สศก. เผยโฉมใหม่ แพลตฟอร์ม Farmer ONE ฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง ศูนย์กลางข้อมูลทะเบียนเกษตรกร

ข่าวเศรษฐกิจ Thursday October 12, 2023 15:16 —สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

สศก. เผยโฉมใหม่ แพลตฟอร์ม Farmer ONE ฐานข้อมูลเกษตรกรกลางศูนย์กลางข้อมูลทะเบียนเกษตรกร

นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผย ถึงการดำเนินงานด้านฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง (Farmer ONE) ซึ่ง สศก. ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2559 โดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ตามบันทึกความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุน?การพัฒนาฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง (Farmer ONE)? ซึ่งมีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว์ และกรมหม่อนไหม โดยมีศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ให้การสนับสนุนทางด้านเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาให้ฐานข้อมูล Farmer ONE เป็นฐานข้อมูลทางด้านเกษตรกรขนาดใหญ่ของประเทศมีข้อมูลเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนทำกิจกรรมทางการเกษตรด้านต่าง ๆ ทั้งปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ อีกทั้งสามารถรายงานข้อมูลได้ทั้งระดับครัวเรือน และรายบุคคล เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในงานนโยบายต่าง ๆ ของทางภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ปัจจุบัน Farmer ONE ได้มีการขยายระยะเวลาความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายต่อไปถึง ปี 2570 เพื่อให้ Farmer ONE เป็นฐานข้อมูลทางด้านเกษตรกรขนาดใหญ่หนึ่งเดียวของประเทศที่มีความถูกต้อง สมบูรณ์ ครอบคลุม และมีมาตรฐาน ข้อมูลกลาง (Data Standard) ของข้อมูลบุคคลและข้อมูลสินค้าเกษตรที่รับขึ้นทะเบียนเกษตรกร ตามกรอบแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ หรือ Thailand e-Government Interoperability Framework (TH e-GIF) สอดคล้องนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดไว้ และล่าสุด สศก. ยังได้พัฒนาแพลตฟอร์ม Farmer ONE ในรูปโฉมใหม่ ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม ที่ผ่านมา เพื่อให้บริการข้อมูลที่ครบถ้วนและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น สามารถตอบโจทย์ความต้องการใช้ข้อมูลและระบบฐานข้อมูลของผู้บริหาร บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เกษตรกร นิสิต/นักศึกษา รวมถึงผู้สนใจทั่วไป ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น อีกทั้งแพลตฟอร์มใหม่นี้ได้มีการพัฒนาระบบแสดงผลรายงานการข้อมูลบน Dashboard ให้น่าสนใจและทันสมัยมากขึ้นอีกด้วย

สำหรับการพัฒนาและให้บริการข้อมูลด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย 3 ระบบ คือ1) ระบบแสดงผลข้อมูลและการจัดทำรายงาน (Dashboard and Report System) คือ ระบบที่ใช้แสดงผลรายงานการขึ้นทะเบียนเกษตรกรทั้งระดับครัวเรือน และรายเกษตรกร โดยแบ่งเป็นรายงานตามประเภทกลุ่มกิจกรรม และตามชนิดสินค้าเศรษฐกิจที่สำคัญทั้งพืช ปศุสัตว์ สัตว์น้ำเพาะเลี้ยง ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร ซึ่งในระบบดังกล่าวสามารถเรียกดูรายงานได้ทั้งระดับตำบล อำเภอ จังหวัด และภาพรวมประเทศ นอกจากนี้ผู้ใช้งานสามารถกำหนดเงื่อนไขในการเรียกรายงานข้อมูลพื้นฐานเชิงประชากรศาสตร์ และรายงานข้อมูลจำนวนครัวเรือนรายสินค้าจำแนกตามขนาดเนื้อที่ทำการเกษตรได้เองอีกด้วย 2) ระบบตรวจสอบสถานะ การขึ้นทะเบียนเกษตรกร คือ ระบบที่ให้เกษตรกรสามารถตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรของตนเองได้ อาทิ หน่วยงานที่ตนแจ้งขึ้นทะเบียนเกษตรกร วันที่ขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร และระยะเวลาสิ้นสภาพเกษตรกร หากไม่มีการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 ปี พื้นที่และขนาดเนื้อที่ทำกิจกรรมทางการเกษตรที่แจ้ง ขึ้นทะเบียน รวมทั้งระบบยังได้มีการเปิดช่องทางให้เกษตรกรสามารถแจ้งแก้ไขข้อมูลได้ หากข้อมูลของเกษตรกรเกิด ความคลาดเคลื่อน และ 3) ระบบบริหารจัดการข้อมูลสำหรับเจ้าหน้าที่ คือ ระบบหลังบ้าน (Backend) สำหรับเจ้าหน้าที่ ใช้ในการบริหารจัดการฐานข้อมูลหน้ารายงานที่ใช้ในการแสดงผล เว็บไซต์ รวมถึงเป็นระบบที่ใช้ในการวิเคราะห์และจัดทำข้อมูลประวัติการใช้ประโยชน์ที่ดิน ประวัติการทำกิจกรรมทางการเกษตร ของเกษตรกรแต่ละราย

ทั้งนี้ สศก. ในฐานะหน่วยงานอำนวยการของ Farmer ONE และนายทะเบียนตามระเบียบคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเกษตรกร จะยังคงเดินหน้าพัฒนาและต่อยอด Farmer ONE อย่างต่อเนื่อง โดยท่านที่สนใจสามารถใช้บริการข้อมูลผ่านทาง เว็บไซต์ http://farmerone.oae.go.th หรือหากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Farmer ONE สามารถสอบถามได้ที่ ส่วนสารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตร หรือ ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โทร. 0 2940 6640 หรือ 0 2940 7038 ในวันและเวลาราชการ

************************************

ข่าว : ส่วนประชาสัมพันธ์ / ข้อมูล :ศูนย์สารสนเทศการเกษตร

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ