ราคาน้ำมันในเขตกทม.(Retail Oil Prices) ณ.วันที่ 9 ส.ค. 2562

ข่าวเศรษฐกิจ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562 07:27 น. —สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

Today is August 9, 2019
ราคาขายปลีกมาตรฐาน ในเขต กทม. นนทบุรี
ปทุมธานี และสมุทรปราการ
หน่วย: บาท/ลิตร
Retail Prices in Bangkok & Vicinities
                      PTT   BCP Shell  Esso Chevron  IRPC   PT  Susco  Pure

แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (Gasohol 95-E10)   27.25  27.25 27.25  27.25  27.25  27.25 27.25  27.25  27.25
แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (Gasohol 95-E20)   24.24  24.24 24.24  24.24  24.24    - 24.24  24.24  24.24
แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (Gasohol 95-E85)   19.79  19.79   -    -    -    -   -  19.79    -
แก๊สโซฮอล ออกเทน 91 (Gasohol 91-E10)   26.98  26.98 26.98  26.98  26.98  26.98 26.98  26.98  26.98
เบนซิน ออกเทน 95 (ULG 95 RON)       34.66    -   -    -  35.11    - 35.16  34.96    -
ดีเซลหมุนเร็ว (HSD, 0.005%S)        25.99  25.99 25.99  25.99  25.99  25.99 25.99  25.99  25.99
ดีเซลหมุนเร็ว B10              24.99  24.99   -    -    -    -   -    -    -
ดีเซลหมุนเร็ว B20              20.99  20.99 20.99  20.99  20.99    - 20.99  20.99    -
ดีเซลหมุนเร็ว พรีเมียม            29.84  29.86 30.05  30.05  30.30    -   -    -    -
มีผลตั้งแต่ (Effective Date)        09-Aug 09-Aug 09-Aug 09-Aug  09-Aug 09-Aug 09-Aug 09-Aug 09-Aug

NGV (Baht/Kg)              15.85
                    16-Jul
Glossary อธิบายศัพท์
 MOGAS     Motor Gasoline = ULG, UGR
        น้ำมันเบนซิน
 ULG 95 RON   Unleaded Premium Gasoline, with Research Octane Number = 95
        น้ำมันเบนซินพิเศษไร้สารตะกั่ว ออกเทน 95
Gasohol E10 Gasoline with Ethanol 10% by volume
        น้ำมันเบนซิน ผสมเอทานอล 10% โดยปริมาตร
Gasohol E20 Gasoline with Ethanol 20% by volume
        น้ำมันเบนซิน ผสมเอทานอล 20% โดยปริมาตร (เริ่มจำหน่ายใน กทม. 1 มค. 51 ที่ ปตท. และ บางจาก)
 HSD 0.05%S   High Speed Diesel with 0.05% Sulphur content
        น้ำมันดีเซล (โซล่า) มีกำมะถันไม่เกิน 0.05%

แท็ก bangkok   ESSO   Rice   gas   oil  

เราใช้ cookies เพื่อให้บริการที่ดีขึ้น การใช้เว็บ ryt9.com ต่อหมายถึงคุณได้ยอมรับข้อตกลงการใช้บริการของเราแล้ว