ราคาน้ำมันในเขตกทม.(Retail Oil Prices) ณ.วันที่ 13 ส.ค. 2562

ข่าวเศรษฐกิจ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2562 07:18 น. —สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

Today is August 13, 2019
ราคาขายปลีกมาตรฐาน ในเขต กทม. นนทบุรี
ปทุมธานี และสมุทรปราการ
หน่วย: บาท/ลิตร
Retail Prices in Bangkok & Vicinities
                      PTT   BCP Shell  Esso Chevron  IRPC   PT  Susco  Pure

แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (Gasohol 95-E10)   27.25  27.25 27.25  27.25  27.25  27.25 27.25  27.25  27.25
แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (Gasohol 95-E20)   24.24  24.24 24.24  24.24  24.24    - 24.24  24.24  24.24
แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (Gasohol 95-E85)   19.79  19.79   -    -    -    -   -  19.79    -
แก๊สโซฮอล ออกเทน 91 (Gasohol 91-E10)   26.98  26.98 26.98  26.98  26.98  26.98 26.98  26.98  26.98
เบนซิน ออกเทน 95 (ULG 95 RON)       34.66    -   -    -  35.11    - 35.16  34.96    -
ดีเซลหมุนเร็ว (HSD, 0.005%S)        25.59  25.59 25.59  25.59  25.59  25.59 25.59  25.59  25.59
ดีเซลหมุนเร็ว B10              24.59  24.59   -    -    -    -   -    -    -
ดีเซลหมุนเร็ว B20              20.59  20.59 20.59  20.59  20.59    - 20.59  20.59    -
ดีเซลหมุนเร็ว พรีเมียม            29.44  29.46 29.65  29.65  29.90    -   -    -    -
มีผลตั้งแต่ (Effective Date)        10-Aug 10-Aug 10-Aug 10-Aug  10-Aug 10-Aug 10-Aug 10-Aug 10-Aug

NGV (Baht/Kg)              15.85
                    16-Jul
Glossary อธิบายศัพท์
 MOGAS     Motor Gasoline = ULG, UGR
        น้ำมันเบนซิน
 ULG 95 RON   Unleaded Premium Gasoline, with Research Octane Number = 95
        น้ำมันเบนซินพิเศษไร้สารตะกั่ว ออกเทน 95
Gasohol E10 Gasoline with Ethanol 10% by volume
        น้ำมันเบนซิน ผสมเอทานอล 10% โดยปริมาตร
Gasohol E20 Gasoline with Ethanol 20% by volume
        น้ำมันเบนซิน ผสมเอทานอล 20% โดยปริมาตร (เริ่มจำหน่ายใน กทม. 1 มค. 51 ที่ ปตท. และ บางจาก)
 HSD 0.05%S   High Speed Diesel with 0.05% Sulphur content
        น้ำมันดีเซล (โซล่า) มีกำมะถันไม่เกิน 0.05%

แท็ก bangkok   Rice   ESSO   oil   gas  

เราใช้ cookies เพื่อให้บริการที่ดีขึ้น การใช้เว็บ ryt9.com ต่อหมายถึงคุณได้ยอมรับข้อตกลงการใช้บริการของเราแล้ว