ราคาน้ำมันในเขตกทม.(Retail Oil Prices) ณ.วันที่ 13 มี.ค. 2562

ข่าวเศรษฐกิจ Wednesday March 13, 2019 07:17 —สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

Today is March 13, 2019
ราคาขายปลีกมาตรฐาน ในเขต กทม. นนทบุรี
ปทุมธานี และสมุทรปราการ
หน่วย: บาท/ลิตร
Retail Prices in Bangkok & Vicinities
                      PTT   BCP Shell  Esso Chevron  IRPC   PT  Susco  Pure
แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (Gasohol 95-E10)   28.45  28.45 28.45  28.45  28.45  28.45 28.45  28.45  28.45
แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (Gasohol 95-E20)   25.44  25.44 25.84  25.44  25.44    - 25.44  25.44  25.44
แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (Gasohol 95-E85)   20.44  20.44   -    -    -    -   -  20.44    -
แก๊สโซฮอล ออกเทน 91 (Gasohol 91-E10)   28.18  28.18 28.18  28.18  28.18  28.18 28.18  28.18  28.18
เบนซิน ออกเทน 95 (ULG 95 RON)       35.86    -   -    -  36.31    - 36.36  36.16    -
ดีเซลหมุนเร็ว (HSD, 0.005%S)        27.59  27.59 27.59  27.59  27.59  27.59 27.59  27.59  27.59
ดีเซลหมุนเร็ว พรีเมียม            31.19  31.46 31.65  31.65  31.65    -   -    -    -
ดีเซลหมุนเร็ว B20              22.59  22.59   -    -    -    - 22.59  22.59    -
มีผลตั้งแต่ (Effective Date)        11-Mar 11-Mar 11-Mar 11-Mar  11-Mar 11-Mar 11-Mar 11-Mar 11-Mar

NGV (Baht/Kg)              16.44
                    16-Feb
Glossary อธิบายศัพท์
 MOGAS     Motor Gasoline = ULG, UGR

น้ำมันเบนซิน ULG 95 RON Unleaded Premium Gasoline, with Research Octane Number = 95

น้ำมันเบนซินพิเศษไร้สารตะกั่ว ออกเทน 95 Gasohol E10 Gasoline with Ethanol 10% by volume

น้ำมันเบนซิน ผสมเอทานอล 10% โดยปริมาตร Gasohol E20 Gasoline with Ethanol 20% by volume

น้ำมันเบนซิน ผสมเอทานอล 20% โดยปริมาตร (เริ่มจำหน่ายใน กทม. 1 มค. 51 ที่ ปตท. และ บางจาก) HSD 0.05%S High Speed Diesel with 0.05% Sulphur content

น้ำมันดีเซล (โซล่า) มีกำมะถันไม่เกิน 0.05%


แท็ก bangkok   ESSO   Rice   gas   oil  

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ