เชิญเสนอชื่อบุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์กรเพื่อรับรางวัลการทูตสาธารณะประจำปี ๒๕๖๗

ข่าวต่างประเทศ Monday May 20, 2024 16:23 —กระทรวงการต่างประเทศ

กระทรวงการต่างประเทศและมูลนิธิไทยจะดำเนินโครงการรางวัลการทูตสาธารณะ ประจำปี ๒๕๖๗ (Thailand?s Public Diplomacy Award ๒๐๒๔ - TPDA๒๐๒๔) ให้แก่บุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์กร ที่ได้สร้างชื่อเสียง เกียรติภูมิ ภาพลักษณ์ ความนิยมไทย คนไทยและความเป็นไทยจนเป็นที่ประจักษ์ในหมู่ชาวต่างประเทศอย่างมีนัยสำคัญ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

๑. เพื่อเชิดชูเกียรติให้แก่บุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์กรทั่วไปที่ดำเนินงานด้านสาธารณประโยชน์ ด้านมนุษยธรรม ด้านวัฒนธรรม ด้านกีฬา ด้านนวัตกรรม เป็นต้น ที่มีส่วนสำคัญในการส่งเสริมงานด้านการทูตสาธารณะของไทย

๒. เพื่อส่งเสริมให้ผู้ที่ได้รับรางวัลสามารถดำเนินงานตามเจตนารมณ์ต่อไป รวมถึงเป็นแบบอย่างและแนวทางให้แก่บุคคล กลุ่มบุคคล และองค์กรอื่น

๓. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคคล กลุ่มบุคคล และองค์กรทั่วไปตระหนักว่าสามารถมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานการทูตสาธารณะ ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์ในระดับประชาชน

รายละเอียดเกี่ยวกับรางวัลและข้อกำหนดในการเสนอชื่อบุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์กรเพื่อเข้ารับการพิจารณารับรางวัลการทูตสาธารณะประจำปี ๒๕๖๗ มีดังนี้

๑. จำนวนรางวัล

กระทรวงการต่างประเทศและมูลนิธิไทยจะมอบรางวัลการทูตสาธารณะประจำปี ๒๕๖๗ จำนวน ๑ - ๓ รางวัล แก่บุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์กรที่ถือสัญชาติไทยหรือต่างชาติก็ได้

๒. ผู้ที่สามารถเสนอชื่อบุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์กรเพื่อเข้ารับการพิจารณารับรางวัลการทูตสาธารณะประจำปี ๒๕๖๗

๒.๑ บุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์กรทั่วไป โดยสามารถเสนอชื่อตนเองหรือเสนอชื่อบุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์กรอื่น ในกรณีเสนอชื่อผู้อื่น ผู้เสนอชื่อต้องได้รับความยินยอมจากผู้ถูกเสนอชื่อแล้วเท่านั้น

๒.๒ สถานเอกอัครราชทูต คณะผู้แทนถาวรไทย และสถานกงสุลใหญ่ของไทย

๓. รายละเอียดรางวัล

๓.๑ การจารึกชื่อผู้ได้รับรางวัลเป็นการถาวรบนถ้วยรางวัล ?Goodwill? ซึ่งจัดแสดงที่กระทรวงการต่างประเทศ

๓.๒ ถ้วยรางวัลจำลองที่มีการสลักชื่อมอบให้เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ได้รับรางวัล

๓.๓ การจารึกชื่อเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ได้รับรางวัลบนแผ่นป้ายเกียรติยศ ณ กระทรวงการต่างประเทศ

๓.๔ ประกาศนียบัตรประกาศเกียรติคุณ

๓.๕ เงินรางวัลจำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท/รางวัล

๔. ขั้นตอนการพิจารณาผู้สมควรได้รับรางวัล

คณะอนุกรรมการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลการทูตสาธารณะประจำปี ๒๕๖๗ ภายใต้คณะกรรมการมูลนิธิไทย ซึ่งประกอบด้วยข้าราชการระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศ เลขาธิการมูลนิธิไทย ผู้แทนภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และภาคสื่อมวลชน จำนวนรวม ๑๐ คน จะร่วมกันพิจารณาผลงานของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ และคัดกรองผู้สมควรได้รับรางวัลเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการมูลนิธิไทยซึ่งเป็นผู้ตัดสินในขั้นสุดท้าย

๕. กรอบเวลา

๕.๑ เปิดรับการเสนอชื่อตั้งแต่วันแถลงข่าว (๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗) ถึงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗ (ระยะเวลา ๓ เดือน) โดยจะมีการเผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ เป็นระยะ ๆ ในห้วงเวลาดังกล่าว

๕.๒ คณะอนุกรรมการฯ จะพิจารณาคัดกรองผู้ได้รับการเสนอชื่อในช่วงต้นเดือนกันยายน ๒๕๖๗ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการมูลนิธิไทย

๕.๓ คณะกรรมการมูลนิธิไทยจะตัดสินผู้ได้รับรางวัลการทูตสาธารณะประจำปี ๒๕๖๗ และประกาศผลการตัดสินผู้ได้รับรางวัลในเดือนกันยายน ๒๕๖๗

๕.๔ พิธีมอบรางวัลจะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนหรือธันวาคม ๒๕๖๗ ตามที่ผู้ได้รับรางวัล กระทรวงฯ และมูลนิธิไทยเห็นเหมาะสม

๖. การสงวนสิทธิ์

๖.๑ การตัดสินรางวัลเป็นสิทธิ์ของคณะกรรมการมูลนิธิไทยและถือว่าเป็นที่ยุติโดยจะประกาศผลเฉพาะผู้ที่ได้รับรางวัล

๖.๒ ผู้ที่ได้รับรางวัลไปแล้วหากมีความประพฤติไม่เหมาะสมในเวลาต่อมา คณะกรรมการมูลนิธิไทยสงวนสิทธิ์ที่จะเพิกถอนชื่อจากถ้วยรางวัล และจากรายชื่อบนป้ายเกียรติยศที่ติดแสดงอยู่ที่กระทรวงฯ

๗. ทำเนียบผู้ได้รับรางวัลการทูตสาธารณะ

ปี ๒๕๖๕ ผู้ได้รับรางวัลคนแรก คือ นายแพทย์สุนทร อันตรเสน แพทย์เฉพาะทางแผนกหู คอ จมูก โรงพยาบาลราชวิถี ที่ได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ให้มีชีวิตที่ดีขึ้น โดยจัดตั้งหน่วยแพทย์อาสาเพื่อเดินทางรักษาผู้ป่วยโรคหูน้ำหนวกทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่องกว่า ๘๐ เมือง ใน ๑๐ ประเทศ ยาวนานกว่า ๓๐ ปี

ปี ๒๕๖๖ ผู้ได้รับรางวัล คือ นางสาวโมรียา จุฑานุกาล (โปรโม) และนางสาวเอรียา จุฑานุกาล (โปรเม) นักกอล์ฟสตรีชาวไทย ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใน LPGA Tour และร่วมกันคว้าแชมป์ระดับ LPGA Tour หลายรายการ ซึ่งสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยอย่างต่อเนื่องและเป็นแรงบันดาลใจแก่นักกอล์ฟเยาวชนไทย อีกทั้งได้ตอบแทนสังคมผ่านการจัดตั้งมูลนิธิโมรียาและเอรียา เพื่อช่วยเหลือเด็ก ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งมีบทบาทในการส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดแบบเสนอชื่อ บุคคล กลุ่มบุคคล หรือ องค์กรเพื่อรับรางวัลการทูตสาธารณะประจำปี ๒๕๖๗ พร้อมรายละเอียดที่เกี่ยวข้องดังแนบและสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิไทย หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๒๐๓-๕๐๐๐ ต่อ ๑๑๐๓๐-๑ หรืออีเมล info@thailandfoundation.or.th

ที่มา: กระทรวงการต่างประเทศ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ