ราคาน้ำมันในเขตกทม.(Retail Oil Prices) ณ.วันที่ 23 เม.ย. 2562

ข่าวเศรษฐกิจ 23 เมษายน พ.ศ. 2562 07:24 น. —สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

Today is April 23, 2019
ราคาขายปลีกมาตรฐาน ในเขต กทม. นนทบุรี
ปทุมธานี และสมุทรปราการ
หน่วย: บาท/ลิตร
Retail Prices in Bangkok & Vicinities
                      PTT   BCP Shell  Esso Chevron  IRPC   PT  Susco  Pure
แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (Gasohol 95-E10)   29.75  29.75 29.75  29.75  29.75  29.75 29.75  29.75  29.75
แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (Gasohol 95-E20)   26.74  26.74 27.14  26.74  26.74    - 26.74  26.74  26.74
แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (Gasohol 95-E85)   21.14  21.14   -    -    -    -   -  21.14    -
แก๊สโซฮอล ออกเทน 91 (Gasohol 91-E10)   29.48  29.48 29.48  29.48  29.48  29.48 29.48  29.48  29.48
เบนซิน ออกเทน 95 (ULG 95 RON)       37.16    -   -    -  37.61    - 37.66  37.46    -
ดีเซลหมุนเร็ว (HSD, 0.005%S)        27.79  27.79 27.79  27.79  27.79  27.79 27.79  27.79  27.79
ดีเซลหมุนเร็ว พรีเมียม            31.39  31.66 31.85  31.85  31.85    -   -    -    -
ดีเซลหมุนเร็ว B20              22.79  22.79 22.79    -    -    - 22.79  22.79    -
มีผลตั้งแต่ (Effective Date)        19-Apr 19-Apr 19-Apr 19-Apr  19-Apr 19-Apr 19-Apr 19-Apr 19-Apr

NGV (Baht/Kg)              16.01
                    16-Mar
Glossary อธิบายศัพท์
 MOGAS     Motor Gasoline = ULG, UGR
        น้ำมันเบนซิน
 ULG 95 RON   Unleaded Premium Gasoline, with Research Octane Number = 95
        น้ำมันเบนซินพิเศษไร้สารตะกั่ว ออกเทน 95
Gasohol E10 Gasoline with Ethanol 10% by volume
        น้ำมันเบนซิน ผสมเอทานอล 10% โดยปริมาตร
Gasohol E20 Gasoline with Ethanol 20% by volume
        น้ำมันเบนซิน ผสมเอทานอล 20% โดยปริมาตร (เริ่มจำหน่ายใน กทม. 1 มค. 51 ที่ ปตท. และ บางจาก)
 HSD 0.05%S   High Speed Diesel with 0.05% Sulphur content
        น้ำมันดีเซล (โซล่า) มีกำมะถันไม่เกิน 0.05%

แท็ก bangkok   Rice   ESSO   gas   oil  

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ