง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และคณะเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต เพื่อประเมินความพร้อมในการเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนจากประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political-Security Community Fact-Finding Mission – APSC FFM) โดยนายดนัย การพจน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี นางสาวภัทรัตน์ หงษ์ทอง อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ และคณะเจ้าหน้าที่ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมโรงเรียน Escola Basica Filial Acanuno (อนุบาลและประถมศึกษา) และโรงเรียน Escola Basica Central Hera (ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา) ที่ตำบล Hera อำเภอ Aldria Horidollar กรุงดิลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต ซึ่งโรงเรียนทั้งสองอยู่ภายใต้โครงการความร่วมมือการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อส่งเสริมการศึกษา สุขภาพ อนามัย โภชนาการและการเรียนรู้ด้านการเกษตร ให้กับเด็กนักเรียนติมอร์ตั้งแต่ปี ๒๕๕๗

นอกจากนี้ คณะฯ ยังได้เยี่ยมชมพื้นที่และพบปะเกษตรกรชาวติมอร์ฯ ที่เคยร่วมในโครงการพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งกรมความร่วมมือระหว่างประเทศได้ริเริ่มดำเนินงานเพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนแก่ติมอร์-เลสเต ในกรอบทวิภาคี (๒๕๕๓ – ๒๕๕๘) และในกรอบไตรภาคีภายใต้โครงการ Sufficiency Economy and Business Promotion in the Agricultural Sector ระหว่างไทย เยอรมนี และติมอร์-เลสเต (๒๕๕๙ – ๒๕๖๐) โดยพัฒนาขีดความสามารถของเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรและสร้างชุมชนต้นแบบตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งในด้านการปลูกพืชแบบผสมผสาน การผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการเพาะปลูก การทำอาหารสัตว์จากวัสดุธรรมชาติในพื้นที่ การเพาะเลี้ยงปลาน้ำจืด การแปรรูปและเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร รวมถึงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับเกษตรกรและยุวเกษตรกรผู้สนใจ

ทั้งนี้ ไทยและติมอร์-เลสเต ได้มีบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการ (MOU on Economic and Technical Cooperation) ระหว่างกันตั้งแต่ปี ๒๕๔๖ เพื่อสะท้อนความุ่งมั่นของไทยในการส่งเสริมการพัฒนาประเทศของติมอร์-เลสเต ในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะการเกษตร โดยได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในฐานะแนวทางหนึ่งในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ปัจจุบันไทยและติมอร์-เลสเต อยู่ระหว่างการจัดทำแผนความร่วมมือเพื่อการพัฒนา ระยะ ๓ ปี ฉบับที่ ๓ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในด้านการพัฒนาแก่ติมอร์-เลสเต ในสาขาหลัก คือ การเกษตร การศึกษา และสาธารณสุข ในโอกาสการเยือนติมอร์-เลสเต ครั้งนี้ อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศยังได้เข้าพบหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงเกษตรและประมง อธิบดีกรมวางแผน นโยบายและความร่วมมือ กระทรวงศึกษาธิการ เยาวชนและกีฬา ของติมอร์-เลสเต รวมทั้งผู้แทน United Nations Population Fund (UNFPA) และผู้แทน World Health Organization (WHO) เพื่อหารือถึงแนวทางในการร่วมดำเนินงานส่งเสริมความร่วมมือ เพื่อการพัฒนาในติมอร์-เลสเต อย่างครอบคลุมและยั่งยืนในกรอบความร่วมมือต่าง ๆ

ที่มา: กระทรวงการต่างประเทศ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ