สถานการณ์การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมเดือนพฤษภาคม ปี 2565

ข่าวเศรษฐกิจ Wednesday July 27, 2022 14:49 —สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

เดือนพฤษภาคม 2565 การส่งออกรวมมีมูลค่า 25,509.0 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 10.5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YOY) โดยการส่งออกในหมวดสินค้าสำคัญ อาทิ สินค้าเกษตรกรรม มีมูลค่า 3,167.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 21.5 สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร มีมูลค่า 2,143.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 32.7 สินค้าอุตสาหกรรม มีมูลค่า 18,729.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 4.2 สินค้าอุตสาหกรรม (ไม่รวมทองคำ) มีมูลค่า 18,472.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 6.6สินค้าอุตสาหกรรม (ไม่รวมทองคำ อาวุธ รถถัง และอากาศยานรบ) มีมูลค่า 18,358.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 6.3 ขยายตัวจากอัญมณีและเครื่องประดับ (ไม่รวมทองคำ) เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ

อัตราการขยายตัวของตลาดส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมที่สำคัญของไทย (ไม่รวมทองคำ) พฤษภาคม 2565

World +12.5%

หมายเหตุ : อาเซียน (5) ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และบรูไน

CLMV ได้แก่ กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม

ตะวันออกกลาง (15) ได้แก่ ซาอุดิอาระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ กาตาร์ คูเวต โอมาน บาห์เรน เลบานอน จอร์แดน ซีเรีย อิรัก เยเมน อิหร่าน ตุรกี ไซปรัส และอิสราเอล

เดือนพฤษภาคม 2565 การส่งออกรวมมูลค่า 25,509.0 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 10.5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YOY) โดยการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม (ไม่รวมทองคำ) ขยายตัวร้อยละ 6.6 (YOY) การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม (ไม่รวมทองคำ อาวุธ รถถัง และอากาศยานรบ) ขยายตัวร้อยละ 6.3 (YOY) จากอัญมณีและเครื่องประดับ (ไม่รวมทองคำ) เครื่องใช้ไฟฟ้า และ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ สำหรับตลาดคู่ค้าสำคัญของไทยที่ขยายตัวทั้งสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป (27) ตะวันออกกลาง (15) ญี่ปุ่น อาเซียน (5) และอินเดีย ขณะที่ตลาดจีน ออสเตรเลีย และ CLMV หดตัวลง

USA

+29.0 %

MidEast (15)

+37.2%

EU

27)

+9.3%

India

+55.9%

CN

16.216.2%

JP

+7.8%

CLMV

-1.8%

AU

-11.9%

Asean 5)

+6.0202%

เดือนพฤษภาคม 2565 การนำเข้ามีมูลค่ารวม 27,383.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 24.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YOY) โดยสินค้าเชื้อเพลิงมีมูลค่า 5,590.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 67.4 สินค้าทุนมีมูลค่า 5,503.1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 4.8 จากเครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ การแพทย์ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ ด้านสินค้าวัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูป (ไม่รวมทองคำ) มีมูลค่า 10,831.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 13.9 จากแผงวงจรไฟฟ้า ปุ๋ย ยากำจัดศัตรูพืชและสัตว์ และเคมีภัณฑ์

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือนพฤษภาคม 2565 หดตัวร้อยละ 2.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (%YOY) ผลจากการขาดแคลนวัตถุดิบบางประเภท โดยเฉพาะชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เป็นผลจากจีนปิดเมืองท่าสำคัญ กดดันให้การผลิตฟื้นตัวได้ไม่เต็มศักยภาพ อย่างไรก็ตาม ในภาพรวมเศรษฐกิจโลกยังคงส่งสัญญาณฟื้นตัวอยู่ในเกณฑ์ดี ซึ่งช่วยผลักดันให้การผลิตมีแนวโน้มเติบโตได้ในระยะถัดไป

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) Office of Industrial Economics (OIE)

สถานการณ์การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมเดือนพฤษภาคม ปี 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร

ที่มา : กระทรวงพาณิชย์ ประมวลผลโดยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.)

การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมที่สำคัญ

ในเดือน พ.ค. 2565 มีมูลค่าการส่งออก 3,556.0 ล้าน

เหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 0.8 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน

ของปีก่อน โดยหดตัวจากเครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์และ

ส่วนประกอบเป็นสำคัญหดตัวร้อยละ 17.9 จากการส่งออกไป

ประเทศสหรัฐอเมริกา จีน ฮ่องกง สิงคโปร์ ญี่ปุ่น มาเลเซีย

และเยอรมนี เป็นต้น

ในเดือน พ.ค. 2565 มีมูลค่าการส่งออก 3,092.3 ล้าน

เหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 3.2 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน

ของปีก่อน โดยหดตัวจากรถยนต์อุปกรณ์และส่วนประกอบ

เป็นสำคัญ หดตัวร้อยละ 3.1 จากการส่งออกไปประเทศ

ออสเตรเลีย เวียดนาม ญี่ปุ่น และนิวซีแลนด์ เป็นต้น

ในเดือน พ.ค. 2565 มีมูลค่าการส่งออก 2,542.4 ล้าน

เหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 8.7 เมื่อเทียบกับเดือน

เดียวกันของปีก่อน โดยขยายตัวจากเครื่องรับวิทยุโทรทัศน์

เป็นสำคัญ ขยายตัวร้อยละ 27.4 จากการส่งออกไปประเทศ

สหรัฐอเมริกา เม็กซิโก อินเดีย เป็นต้น เตาอบไมโครเวฟและ

เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้ความร้อน ขยายตัวร้อยละ 20.2 จากการส่งไป

ประเทศสหรัฐอเมริกา และสหราชอาณาจักร เป็นต้น

ในเดือน พ.ค. 2565 มีมูลค่าการส่งออก 604.4 ล้าน

เหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 17.6 เมื่อเทียบกับเดือน

เดียวกันของปีก่อน เป็นการขยายตัวตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดย

ด้ายและเส้นใยประดิษฐ์ขยายตัวร้อยละ 19.2 จากการส่งออก

ไปประเทศญี่ปุ่น จีน บังคลาเทศ ผ้าผืนขยายตัวร้อยละ 17.0

จากการส่งออกไปประเทศ CLMV เสื้อผ้าสำเร็จรูปขยายตัว

ร้อยละ 15.1 จากการส่งออกไปประเทศสหรัฐอเมริกา

ในเดือน พ.ค. 2565 มีมูลค่าการส่งออก 990.6 ล้าน

เหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 5.2 เมื่อเทียบกับเดือน

เดียวกันของปีก่อน จากการส่งออกไปประเทศอินโดนีเซีย

อินเดีย ญี่ปุ่น ทั้งนี้การส่งออกเม็ดพลาสติกในเดือน พ.ค. 2565

เป็นการปรับเพิ่มขึ้นเฉพาะด้านราคา โดยดัชนีราคาส่งออกเม็ด

พลาสติก ขยายตัวร้อยละ6.0 ส่วนปริมาณการส่งออกเม็ด

พลาสติก มีจำนวน 542.8 ล้านกิโลกรัม หดตัวร้อยละ 3.2

ในเดือน พ.ค. 2565 มีมูลค่าการส่งออก 757.6 ล้าน

เหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 69.3 เมื่อเทียบกับเดือน

เดียวกันของปีก่อน จากการส่งออกเครื่องประดับแท้ทำด้วย

ทองไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา การ์ตา ในขณะที่การส่งออกอัญมณี

และเครื่องประดับมีมูลค่าการส่งออก 1,014.8 ล้านเหรียญ

สหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 7.1 จากการส่งออกทองคำที่ยังไม่ได้

ขึ้นรูปไปยังประเทศฮ่องกง ออสเตรเลีย และไต้หวันลดลง

ข้อมูลเพิ่มเติม : นางสาวอัมพร สุวรรณรัตน์ และ นางสาวชุติมา ชุติเนตร กองวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม โทร. 0-2430-6806

อุตสาหกรรม

เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ

เครื่องใช้ไฟฟ้า สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

เม็ดพลาสติก อัญมณีและเครื่องประดับ (ไม่รวมทองคำ)

ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ