รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานในพิธีปิดโครงการรับนักศึกษาจากจังหวัดชายแดนภาคใต้มาฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติงานที่กระทรวงการต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๖๓ รุ่นที่ ๑๕

ข่าวต่างประเทศ Friday February 7, 2020 13:55 —กระทรวงการต่างประเทศ

เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เป็นประธานในพิธีปิดโครงการรับนักศึกษาจากจังหวัดชายแดนภาคใต้มาฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติงานที่กระทรวงการต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๖๓ รุ่นที่ ๑๕ ที่ห้องบัวแก้ว กระทรวงการต่างประเทศ โดยมีนายชัยณรงค์ กีรติยุตวงศ์ เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง นางสาวลดา ภู่มาศ ผู้อำนวยการสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ผู้แทนสำนักนโยบายและแผน ผู้แทนสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวจังหวัดยะลา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีดังกล่าวด้วย

ผู้อำนวยการสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ที่ต้องการให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๓๐ คน จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑๔ คน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จังหวัดยะลา จำนวน ๑๔ คน และมหาวิทยาลัย ฟาฏอนี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๒ คน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศไทยในมิติต่าง ๆ สร้างการมีส่วนร่วมของเยาวชนจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการแลกเปลี่ยนมุมมองและความคิดเห็นจากท้องถิ่นผ่านเยาวชนเหล่านี้กับภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน รวมทั้งเป็นกำลังใจให้กับเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เป็นคนดี คนเก่ง และมีความพร้อม

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ให้โอวาทแก่คณะนักศึกษาถึงความสำคัญของงานด้านการต่างประเทศ และบทบาทของกระทรวงการต่างประเทศซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับภาคส่วนต่าง ๆ โดยได้กล่าวถึงประสบการณ์การเดินทางเยือนและพบหารือทวิภาดีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของประเทศต่าง ๆ ในห้วงเดือนมกราคม เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์สองฝ่ายและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในประเด็นที่เป็นความสนใจร่วม รวมถึงการดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประชาชนโดยตรง อาทิ ประเด็นเรื่องน้ำ และการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา เป็นต้น นอกจากนี้ ยังได้เน้นย้ำว่ากระทรวงการต่างประเทศ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยริเริ่มโครงการมูลนิธิยุวทูตความดี ซึ่งเป็นโครงการสำหรับโรงเรียนชั้นประถม ที่ขณะนี้มีเครือข่ายอยู่ทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญในการปลูกฝังให้เด็ก ๆ มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกที่ดีต่อสังคมส่วนรวม เป็นการปลูกจิตสำนึก ฝึกจิตอาสา และพัฒนาโลกทัศน์ เพื่อให้เยาวชนเหล่านี้เป็นต้นกล้าแห่งความดีที่จะช่วยพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต ทั้งยังอวยพรให้คณะนักศึกษาประสบความสำเร็จสมความปรารถนา และเดินทางกลับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ

ในโอกาสนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้มอบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ ทั้ง ๓๐ คน ด้วย ซึ่งนักศึกษามีความยินดีอย่างยิ่ง ได้ให้ความสนใจและซักถามเกี่ยวกับเข้ารับราชการในกระทรวงการต่างประเทศ ในช่วงท้ายผู้แทนของนักศึกษาได้กล่าวขอบคุณกระทรวงการต่างประเทศ สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ที่ได้จัดโครงการฯ ที่เป็นประโยชน์เปิดโอกาสให้กับเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มีโอกาสสัมผัสการทำงานของกระทรวงการต่างประเทศพร้อมให้การต้อนรับที่อบอุ่น และหวังว่ากระทรวงฯ จะจัดโครงการเช่นนี้ต่อไป โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น

ภายหลังพิธีปิดโครงการฯ ในช่วงเย็นคณะนักศึกษาได้แสดงพลังร่วมกันในการแสดงศิลปะการแสดงของภาคใต้ ได้แก่ รองเง็ง ตารีกีปัส และลิเกฮูลู เพื่อขอบคุณกระทรวงการต่างประเทศ โดยมีนายสุนทร ชัยยินดีภูมิ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ นายดุสิต เมนะพันธุ์ อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา นายณัฐภาณุ นพคุณ รองอธิบดีกรมสารนิเทศ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย

ที่มา: กระทรวงการต่างประเทศ


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ