สศอ. ร่วมกับ ธปท. จัดทำดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมรายภูมิภาค เริ่มนำร่องจัดทำใน 3 ภาค ก่อนเตรียมเผยแพร่อย่างเป็นทางการต่อไป

ข่าวเศรษฐกิจ Monday August 1, 2022 13:56 —สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

     สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จัดทำ ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) รายภูมิภาค ใช้เป็นเครื่องชี้วัดภาวะเศรษฐกิจ และติดตาม        ความเคลื่อนไหวสถานการณ์อุตสาหกรรมรายภูมิภาคในเชิงลึกเป็นประจำทุกเดือน เผยระยะแรกจะจัดทำดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเชิงพื้นที่เป็นรายภูมิภาค 3 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ หวังใช้ประโยชน์เป็นการภายในสำหรับหน่วยงานทางเศรษฐกิจที่สำคัญเป็นลำดับแรก       ก่อนเผยแพร่อย่างเป็นทางการต่อไป
     นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยว่า สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) และธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ร่วมกันจัดทำดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) รายภูมิภาค โดยจะใช้เป็นเครื่องชี้วัดภาวะเศรษฐกิจและติดตามความเคลื่อนไหวสถานการณ์อุตสาหกรรมรายภูมิภาคในเชิงลึกเป็นประจำทุกเดือนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมรายภูมิภาคจะเป็นข้อมูลสำคัญหนึ่งในการใช้ประโยชน์ในเชิงรุกสำหรับการวิเคราะห์สถานการณ์ เพื่อกำหนดทิศทางหรือนโยบายที่มีประสิทธิภาพ ทันท่วงที และสอดคล้องกับความต้องการของภูมิภาค    ในการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์และนโยบายสำคัญทางเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจรายภูมิภาค อาทิ ผลกระทบของความเสียหายจากน้ำท่วม และผลกระทบจากการปิดโรงงานอุตสาหกรรมจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 รวมถึงจะเป็นประโยชน์ต่อการกำหนดมาตรการขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมให้สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ และโอกาสในการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในแต่ละภูมิภาค

โดยในระยะแรกการจัดทำดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเชิงพื้นที่เป็นรายภูมิภาคจะนำร่อง 3 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ซึ่งได้มีการพิจารณาโครงสร้างอุตสาหกรรมในแต่ละภูมิภาค กำหนดกรอบตัวอย่างโรงงานอุตสาหกรรมที่เหมาะสม และคัดเลือกวิธีการในการจัดทำดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมรายภูมิภาคที่สอดคล้องกับการจัดทำดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมในปัจจุบัน โดย สศอ. และ ธปท. จะนำดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมรายภูมิภาคที่ผ่านการปรับปรุงและพัฒนาแล้ว รวมถึงผลการวิเคราะห์ เพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันเป็นการภายในสำหรับหน่วยงานทางเศรษฐกิจที่สำคัญเป็นลำดับแรกก่อน จากนั้นจะนำเสนอต่อคณะกรรมการดัชนีอุตสาหกรรม เพื่อให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสำหรับการปรับปรุง และดำเนินการเผยแพร่เพื่อใช้ประโยชน์อย่างเป็นทางการต่อไป

     "สศอ. ได้ปรับปรุงและพัฒนาการจัดทำดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมมาอย่างต่อเนื่อง โดยที่ผ่านมา   การปรับปรุงดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมมุ่งเน้นการสะท้อนสถานการณ์อุตสาหกรรมในระดับรายสาขาอุตสาหกรรมการผลิตที่สำคัญของประเทศ เนื่องจากข้อจำกัดของข้อมูลที่จะนำมาวิเคราะห์ยังไม่มี      ความครอบคลุมสำหรับการวิเคราะห์ในมิติอื่น ๆ ทั้งนี้ สศอ. ได้ตระหนักถึงความสำคัญของความแตกต่างทางโครงสร้างเศรษฐกิจแต่ละพื้นที่ของประเทศ จึงได้จัดทำดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเชิงพื้นที่เพื่อเป็นเครื่องชี้วัดภาวะเศรษฐกิจและติดตามความเคลื่อนไหวสถานการณ์เศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวมถึงวิเคราะห์ศักยภาพของอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยในปัจจุบันได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลผ่านช่องทางออนไลน์ด้วยระบบ iSingleForm เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ส่งผลให้ได้รับข้อมูลการประกอบกิจการจากโรงงานที่จะนำมาจัดทำดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเชิงพื้นที่มากขึ้น ซึ่งถือเป็นการยกระดับการจัดทำดัชนีอุตสาหกรรมของประเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น" นายทองชัย กล่าว

ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ