ราคาน้ำมันในเขตกทม.(Retail Oil Prices) ณ.วันที่ 13 ธ.ค. 2562

ข่าวเศรษฐกิจ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2562 07:32 น. —สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

Today is December 13, 2019
ราคาขายปลีกมาตรฐาน ในเขต กทม. นนทบุรี
ปทุมธานี และสมุทรปราการ
หน่วย: บาท/ลิตร
Retail Prices in Bangkok & Vicinities
                      PTT   BCP Shell  Esso Chevron  IRPC   PT  Susco  Pure

แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (Gasohol 95-E10)   27.35  27.35 27.35  27.35  27.35  27.35 27.35  27.35  27.35
แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (Gasohol 95-E20)   24.34  24.34 24.34  24.34  24.34    - 24.34  24.34  24.34
แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (Gasohol 95-E85)   19.99  19.99   -    -    -    -   -  19.99    -
แก๊สโซฮอล ออกเทน 91 (Gasohol 91-E10)   27.08  27.08 27.08  27.08  27.08  27.08 27.08  27.08  27.08
เบนซิน ออกเทน 95 (ULG 95 RON)       34.76    -   -    -  35.21    - 35.26  34.76    -
ดีเซลหมุนเร็ว (HSD, 0.005%S)        26.39  26.39 26.39  26.39  26.39  26.39 26.39  26.39  26.39
ดีเซลหมุนเร็ว B10              24.39  24.39 24.39    -    -    - 24.39    -    -
ดีเซลหมุนเร็ว B20              23.39  23.39 23.39  23.39  23.39    - 23.39  23.39    -
ดีเซลหมุนเร็ว พรีเมียม            30.24  30.26 30.74  30.74  30.64    -   -    -    -
มีผลตั้งแต่ (Effective Date)        10-Dec 10-Dec 10-Dec 10-Dec  10-Dec 10-Dec 10-Dec 10-Dec 10-Dec

NGV (Baht/Kg)              15.61
                    16-Nov
Glossary อธิบายศัพท์
MOGAS Motor Gasoline = ULG, UGR
น้ำมันเบนซิน
ULG 95 RON Unleaded Premium Gasoline, with Research Octane Number = 95
น้ำมันเบนซินพิเศษไร้สารตะกั่ว ออกเทน 95
Gasohol E10 Gasoline with Ethanol 10% by volume
น้ำมันเบนซิน ผสมเอทานอล 10% โดยปริมาตร
Gasohol E20 Gasoline with Ethanol 20% by volume
น้ำมันเบนซิน ผสมเอทานอล 20% โดยปริมาตร (เริ่มจำหน่ายใน กทม. 1 มค. 51 ที่ ปตท. และ บางจาก)
HSD 0.05%S High Speed Diesel with 0.05% Sulphur content
น้ำมันดีเซล (โซล่า) มีกำมะถันไม่เกิน 0.05%

แท็ก bangkok   Rice   ESSO   gas   oil  

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ