ราคาน้ำมันในเขตกทม.(Retail Oil Prices) ณ.วันที่ 20 มิ.ย. 2562

ข่าวเศรษฐกิจ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562 07:01 น. —สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

Today is June 20, 2019
ราคาขายปลีกมาตรฐาน ในเขต กทม. นนทบุรี
ปทุมธานี และสมุทรปราการ
หน่วย: บาท/ลิตร
Retail Prices in Bangkok & Vicinities
                      PTT   BCP Shell  Esso Chevron  IRPC   PT  Susco  Pure

แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (Gasohol 95-E10)   27.05  27.05 27.05  27.05  27.05  27.05 27.05  27.05  27.05
แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (Gasohol 95-E20)   24.04  24.04 24.44  24.04  24.44    - 24.04  24.04  24.04
แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (Gasohol 95-E85)   19.69  19.69   -    -    -    -   -  19.69    -
แก๊สโซฮอล ออกเทน 91 (Gasohol 91-E10)   26.78  26.78 26.78  26.78  26.78  26.78 26.78  26.78  26.78
เบนซิน ออกเทน 95 (ULG 95 RON)       34.46    -   -    -  34.91    - 34.96  34.76    -
ดีเซลหมุนเร็ว (HSD, 0.005%S)        25.79  25.79 25.79  25.79  25.79  25.79 25.79  25.79  25.79
ดีเซลหมุนเร็ว B10              24.79  24.79   -    -    -    -   -    -    -
ดีเซลหมุนเร็ว B20              20.79  20.79 20.79    -  20.79    - 20.79  20.79    -
ดีเซลหมุนเร็ว พรีเมียม            29.39  29.66 29.85  29.85  29.85    -   -    -    -
มีผลตั้งแต่ (Effective Date)        13-Jun 13-Jun 13-Jun 13-Jun  13-Jun 13-Jun 13-Jun 13-Jun 13-Jun

NGV (Baht/Kg)              15.88
                    16-Jun
Glossary อธิบายศัพท์
MOGAS Motor Gasoline = ULG, UGR
น้ำมันเบนซิน
ULG 95 RON Unleaded Premium Gasoline, with Research Octane Number = 95
น้ำมันเบนซินพิเศษไร้สารตะกั่ว ออกเทน 95
Gasohol E10 Gasoline with Ethanol 10% by volume
น้ำมันเบนซิน ผสมเอทานอล 10% โดยปริมาตร
Gasohol E20 Gasoline with Ethanol 20% by volume
น้ำมันเบนซิน ผสมเอทานอล 20% โดยปริมาตร (เริ่มจำหน่ายใน กทม. 1 มค. 51 ที่ ปตท. และ บางจาก)
HSD 0.05%S High Speed Diesel with 0.05% Sulphur content
น้ำมันดีเซล (โซล่า) มีกำมะถันไม่เกิน 0.05%

แท็ก bangkok   Rice   ESSO   oil   gas  

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ