การระดมทุนผ่านระบบ e-Bidding เป็นครั้งแรกของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ข่าวเศรษฐกิจ Tuesday May 28, 2019 10:56 —กระทรวงการคลัง

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 กระทรวงการคลัง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ร่วมลงนามในบันทึกความตกลงว่าด้วยการจำหน่ายพันธบัตรที่กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน โดยวิธีการประมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ผ่าน platform ของ ธปท. ซึ่ง กฟผ. เป็นรัฐวิสาหกิจรายแรกในกลุ่มดังกล่าว และจะประมูลครั้งแรกในเดือนมิถุนายน 2562

วิธีการประมูลพันธบัตร กฟผ. ผ่านระบบ e-Bidding ได้พัฒนาให้เป็นแนวทางเดียวกับการประมูลพันธบัตรรัฐบาล โดยมีเป้าหมายในการนำนวัตกรรมและระบบการทำงานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้ และเป็นการสนับสนุนการขยายฐานนักลงทุน ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการประมูลพันธบัตร รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้สถาบันการเงินและนักลงทุนรายใหญ่ (Institutional Investor and High Net Worth : II & HNW) สามารถเข้าถึงตราสารหนี้ชั้นดี (Rating AAA) ในอัตราผลตอบแทนที่เหมาะสม

ในปีงบประมาณ 2562 กฟผ. มีแผนการออกพันธบัตรผ่านระบบ e-Bidding วงเงินรวมไม่เกิน 12,000 ล้านบาท โดยจะดำเนินการออกพันธบัตรผ่านระบบ e-Bidding เป็นครั้งแรกในเดือนมิถุนายน สิงหาคม และกันยายน 2562 รุ่นอายุ 10 ปี รุ่นอายุ 5 ปี และ รุ่นอายุ 10 ปี ตามลำดับ ซึ่งจะประกาศให้ทราบต่อไป รายละเอียดการจำหน่ายพันธบัตร ปรากฏตามตารางนี้

รายละเอียด               พันธบัตร กฟผ. พ.ศ. 2562
               ครั้งที่ 1      ครั้งที่ 2      ครั้งที่ 3
วงเงิน (ล้านบาท)      ไม่เกิน 4,000    ไม่เกิน 4,000    ไม่เกิน 4,000
รุ่นอายุของพันธบัตร         10 ปี        5 ปี       10 ปี
วันประมูล          วันจันทร์ที่ 24

มิถุนายน 2562 เดือนสิงหาคม 2562 เดือนกันยายน 2562

อัตราดอกเบี้ย          3.00 %     ประกาศล่วงหน้าก่อนวันประมูล
Credit Rating พ.ศ. 2562
โดย TRIS Rating               AAA
การค้ำประกัน             กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน

นักลงทุนและคู่ค้าสามารถติดตามแผนการออกพันธบัตร กฟผ. จากแผนการกู้เงินรายไตรมาสของรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังจัดหาได้จากเว็บไซต์สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ทั้งนี้ สบน. ขอขอบคุณสำหรับความร่วมมือด้วยดีเสมอมา และหวังว่าพันธบัตรของ กฟผ. จะได้รับการสนับสนุนจากนักลงทุนและคู่ค้า โดยหากมีข้อเสนอแนะหรือข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-265-8050 ต่อ 5406 และ 5420

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

โทร. 02-265-8050 ต่อ 5406 และ 5420

ที่มา: กระทรวงการคลัง


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ