สศก. คว้ารางวัลสำเภา-นาวาทอง ต่อเนื่อง ปีที่ 2 สุดยอดหน่วยงานรัฐ เปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ภาคธุรกิจ

ข่าวเศรษฐกิจ Wednesday September 13, 2023 13:19 —สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

สศก. คว้ารางวัลสำเภา-นาวาทอง ต่อเนื่อง ปีที่ 2 สุดยอดหน่วยงานรัฐ เปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ภาคธุรกิจ

นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับมอบรางวัล ?สำเภา-นาวาทอง? ประจำปี 2566 เป็นปีที่ 2 ซึ่งเป็นรางวัลสุดยอดหน่วยงานรัฐด้านการอำนวยความสะดวกภาคธุรกิจ ที่เห็นผลเป็นรูปธรรม ทั้งด้านประสิทธิภาพและกระบวนงาน การเปลี่ยนผ่านสู่ความเป็นดิจิทัล ตลอดจนการปรับปรุงด้านการให้บริการ ซึ่งจัดโดยหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย โดยมี ดร.สุเมธ ตันติกุล กรรมการและเลขาธิการ มูลนิชัยพัฒนา เป็นประธานมอบรางวัล ณ หอประชุม ชั้น 7 อาคาร 23 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

สศก. เป็นหน่วยงานศูนย์กลางการให้บริการข้อมูลสารสนเทศการเกษตรของประเทศ โดยมีนโยบายเป็นหน่วยงาน ?เนวิเกเตอร์ ด้านการเกษตร? เน้นใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการจัดเก็บข้อมูล และการให้บริการข้อมูลเผยแพร่ให้กับภาคธุรกิจและทุกภาคส่วน นำเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการจัดเก็บข้อมูลตลอดจนการให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลการเกษตร และยังเป็นหน่วยงานหลักพัฒนาสู่การให้บริการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ด้านการเกษตร

ปัจจุบัน สศก. มีการให้บริการข้อมูลข้อมูลสารสนเทศสำคัญ ผ่านเว็บไซต์ www.oae.go.th มีชุดข้อมูลให้บริการหลากหลาย ทั้งข้อมูลด้านการผลิต ข้อมูลด้านการตลาด ข้อมูลการพยากรณ์ ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือนเกษตรกร และ ข้อมูลแผนที่แสดงความเหมาะสมในการผลิต เพื่อกำหนดเขตเศรษฐกิจสินค้าเกษตร ขณะที่ด้านการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลในการให้บริการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ด้านการเกษตร สศก. ดำเนินการผ่านเว็บไซต์ www.nabc.go.th มีการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลกับทุกภาคส่วน เครือข่ายธุรกิจที่เกี่ยวข้อง โดยบูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูลด้านการเกษตรกับหน่วยงานต่างๆ สู่ระบบฐานข้อมูลการเกษตร มาจัดทำรายงานและข้อมูลรูปแบบ Open Data ตามมาตรฐานของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (สพร.) อีกทั้งได้จัดทำ Data Catalog โดยในปัจจุบัน มีข้อมูลทั้งจาก 91 องค์กร รวม 17 กลุ่ม 1,064 ชุดข้อมูล ตลอดจนระบบปฏิทินการผลิตสินค้าเกษตรรวบรวมข้อมูลการผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนในระดับพื้นที่ ตั้งแต่ตำบล อำเภอ และจังหวัด เพื่อบริหารจัดการความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการในระดับพื้นที่

สำหรับการอำนวยความสะดวกการให้บริการในรูปแบบแอปพลิเคชัน สศก. ได้พัฒนาระบบแอปพลิเคชันต่างๆ อาทิแอปพลิเคชัน ?บอกต่อ? เพื่อให้บริการด้านการเกษตรมาอย่างต่อเนื่องสำหรับเกษตรกร ผู้ประกอบการ ภาคเอกชน ภาคธุรกิจและหน่วยงานต่างๆ สามารถเข้าถึงบริการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One stop service) โดยให้บริการด้วยชุดเมนูหลักต่างๆ ครอบคลุมมากกว่า 50 แอปพลิเคชัน ?OAE Public AI? ให้บริการข้อมูลเพื่อการเพาะปลูกและช่วยดูแลสวนและแปลงของท่านจนถึงวันเก็บเกี่ยว และ แอปพลิเคชัน ?CPP? ให้บริการข้อมูลความรู้ด้านการเกษตรที่ถูกต้องแก่เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไปเพื่อให้เกษตรกรและผู้สนใจ เข้าถึงข้อมูลองค์ความรู้ด้านการเกษตร ด้วยความสะดวกรวดเร็ว บริการแอปพลิเคชัน ?ราคาฟาร์ม? เพื่อติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าเกษตรในระดับพื้นที่ ซี่งทุกภาคส่วน รวมถึงภาคธุรกิจสามารถนำข้อมูลราคาไปใช้ในการวางแผนในการรวบรวม การกระจาย และการจำหน่ายสินค้าเกษตรในพื้นที่ๆ มีราคาแตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ สศก. ยังมีการให้บริการข้อมูลสนับสนุนการดำเนินงานของภาคธุรกิจ โดยกองทุน FTA ซึ่งมีหน่วยงานรับผิดชอบ คือ ส่วนกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ ดำเนินการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินนโยบายการจัดทำ FTA เป็นทุนจ่ายขาดและทุนหมุนเวียนและใช้จ่ายในการดำเนินการพัฒนาโครงสร้างทางการเกษตร พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต เพิ่มผลผลิตให้มีคุณภาพมาตรฐาน โดยให้บริการอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาตลอด 20 ปี รวมกว่า 34 โครงการ ซึ่งมีทั้งกลุ่มเกษตรกร ผู้ประกอบการ และภาคธุรกิจร่วมดำเนินงานในโครงการต่างๆ รวมถึง สศก. ยังร่วมเป็นคณะกรรมการและเลขานุการในสินค้าเกษตรสำคัญ กำหนดมาตรการการนำเข้าเพื่ออำนวยความสะดวกผู้ประกอบการภาคเอกชน สามารถวางแผนการนำเข้าสินค้าได้ล่วงหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ รางวัล ?สำเภา-นาวาทอง? ประจำปี 2566 นับเป็นปีที่ 2 ที่ทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้มอบรางวัล เพื่อเป็นการให้กำลังใจและเชิดชูหน่วยงานภาครัฐที่ปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ลดอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจอย่างเห็นผลเป็นรูปธรรม

ข่าว : ส่วนประชาสัมพันธ์

ข้อมูล : ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ และ สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ