สถานการณ์การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนกันยายน 2566

ข่าวเศรษฐกิจ Thursday November 30, 2023 13:57 —สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

(%YOY) 2565 2566 ประมาณการ ปี 2566 Q4 Q1 Q2 Q3

GDP ประเทศไทย

1.4

2.6

1.8

N/A

2.5 - 3.0 GDP การผลิต อุตสาหกรรม -5.0 -3.0 -3.3 N/A (-2.5) - (-3.0)

MPI

-3.38

-3.70

-5.51

-6.19

(-4.0) - (-4.5)

สถานการณ์การผลิตภาคอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมที่ส่งผลต่อ

MPI เดือน กันยายน 256 6

อุตสาหกรรมที่ส่งผลบวก

(

เม็ดพลาสติก +

12.35

ส่วนหนึ่งเป็นผลบวกจากปีก่อนมีการปิดซ่อมบำรุง

ของโรงงานปิโตรเคมีขั้นต้น

น้ำตาล +74.64

ขยายตัวทั้งใน

และต่าง ประเท ศ รวมถึง อานิสงส์จาก

อินเดียงดการส่งออ ก ทำให้คำสั่งซื้อ ของ ไทยเพิ่มขึ้น

สายไฟ +29.52

ขยายตัวจากการผลิตเพื่อส่งมอบให้กับการไฟฟ้า

ตามรอบการปรับปรุงและการปรับเปลี่ยนสายไฟ

อุตสาหกรรมที่ส่งผลลบ

(

ยานยนต์

7.65

หดตัวจากตลาดในประเทศเป็นหลัก เนื่องจาก

สถาบันการเงินเข้มงวดในการอนุมัติสินเชื่อ

ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

17.69

เศรษฐกิจโลกชะลอตัวและนโยบายลดการพึ่งพาจีน

ของสหรัฐฯ กระทบ ต่อ ห่วงโซ่อุปทานไทย

การกลั่นน้ำมัน

5.05

หดตัวเนื่องจาก

ผู้ผลิตบางรายหยุดซ่อมบำรุงโรงกลั่น

การผลิต ก.ย. 2566 ม.ค.-ก.ย. 2566 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI, %YOY) -6.06 -5.09

อัตราการใช้กำลังการผลิต

(CAP-U, ร้อยละ)

58.02

59.83

ประมาณการภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

จัดทำโดย

: กองวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สศอ.) www.oie.go.th

สอบถามข้อมูล

: นางสาวอัมพร สุวรรณรัตน์ โทร. 0 2430 6806 ต่อ 68061 4 ดาวน์โหลดข้อมูล

หมายเหตุ :

N/A = ไม่ปรากฏข้อมูล

ที่มา

: GDP โดย สศช. ., MPI โดย สศอ. ข้อมูล ณ เดือน ตุลาคม 256 6

ประมาณการ

ปี 256 6 : GDP ประเทศไทย โดย สศช. GDP อุตสาหกรรม , MPI โดย สศอ

ปี 2566 ประมาณการ MPI หดตัวร้อยละ 4.0 - 4.5 (YOY) และ

GDP การผลิตอุตสาหกรรม หดตัวร้อยละ 2.5 - 3.0 (YOY)

กันยายน 2566

?

ประเทศคู่ค้าฟื้นตัวช้า สะท้อนได้จากการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม

หดตัวลง ส่งผลให้การผลิตรองรับตลาดส่งออกฟื้นตัวได้จำกัด

?

เศรษฐกิจภายในประเทศ

ได้รับ ผลกระทบ จาก ค่าครองชีพ และ

หนี้ภาคครัวเรือน

อยู่ในระดับสูง กดดันกำลังซื้อภายในประเทศ

?

อย่างไรก็ตาม

จำนวนนักท่องเที่ยว ที่ เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ส่งผล บวก

ต่อภาคบริการและ

การผลิตสินค้าอุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงกับ

ภาคธุรกิ

จที่เกี่ยวข้อง อาทิ อาหารและเครื่องดื่ม การกลั่นน้ำมัน

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (

MPI) เดือน กันยายน 256 6 หดตัวร้อยละ 6.06 (

เศรษฐกิจโล

ก ฟื้นตัวช้า

ดอกเบี้ยขาขึ้น

กดดัน

การผลิตและการบริโภค

ปัญหา

ข้อพิพาทเชิง

ภูมิรัฐศาสตร์ ยืดเยื้อ

ปัจจัย

กดดัน

การท่องเที่ยวขยายตัว

ต่อเนื่อง

เศรษฐกิจประเทศคู่ค้า

ทยอยฟื้นตั วอย่างค่อย

เป็นค่อยไป

ปัจจัยสนับสนุน

ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ