ราคาน้ำมันในเขตกทม.(Retail Oil Prices) ณ.วันที่ 10 เม.ย. 2562

ข่าวเศรษฐกิจ 10 เมษายน พ.ศ. 2562 07:24 น. —สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

Today is April 10, 2019
ราคาขายปลีกมาตรฐาน ในเขต กทม. นนทบุรี
ปทุมธานี และสมุทรปราการ
หน่วย: บาท/ลิตร
Retail Prices in Bangkok & Vicinities
                      PTT   BCP Shell  Esso Chevron  IRPC   PT  Susco  Pure
แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (Gasohol 95-E10)   29.25  29.25 29.25  29.25  29.25  29.25 29.25  29.25  29.25
แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (Gasohol 95-E20)   26.24  26.24 26.64  26.24  26.24    - 26.24  26.24  26.24
แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (Gasohol 95-E85)   20.84  20.84   -    -    -    -   -  20.84    -
แก๊สโซฮอล ออกเทน 91 (Gasohol 91-E10)   28.98  28.98 28.98  28.98  28.98  28.98 28.98  28.98  28.98
เบนซิน ออกเทน 95 (ULG 95 RON)       36.66    -   -    -  37.11    - 37.16  36.96    -
ดีเซลหมุนเร็ว (HSD, 0.005%S)        27.29  27.29 27.29  27.29  27.29  27.29 27.29  27.29  27.29
ดีเซลหมุนเร็ว พรีเมียม            30.89  31.16 31.35  31.35  31.35    -   -    -    -
ดีเซลหมุนเร็ว B20              22.29  22.29   -    -    -    - 22.29  22.29    -
มีผลตั้งแต่ (Effective Date)        29-Mar 29-Mar 29-Mar 29-Mar  29-Mar 29-Mar 29-Mar 29-Mar 29-Mar

NGV (Baht/Kg)              16.23
                    16-Mar
Glossary อธิบายศัพท์
MOGAS Motor Gasoline = ULG, UGR
น้ำมันเบนซิน
ULG 95 RON Unleaded Premium Gasoline, with Research Octane Number = 95
น้ำมันเบนซินพิเศษไร้สารตะกั่ว ออกเทน 95
Gasohol E10 Gasoline with Ethanol 10% by volume
น้ำมันเบนซิน ผสมเอทานอล 10% โดยปริมาตร
Gasohol E20 Gasoline with Ethanol 20% by volume
น้ำมันเบนซิน ผสมเอทานอล 20% โดยปริมาตร (เริ่มจำหน่ายใน กทม. 1 มค. 51 ที่ ปตท. และ บางจาก)
HSD 0.05%S High Speed Diesel with 0.05% Sulphur content
น้ำมันดีเซล (โซล่า) มีกำมะถันไม่เกิน 0.05%

แท็ก bangkok   Rice   ESSO   gas   oil  

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ