รายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมปี 2566 และแนวโน้มปี 2567

ข่าวเศรษฐกิจ Monday December 25, 2023 13:45 —สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

รายงาน

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

สารบัญ

สารบัญ หน้า

บทสรุปผู้บริหาร

บทสรุปผู้บริหาร 3

ส่วนที่

ส่วนที่ 1 ภาพรวมเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไทย ปี 256ภาพรวมเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไทย ปี 2566 และแนวโน้ม ปี 256และแนวโน้ม ปี 2567 6

ส่วนที่

ส่วนที่ 2 เศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทยรายสาขาปี 256เศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทยรายสาขาปี 2566 และแนวโน้ม ปี 256และแนวโน้ม ปี 2567 15 2.1 อุตสาหกรรมเหล็ก และเหล็กกล้าอุตสาหกรรมเหล็ก และเหล็กกล้า 16 2.2 อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า 17 2.3 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 18 2.4 อุตสาหกรรมรถยนต์อุตสาหกรรมรถยนต์ 19 2.5 อุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์อุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ 20 2.6 อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ 21 2.7 อุตสาหกรรมพลาสติกอุตสาหกรรมพลาสติก 22 2.8 อุตสาหกรรมปิโตรเคมีอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 23 2.9 อุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ กระดาษและสิ่งพิมพ์อุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ กระดาษและสิ่งพิมพ์ 24 2.10 อุตสาหกรรมเซรามิกอุตสาหกรรมเซรามิก 25 2.11 อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ 26 2.12 อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 27 2.13 อุตสาหกรรมไม้และเครื่องเรือนไม้อุตสาหกรรมไม้และเครื่องเรือนไม้ 28 2.14 อุตสาหกรรมยาอุตสาหกรรมยา 29 2.15 อุตสาหกรรมยาง และผลิตภัณฑ์ยางอุตสาหกรรมยาง และผลิตภัณฑ์ยาง 30 2.16 อุตสาหกรรมรองเท้า และผลิตภัณฑ์หนังอุตสาหกรรมรองเท้า และผลิตภัณฑ์หนัง 31 2.17 อุตสาหกรรมอัญมณี และเครื่องประดับอุตสาหกรรมอัญมณี และเครื่องประดับ 32 2.18 อุตสาหกรรมอาหารอุตสาหกรรมอาหาร 33

บทสรุปผู้บริหาร

บทสรุปผู้บริหาร

สรุปภาวะ

สรุปภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย ปี เศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย ปี 25666 และแนวโน้ม ปี และแนวโน้ม ปี 2567

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย ปี ไทย ปี 2562566 เมื่อพิจารณาจากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (เมื่อพิจารณาจากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) คาดว่าจะคาดว่าจะลดลงร้อยละ ลดลงร้อยละ 4.84.8 เมื่อเทียบกับเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันช่วงเดียวกันของปีก่อน ของปีก่อน ซึ่งเป็นไปซึ่งเป็นไปตามการชะลอตัวตามการชะลอตัวของของเศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจโลก ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ ที่ส่งผลต่อห่วงโซ่อุปทานในวงกว้าง ตลอดจนราคาพลังงานและอัตราดอกเบี้ยความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ ที่ส่งผลต่อห่วงโซ่อุปทานในวงกว้าง ตลอดจนราคาพลังงานและอัตราดอกเบี้ย ที่อยู่ในระดับสูงทำใที่อยู่ในระดับสูงทำให้การบริโภคและการลงทุนลดลง ห้การบริโภคและการลงทุนลดลง ทั้งนี้ ทั้งนี้ อุตสาหกรรมสำคัญที่ชะลอตัวในปี 2566อุตสาหกรรมสำคัญที่ชะลอตัวในปี 2566 อาทิ อาทิ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ภาวะการผลิตปรับตัวลดลงในสินค้า ภาวะการผลิตปรับตัวลดลงในสินค้า Hard Disk Drive และ และ Printer เป็นหลัก จากการที่ผู้ผลิตปรับลดแผนการผลิตจากอุปสงค์ที่ชะลอตัวต่อเนื่อง ด้วยผลกระทบจากภาวะเป็นหลัก จากการที่ผู้ผลิตปรับลดแผนการผลิตจากอุปสงค์ที่ชะลอตัวต่อเนื่อง ด้วยผลกระทบจากภาวะ เศรษฐกิจโลก ส่วน เศรษฐกิจโลก ส่วน Printer ลดลงจากปีก่อนลดลงจากปีก่อน เนื่องจากเนื่องจากได้รับคำสั่งให้ผลิตสินค้าแทนสาขได้รับคำสั่งให้ผลิตสินค้าแทนสาขาเวียดนามที่ไม่าเวียดนามที่ไม่ สามารถผลิตสินค้าได้สามารถผลิตสินค้าได้ เฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์ ภาวะการผลิตลดลงจากสินค้าเครื่องเรือนทำด้วยไม้และเครื่องเรือนทำด้วยภาวะการผลิตลดลงจากสินค้าเครื่องเรือนทำด้วยไม้และเครื่องเรือนทำด้วย โลหะ เป็นหลักโลหะ เป็นหลัก เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว ส่งผลให้หลายบริษัทได้รับคำสั่งซื้อลดลงส่งผลให้หลายบริษัทได้รับคำสั่งซื้อลดลง เหล็กและเหล็กและเหล็กกล้าขั้นมูลฐานเหล็กกล้าขั้นมูลฐาน ภาวะกาภาวะการผลิตลดลงรผลิตลดลงจากจากเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน เหล็กแผ่นรีดเย็นเหล็กแผ่นรีดเย็น และและเหล็กเหล็ก โครงสร้างรูปพรรณโครงสร้างรูปพรรณ เป็นเป็นหลัก หลัก โดยลูกค้าปรับโดยลูกค้าปรับลดคำสั่งซื้อเพื่อรอดูทิศทางราคาเหล็ก ลดคำสั่งซื้อเพื่อรอดูทิศทางราคาเหล็ก ตลอดจนมีการนำเข้าตลอดจนมีการนำเข้า ผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศมากขึ้น สำหรับ ผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศมากขึ้น สำหรับ อุตสาหกรรมที่มีการขยายตัวในปี 2566อุตสาหกรรมที่มีการขยายตัวในปี 2566 อาทิอาทิ ยานยนต์ยานยนต์ ภาวะภาวะ การการผลิตเพิ่มขึ้นจากรถยนต์นั่งขนาดเล็ก และรถยนต์นั่งขนาดกลาง เป็นหลัก ผลิตเพิ่มขึ้นจากรถยนต์นั่งขนาดเล็ก และรถยนต์นั่งขนาดกลาง เป็นหลัก ตามตามตลาดส่งออกตลาดส่งออกที่ขยายตัวที่ขยายตัว น้ำมัน้ำมันน แก๊สโซฮอล์ และน้ำมันเครื่องบินแก๊สโซฮอล์ และน้ำมันเครื่องบิน เป็นหลัก เป็นหลัก เป็นผลจากกิจกรรมการเดินทางในประเทศเพิ่มขึ้นเป็นผลจากกิจกรรมการเดินทางในประเทศเพิ่มขึ้น น้ำตาล น้ำตาล เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น จากน้ำตาลทรายขาว และน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ เป็นหลัก เป็นไปตามความต้องการบริโภคที่ขยายตัวจากน้ำตาลทรายขาว และน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ เป็นหลัก เป็นไปตามความต้องการบริโภคที่ขยายตัว ต่อเนื่องทั้งตลาดในประเทศและตลาดส่งออกต่อเนื่องทั้งตลาดในประเทศและตลาดส่งออก

แนวโน้ม ปี

แนวโน้ม ปี 2567

ประมาณ

ประมาณการการดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) ปี 2567ปี 2567 ขยายตัวร้อยละ 2.0 ขยายตัวร้อยละ 2.0 ?? 3.0 3.0 โดยมีโดยมีปัจจัยสนับสนุนปัจจัยสนับสนุน (1) (1) การค้าระหว่างประเทศของไทยกับคู่ค้าหลักมีแนวโน้มทยอยฟื้นตัว การค้าระหว่างประเทศของไทยกับคู่ค้าหลักมีแนวโน้มทยอยฟื้นตัว (2) (2) ประเทศเศรษฐกิจประเทศเศรษฐกิจ หลักมีแนวโน้มชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย หลักมีแนวโน้มชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย (3) (3) ภาคการท่องเที่ยวและภาคบริการยังคงมีทิศทางขยายตัวภาคการท่องเที่ยวและภาคบริการยังคงมีทิศทางขยายตัว (4) (4) การลงทุนภาคเอกชนมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง การลงทุนภาคเอกชนมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง (5) (5) มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและบรรเทาค่าครองชีพมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและบรรเทาค่าครองชีพ ของภาครัฐ ที่ออกมาอย่างต่อเนื่องของภาครัฐ ที่ออกมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ทั้งนี้ ปัจจัยปัจจัยเฝ้าระวังเฝ้าระวัง โดยที่ผ่านมาเศรษฐกิจโลกชะลอตัวยาวนานและโดยที่ผ่านมาเศรษฐกิจโลกชะลอตัวยาวนานและ ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ อาจกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานเป็นวงกว้าง อีกทั้ง ต้นทุนการผลิต ค่าครองชีพ ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ อาจกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานเป็นวงกว้าง อีกทั้ง ต้นทุนการผลิต ค่าครองชีพ หนี้สินภาคธุรกิจและครัวเรือนอยู่ในระดับสูง เนื่องหนี้สินภาคธุรกิจและครัวเรือนอยู่ในระดับสูง เนื่องจากระดับราคาพลังงาน อัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับสูง จากระดับราคาพลังงาน อัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับสูง อาจเป็นปัจจัยกดดันภาคการผลิตและกำลังซื้อผู้บริโภค นอกจากนี้ ความผันผวนของค่าเงินและปรากฏการณ์อาจเป็นปัจจัยกดดันภาคการผลิตและกำลังซื้อผู้บริโภค นอกจากนี้ ความผันผวนของค่าเงินและปรากฏการณ์ เอลนีโญ ยังคงเป็นประเด็นที่ต้องติดตามในระยะต่อไปได้ เอลนีโญ ยังคงเป็นประเด็นที่ต้องติดตามในระยะต่อไปได้

? เหล็กและเหล็กกล้าเหล็กและเหล็กกล้า แนวโน้มอุตสาหกรรมเหล็กในปี แนวโน้มอุตสาหกรรมเหล็กในปี 2567 คาดการณ์ว่า การผลิตคาดการณ์ว่า การผลิตจะจะปรับตัวปรับตัวลดลงร้อยละ ลดลงร้อยละ 3.7 เมื่อเทียบกับปีก่อนเมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากคาดว่าจะเนื่องจากคาดว่าจะมีการนำเข้าเหล็กที่มีราคาถูกจากต่างประเทศมีการนำเข้าเหล็กที่มีราคาถูกจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น ซึ่งเพิ่มขึ้น ซึ่งส่งส่งผลต่อผลต่อปริมาณการปริมาณการผลิตเหล็กในประเทศผลิตเหล็กในประเทศ สำหรับสำหรับการบริโภคเหล็กการบริโภคเหล็กปี ปี 2567 คาดว่ามีปริมาณ คาดว่ามีปริมาณ 16.8 ล้านตัน ล้านตัน ขยายตัวขยายตัวร้อยละ ร้อยละ 0.6 เมื่อเทียบเมื่อเทียบกับปีก่อนกับปีก่อน โดยมีปัจจัยโดยมีปัจจัยจากจากการขยายตัวของการลงทุนภาคเอกชน ทั้งนี้ การขยายตัวของการลงทุนภาคเอกชน ทั้งนี้ มีประเด็นสำคัญที่น่าติดตาม เช่น สถานการณ์มีประเด็นสำคัญที่น่าติดตาม เช่น สถานการณ์เศรษฐกิจและการค้าโลก และการดำเนินนโยบายอุตสาหกรรมเหล็กของจีน ซึ่งเป็นผู้ผลิต ผู้บริโภค และผู้ส่งออกเศรษฐกิจและการค้าโลก และการดำเนินนโยบายอุตสาหกรรมเหล็กของจีน ซึ่งเป็นผู้ผลิต ผู้บริโภค และผู้ส่งออกเหล็กรายใหญ่ของโลก เนื่องจากเหล็กรายใหญ่ของโลก เนื่องจากจะจะส่งผลต่อปริมาณการผลิตผลิตภัณฑ์เหล็กในประเทส่งผลต่อปริมาณการผลิตผลิตภัณฑ์เหล็กในประเทศศ

? เครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้า สำหรับอุตสาหกรรมสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าในปี ไฟฟ้าในปี 2567 คาดว่าคาดว่าจะจะมีการผลิตมีการผลิตหดตัวประมาณหดตัวประมาณร้อยละ ร้อยละ 1.01.0--3.0 3.0 เมื่อเทียบกับปีก่อนเมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องเนื่องจากต้นทุนการผลิตจากต้นทุนการผลิตหรือราคาวัตถุดิบที่ยังมีแนวโน้มไม่แน่นอนหรือราคาวัตถุดิบที่ยังมีแนวโน้มไม่แน่นอน และสถานการณ์และสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่เศรษฐกิจโลกที่อาจจะชะลอตัว ในขณะที่อาจจะชะลอตัว ในขณะที่การส่งออกการส่งออกคาดว่าจะขยายคาดว่าจะขยายตัวประมาณร้อยละ 2.0ตัวประมาณร้อยละ 2.0--88.0 เมื่อเทียบกับปีก่อน.0 เมื่อเทียบกับปีก่อน

เนื่องจาก

เนื่องจากความต้องการผลิตภัณฑ์และบริการความต้องการผลิตภัณฑ์และบริการสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า คาดว่าจะเติบโตอย่างต่อเนื่องในประเทศกำลังคาดว่าจะเติบโตอย่างต่อเนื่องในประเทศกำลังพัฒนา เช่น อินเดียพัฒนา เช่น อินเดีย เวียดนาม เวียดนาม เนื่องจากผู้บริโภคและธุรกิจในภูมิภาคเนื่องจากผู้บริโภคและธุรกิจในภูมิภาค กำลังกำลังต้องการต้องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีเทคโนโลยีในประเทศ และสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนหรือผู้บริโภคมากขึ้นในประเทศ และสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนหรือผู้บริโภคมากขึ้น

?

อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในปี สำหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในปี 2567 คาดว่า จะมีการผลิตและการส่งออกสินค้คาดว่า จะมีการผลิตและการส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้นอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้นประมาณประมาณร้อยละ ร้อยละ 1.0 1.0 --5.05.0 เมื่อเทียบกับปีก่อน เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากความต้องการใช้สินค้าอิเล็กทรอนิกส์เนื่องจากความต้องการใช้สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ในการพัฒนาประเทศยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน และการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการพัฒนาประเทศยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน และการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ IoT แต่อย่างไรก็ตาม ความต้องการสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคอาจลดลง จากเทคโนโลยีความจุที่เยอะขึ้น และแต่อย่างไรก็ตาม ความต้องการสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคอาจลดลง จากเทคโนโลยีความจุที่เยอะขึ้น และความทนทานต่อการใช้งานของอุปกรณ์ เช่น คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ ประกอบกับความทนทานต่อการใช้งานของอุปกรณ์ เช่น คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ ประกอบกับความไม่แน่นอนทางความไม่แน่นอนทาง ภูมิรัฐศาสตร์ภูมิรัฐศาสตร์ แช่น สงครามยูเครนช่น สงครามยูเครน--รัสเซีย รัสเซีย สงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน อาจสร้างอุปสรรคสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน อาจสร้างอุปสรรคต่อต่อ การพัฒนาอุตสาหกรรมหรือกระทบต่อผู้ประกอบการไทย จึงยังคงต่อติดตามสถานการณ์ต่อไปการพัฒนาอุตสาหกรรมหรือกระทบต่อผู้ประกอบการไทย จึงยังคงต่อติดตามสถานการณ์ต่อไป

?

รถรถยนต์ยนต์ สำหรับสำหรับการประมาณการจากการประมาณการจากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม คาดว่า จะมีการผลิตรถยนต์ประมาณ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม คาดว่า จะมีการผลิตรถยนต์ประมาณ 1,90900,000 คัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละคัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 2.702.70 โดยแบ่งเป็นการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ โดยแบ่งเป็นการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ ประมาณร้อยละ 4ประมาณร้อยละ 400--4545 และการผลิตเพื่อการส่งออกประมาณร้อยละ และการผลิตเพื่อการส่งออกประมาณร้อยละ 5555--6060

รถจักรยานยนต์รถจักรยานยนต์ สำหรับการประมาณการจากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม คาดว่าสำหรับการประมาณการจากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม คาดว่า การผลิตการผลิตคงที่ คงที่ คิดเป็นคิดเป็นปริมาณการผลิตรถจักรยานยนต์ประมาณ 2ปริมาณการผลิตรถจักรยานยนต์ประมาณ 2,2,200,000 คัน ทั้งนี้ จากปริมาณการผลิตที่คาดการณ์ไว้ข้างต้นจะเป็น0,000 คัน ทั้งนี้ จากปริมาณการผลิตที่คาดการณ์ไว้ข้างต้นจะเป็นการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ ประมาณร้อยละ การผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ ประมาณร้อยละ 85-90 และการผลิตเพื่อการส่งออก ร้อยละ และการผลิตเพื่อการส่งออก ร้อยละ 10-15

?

เยื่อกระดาษ กระดาษ และสิ่งพิมพ์เยื่อกระดาษ กระดาษ และสิ่งพิมพ์ แนวโน้มในปี แนวโน้มในปี 2567 คาดว่าคาดว่าจะเป็นจะเป็นโอกาสดีของโอกาสดีของอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ อุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ กระดาษและบรรจุภัณฑ์กระดาษและบรรจุภัณฑ์ แม้ว่าในปี แม้ว่าในปี 2566 สถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งการผลิต การส่งออก การนำเข้า ตลาดการผลิต การส่งออก การนำเข้า ตลาดส่งออก ส่งออก และและราคากระดาษมีความผันผวนเป็นอย่างมากราคากระดาษมีความผันผวนเป็นอย่างมาก ประกอบกับความต้องการประกอบกับความต้องการใช้ใช้ในประเทศที่อาจจะยังฟื้นกลับมาได้ไม่เต็มที่ในประเทศที่อาจจะยังฟื้นกลับมาได้ไม่เต็มที่นัก นัก แต่คาดว่าแต่คาดว่าภาคส่งออกภาคส่งออกจะกลับมาขยายตัวได้จากกลุ่มเยื่อกระดาษและผลิตภัณฑ์จะกลับมาขยายตัวได้จากกลุ่มเยื่อกระดาษและผลิตภัณฑ์ที่ที่ประเทศผู้นำเข้าหลักอย่างจีน ประเทศผู้นำเข้าหลักอย่างจีน ยังนำเข้าต่อเนื่อง กลุ่มกระดาษและผลิตภัณฑ์จะขยายตัวได้ในอาเซียน แต่อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการยังต้องยังนำเข้าต่อเนื่อง กลุ่มกระดาษและผลิตภัณฑ์จะขยายตัวได้ในอาเซียน แต่อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการยังต้องติดตามสถานการณ์ติดตามสถานการณ์จากปัจจัยจากปัจจัยต่าง ๆ ต่าง ๆ ที่รุมเร้า ทั้งสงครามที่ยังคงยืดเยื้อ ที่รุมเร้า ทั้งสงครามที่ยังคงยืดเยื้อ กาการแข่รแข่งขันระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกาที่ยังงขันระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกาที่ยังต้องติดตาม ต้องติดตาม จะส่งผจะส่งผลให้ต้นทุนราคาวัตถุดิบบรรจุภัณฑ์ปรับตัวสูงขึ้นลให้ต้นทุนราคาวัตถุดิบบรรจุภัณฑ์ปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องได้ต่อเนื่องได้

?

สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม การผลิต การผลิต คาดว่าจะขยายตัวเล็กน้อยจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ และคาดว่าจะขยายตัวเล็กน้อยจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ และนโยบายแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว การส่งออก และจำหน่ายในประเทศ นโยบายแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว การส่งออก และจำหน่ายในประเทศ คาดว่าจะขยายตัวเล็กน้อย จากการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว ประกอบกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ คาดว่าจะขยายตัวเล็กน้อย จากการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว ประกอบกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ ส่งผลให้การบริโภคภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งการส่งออกสินค้าเส้นใยสิ่งทอ ผ้าผืน และเสื้อผ้าสำเร็จรูปยังคงส่งผลให้การบริโภคภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งการส่งออกสินค้าเส้นใยสิ่งทอ ผ้าผืน และเสื้อผ้าสำเร็จรูปยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ยังคงต้องติดตามขยายตัวอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ยังคงต้องติดตามสถานการณ์ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ การปรับขึ้นอัตราสถานการณ์ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายต่อเนื่องของประเทศเศรษฐกิจหลัก การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ปัญหาเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นในหลายดอกเบี้ยนโยบายต่อเนื่องของประเทศเศรษฐกิจหลัก การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ปัญหาเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นในหลายประเทศ การขาดแคลนพลังงานในทวีปยุโรป อาจเป็นปัจจัยกดดันที่ทำให้เศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าชะลอตัว รวมทั้งประเทศ การขาดแคลนพลังงานในทวีปยุโรป อาจเป็นปัจจัยกดดันที่ทำให้เศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าชะลอตัว รวมทั้งการการปรับขึ้นค่าไฟฟ้าและค่าจ้างแรงงาน ซึ่งจะกระทบต่อต้นทุนการผลิตของกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มปรับขึ้นค่าไฟฟ้าและค่าจ้างแรงงาน ซึ่งจะกระทบต่อต้นทุนการผลิตของกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มเช่นกันเช่นกัน

? ยายา การผลิตและการจำหน่ายยาในประเทศ ปี 256การผลิตและการจำหน่ายยาในประเทศ ปี 25677 คาดคาดการณ์การณ์ว่าว่า จะหดตัวจะหดตัวลงลงร้อยละ ร้อยละ 0.250.25--0.500.50 เมื่อเมื่อเทียบเทียบกับปีก่อน กับปีก่อน ซึ่งซึ่งเป็นผลมาจากแนวโน้มด้านศักยภาพของระบบสาธารณสุขในการรับมือกับสถานการณ์โรคระบาดหรือเป็นผลมาจากแนวโน้มด้านศักยภาพของระบบสาธารณสุขในการรับมือกับสถานการณ์โรคระบาดหรือโรคอุบัติใหม่ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วโรคอุบัติใหม่ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว สำหรับทิศทางการส่งออกสำหรับทิศทางการส่งออกและการนำเข้ายา และการนำเข้ายา ปี 256ปี 25677 คาดคาดการณ์การณ์ว่าว่า จะมีอัตราการขยายตัวร้อยละจะมีอัตราการขยายตัวร้อยละ 0.250.25--1.50 1.50 ตามตามแนวโน้มความต้องการแนวโน้มความต้องการยายาที่ขยายตัวที่ขยายตัวในในตลาดสำคัญทั้งในเอเชียและยุโรปตลาดสำคัญทั้งในเอเชียและยุโรป และและทิศทางความต้องการใช้ยาในประเทศทิศทางความต้องการใช้ยาในประเทศ ที่ปรับตัวสูงขึ้นที่ปรับตัวสูงขึ้น

?

ยาง และผลิตภัณฑ์ยางยาง และผลิตภัณฑ์ยาง ปี ปี 2567 คาดการณ์ได้ว่า ปริมาณการผลิตยางแปรรูปขั้นปฐมคาดการณ์ได้ว่า ปริมาณการผลิตยางแปรรูปขั้นปฐม ยางรถยนต์ยางรถยนต์ และถุงมือยาง และถุงมือยาง จะขยายตัวทั้ง จะขยายตัวทั้ง 3 ผลิตภัณฑ์ โดยการผลิตยางแปรรูปขั้นปฐมและถุงมือยางจะขยายตัวจากการผลิตเพื่อตอบสนองความผลิตภัณฑ์ โดยการผลิตยางแปรรูปขั้นปฐมและถุงมือยางจะขยายตัวจากการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดในประเทศเป็นหลักต้องการของตลาดในประเทศเป็นหลัก ขณะที่การผลิตยางรถยนต์จะขยายตัวจากความต้องการยางรถยนต์ในตลาดขณะที่การผลิตยางรถยนต์จะขยายตัวจากความต้องการยางรถยนต์ในตลาดสำคัญ อาทิ สหรัฐอเมริกา เกาหลีใต้ และออสเตรเลียสำคัญ อาทิ สหรัฐอเมริกา เกาหลีใต้ และออสเตรเลีย

?

อาหารอาหาร คาดการณ์ว่า ภาพรวมของดัชนีผลผลิตอาหารในปี 2567 มีแนวโน้มขยายตัวคาดการณ์ว่า ภาพรวมของดัชนีผลผลิตอาหารในปี 2567 มีแนวโน้มขยายตัว จากจากภาคการท่องเที่ยวภาคการท่องเที่ยวในประเทศในประเทศที่ยังคงขยายตัวได้ดีที่ยังคงขยายตัวได้ดี และนโยบายของรัฐที่ออกมาตรการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ และนโยบายของรัฐที่ออกมาตรการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ในส่วนของกลุ่มในส่วนของกลุ่มสินค้าสินค้าที่ที่คาดว่าจะขยายตัวได้ดีในปี คาดว่าจะขยายตัวได้ดีในปี 2567 ได้แก่ กลุ่มผลไม้แช่เย็น แช่แข็ง ที่จีนยังคงมีความนิยมในการบริโภคได้แก่ กลุ่มผลไม้แช่เย็น แช่แข็ง ที่จีนยังคงมีความนิยมในการบริโภค และไทยได้รับและไทยได้รับการยกเว้นการเก็บภาษีนำเข้าในสินค้าดังกล่าว ไก่สดแช่เย็นแช่แข็งที่มีทิศทางดีขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการขยายตลาดการยกเว้นการเก็บภาษีนำเข้าในสินค้าดังกล่าว ไก่สดแช่เย็นแช่แข็งที่มีทิศทางดีขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการขยายตลาดใหม่ ใหม่ รวมถึงตลาดอียูที่มีแนวโน้มต้องการบริโภคไก่เพิ่มมากขึ้น รวมถึงตลาดอียูที่มีแนวโน้มต้องการบริโภคไก่เพิ่มมากขึ้น และน้ำตาลที่และน้ำตาลที่แม้ว่าการคาดการณ์ผลผลิตจะลดลงจากแม้ว่าการคาดการณ์ผลผลิตจะลดลงจากปีก่ปีก่อน แต่มีอน แต่มีทิศทางราคาสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม แม้ภาพรวมจะมีการขยายตัวแต่ยังต้องเฝ้าระวังภาวะเศรษฐกิจโลกทิศทางราคาสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม แม้ภาพรวมจะมีการขยายตัวแต่ยังต้องเฝ้าระวังภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอย โดยเฉพาะประเทศคู่ค้าหลักของไทย ถดถอย โดยเฉพาะประเทศคู่ค้าหลักของไทย การเฝ้าระวังสภาพภูมิอากาศที่แปรปรวนการเฝ้าระวังสภาพภูมิอากาศที่แปรปรวนซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อพืชพืชผลผลทางทางการการเกษตร เกษตร รวมถึงต้นทุนด้านวัตถุดิบและพลังงานที่ยังคงผันผวนอยู่รวมถึงต้นทุนด้านวัตถุดิบและพลังงานที่ยังคงผันผวนอยู่

ส่วนที่ 1

ส่วนที่ 1 ภาพรวมเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไทย ปี 256ภาพรวมเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไทย ปี 2566

และแนวโน้ม ปี 256

และแนวโน้ม ปี 2567

ภาพรวมเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไทย ปี 256

ภาพรวมเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไทย ปี 2566 และแนวโน้ม ปี 256และแนวโน้ม ปี 2567

GDP

สามไตรมาสแรก

สามไตรมาสแรก ขยายตัวร้อยละขยายตัวร้อยละ 2..0 (%YoY)

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ หผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ หรืรือ อ GDP สามไตรมาสแรกของปี สามไตรมาสแรกของปี 25666 ขยายตัวขยายตัวร้อยละ ร้อยละ 2.02.0 เมื่อเทียบกับสามไตรมาสแรกของปี เมื่อเทียบกับสามไตรมาสแรกของปี 25665 ที่ขยายตัวที่ขยายตัวร้อยละ ร้อยละ 3.0

ปัจจัยสำคัญ

ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อที่มีผลต่อ GDP

ในสามไตรมาสแรกของปี ในสามไตรมาสแรกของปี 256666 การผลิตภาคการผลิตภาคเกษตรเกษตรขยายตัวขยายตัวร้อยละ ร้อยละ 33.00 ภาคบริการภาคบริการขยายตัวขยายตัวร้อยละ ร้อยละ 4.44.4 การใช้จ่ายอุปโภคและบริโภคภาคเอกชนการใช้จ่ายอุปโภคและบริโภคภาคเอกชน ขยายตัวขยายตัวร้อยละ ร้อยละ 77.33 การลงทุนรวมการลงทุนรวมขยายตัวขยายตัวร้อยละร้อยละ 1.71.7 การผลิตภาคอุตสาหกรรมการผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัวตัวหดตัวตัวร้อยละ ร้อยละ 33.4 4 การส่งออกสินค้าและบริการการส่งออกสินค้าและบริการขยายตัวขยายตัวร้อยละ ร้อยละ 1.0

GDP ภาคอุตสาหกรรมภาคอุตสาหกรรม

สามไตรมาสแรก

สามไตรมาสแรก ขยายตัวร้อยละขยายตัวร้อยละ 3..4 ((%YoY))

GDP ภาคภาคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรม สามไตรมาสแรกของปีสามไตรมาสแรกของปี 2562566 หดหดตัวร้อยละ ตัวร้อยละ 3.43.4 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ขยายขยายตัวร้อยละ ตัวร้อยละ 22.3 โดยโดยหดหดตัวจากตัวจากการผลิตชิ้นส่วนการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์เป็นสำคัญ เป็นสำคัญ รวมทั้งคำสั่งซื้อจากประเทศรวมทั้งคำสั่งซื้อจากประเทศ คู่ค้ายังคงชะลอตัวคู่ค้ายังคงชะลอตัว

แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 256767 สศช. สศช. คาดว่าคาดว่า GDPจะขยายตัวจะขยายตัวในช่วงในช่วงร้อยละ ร้อยละ 22.77 ?? 33.77 โดยมีปัจจัยโดยมีปัจจัยสนับสนุนจาก (สนับสนุนจาก (1) การ) การขยายตัวของการส่งออก ขยายตัวของการส่งออก (2) การขยายตัวของการบริโภคและการลงทุน(2) การขยายตัวของการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน ภาคเอกชน ((33) การ) การฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องของฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องของ ภาคภาคการท่องเที่ยวการท่องเที่ยว

ที่มา

ที่มา : สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

การผลิตภาคเกษตร

การผลิตภาคเกษตรขยายตัวขยายตัวร้อยละ ร้อยละ 3.0

การผลิต

การผลิตภาคภาคอุตสาหกรรมขยายตัวอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ ร้อยละ 3.4

ที่มา

ที่มา : สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

การ

การเติบโตเติบโตของภาคอุตสาหกรรมของภาคอุตสาหกรรมในสามไตรมาสในสามไตรมาส แรกของปี แรกของปี 25666 หดตัวจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหดตัวจากช่วงเดียวกันของปีก่อนจากภาวะเศรษฐกิจของโลกที่ยังชะลอตัว และจากภาวะเศรษฐกิจของโลกที่ยังชะลอตัว และ ปัญหาหนี้ครัวเรือนภายในประเทศอยู่ในระดับสูงปัญหาหนี้ครัวเรือนภายในประเทศอยู่ในระดับสูงสินค้าอุตสาหกรรมที่มีการหดตัว ได้แก่ การผลิตสินค้าอุตสาหกรรมที่มีการหดตัว ได้แก่ การผลิตคอมพิวเตอร์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

การ

การใช้จ่ายอุปโภคและใช้จ่ายอุปโภคและบริโภคภาคเอกชนบริโภคภาคเอกชน ขยายตัวขยายตัวร้อยละ ร้อยละ 7.3

การลงทุน

การลงทุนรวมขยายตัวรวมขยายตัวร้อยละ ร้อยละ 1.7

การส่งออกสินค้าและบริ

การส่งออกสินค้าและบริการการ

ขยายตัว

ขยายตัวร้อยละ ร้อยละ 1.0

ภาคบริการขยายตัวร้อยละ

ภาคบริการขยายตัวร้อยละ 4.4

ดัชนีอุตสาหกรรมที่สำคัญ

ดัชนีอุตสาหกรรมที่สำคัญ

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม

ม.ค.

ม.ค. ?? ต.ค. ต.ค. 2566 ขยายขยายตัวร้อยละตัวร้อยละ 5.0

(%YoY)

ดัชนีการส่ง

ดัชนีการส่งสินค้าสินค้า

ม.ค.

ม.ค. ?? ต.ค. 256ต.ค. 2566 ขยายตัวขยายตัวร้อยละ ร้อยละ 4.8

(%YoY)

ในช่วง ในช่วง 1010 เดือนแรก (เดือนมกราคม เดือนแรก (เดือนมกราคม ?? ตุลาคม) ตุลาคม) ของปี ของปี 25662566 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมอยู่ที่ระดับดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมอยู่ที่ระดับ 9393..7979 หดตัวหดตัวจากช่วงเดียวกันของปี จากช่วงเดียวกันของปี 25652565 ((9898..7777) ) ร้อยละ ร้อยละ 5.05.0

อุตสาหกรรมที่ส่งผลให้ดัชนีอุตสาหกรรมที่ส่งผลให้ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมผลผลิตอุตสาหกรรมลดลงลดลงจากจากช่วงเดียวกันของปี 2565ช่วงเดียวกันของปี 2565 อาทิอาทิ การผลิตการผลิตคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง การผลิตเฟอร์นิเจอร์การผลิตเฟอร์นิเจอร์ และและการผลิตชิ้นส่วนและแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์การผลิตชิ้นส่วนและแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้นเป็นต้น

สำหรับแนวโน้มปี สำหรับแนวโน้มปี 2567 คาดว่า ดัชนีผลผลิต67 คาดว่า ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมปรับตัวดีขึ้นกว่าปี 2566 เนื่องจาก อุตสาหกรรมปรับตัวดีขึ้นกว่าปี 2566 เนื่องจาก กิจกรรมทางเศรษฐกิจกลับมาสู่ภาวะปกติ กิจกรรมทางเศรษฐกิจกลับมาสู่ภาวะปกติ รวมทั้งการผลิตดำเนินการได้เต็มประสิทธิภาพรวมทั้งการผลิตดำเนินการได้เต็มประสิทธิภาพ ประกอบกับการบริโภคในประเทศและปัญหาหนี้ประกอบกับการบริโภคในประเทศและปัญหาหนี้ครัวเรือนปรับตัวดีขึ้น ครัวเรือนปรับตัวดีขึ้น

ในช่วง 10 เดือนแรก (เดือนมกราคม ในช่วง 10 เดือนแรก (เดือนมกราคม ?? ตุลาคม) ตุลาคม) ของปี 2566 ดัชนีการส่งสินค้าอยู่ที่ระดับ 95.25 หดตัวของปี 2566 ดัชนีการส่งสินค้าอยู่ที่ระดับ 95.25 หดตัวจากช่วงเดียวกันของปี 2565 (100.05) ร้อยละ 4.8จากช่วงเดียวกันของปี 2565 (100.05) ร้อยละ 4.8

อุตสาหกรรมที่ส่งผลให้ดัชนีการส่งสินค้าลดลงจากอุตสาหกรรมที่ส่งผลให้ดัชนีการส่งสินค้าลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2565 อาทิ ช่วงเดียวกันของปี 2565 อาทิ การผลิตคอมพิวเตอร์และการผลิตคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง การผลิตชิ้นส่วนและแผ่นวงจรอุปกรณ์ต่อพ่วง การผลิตชิ้นส่วนและแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์ และและการผลิตผลิตภัณฑ์ยางอื่นการผลิตผลิตภัณฑ์ยางอื่น ๆๆ เป็นต้นเป็นต้น

สำหรับแนวโน้มปี 2567 คาดว่า ดัชนีการส่งสินค้าสำหรับแนวโน้มปี 2567 คาดว่า ดัชนีการส่งสินค้าจะสอดคล้องกับดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมข้างต้นจะสอดคล้องกับดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมข้างต้น

ที่มา

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

นเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

นเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ที่มา

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ดัชนีสินค้าสำเร็จรูปคงคลัง

ดัชนีสินค้าสำเร็จรูปคงคลัง

ม.ค.ม.ค.??ต.คต.ค.. 2562566 หดหดตัวร้อยละ ตัวร้อยละ 1.1.5 (%YoY)

อัตราการใช้กำลังการผลิต

อัตราการใช้กำลังการผลิต

อัตราการใช้กำลังการผลิต อยู่ที่ร้อยละ

อัตราการใช้กำลังการผลิต อยู่ที่ร้อยละ 59..53

ในช่วง 10 เดือนแรก (เดือนมกราคม ในช่วง 10 เดือนแรก (เดือนมกราคม ?? ตุลาคม) ตุลาคม) ของปี 2566 ดัชนีสินค้าสำเร็จรูปคงคลังอยู่ที่ระดับ ของปี 2566 ดัชนีสินค้าสำเร็จรูปคงคลังอยู่ที่ระดับ 138.12 ขยายตัวจากช่วงเดียวกันของปี 2565 138.12 ขยายตัวจากช่วงเดียวกันของปี 2565 (136.05) ร้อยละ 1.5(136.05) ร้อยละ 1.5

อุตสาหกรรมที่ส่งผลให้ดัชนีสินค้าสำเร็จรูปคงคลังอุตสาหกรรมที่ส่งผลให้ดัชนีสินค้าสำเร็จรูปคงคลังเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2565 อาทิ การผลิตเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2565 อาทิ การผลิต ยานยนต์ ยานยนต์ การผลิตเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ น้ำแร่การผลิตเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ น้ำแร่และน้ำดื่ม บรรจุขวดประเภทอื่นและน้ำดื่ม บรรจุขวดประเภทอื่น ๆ ๆ และและการผลิตการผลิต น้ำมันปาล์มน้ำมันปาล์ม เป็นต้นเป็นต้น

สำหรับแนวโน้มปี 2567 คาดว่า ดัชนีสินค้าสำหรับแนวโน้มปี 2567 คาดว่า ดัชนีสินค้าสำเร็จรูปคงคลังน่าจะลดลงจากปี 2566 สำเร็จรูปคงคลังน่าจะลดลงจากปี 2566 เป็นการผลิตเป็นการผลิตเพื่อส่งมอบให้ลูกค้าตามคำสั่งซื้อทั้งจากการบริโภคในเพื่อส่งมอบให้ลูกค้าตามคำสั่งซื้อทั้งจากการบริโภคในประเทศและการส่งออกไปต่างประเทศประเทศและการส่งออกไปต่างประเทศ

ในช่วง 10 เดือนแรก (เดือนมกราคม ในช่วง 10 เดือนแรก (เดือนมกราคม ?? ตุลาคม) ตุลาคม) ของปี 2566 อัตราการใช้กำลังการผลิตอยู่ที่ระดับของปี 2566 อัตราการใช้กำลังการผลิตอยู่ที่ระดับ ร้อยละ 59.53 ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2565 ร้อยละ 59.53 ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2565 (ร้อยละ 63.22)(ร้อยละ 63.22)

อุตสาหกรรมที่ส่งผลให้อัตราการใช้กำลังการผลิตอุตสาหกรรมที่ส่งผลให้อัตราการใช้กำลังการผลิตลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2565 อาทิ ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2565 อาทิ การผลิตการผลิตชิ้นส่วนและแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ชิ้นส่วนและแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ การผลิตการผลิตคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง และการผลิตและการผลิตเฟอร์นิเจอร์ เฟอร์นิเจอร์ เป็นต้นเป็นต้น

สำหรับแนวโน้มปี 2567 คาดว่า อัตราการใช้กำลังสำหรับแนวโน้มปี 2567 คาดว่า อัตราการใช้กำลังการผลิตจะปรับตัวดีขึ้นจากการผลิตและบริการการผลิตจะปรับตัวดีขึ้นจากการผลิตและบริการ กลับมาดำเนินการผลิตได้ปกติ กลับมาดำเนินการผลิตได้ปกติ

ที่มา

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

นเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

นเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ที่มา

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

นเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

นเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ดัชนี

ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม ม.ค.ม.ค. ? ต.ค. อยู่ที่ระดับ ต.ค. อยู่ที่ระดับ 93.15

ในช่วงในช่วงเดือนมกราคม เดือนมกราคม ?? ตุลาคมตุลาคม (10 เดือนแรก) ของ(10 เดือนแรก) ของปี ปี 2566 ดัชนีโดยเฉลี่ยมีค่า ดัชนีโดยเฉลี่ยมีค่า 93.1.15 เพิ่มขึ้นจากเพิ่มขึ้นจาก ช่วงช่วงเดียวกันของปี เดียวกันของปี 2565 (8(88..51) และดัชนีความเชื่อมั่น) และดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ์ล่วงหน้า 3 เดือน อยู่ที่ระดับ คาดการณ์ล่วงหน้า 3 เดือน อยู่ที่ระดับ 101..35 เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจากจากช่วงช่วงเดียวกันของปี เดียวกันของปี 2562565 (9(98..20))

สำหรับแนวโน้มในปี 2567 คาดว่า ดัชนีความสำหรับแนวโน้มในปี 2567 คาดว่า ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมจะปรับตัวดีขึ้น เนื่องจาก เชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมจะปรับตัวดีขึ้น เนื่องจาก กิจกรรมทางเศรษฐกิจกลับเข้าสู่ภาวะปกติ อุปสงค์กิจกรรมทางเศรษฐกิจกลับเข้าสู่ภาวะปกติ อุปสงค์ภายในประเทศฟื้นตัวเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งภายในประเทศฟื้นตัวเพิ่มมากขึ้น รวมทั้ง การการท่องเที่ยวฟื้นตัว อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการยังมีท่องเที่ยวฟื้นตัว อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการยังมี ความกังวลต่อการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำในปี 2567 ความกังวลต่อการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำในปี 2567 ซึ่งส่งผลต่อต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นซึ่งส่งผลต่อต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้น

ที่มา

ที่มา : สภาสภาอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยแห่งประเทศไทย

การค้าต่างประเท

การค้าต่างประเทศของไทยศของไทย

?การค้าต่างประเทศของไทย ปี 2566 (ม.ค.?การค้าต่างประเทศของไทย ปี 2566 (ม.ค.--ต.ค.) หดตัวลงร้อยละ 3.68 เมื่อเทียบกับต.ค.) หดตัวลงร้อยละ 3.68 เมื่อเทียบกับ ช่วงเดียวกันของปีก่อน (ช่วงเดียวกันของปีก่อน (%YoY) เนื่องจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก สถานการณ์ความขัดแย้งทางเนื่องจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก สถานการณ์ความขัดแย้งทาง ภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังคงยืดเยื้อ ภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังคงยืดเยื้อ ผลกระทบจากการดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดของหลายประเทศ อย่างไรก็ดี ผลกระทบจากการดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดของหลายประเทศ อย่างไรก็ดี เศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าจะยังขยายตัวได้จากแรงสนับสนุนของการบริโภคภาคเอกชนและภาคเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าจะยังขยายตัวได้จากแรงสนับสนุนของการบริโภคภาคเอกชนและภาค การท่องเที่ยว?การท่องเที่ยว?

การค้าระหว่างประเทศของไทยปี 2566 (ม.ค.การค้าระหว่างประเทศของไทยปี 2566 (ม.ค.--ต.ค.) มีมูลค่าทั้งสิ้น 479,961.39ต.ค.) มีมูลค่าทั้งสิ้น 479,961.39 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นมูลค่าการส่งออก 236,648.20 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อย 2.72 เมื่อเทียบกับล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นมูลค่าการส่งออก 236,648.20 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อย 2.72 เมื่อเทียบกับ ช่วงเดียวกันของปีก่อน (ช่วงเดียวกันของปีก่อน (%YoY) และมูลค่าการนำเข้า 243,313.20 ล้าและมูลค่าการนำเข้า 243,313.20 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 4.59นเหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 4.59 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (%YoY) ดุลการค้าปี 2566 ขาดดุล 6,665.00 ล้านเหรียญสหรัฐฯดุลการค้าปี 2566 ขาดดุล 6,665.00 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

โครงสร้างการส่งออกสินค้า

โครงสร้างการส่งออกสินค้า

การส่งออกการส่งออกสินค้าของไทยสินค้าของไทยปี 256ปี 2566 มีมูลค่า มีมูลค่า 236236,648.20648.20 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวหดตัวร้อยละ ร้อยละ 2.72 2.72 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ((%YoY) โดยหมวดสินค้าหลักมีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ โดยหมวดสินค้าหลักมีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ สินค้าสินค้า เกษตรกรรมเกษตรกรรม มีมูลค่าการส่งออกมีมูลค่าการส่งออก 2222,769.65 769.65 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัขยายตัวร้อยละวร้อยละ 0.220.22 (%YoY) สินค้าสินค้า อุตสาหกรรมการเกษตรอุตสาหกรรมการเกษตร มีมูลค่าการส่งออก มีมูลค่าการส่งออก 1919,011.82 ล้011.82 ล้านเหรียญสหรัฐฯานเหรียญสหรัฐฯ หดตัหดตัวร้อยละ วร้อยละ 2.452.45 (%YoY) สินค้าสินค้าอุตสาหกรรมอุตสาหกรรม มีมูลค่าการส่งออกมีมูลค่าการส่งออก 185185,320.36 320.36 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดหดตัวร้อยละ ตัวร้อยละ 2.822.82 (%YoY) สินค้าแร่และเชื้อเพลิงมีมูลค่าการส่งออก สินค้าแร่และเชื้อเพลิงมีมูลค่าการส่งออก 77,821.78 ล้821.78 ล้านเหรียญสหรัฐฯานเหรียญสหรัฐฯ หดหดตัวร้อยละตัวร้อยละ 7.69 7.69 (%YoY)

ตลาดส่งออก

ตลาดส่งออกสินค้าสินค้า

ปี 256

ปี 25666 ไทยมีสัดส่วนการส่งออกสินค้าไปยังตลาดคู่ค้าหลักไทยมีสัดส่วนการส่งออกสินค้าไปยังตลาดคู่ค้าหลัก รวมรวม 5 ตลาด5 ตลาด ได้แก่ได้แก่ อาเซียน สหรัฐอเมริกา จีน ญี่ปุ่นอาเซียน สหรัฐอเมริกา จีน ญี่ปุ่นและและ สหภาพยุโรป (27 ประเทศ) สหภาพยุโรป (27 ประเทศ) คิดเป็นคิดเป็นร้อยละร้อยละ 69.1469.14 และสัดส่วนและสัดส่วน การส่งออกไปยังตลาดอื่น ๆ การส่งออกไปยังตลาดอื่น ๆ คิดเป็นคิดเป็นร้อยละ ร้อยละ 30.8630.86 ของของ การส่งออกทั้งหมดการส่งออกทั้งหมด มีรายละเอียด ดังนี้มีรายละเอียด ดังนี้

?

ไทยมีสัดส่วนมูลค่าการส่งออกไปไทยมีสัดส่วนมูลค่าการส่งออกไปอาเซียน สหรัฐอเมริกา จีนอาเซียน สหรัฐอเมริกา จีน ญี่ปุ่นญี่ปุ่น และและสหภาพยุโรป (27 ประเทศ) สหภาพยุโรป (27 ประเทศ) ร้อยละ ร้อยละ 23.5023.50, 16.9016.90, 12.2312.23, 8.808.80 และ และ 7.717.71 ตามลำดับตามลำดับ

?

ไทยมีมูลค่าการส่งออก 236ไทยมีมูลค่าการส่งออก 236,648.20648.20 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวหดตัวร้อยละ ร้อยละ 2.722.72 เมื่อเทียบกับเมื่อเทียบกับ ช่วงเดียวกันของปีก่อนช่วงเดียวกันของปีก่อน (%YoY) โดย โดย สหภาพยุโรป (27 สหภาพยุโรป (27 ประเทศ)ประเทศ) หดหดตัวตัวสูสูงที่สุด ร้อยละ งที่สุด ร้อยละ 18.4518.45 รองลงรองลงมา คือ มา คือ อาเซียนอาเซียน หดหดตัวร้อยละ ตัวร้อยละ 9.489.48 จีน หดจีน หดตัวร้อยละ ตัวร้อยละ 0.69 และ0.69 และ ญี่ปุ่นญี่ปุ่น หดหดตัวร้อยละ ตัวร้อยละ 0.08 0.08 ส่วนประเทศที่การส่งออกขยายตัว คือ ส่วนประเทศที่การส่งออกขยายตัว คือ สหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกา ขยายขยายตัวร้อยละ ตัวร้อยละ 0.150.15

โครงสร้างการนำเข้าสินค้า

โครงสร้างการนำเข้าสินค้า

การนำเข้า

การนำเข้าสินค้าของไทยสินค้าของไทยปี 256ปี 25666 มีมูลค่า มีมูลค่า 243243,313.20313.20 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวหดตัวร้อยละ ร้อยละ 4.594.59 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (%YoY) โดยโดยหมวดสินค้าหลักหมวดสินค้าหลักมีมีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ การเปลี่ยนแปลง ดังนี้ สินค้าเชื้อเพลิงสินค้าเชื้อเพลิง มีมูลค่าการนำเข้า มีมูลค่าการนำเข้า 4545,511.52511.52 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดหดตัวร้อยละ ตัวร้อยละ 10.5010.50 (%YoY) สินค้าทุนสินค้าทุน มีมูลค่าการนำเข้า มีมูลค่าการนำเข้า 5757,325.54 325.54 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายขยายตัวร้อยละ ตัวร้อยละ 2.532.53 (%YoY) สินค้าสินค้าวัตถุดิบวัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูปและกึ่งสำเร็จรูป มีมูลค่ามีมูลค่า การนำเข้า การนำเข้า 9595,984.43 984.43 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ เหรียญสหรัฐฯ หดหดตัวร้อยละ ตัวร้อยละ 10.9010.90 (%YoY) สินค้าอุปโภคบริโภคสินค้าอุปโภคบริโภค มีมูลค่ามีมูลค่า การนำเข้า การนำเข้า 2727,590.76 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัขยายตัววร้อยละ ร้อยละ 1.1.47 (%YoY) ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่งยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง มีมูลค่าการนำเข้ามีมูลค่าการนำเข้า 13,386.87 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายขยายตัวร้อยละ ตัวร้อยละ 332.16 (%YoY) และสินค้าหมวดอาวุธและสินค้าหมวดอาวุธ ยุทธปัจจัยและสินค้าอื่น ๆ มีมูลค่าการนำเข้า ยุทธปัจจัยและสินค้าอื่น ๆ มีมูลค่าการนำเข้า 3,513.83 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายขยายตัวร้อยละ ตัวร้อยละ 9.33 (%YoY)

ตลาด

ตลาดนำเข้านำเข้าสินค้าสินค้า

ปี

ปี 2562566 ไทยมีสัดส่วนการนำเข้าไทยมีสัดส่วนการนำเข้าสินค้าหลัก รวมสินค้าหลัก รวม 5 ตลาด5 ตลาด ได้แก่ได้แก่ จีนจีน อาเซียน ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกาอาเซียน ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และและสหภาพยุโรปสหภาพยุโรป (27 (27 ประเทศ)ประเทศ) คิดเป็นคิดเป็นร้อยละ ร้อยละ 65.05 และการนำเข้าจากตลาดอื่น ๆ และการนำเข้าจากตลาดอื่น ๆ คิดเป็นคิดเป็นร้อยละ ร้อยละ 331.55 ของการนำเข้าทั้งหมดของการนำเข้าทั้งหมด มีรายละเอียด ดังนี้มีรายละเอียด ดังนี้

?

ไทยมีสัดส่วนการนำเข้าจากไทยมีสัดส่วนการนำเข้าจากจีน อาเซียจีน อาเซียนน ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกาญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และและสหภาพยุโรป (สหภาพยุโรป (27 ประเทศประเทศ)) มีสัดส่วนร้อยละ 24มีสัดส่วนร้อยละ 24.12, 16.16.97, 110.34, 6.74 และและ 6.6.89 ตามลำดับตามลำดับ

?

ไทยมีมูลค่าการนำเข้า 243ไทยมีมูลค่าการนำเข้า 243,313.20313.20 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวหดตัวร้อยละ ร้อยละ 4.594.59 เมื่อเทียบกับ เมื่อเทียบกับ ช่วงเดียวกันของปีก่อน ช่วงเดียวกันของปีก่อน (%YoY) โดย โดย อาเซียน หดตัวสูงสุดอาเซียน หดตัวสูงสุดร้อยละร้อยละ 6.75 รองลงมา คือ รองลงมา คือ จีน หดตัวจีน หดตัว ร้อยละ ร้อยละ 1.22 ส่วนประเทศที่การนำเข้าขยายตัวสูงสุด คือ ส่วนประเทศที่การนำเข้าขยายตัวสูงสุด คือ สหภาพยุโรป (27 ประเทศสหภาพยุโรป (27 ประเทศ) ขยายตัว) ขยายตัวสูงสุดร้อยละ 9.94สูงสุดร้อยละ 9.94 รองลงมา คือ สหรัฐอเมริกา ขยายตัวร้อยละ 9.69 และ ญี่ปุ่นรองลงมา คือ สหรัฐอเมริกา ขยายตัวร้อยละ 9.69 และ ญี่ปุ่น ขยายตัว ขยายตัว ร้อยละ 0.76ร้อยละ 0.76

เศรษฐกิจโลก ปี

เศรษฐกิจโลก ปี 2566

เศรษฐกิจโลกปี 2566

เศรษฐกิจโลกปี 2566 ชะลอตัวชะลอตัวอย่างอย่างต่อเนื่อง สะท้อนจากภาคการผลิตที่ชะลอตัวทั่วโลก ต่อเนื่อง สะท้อนจากภาคการผลิตที่ชะลอตัวทั่วโลก (โดยเฉพาะประเทศพัฒนาแล้ว) (โดยเฉพาะประเทศพัฒนาแล้ว) เนื่องจากเนื่องจากความต้องการสินค้าต่างความต้องการสินค้าต่าง ๆ เริ่มๆ เริ่มลดลงลดลง การดำเนินการดำเนินนโยบายการเงินนโยบายการเงิน ที่เข้มงวดที่เข้มงวดสร้างแรงกดดันต่อสร้างแรงกดดันต่อเศรษฐกิจเศรษฐกิจทั้งด้านบริการและภาคการผลิตทั้งด้านบริการและภาคการผลิต อัตราเงินเฟ้อที่ยังอยู่ในระดับสูงกว่ากรอบอัตราเงินเฟ้อที่ยังอยู่ในระดับสูงกว่ากรอบเป้าหมายของธนาคารกลางต่างเป้าหมายของธนาคารกลางต่าง ๆ ๆ ส่งผลส่งผลกระทบต่อการใช้จ่ายของทั้งประชาชนและภาคธุรกิจกระทบต่อการใช้จ่ายของทั้งประชาชนและภาคธุรกิจ รวมทั้งรวมทั้งราคาราคา พลังงาน และสินค้าเกษตรพลังงาน และสินค้าเกษตรที่ที่มีความผันผวนมีความผันผวนจากจากความไม่แน่นอนของปัญหาด้านภูมิรัฐศาสตร์ความไม่แน่นอนของปัญหาด้านภูมิรัฐศาสตร์ และและปรากฏการณ์ปรากฏการณ์ เอลนีโญที่อาจมีความยืดเยื้เอลนีโญที่อาจมีความยืดเยื้อต่อไป อต่อไป

สรุปเครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่สำคัญ ปี 25

สรุปเครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่สำคัญ ปี 2566

(%YoY)

GDP ((JAN-SEP))

Inflation

(

(OCT))

MPI

(

(JAN-SEP))

Export ((JAN-SEP))

Unemp.Rate ((OCT))

Policy Rate

(

(OCT)) สหรัฐฯสหรัฐฯ ? 2.2.5 ? 3.3.1 ? 0.30.3 ? --2.6 At 3.73.7 At 5.255.25--5.505.50

จีน

จีน

? 5.3

? -0.5

? 4.22

? -5.8

At 5.0

At 3.4545 ญี่ปุ่นญี่ปุ่น ? 2.1 ? 3.3.3 ? --1.31.3 ? -5.3 At 2.66 At -0.10

มาเลเซีย

มาเลเซีย

? 3.9

? 1.8

? 0.90.9

? -13.3

At 3.43.4

At 3.03.0 เวียดนามเวียดนาม ? 4.3.3 ? 3.5 ? 0.40.4 ? -9.3 At 2.32.3 At 4.5

ไทย

ไทย

? 1.1.9

? 0.0.6

? -33.1.1

? --3.3.9

At 1.0

At 2.52.5

ที่มา

ที่มา: ceicdata, https://www.nesdc.go.th, https://tradingeconomics.com

สถานการณ์พลังงานของโลกยังคงอยู่ท่ามกลางความผันผวนจากสภาพเศรษฐกิจที่กำลังฟื้นตัวสถานการณ์พลังงานของโลกยังคงอยู่ท่ามกลางความผันผวนจากสภาพเศรษฐกิจที่กำลังฟื้นตัว หลังโควิดหลังโควิด--19 คลี่คลาย ทำให้ความต้องการพลังงานเพิ่มสูงขึ้น ขณะที่ความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่นำไปสู่คลี่คลาย ทำให้ความต้องการพลังงานเพิ่มสูงขึ้น ขณะที่ความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่นำไปสู่ วิกฤตพลังงานในหลายประเทศวิกฤตพลังงานในหลายประเทศ รวมทั้งประเทศรวมทั้งประเทศเศรษฐกิจหลักของโลกเผชิญกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อสกัดเศรษฐกิจหลักของโลกเผชิญกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อสกัด ภาวะเงินเฟ้ออย่างต่อเนื่อง ภาวะเงินเฟ้ออย่างต่อเนื่อง ซึ่งต้องซึ่งต้องติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจโลกติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจโลกต่อไปต่อไป

เศรษฐกิจโลกในปี

เศรษฐกิจโลกในปี 2567 7 มีแนวโน้มีแนวโน้มชะลอตัวลง เนื่องจากมชะลอตัวลง เนื่องจากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจที่เพิ่มความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจที่เพิ่ม สูงขึ้นสูงขึ้น จากวิจากวิกฤตที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นในตลาดอสังหาริมทรัพย์ของประเทศจีนกฤตที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นในตลาดอสังหาริมทรัพย์ของประเทศจีนส่งผลให้ส่งผลให้เศรษฐกิจของจีนเศรษฐกิจของจีน ประสบกับภาวะเงินฝืดประสบกับภาวะเงินฝืด ภาวะการเงินที่ตึงตัวซึ่งส่งผลต่ออุปสงค์ในสหรัฐฯ และยุโรปภาวะการเงินที่ตึงตัวซึ่งส่งผลต่ออุปสงค์ในสหรัฐฯ และยุโรป การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจหลังการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจหลัง โควิดโควิดช้ากว่าที่คาดการณ์ช้ากว่าที่คาดการณ์ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากศจากปรากฏการณ์เอลนีโญที่อาจมีความยืดเยื้ปรากฏการณ์เอลนีโญที่อาจมีความยืดเยื้อ อ ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มมากขึ้นความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มมากขึ้น อัตราเงินเฟ้อที่ยังอยู่ในระดับสูงมีแนวโน้มว่าจะปรับตัวลดลงอย่างอัตราเงินเฟ้อที่ยังอยู่ในระดับสูงมีแนวโน้มว่าจะปรับตัวลดลงอย่าง ช้าช้า ๆ ส่วนอัตราดอกเบี้ๆ ส่วนอัตราดอกเบี้ยทั่วโลกจะยังคงอยู่ในระดับสูง เพราะธนาคารกลางจะต้องควบคุมอัตราเงินเฟ้อให้อยู่ตามยทั่วโลกจะยังคงอยู่ในระดับสูง เพราะธนาคารกลางจะต้องควบคุมอัตราเงินเฟ้อให้อยู่ตามเป้าหมายเป้าหมาย ล้วนเป็นปัจจัยเฝ้าระวังที่จะส่งผลต่อเศรษฐกิจโลกในอนาคตล้วนเป็นปัจจัยเฝ้าระวังที่จะส่งผลต่อเศรษฐกิจโลกในอนาคต

ส่วนที่

ส่วนที่ 22 เศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทยรายสาขาปี เศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทยรายสาขาปี 25666

และแนวโน้มปี 256

และแนวโน้มปี 2567

อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า

อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า

ดัชนี

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมผลผลิตอุตสาหกรรม

ที่

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมมา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

* คาดการณ์ปี คาดการณ์ปี 2566 โดยโดยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ปริมาณการ

ปริมาณการจำหน่ายจำหน่ายและมูลค่าและมูลค่าการนำเข้าการนำเข้า

ที่มา

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและสถาบันเหล็กและเหล็กกล้า แห่งประเทศไทยแห่งประเทศไทย

* คาดการณ์ปี คาดการณ์ปี 2566 โดยโดยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและรมและ สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทยสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม ปี ปี 2566* คาดว่าลดลงคาดว่าลดลง เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมีเมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมีดัชนีผลผลิตดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมอยู่ที่อุตสาหกรรมอยู่ที่ 82.2 ลดลงลดลงร้อยละ ร้อยละ 9.7 ((%YoY)) ซึ่งลดลงทั้งผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเหล็กทรงยาวซึ่งลดลงทั้งผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเหล็กทรงยาว และเหล็กทรงแบน โดยผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเหล็กทรงยาวที่ลดลง และเหล็กทรงแบน โดยผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเหล็กทรงยาวที่ลดลง เช่น เหล็กเส้นกลม เช่น เหล็กเส้นกลม เหล็กโครงสร้างรูปพรรณชนิดรีดร้อน เหล็กลวด เหล็กโครงสร้างรูปพรรณชนิดรีดร้อน เหล็กลวด และลวดเหล็ก และลวดเหล็ก สำหรับสำหรับผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเหล็กทรงแบนที่ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเหล็กทรงแบนที่ลดลงลดลง เช่นเช่น เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน เหล็กแผ่นรีดเย็น และเหล็กแผ่นเหล็กแผ่นรีดเย็น และเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี เคลือบสังกะสี จากจากการนำเข้าเหล็กที่มีราคาถูกจากต่างประเทศการนำเข้าเหล็กที่มีราคาถูกจากต่างประเทศ

การการบริโภคในประเทศบริโภคในประเทศ ปีปี 2566* คาดว่าคาดว่า มีมีปริมาณปริมาณ 16.7 ล้านตันล้านตัน ขยายตัวขยายตัวร้อยละ ร้อยละ 1.9 ((%YoY) ) ซึ่งเพิ่มขึ้นซึ่งเพิ่มขึ้นทั้งผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเหล็กทรงยาวและเหล็กทรงแบน ทั้งผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเหล็กทรงยาวและเหล็กทรงแบน โดยผลิตภัณฑ์ในกลุ่มโดยผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเหล็กทรงยาวเหล็กทรงยาวทุกประเภทมีการบริโภคทุกประเภทมีการบริโภคเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น สำหรับผลิตภัณฑ์ในกลุ่มสำหรับผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเหล็กทรงแบนมีการเหล็กทรงแบนมีการบริโภคบริโภคเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี และเหล็กแผ่นเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี และเหล็กแผ่น เคลือบประเภทอื่น ๆ ซึ่งใช้เคลือบประเภทอื่น ๆ ซึ่งใช้ในอุตสาหกรรมต่อเนื่องในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เช่น เช่น อุตสาหกรรมก่อสร้าง เป็นหลักอุตสาหกรรมก่อสร้าง เป็นหลักเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้า

การนำเข้าการนำเข้า ปี ปี 2566* คาดว่าคาดว่ามีมูลค่า มีมูลค่า 11.9 พันพันล้านล้านเหรียญสหรัฐเหรียญสหรัฐฯฯ ลดลงลดลงร้อยละร้อยละ 7.3 ((%YoY)) โดยลดลงทั้งผลิตภัณฑ์โดยลดลงทั้งผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเหล็กทรงยาวและเหล็กทรงแบนในกลุ่มเหล็กทรงยาวและเหล็กทรงแบน โดยผลิตภัณฑ์โดยผลิตภัณฑ์ ในกลุ่มเหล็กทรงยาวที่มีมูลค่านำเข้าลดลง เช่น เหล็กเส้น ในกลุ่มเหล็กทรงยาวที่มีมูลค่านำเข้าลดลง เช่น เหล็กเส้น เหล็กลวดเหล็กลวด และลวดเหล็ก ที่และลวดเหล็ก ที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เช่น ใช้ในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เช่น อุตสาหกรรมอุตสาหกรรมก่อสร้างก่อสร้าง สำหรับผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเหล็กทรงแบน สำหรับผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเหล็กทรงแบน ที่มีมูลค่านำเข้าลดลง เช่น เหล็กแผ่นรีดร้อน เหล็กแผ่นรีดเย็น ที่มีมูลค่านำเข้าลดลง เช่น เหล็กแผ่นรีดร้อน เหล็กแผ่นรีดเย็น และและเหล็กแผ่นเหล็กแผ่นเคลือบทุกประเภท ที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่อเนื่องเคลือบทุกประเภท ที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง

แนวโน้มอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า

แนวโน้มอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า ปีปี 25667

แนวโน้มอุตสาหกรรมเหล็กในปี

แนวโน้มอุตสาหกรรมเหล็กในปี 2567 คาดการณ์ว่า คาดการณ์ว่า การผลิตการผลิตจะจะปรับตัวปรับตัวลดลงร้อยละ ลดลงร้อยละ 3.7 เมื่อเทียบกับปีก่อนเมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากเนื่องจากคาดว่าจะคาดว่าจะมีการนำเข้าเหล็กที่มีราคาถูกจากต่างประเทศมีการนำเข้าเหล็กที่มีราคาถูกจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น ซึ่งซึ่งส่งส่งผลต่อผลต่อปริมาณการผลิตเหล็กในประเทศปริมาณการผลิตเหล็กในประเทศ สำหรับสำหรับการบริโภคการบริโภคเหล็กเหล็กปี ปี 2567 คาดว่ามีปริมาณ คาดว่ามีปริมาณ 16.8 ล้านตัน ล้านตัน ขยายตัวขยายตัวร้อยละ ร้อยละ 0.6 เมื่อเทียบกับปีก่อนเมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมีปัจจัยโดยมีปัจจัยจากจากการขยายตัวของการลงทุนการขยายตัวของการลงทุนภาคเอกชน ทั้งนี้ ภาคเอกชน ทั้งนี้ มีประเด็นสำคัญที่น่าติดตาม เช่น สถานการณ์มีประเด็นสำคัญที่น่าติดตาม เช่น สถานการณ์เศรษฐกิจและการค้าโลก และการดำเนินนโยบายอุตสาหกรรมเศรษฐกิจและการค้าโลก และการดำเนินนโยบายอุตสาหกรรมเหล็กของจีน ซึ่งเป็นผู้ผลิต ผู้บริโภค และผู้ส่งออกเหล็กรายใหญ่เหล็กของจีน ซึ่งเป็นผู้ผลิต ผู้บริโภค และผู้ส่งออกเหล็กรายใหญ่ของโลก เนื่องจากของโลก เนื่องจากจะจะส่งผลต่อปริมาณการผลิตผลิตภัณฑ์เหล็กส่งผลต่อปริมาณการผลิตผลิตภัณฑ์เหล็ก ในประเทในประเทศศ

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า ปี

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า ปี 2566** ลดลงลดลงเมื่อเทียบกับปี เมื่อเทียบกับปี 2565 โดยโดยลดลงลดลงทั้งผลิตภัณฑ์ทั้งผลิตภัณฑ์ ในกลุ่มเหล็กทรงยาวและเหล็กทรงแบน ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเหล็กทรงยาวที่ในกลุ่มเหล็กทรงยาวและเหล็กทรงแบน ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเหล็กทรงยาวที่ลดลงลดลง เช่น เช่น เหล็กเส้นกลม เหล็กเส้นกลม เหล็กโครงสร้างรูปพรรณเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ ชนิดรีดชนิดรีดร้อน ร้อน เหล็กเหล็กลวด และลวด และลวดเหล็ก ลวดเหล็ก และผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเหล็กทรงแบนที่และผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเหล็กทรงแบนที่ลดลง ลดลง เช่น เช่น เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน เหล็กแผ่นรีดเย็น เหล็กแผ่นรีดเย็น และเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีและเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี

104.30 107.02

96.17

89.30

102.07

91.11

82.20

70

80

90

100

110

120

2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566*

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม

16.41 16.70

12.84

11.90

8.0

9.0

10.0

11.0

12.0

13.0

14.0

15.0

3.0

8.0

13.0

18.0

23.0

2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566*

ปริมาณการบริโภคในประเทศ

มูลค่าการนำเข้า

มูลค่าการนาเข้า ((พันล้านเหรียญพันล้านเหรียญ

ปริมาณการบริโภคในประเทศ

ปริมาณการบโภคในระเทศ ((ล้านตันล้านตั))

อุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมเครื่องใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าไฟฟ้า

แนวโน้มอุตสาหกรรมไฟฟ้าของปี

แนวโน้มอุตสาหกรรมไฟฟ้าของปี 2567

สำหรับอุตสาหกรรมสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าในปี ไฟฟ้าในปี 2567 คาดว่าคาดว่าจะจะมีการผลิตมีการผลิตหดตัวประมาณหดตัวประมาณร้อยละ ร้อยละ 1.01.0--3.0 3.0 เมื่อเทียบกับปีก่อนเมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องเนื่องจากจากต้นทุนการผลิตต้นทุนการผลิตหรือราคาวัตถุดิบที่ยังมีแนวโน้มไม่แน่นอนหรือราคาวัตถุดิบที่ยังมีแนวโน้มไม่แน่นอน และสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่และสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่อาจจะชะลอตัว ในขณะที่อาจจะชะลอตัว ในขณะที่การส่งออกการส่งออกคาดว่าจะคาดว่าจะขยายขยายตัวประมาณร้อยละ 2.0ตัวประมาณร้อยละ 2.0--88.0 เมื่อเทียบกับปีก่อน.0 เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากเนื่องจากความต้องการผลิตภัณฑ์และบริการความต้องการผลิตภัณฑ์และบริการสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า คาดว่าจะเติบโตอย่างคาดว่าจะเติบโตอย่างต่อเนื่องในประเทศกำลังพัฒนา เช่น อินเดียต่อเนื่องในประเทศกำลังพัฒนา เช่น อินเดีย เวียดนาม เวียดนาม เนื่องจากผู้บริโภคและธุรกิจในภูมิภาคเนื่องจากผู้บริโภคและธุรกิจในภูมิภาค กำลังกำลังต้องการต้องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีเทคโนโลยีในประเทศ และสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนหรือผู้บริโภคมากขึ้นในประเทศ และสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนหรือผู้บริโภคมากขึ้น

ดัชนีผลผลิต มูลค่าการนำเข้า และมูลค่าการส่งออก เครื่องใช้ไฟฟ้า

ดัชนีผลผลิต มูลค่าการนำเข้า และมูลค่าการส่งออก เครื่องใช้ไฟฟ้า

ที่มา

ที่มา : ข้อมูลการผลิต : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ข้อมูลการผลิต : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ข้อมูลการนำเข้าข้อมูลการนำเข้า--ส่งออก : สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ส่งออก : สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

*คาดการณ์ปี 2566 และ 2567 โดยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และคาดการณ์ปี 2566 และ 2567 โดยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

?

การผลิตเครื่องใช้ไฟการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าฟ้า ปี ปี 2566* หดหดตัวเมื่อเทียบกับตัวเมื่อเทียบกับ ปีก่อน โดยมีดัชนีผลผลิตอยู่ที่ ปีก่อน โดยมีดัชนีผลผลิตอยู่ที่ 95.695.6 หดตัวหดตัวร้อยละ ร้อยละ 5.65.6 (%YoY) จากต้นทุนการผลิตที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากต้นทุนการผลิตที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องประกอบกับประกอบกับความต้องการตลาดโลกลดลงและเศรษฐกิจโลกความต้องการตลาดโลกลดลงและเศรษฐกิจโลกที่ที่ยังไม่ฟื้นตัวยังไม่ฟื้นตัว ทั้งนี้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีการปรับตัวลดลง ได้แก่ มอเตอร์ไฟฟ้า ทั้งนี้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีการปรับตัวลดลง ได้แก่ มอเตอร์ไฟฟ้า กระติกน้ำร้อน คอมเพรสเซอร์กระติกน้ำร้อน คอมเพรสเซอร์ เตาอบไมโครเวฟ ตู้เย็น เตาอบไมโครเวฟ ตู้เย็น หม้อหุงข้าว พัดลม และหม้อแปลงไฟฟ้า ลดลงร้อยละ 28.0หม้อหุงข้าว พัดลม และหม้อแปลงไฟฟ้า ลดลงร้อยละ 28.0, 21.4, 19.219.2, 10.5, 10.0, 9.0, 6.6 และ 6.0 ตามลำดับ 10.5, 10.0, 9.0, 6.6 และ 6.0 ตามลำดับ เนื่องจากการจำหน่ายในประเทศและคำสั่งซื้อจากต่างประเทศเนื่องจากการจำหน่ายในประเทศและคำสั่งซื้อจากต่างประเทศลดลง ลดลง ในขณะที่สินค้าปรับตัวเพิ่มขึ้น ได้แก่ สายไฟฟ้า เครื่องในขณะที่สินค้าปรับตัวเพิ่มขึ้น ได้แก่ สายไฟฟ้า เครื่องซักผ้า สายเคเบิ้ล และเครื่องปรับอากาศ เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.4ซักผ้า สายเคเบิ้ล และเครื่องปรับอากาศ เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.4, 11.711.7, 10.8 และ 0.1 ตามลำดับ เนื่องจากมีคำสั่งซื้อจาก10.8 และ 0.1 ตามลำดับ เนื่องจากมีคำสั่งซื้อจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นต่างประเทศเพิ่มขึ้น

?

การจำหน่ายในประเทศการจำหน่ายในประเทศ ในปี ในปี 2566* สินค้าที่จำหน่ายสินค้าที่จำหน่ายในประเทศมีการปรับตัวในประเทศมีการปรับตัวลดลงลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน ได้แก่เมื่อเทียบกับปีก่อน ได้แก่ เตาอบไมโครเวฟ เตาอบไมโครเวฟ กระติกน้ำกระติกน้ำร้อนร้อน คอมเพรสเซอร์คอมเพรสเซอร์ ตู้เย็น ตู้เย็น หม้อหุงข้าว หม้อหุงข้าว และและเครื่องซักผ้าเครื่องซักผ้า หดตัวหดตัวร้อยละร้อยละ 23.7, 16.1, 14.9, , 16.1, 14.9, 9.7, 8.5 9.7, 8.5 และ และ 3.83.8 ตามลำดับตามลำดับ ในขณะที่เครื่องปรับอากาศในขณะที่เครื่องปรับอากาศ และและพัดลมพัดลม เพิ่มขึ้นร้อยละ เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.1 8.1 และและ 2.8 2.8 ตามลำดับตามลำดับ

?

การนำเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าการนำเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้า ในปี ในปี 2566* มีมูลค่า มีมูลค่า 18,826.218,826.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวขยายตัวจากปีก่อน ร้อยละ จากปีก่อน ร้อยละ 4.0 (%YoY) จากการนำเข้าสินค้จากการนำเข้าสินค้าหม้อแปลงไฟฟ้าหม้อแปลงไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศ เตาอบไมโครเวฟ และตู้เย็นเครื่องปรับอากาศ เตาอบไมโครเวฟ และตู้เย็น

การส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้าการส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้า ในปี ในปี 2566* มีมูลค่า มีมูลค่า 30,055.630,055.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวขยายตัวจากปีก่อนจากปีก่อน ร้อยละ ร้อยละ 2.2 (%YoY) จากการจากการส่งออกส่งออกเครื่องเครื่องซักผ้าซักผ้า และหม้อแปลงไฟฟ้า และหม้อแปลงไฟฟ้า เนื่องจากความต้องการของตลาดโลก โดยเฉพาะชิ้นส่วนเนื่องจากความต้องการของตลาดโลก โดยเฉพาะชิ้นส่วน และและส่วนประกอบเครื่องซักผ้าจากประเทศไทยมีความสำคัญส่วนประกอบเครื่องซักผ้าจากประเทศไทยมีความสำคัญต่อห่วงโซ่การผลิตต่อห่วงโซ่การผลิต ในอุตสาหกรรมในอุตสาหกรรม เช่น เช่น อาร์เจนตินาอาร์เจนตินา เวียดนาม ทำให้ผู้ประกอบการส่งออกได้มากขึ้น เวียดนาม ทำให้ผู้ประกอบการส่งออกได้มากขึ้น 95.5 96.7 93.7 103.7 101.3 95.6

-

50.0

100.0

150.0

2561 2562 2563 2564 2565 2566*

ดัชนีผลผลิต

อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า

ดัชนีผลผลิต

1,603.62 2,016.05 2,023.23 2,044.00

2,165.92 2,440.80

7,523.33

6,221.28

5,203.53 5,426.85 5,634.52

4,908.66

10,904.85

10,097.39 10,133.71

11,096.49

10,485.14 10,545.89

4,879.01

4,382.14 4,041.68 3,261.01

1,636.63

1,563.09

255.31 363.12 93.14 45.65 22.60 11.57

1,638.49

1,823.43 1,981.66 1,917.37 1,792.76 1,647.11

1,165.23 925.31 958.02 781.14 728.45 620.79

3,185.39 3,109.20 3,067.91 2,852.52

2,472.10

2,274.90

0.00

1,000.00

2,000.00

3,000.00

4,000.00

5,000.00

6,000.00

7,000.00

8,000.00

9,000.00

10,000.00

11,000.00

12,000.00

2561 2562 2563 2564 2565 2566*

ปริมาณการจาหน่ายในประเทศ (พันเครื่อง)

เครื่องปรับอากาศ คอมเพรสเซอร์ พัดลม เครื่องซักผ้า

เตาไมโครเวฟ ตู้เย็น กระติกน้าร้อน หม้อหุงข้าว

14,929.6 15,922.8 15,169.3

18,261.3 18,101.0 18,826.2

24,045.1 24,016.31 23,858.82

27,953.75 29,418.59 30,055.57

-

10,000.0

20,000.0

30,000.0

40,000.0

2561 2562 2563 2564 2565 2566*

ล้านเหรียญสหรัฐฯ

มูลค่าการนาเข้า มูลค่าการส่งออก

การผลิตสินค้าเครื่

การผลิตสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าในปี 2566* เมื่อองใช้ไฟฟ้าในปี 2566* เมื่อเทียบกับปี 2565 หดตัวร้อยละ 5.6 เทียบกับปี 2565 หดตัวร้อยละ 5.6 จากสินค้ามอเตอร์ไฟฟ้า กระติกน้ำร้อน จากสินค้ามอเตอร์ไฟฟ้า กระติกน้ำร้อน คอมเพรสเซอร์ เตาอบไมโครเวฟ ตู้เย็น หม้อหุงข้าว พัดลม และหม้อแปลงไฟฟ้าที่มีการปรับตัวลดลง เนื่องจากต้นทุนการผลิตคอมเพรสเซอร์ เตาอบไมโครเวฟ ตู้เย็น หม้อหุงข้าว พัดลม และหม้อแปลงไฟฟ้าที่มีการปรับตัวลดลง เนื่องจากต้นทุนการผลิต ที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับความต้องการตลาดโลกลดลงและเศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟื้นตัว แต่อย่างไรก็ตาม มีการส่งออกที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับความต้องการตลาดโลกลดลงและเศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟื้นตัว แต่อย่างไรก็ตาม มีการส่งออกเครื่องซักผ้า และหม้อแปลงไฟฟ้าเพิ่มขึ้นตามความต้องการของห่วงโซ่การผลิตในอุตสาหกรรมเครื่องซักผ้า และหม้อแปลงไฟฟ้าเพิ่มขึ้นตามความต้องการของห่วงโซ่การผลิตในอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

ดัชนีผลผลิต มูล

ดัชนีผลผลิต มูลค่าการนำเข้า ค่าการนำเข้า และมูลค่าการส่งออกและมูลค่าการส่งออก อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์

ที่มา

ที่มา : ข้อมูลการผลิต : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ข้อมูลการผลิต : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ข้อมูลการนำเข้าข้อมูลการนำเข้า--ส่งออก : สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ส่งออก : สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

*คาดการณ์ปี 2566 และ 2567 โดยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม คาดการณ์ปี 2566 และ 2567 โดยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และและสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

?

การผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์การผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ในปี ในปี 2566* มีดัชนีผลผลิตอยู่ที่มีดัชนีผลผลิตอยู่ที่ระดับ ระดับ 77.7 หดตัวจากปีก่อน ร้อยละ หดตัวจากปีก่อน ร้อยละ 17.5 (%YoY) โดยสินค้าโดยสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการปรับตัวลดลง ได้แก่ อิเล็กทรอนิกส์ที่มีการปรับตัวลดลง ได้แก่ Printer, HDD, Semiconductor devices transistors, PWB, PCBA และ และ IC ลดลงลดลง ร้อยละ 2ร้อยละ 255.9.9, 25.5, 225.5.3, 16.5, 13.83, 16.5, 13.8 และ และ 11.811.8 ตามลำดับ ตามลำดับ เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากการขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิตสินค้าเมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากการขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และราคาต้นทุนที่สูงขึ้นอิเล็กทรอนิกส์และราคาต้นทุนที่สูงขึ้น

การส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์การส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ในปี ในปี 2566* มีมูลค่า 44มีมูลค่า 44,,945.5945.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวขยายตัวจากปีก่อนจากปีก่อนเล็กน้อยเล็กน้อย ร้อยละ ร้อยละ 0.20.2 (%YoY) จากการจากการส่งออกส่งออกสินค้าสินค้าเครื่องเครื่องคอมพิวเตอร์ และวงจรรวม เนื่องจากความต้องคอมพิวเตอร์ และวงจรรวม เนื่องจากความต้องการพัฒนาการพัฒนาเทคโนโลยี โครงสร้างพื้นฐานทาง เทคโนโลยี โครงสร้างพื้นฐานทาง IT และอุปกรณ์และอุปกรณ์ นวัตกรรมใหม่ ๆ ทำให้มีความต้องการสินค้าชิ้นส่วนนวัตกรรมใหม่ ๆ ทำให้มีความต้องการสินค้าชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อย่างต่อเนื่องอิเล็กทรอนิกส์อย่างต่อเนื่องในตลาดโลกในตลาดโลก

การนำเข้าสินค้าอิเล็กทรอนิกส์การนำเข้าสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ในปี ในปี 2566* มีมูลค่า มีมูลค่า 45,242.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวหดตัวจากปีก่อนจากปีก่อน ร้อยละ ร้อยละ 1.61.6 (%YoY) จากการนำเข้าสินค้าจากการนำเข้าสินค้าวงจรพิมพ์ วงจรพิมพ์ เครื่องพิมพ์ เครื่องทำสำเนา เครื่องพิมพ์ เครื่องทำสำเนา และส่วนประกอบ และและส่วนประกอบ และ วงจรรวมวงจรรวมที่ลดลง ที่ลดลง

แนวโน้มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในปี 256

แนวโน้มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในปี 2567

สำหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในปี สำหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในปี 2567 คาดว่า จะมีการผลิตและการส่งออกสินค้คาดว่า จะมีการผลิตและการส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นประมาณประมาณร้อยละ ร้อยละ 1.0 1.0 --5.05.0 เมื่อเทียบกับปีก่อน เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากความต้องการใช้สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ในการพัฒนาเนื่องจากความต้องการใช้สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ในการพัฒนาประเทศยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน ประเทศยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน และการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ IoT แต่อย่างไรก็ตาม แต่อย่างไรก็ตาม ความต้องการสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคอาจลดลง ความต้องการสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคอาจลดลง จากเทคโนโลยีความจุที่เยอะขึ้น และความทนทานต่อจากเทคโนโลยีความจุที่เยอะขึ้น และความทนทานต่อ การใช้งานของอุปกรณ์ เช่น คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ การใช้งานของอุปกรณ์ เช่น คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ ประกอบกับประกอบกับความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ แช่น สงครามช่น สงครามยูเครนยูเครน--รัสเซีย สงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน รัสเซีย สงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน อาจสร้างอุปสรรคอาจสร้างอุปสรรคต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมหรือกระทบต่อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมหรือกระทบต่อผู้ประกอบการไทย จึงยังคงต่อติดตามสถานการณ์ต่อไปผู้ประกอบการไทย จึงยังคงต่อติดตามสถานการณ์ต่อไป

?

96.7 92.3 92.2 98.8 94.2

77.7

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

2561 2562 2563 2564 2565 2566*

ดัชนีผลผลิต

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

ดัชนีผลผลิต

38,003.3

35,737.1 36,028.1

43,673.1

45,962.5 45,242.2

38,063.3

35,700.24 35,761.79

42,041.40

44,856.8 44,945.5

0.0

5,000.0

10,000.0

15,000.0

20,000.0

25,000.0

30,000.0

35,000.0

40,000.0

45,000.0

50,000.0

2561 2562 2563 2564 2565 2566*

ล้านเหรียญสหรัฐฯ

มูลค่าการนาเข้า มูลค่าการส่งออก

การผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ในปี

การผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ในปี 2566* หดตัวร้อยละ หดตัวร้อยละ 17.5 เมื่อเมื่อเทียบกับปี เทียบกับปี 2565 โดยปรับตัวลดลงในสินค้า โดยปรับตัวลดลงในสินค้า Printer, HDD, Semiconductor devices transistors, PWB, PCBA และ และ IC เป็นผลจากการขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิตและราคาเป็นผลจากการขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิตและราคาต้นทุนที่สูงขึ้น ในขณะที่มีการส่งออกสินค้าต้นทุนที่สูงขึ้น ในขณะที่มีการส่งออกสินค้าเครื่องคอมพิวเตอร์ และวงจรรวมเครื่องคอมพิวเตอร์ และวงจรรวมเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจากความต้องการพัฒนาเทคโนโลยี จากความต้องการพัฒนาเทคโนโลยี โครงสร้างพื้นฐานทาง โครงสร้างพื้นฐานทาง IT และอุปกรณ์นวัตกรรมใหม่ ๆ ทำให้มีความต้องการสินค้าชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อย่างต่อเนื่องและอุปกรณ์นวัตกรรมใหม่ ๆ ทำให้มีความต้องการสินค้าชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อย่างต่อเนื่อง

อุตสาหกรรมรถยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์

อุตสาหกรรมรถยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์

ที่มา

ที่มา : -- สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวบรวมกลุ่มอุตสาหกรรมสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวบรวมกลุ่มอุตสาหกรรม

ยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

- *คาดการณ์จากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมคาดการณ์จากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ที่มา

ที่มา : -- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือของกรมศุลกากร

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือของกรมศุลกากร

- * คาดการณ์จากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมคาดการณ์จากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

การผลิตรถยนต์การผลิตรถยนต์ ปี ปี 25666 คาดว่า คาดว่า มีปริมาณกามีปริมาณการรผลิตผลิตรถยนต์ จำนวนรถยนต์ จำนวน 11,858500,000000 คัน เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันคัน เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อของปีก่อน น ซึ่งมีปริมาณการผลิตจำนวน ซึ่งมีปริมาณการผลิตจำนวน 1,883,515 1,883,515 คันคัน ลดลงร้อยลดลงร้อยละละ 1.78 โดยโดยแบ่งเป็น แบ่งเป็น การผลิตรถยนต์นั่ง การผลิตรถยนต์นั่ง ร้อยละ ร้อยละ 35 รถกระบะ รถกระบะ 1 ตันตัน และอนุพันธ์ ร้อยละ และอนุพันธ์ ร้อยละ 63 และรถยนต์เพื่อการพาณิชย์อื่นและรถยนต์เพื่อการพาณิชย์อื่น ๆ ร้อยละๆ ร้อยละ 2

การจำหน่ายรถยนต์ในประเทศการจำหน่ายรถยนต์ในประเทศ ปี ปี 25666 คาดว่า คาดว่า มีมีปริมาณการจำหน่ายรถยนต์ในประเทศปริมาณการจำหน่ายรถยนต์ในประเทศจำนวน จำนวน 8000,000000 คัน คัน เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีปริมาณเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีปริมาณการจำหน่าย การจำหน่าย จำนวนจำนวน 849,388 คันคัน ลดลงร้อยลดลงร้อยละ ละ 5.81 โดยแบ่งเป็นโดยแบ่งเป็น การจำหน่ายรถยนต์นั่ง ร้อยละ 51 รถกระบะ การจำหน่ายรถยนต์นั่ง ร้อยละ 51 รถกระบะ 1 ตัน และตัน และอนุพันธ์ ร้อยละ 43 และรถยนต์เพื่อการพาณิชย์อื่น ๆอนุพันธ์ ร้อยละ 43 และรถยนต์เพื่อการพาณิชย์อื่น ๆ ร้อยละ 6ร้อยละ 6

การส่งออกรถยนต์การส่งออกรถยนต์ ปี 25ปี 2566 คาดว่า6 คาดว่า มีปริมาณการส่งออกมีปริมาณการส่งออกรถยนต์รถยนต์ (CBU) จำนวนจำนวน 1,01,050,000000 คันคัน เมื่อเทียบกับเมื่อเทียบกับ ช่วงเดียวกันของปีก่อน ซี่งมีปริมาณการส่งออกช่วงเดียวกันของปีก่อน ซี่งมีปริมาณการส่งออกจำนวนจำนวน 1,000,2561,000,256 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.97คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.97

มูลค่าการส่งออกของส่วนประกอบและอุปกรณ์รถยนต์มูลค่าการส่งออกของส่วนประกอบและอุปกรณ์รถยนต์ ปี 25ปี 25666 คาดว่า มูลค่าการส่งออกส่วนประกอบและอุปกรณ์คาดว่า มูลค่าการส่งออกส่วนประกอบและอุปกรณ์รถยนต์ 10รถยนต์ 10,000 ล้านเหรียญสหรัฐล้านเหรียญสหรัฐฯฯ เมื่อเทียบกับช่วงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีมูลค่า 9,834.79 ล้านเหรียญสหรัฐเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีมูลค่า 9,834.79 ล้านเหรียญสหรัฐฯฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.68 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.68 ตลาดส่งออกที่สำคัญของส่วนประกอบตลาดส่งออกที่สำคัญของส่วนประกอบและอุปกรณ์รถยนต์ ได้แก่ และอุปกรณ์รถยนต์ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และญี่ปุ่น และมาเลเซียมาเลเซีย

มูลค่าการนำเข้าของส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์มูลค่าการนำเข้าของส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ ปี 25ปี 25666 คาดว่า มูลค่าการนำเข้าของส่วนประกอบและคาดว่า มูลค่าการนำเข้าของส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ 9อุปกรณ์ยานยนต์ 9,6600 ล้านเหรียญสหรัฐล้านเหรียญสหรัฐฯฯ เมื่อเทียบกับเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซี่งมีมูลค่า 8,224.89 ล้านช่วงเดียวกันของปีก่อน ซี่งมีมูลค่า 8,224.89 ล้าน เหรียญสหรัฐเหรียญสหรัฐฯฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.72เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.72 ตลาดตลาดนำเข้านำเข้าที่สำคัญที่สำคัญของของส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ ได้แก่ ญี่ปุ่น ได้แก่ ญี่ปุ่น จีน จีน และและสหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกา

แนวโน้มอุตสาหกรรมรถยนต์ ปี

แนวโน้มอุตสาหกรรมรถยนต์ ปี 25677

สำหรับสำหรับการประมาณการจากการประมาณการจากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม คาดว่า จะมีการผลิตรถยนต์ประมาณ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม คาดว่า จะมีการผลิตรถยนต์ประมาณ 1,90900,000 คัน เพิ่มขึ้นจากช่วงคัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 2.702.70 โดยแบ่งเป็นการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ ประมาณร้อยละ 4โดยแบ่งเป็นการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ ประมาณร้อยละ 400--4545 และการผลิตเพื่อการส่งออกประมาณและการผลิตเพื่อการส่งออกประมาณร้อยละ ร้อยละ 5555--6060 2,167,694

2,013,710

1,427,074

1,685,705

1,883,515 1,850,000

1,041,739 1,007,552

792,110

759,119 849,388 800,000

1,140,640 1,054,103

735,842

959,194 1,000,256 1,050,000

2561 2562 2563 2564 2565 2566*

การผลิต จา หน่าย และส่งออก รถยนต์ (คัน)

การผลิต การจาหน่าย การส่งออก

9,980.34 9,517.60

7,830.98

10,168.62

9,834.79 10,000.00

11,984.60 11,507.43

9,011.62

11,333.78

8,224.89

9,600.00

2561 2562 2563 2564 2565 2566*

มูลค่าการส่งออกและนาเข้า ส่วนประกอบและ

อุปกรณ์รถยนต์ (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

มูลค่าการส่งออก มูลค่าการนาเข้า

อุตสาหกรรมรถยนต์

อุตสาหกรรมรถยนต์ในในปี 25ปี 25666 คาดว่า คาดว่า ปริมาณการผลิตปริมาณการผลิตลดลงลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นการลดลงโดยเป็นการลดลงของตลาดในประเทศ เนื่องจากของตลาดในประเทศ เนื่องจากความเข้มงวดของการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงินและหนี้ครัวเรือนที่ยังคงอยู่ในระดับสูง ความเข้มงวดของการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงินและหนี้ครัวเรือนที่ยังคงอยู่ในระดับสูง อย่างไรก็ดีอย่างไรก็ดี ตลาดส่งออกขยายตัว เนื่องจากตลาดส่งออกขยายตัว เนื่องจากการขยายตัวของเศรษฐกิจในประเทศคู่ค้าสำคัญของไทย ที่มีแนวโน้มเติบโตได้ดีการขยายตัวของเศรษฐกิจในประเทศคู่ค้าสำคัญของไทย ที่มีแนวโน้มเติบโตได้ดี

อุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์และชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์

อุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์และชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์

แนวโน้มอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ ปี

แนวโน้มอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ ปี 25677

สำหรับการประมาณการจากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม คาดว่าสำหรับการประมาณการจากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม คาดว่า การผลิตการผลิตคงที่ คงที่ คิดเป็นปริมาณการผลิตรถจักรยานยนต์คิดเป็นปริมาณการผลิตรถจักรยานยนต์ประมาณ 2ประมาณ 2,2,200,000 คัน ทั้งนี้ จากปริมาณการผลิตที่คาดการณ์ไว้ข้างต้นจะเป็นการผลิตเพื่อจำหน่าย0,000 คัน ทั้งนี้ จากปริมาณการผลิตที่คาดการณ์ไว้ข้างต้นจะเป็นการผลิตเพื่อจำหน่าย ในประเทศ ประมาณร้อยละ ในประเทศ ประมาณร้อยละ 85-90 และการผลิตเพื่อการส่งออก ร้อยละ และการผลิตเพื่อการส่งออก ร้อยละ 10-15

ที่มา

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวบรวมกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวบรวมกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

*คาดการณ์จากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมคาดการณ์จากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ที่มา

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือของกรมศุลกากรโดยความร่วมมือของกรมศุลกากร

* คาดการณ์จากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมคาดการณ์จากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

การผลิตรถการผลิตรถจักรยานจักรยานยนต์ยนต์ ปี 25ปี 256666 คาดว่า คาดว่า ปริมาณปริมาณการผลิตรถจักรยานยนต์ของประเทศไทยมีจำนวน การผลิตรถจักรยานยนต์ของประเทศไทยมีจำนวน 22,200200,000 คัน เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน คัน เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีซึ่งมีการผลิตจำนวนการผลิตจำนวน 2,015,,940 คัน เพิ่มขึ้นคัน เพิ่มขึ้นร้อยละ ร้อยละ 9.13

การจำหน่ายรถการจำหน่ายรถจักรยานจักรยานยนต์ในประเทศยนต์ในประเทศ ปี 25ปี 256666 คาดว่า คาดว่า ปริมาณการจำหน่าปริมาณการจำหน่ายยรถจักรยานยนต์รถจักรยานยนต์ ของของ ประเทศไทยประเทศไทย มีจำนวน มีจำนวน 1,750,000 คัน เมื่อเทียบกับคัน เมื่อเทียบกับ ช่วงเดียวกันของปีก่อน ช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีการจำหน่ายจำนวน ซึ่งมีการจำหน่ายจำนวน 1,792,016 คันคัน ลดลงร้อยละ 2.34ลดลงร้อยละ 2.34

การส่งออกรถจักรยานยนต์การส่งออกรถจักรยานยนต์ (CBU&CKD) ปี 25ปี 256666 คาดว่าคาดว่า ปริมาณการส่งออกรถจักรยานยนต์ปริมาณการส่งออกรถจักรยานยนต์ (CBU&CKD) ของประเทศไทย มีจำนวของประเทศไทย มีจำนวน 800น 800,000 คัน (เป็นการส่งออก คัน (เป็นการส่งออก CBU จำนวน จำนวน 450450,000 คัน และ คัน และ CKD จำนวน จำนวน 35350,000 ชุด)ชุด) เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีการส่งออกซึ่งมีการส่งออกจำนวน 1,034,840จำนวน 1,034,840 คัน คัน (เป็นการส่งออก (เป็นการส่งออก CBU จำนวน จำนวน 424424,00202 คัน และ คัน และ CKD จำนวน จำนวน 610,838 610,838 ชุด)ชุด) ลดลงลดลง ร้อยละ ร้อยละ 22.6922.69

มูลค่าการส่งออกของส่วนประกอบมูลค่าการส่งออกของส่วนประกอบรถจักรยานยนต์รถจักรยานยนต์ ปี 25ปี 25666 มูลค่าการส่งออกของส่วนประกอมูลค่าการส่งออกของส่วนประกอบบรถจักรยานยนต์ รถจักรยานยนต์ 790790 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เมื่อเทียบกับช่วงล้านเหรียญสหรัฐฯ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซี่งมีมูลค่า 930.14 ล้านเหรียญสหรัฐเดียวกันของปีก่อน ซี่งมีมูลค่า 930.14 ล้านเหรียญสหรัฐฯฯ ลดลงร้อยละ 15.07 ลดลงร้อยละ 15.07 ตลาดส่งออกที่สำคัญ ได้แก่ ตลาดส่งออกที่สำคัญ ได้แก่ ญี่ปุ่น ญี่ปุ่น กัมพูชา และบราซิลกัมพูชา และบราซิล

?

มูลค่าการนำเข้าของส่วนประกอบและอุปกรณ์มูลค่าการนำเข้าของส่วนประกอบและอุปกรณ์รถจักรยานยนต์และรถจักรรถจักรยานยนต์และรถจักรยานยาน ปี 25ปี 2566 คาดว่า มูลค่า6 คาดว่า มูลค่าการนำเข้าของส่วนประกอบและอุปกรณ์การนำเข้าของส่วนประกอบและอุปกรณ์รถจักรยานยนต์และรถจักรรถจักรยานยนต์และรถจักรยาน 960ยาน 960 ล้านเหรียญล้านเหรียญสหรัฐสหรัฐฯฯ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซี่งมีมูลค่า เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซี่งมีมูลค่า 1,146.86 ล้านเหรียญสหรัฐ1,146.86 ล้านเหรียญสหรัฐฯฯ ลดลงร้อยละลดลงร้อยละ 16.29 16.29 ตลาดตลาดนำเข้านำเข้าที่สำคัญที่สำคัญ ได้แก่ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่นและจีนสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่นและจีน 2,120,000

1,948,480

1,615,319

1,780,654

2,015,940

2,200,000

1,870,000 1,718,587 1,606,481 1,606,481

1,792,016 1,750,000

886,275 948,839

727,152

965,967 1,034,840

800,000

2561 2562 2563 2564 2565 2566*

การผลิต จา หน่าย และส่งออก รถจักรยานยนต์ (คัน)

การผลิต การจาหน่าย การส่งออก

765.48 835.22 711.57

973.38 930.14

790.00

578.93

659.95 671.39

1,035.49

1,146.86

960.00

2561 2562 2563 2564 2565 2566*

มูลค่าการส่งออกและนาเข้า ส่วนประกอบและอุปกรณ์

รถจักรยานยนต์ (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

มูลค่าการส่งออก มูลค่าการนาเข้า

อุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ปี 2566 คาดว่า การผลิตรถจักรยานยนต์ขยายตัว เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

อุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ปี 2566 คาดว่า การผลิตรถจักรยานยนต์ขยายตัว เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน อย่างไรก็ดี ความต้องการของตลาดในประเทศ และตลาดส่งออก อย่างไรก็ดี ความต้องการของตลาดในประเทศ และตลาดส่งออก ลดลงจากลดลงจากเอลนีโญในแถบโอเชียเนียอาจกระทบภาคการเกษตรเอลนีโญในแถบโอเชียเนียอาจกระทบภาคการเกษตรและรายได้ของเกษตรกรและรายได้ของเกษตรกร รวมทั้งรวมทั้งแนวโน้มของหนี้ครัวเรือนที่ยังคงอยู่ในระดับสูง อาจส่งผลกระทบต่อความเข้มงวดของแนวโน้มของหนี้ครัวเรือนที่ยังคงอยู่ในระดับสูง อาจส่งผลกระทบต่อความเข้มงวดของ การปล่อยสินเชื่อของธนาคาร ทิศทางของดอกเบี้ยเงินกู้ รวมถึงการใช้จ่ายของผู้บริโภคการปล่อยสินเชื่อของธนาคาร ทิศทางของดอกเบี้ยเงินกู้ รวมถึงการใช้จ่ายของผู้บริโภค

อุ

อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ตสาหกรรมเคมีภัณฑ์

การผลิตและการจำหน่าย

การผลิตและการจำหน่าย

ดัชนีผลผลิต

ดัชนีผลผลิต ?? ดัชนีการส่งสินค้าดัชนีการส่งสินค้า

ที่มา

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ปี สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ปี 25677* เป็นตัวเลขคาดการณ์เป็นตัวเลขคาดการณ์

ดัชนีผลผลิตดัชนีผลผลิต ปี ปี 2566 อยู่ที่ระดับ อยู่ที่ระดับ 88.63 คาดว่าคาดว่า หดตัว ร้อยละ หดตัว ร้อยละ 6.22 เมื่อเทียบกับปี เมื่อเทียบกับปี 2565 ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ ที่ส่งผลให้ดัชนีผลผลิตหดตัว เช่นที่ส่งผลให้ดัชนีผลผลิตหดตัว เช่น ปุ๋ยเคมี หดตัวร้อยละ ปุ๋ยเคมี หดตัวร้อยละ 9.70 กรดเกลือ หดตัวร้อยละ กรดเกลือ หดตัวร้อยละ 9.59 และยาสระผม หดตัวและยาสระผม หดตัว ร้อยละ ร้อยละ 8.94

ดัชนีการส่งสินค้าดัชนีการส่งสินค้า ปี ปี 2566 อยู่ที่ระดับ อยู่ที่ระดับ 89.76 คาดว่าคาดว่าหดตัวร้อยละ หดตัวร้อยละ 6.38 เมื่อเทียบกับปี เมื่อเทียบกับปี 2565 ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ ที่ส่งผลให้ดัชนีการส่งสินค้าหดตัวมากที่สุด ได้แก่ ที่ส่งผลให้ดัชนีการส่งสินค้าหดตัวมากที่สุด ได้แก่ แป้งฝุ่น หดตัวร้อยละแป้งฝุ่น หดตัวร้อยละ 23.69 น้ำยาทำความสะอาด น้ำยาทำความสะอาด หดตัวร้อยละ หดตัวร้อยละ 16.80 กรดเกลือ หดตัวร้อยละ กรดเกลือ หดตัวร้อยละ 13.09

การส่งออกผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์การส่งออกผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ ปี ปี 2566 คาดว่าคาดว่า มีมูลค่า มีมูลค่า 12,697.40 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัว ร้อยละร้อยละ 19.54 เมื่อเทียบกับปี เมื่อเทียบกับปี 2565 ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่า การส่งออกขยายตัว เช่น เครื่องสำอาง ขยายตัวร้อยละ การส่งออกขยายตัว เช่น เครื่องสำอาง ขยายตัวร้อยละ 40.88 สารลดแรงตึงผิว ขยายตัวร้อยละ สารลดแรงตึงผิว ขยายตัวร้อยละ 24.20 และและ สีขยายตัวร้อยละ สีขยายตัวร้อยละ 22.33

การนำเข้าผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์การนำเข้าผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ ปี ปี 2566 คาดว่าคาดว่า มีมูลค่า มีมูลค่า 18,585.40 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัว ร้อยละร้อยละ15.49 เมื่อเทียบกับปี เมื่อเทียบกับปี 2565 ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าการนำเข้าหดตัว ได้แก่ ปุ๋ยเคมี หดตัวร้อยละ การนำเข้าหดตัว ได้แก่ ปุ๋ยเคมี หดตัวร้อยละ 23.22 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ หดตัวร้อยละ เคมีภัณฑ์อินทรีย์ หดตัวร้อยละ 18.82 และเคมีภัณฑ์และเคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด หดตัวร้อยละ เบ็ดเตล็ด หดตัวร้อยละ 17.55

มูลค่าการส่งออก

มูลค่าการส่งออก ? มูลค่าการนำเข้า มูลค่าการนำเข้า (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)(ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

ที่มา

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร ปี โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร ปี 25677* เป็นตัวเลขคาดการณ์เป็นตัวเลขคาดการณ์

แนวโน้มอุตสาหกรรม

แนวโน้มอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์เคมีภัณฑ์ ปีปี 25677

อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ ปี อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ ปี 2567 จากจากสถานการณ์ราคาน้ำมันดิบมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลให้การส่งออกสินค้าเกี่ยวเนื่องสถานการณ์ราคาน้ำมันดิบมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลให้การส่งออกสินค้าเกี่ยวเนื่องกับน้ำมัน อาทิ เม็ดพลาสติก และเคมีภัณฑ์ มีต้นทุนวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้าเพิ่มมากขึ้น ผู้ประกอบการชะลอการผลิตกับน้ำมัน อาทิ เม็ดพลาสติก และเคมีภัณฑ์ มีต้นทุนวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้าเพิ่มมากขึ้น ผู้ประกอบการชะลอการผลิต เพื่อดูแนวโน้มต้นทุนการผลิต เพื่อดูแนวโน้มต้นทุนการผลิต อย่างไรก็ตามต้องติดตามสถานการณ์การท่องเที่ยวที่มีแนวโน้นดีขึ้นอย่างไรก็ตามต้องติดตามสถานการณ์การท่องเที่ยวที่มีแนวโน้นดีขึ้น จากนโยบายส่งเสริมจากนโยบายส่งเสริม การท่องเที่ยวต่าง ๆ จากภาครัฐอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องขยายตัวเพิ่มขึ้นการท่องเที่ยวต่าง ๆ จากภาครัฐอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องขยายตัวเพิ่มขึ้น

อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ ปี

อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ ปี 25666 ผู้ประกอบการบางรายชะลอการผลิตเพื่อดูราคาต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากราคาน้ำมันดิบผู้ประกอบการบางรายชะลอการผลิตเพื่อดูราคาต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากราคาน้ำมันดิบที่ที่มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น โดยการผลิตสินค้าโดยการผลิตสินค้าบางประเภทมีการผลิตตามสถานการณ์ความต้องการของผู้บริโภคบางประเภทมีการผลิตตามสถานการณ์ความต้องการของผู้บริโภคเท่านั้นเท่านั้น การส่งออกในกลุ่มผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์การส่งออกในกลุ่มผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์บางประเภทบางประเภทขยายตัวอย่างต่อเนื่องขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากความต้องการของตลาดหลักจากความต้องการของตลาดหลัก เมื่อเทียบจากเมื่อเทียบจาก ช่วงเดียวกันของปีก่อนช่วงเดียวกันของปีก่อน

อุตสาหกรรมพลาสติก

อุตสาหกรรมพลาสติก

การผลิตและการจำหน่าย

การผลิตและการจำหน่าย

ดัชนีผลผลิต

ดัชนีผลผลิต ?? ดัชนีการส่งสินค้าดัชนีการส่งสินค้า

ดัชนีผลผลิตดัชนีผลผลิต ปี ปี 2566 อยู่ที่ระดับ อยู่ที่ระดับ 83.19 คาดว่าคาดว่า จะหดตัวร้อยละ จะหดตัวร้อยละ 6.28 เมื่อเทียบกับปี เมื่อเทียบกับปี 2565 ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ ที่ส่งผลให้ดัชนีผลผลิตหดตัว เช่น ที่ส่งผลให้ดัชนีผลผลิตหดตัว เช่น บรรจุภัณฑ์พลาสติกอื่น ๆ บรรจุภัณฑ์พลาสติกอื่น ๆ หดตัวร้อยละ หดตัวร้อยละ 12.11 กระสอบพลาสติกกระสอบพลาสติก หดตัวร้อยละ หดตัวร้อยละ 12.04 และถุงพลาสติก หดตัวร้อยละ และถุงพลาสติก หดตัวร้อยละ 10.03

ดัชนีการส่งสินค้าดัชนีการส่งสินค้า ปี ปี 2566 อยู่ที่ระดับอยู่ที่ระดับ 83.45 คาดว่าคาดว่า จะหดตัวร้อยละ จะหดตัวร้อยละ 7.69 เมื่อเทียบกับปี เมื่อเทียบกับปี 2565 โดยผลิตภัณฑ์โดยผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลให้ดัชนีการส่งสินค้าหดตัว คือ กระสอบพลาสติก ที่ส่งผลให้ดัชนีการส่งสินค้าหดตัว คือ กระสอบพลาสติก หดตัวร้อยละหดตัวร้อยละ 13.7213.72 บรรจุภัณฑ์พลาสติกอื่น ๆ หดตัวบรรจุภัณฑ์พลาสติกอื่น ๆ หดตัว ร้อยละ ร้อยละ 13.63 และถุงพลาสติก หดตัวร้อยละ และถุงพลาสติก หดตัวร้อยละ 11.33

การส่งออกผลิตภัณฑ์พลาสติกการส่งออกผลิตภัณฑ์พลาสติก ปี ปี 2566 คาดว่าจะคาดว่าจะ มีมูลค่า มีมูลค่า 4,660.08 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 1.12 เมื่อเทียบกับปี เมื่อเทียบกับปี 2565 ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าการส่งออกหดตัวผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าการส่งออกหดตัวเช่น เช่น ผลิตภัณฑ์ของที่ใช้ลำเลียงหรือบรรจุสินค้า (ผลิตภัณฑ์ของที่ใช้ลำเลียงหรือบรรจุสินค้า (HS 3923) หดหดตัวร้อยละ ตัวร้อยละ 14.71 แผ่น แผ่นบาง ฟิล์ม ฟอยล์ และแผ่น แผ่นบาง ฟิล์ม ฟอยล์ และ แถบอื่น ๆ ที่ไม่เป็นแบบเซลลูลาร์ แถบอื่น ๆ ที่ไม่เป็นแบบเซลลูลาร์ ((HS 39200) หดตัวหดตัว ร้อยละร้อยละ 11.84 และและผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน (ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน (HS 3924) หดหดตัวร้อยลตัวร้อยละ 7.15

การนำเข้าผลิตภัณฑ์พลาสติกการนำเข้าผลิตภัณฑ์พลาสติก ปี ปี 2566 คาดว่าจะมีคาดว่าจะมีมูลค่า มูลค่า 6,,290.47 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 16.16เมื่อเทียบกับปี เมื่อเทียบกับปี 2565 ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าการนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าการนำเข้าขยายตัว เช่น ขยายตัว เช่น แผ่น แผ่นบาง ฟิล์ม ฟอยล์ และแถบอื่น ๆ แผ่น แผ่นบาง ฟิล์ม ฟอยล์ และแถบอื่น ๆ ที่เป็นแบบเซลลูลาร์ (ที่เป็นแบบเซลลูลาร์ (HS 3921) ) ขยายตัวร้อยละ ขยายตัวร้อยละ 1.72 และ ของอื่น ๆและ ของอื่น ๆ ที่ทำด้วยพลาสติก ขยายตัวร้อยละ ที่ทำด้วยพลาสติก ขยายตัวร้อยละ 1.96

ที่มา

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ปี สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ปี 25666* และ ปี * และ ปี 25677* เป็นตัวเลขคาดการณ์เป็นตัวเลขคาดการณ์

มูลค่าการส่งออก

มูลค่าการส่งออก ?? มูลค่าการนำเข้ามูลค่าการนำเข้า (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)(ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

ที่มา

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร ปี ความร่วมมือจากกรมศุลกากร ปี 25666** และและ ปี ปี 25677* เป็นตัวเลขคาดการณ์เป็นตัวเลขคาดการณ์

แนวโน้มอุตสาหกรรม

แนวโน้มอุตสาหกรรมพลาสติกพลาสติก ปีปี 25677

อุตสาหกรรมพลาสติก ปี อุตสาหกรรมพลาสติก ปี 2567 ดัชนีผลผลิตของอุตสาหกรรมพลาสติกหดตัวจากผลิตภัณฑ์พลาสติกบางประเภทดัชนีผลผลิตของอุตสาหกรรมพลาสติกหดตัวจากผลิตภัณฑ์พลาสติกบางประเภท จากจากมาตรการ ลด ละ เลิกใช้พลาสติกบางชนิด ทำให้ผู้ประกอบการต้องปรับตัวหันไปผลิตสินค้าอื่นหรือใช้วัตถุดิบที่เป็นชีวภาพมาตรการ ลด ละ เลิกใช้พลาสติกบางชนิด ทำให้ผู้ประกอบการต้องปรับตัวหันไปผลิตสินค้าอื่นหรือใช้วัตถุดิบที่เป็นชีวภาพทดแทนเพิ่มขึ้นทดแทนเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามการท่องเที่ยวที่เริ่มกลับมาคึกคักส่งผลให้อย่างไรก็ตามการท่องเที่ยวที่เริ่มกลับมาคึกคักส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในประเทศกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในประเทศมีแนวโน้มดีขึ้นมีแนวโน้มดีขึ้น การนำเข้าและการส่งออกคาดว่าขยายตัวเพิ่มมากขึ้นจากตลาดหลัก การนำเข้าและการส่งออกคาดว่าขยายตัวเพิ่มมากขึ้นจากตลาดหลัก

อุตสาหกรรมพลาสติกภาพรวมปี

อุตสาหกรรมพลาสติกภาพรวมปี 2566 ราคาน้ำมันราคาน้ำมันโลกมีความผันผวนราคาพลังงานโลกมีความผันผวนราคาพลังงานปรับตัวสูงขึ้น ต้นทุนวัตถุดิบปรับตัวสูงขึ้น ต้นทุนวัตถุดิบ ที่ใช้ในการผลิตสินค้าเพิ่มมากขึ้น เม็ดพลาสติกวัตถุดิบหลักที่ใช้ในกระบวนการผลิตทำให้ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น ผู้ประกอบการบางรายที่ใช้ในการผลิตสินค้าเพิ่มมากขึ้น เม็ดพลาสติกวัตถุดิบหลักที่ใช้ในกระบวนการผลิตทำให้ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น ผู้ประกอบการบางราย ปรับราคาขายให้เหมาะสมกับต้นทุนที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นปรับราคาขายให้เหมาะสมกับต้นทุนที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น และบางส่วนมีการชะลอการผลิตเพื่อรอดูสถานการณ์ด้านราคา การนำเข้าและบางส่วนมีการชะลอการผลิตเพื่อรอดูสถานการณ์ด้านราคา การนำเข้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์พลาสติกขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เมื่อเทียบจากช่วงเดียวกันของปีก่อนในกลุ่มผลิตภัณฑ์พลาสติกขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เมื่อเทียบจากช่วงเดียวกันของปีก่อน

อุตสาหกรรมปิโตรเคมี

อุตสาหกรรมปิโตรเคมี

การผลิตและการจำหน่าย

การผลิตและการจำหน่าย

ดัชนีผลผลิต

ดัชนีผลผลิต ?? ดัชนีการส่งสินค้าดัชนีการส่งสินค้า

การผลิตและการจำหน่าย

การผลิตและการจำหน่าย

ดัชนีผลผลิตดัชนีผลผลิต ปี ปี 25666 คาดว่าจะหดตัวร้อยละ 0.01คาดว่าจะหดตัวร้อยละ 0.01 เมื่อเทียบกับปี เมื่อเทียบกับปี 2565 ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีขั้นต้นและขั้นปลาย5 ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีขั้นต้นและขั้นปลาย ที่ส่งผลให้ดัชนีผลผลิตหดตัว คือ ที่ส่งผลให้ดัชนีผลผลิตหดตัว คือ Propylene หดตัวร้อยละ หดตัวร้อยละ 9.83 และ และ Polyethylene หดตัวร้อยละ 7.หดตัวร้อยละ 7.04

ดัชนีการส่งสินค้าดัชนีการส่งสินค้า ปี 2566 คาดว่าจะหดตัวร้อยละ 4.18 ปี 2566 คาดว่าจะหดตัวร้อยละ 4.18 เมื่อเทียบกับปี 2565 ซึ่งเกือบทุกผลิตภัณฑ์ โดยผลิตภัณฑ์เมื่อเทียบกับปี 2565 ซึ่งเกือบทุกผลิตภัณฑ์ โดยผลิตภัณฑ์ ปิโตรเคมีขั้นต้นและขั้นปลายที่ส่งผลให้ดัชนีการส่งสินค้าหดตัวปิโตรเคมีขั้นต้นและขั้นปลายที่ส่งผลให้ดัชนีการส่งสินค้าหดตัวมากที่สุด คือ มากที่สุด คือ Ethylene และ และ Polyethylene ขยายตัวร้อยละ ขยายตัวร้อยละ 10.99 และ 6.9410.99 และ 6.94

การส่งออกผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีการส่งออกผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี ปี ปี 2566 คาดว่า6 คาดว่า จะมีมูลค่า 10จะมีมูลค่า 10,630.88 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ630.88 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 15.33 เมื่อเทียบกับปี 15.33 เมื่อเทียบกับปี 25655 ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีขั้นต้นและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีขั้นต้นและ ขั้นปลายที่มีมูลค่าการส่งออกหดตัว เช่น ขั้นปลายที่มีมูลค่าการส่งออกหดตัว เช่น Ethylene หดตัวหดตัว ร้อยละร้อยละ 64.30 และ และ PP resin หดตัวร้อยละ 1หดตัวร้อยละ 16.83

การนำเข้าผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีการนำเข้าผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี ปี ปี 25666 คาดว่าคาดว่า จะมีมูลค่า 7จะมีมูลค่า 7,165.68165.68 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 11.57 เมื่อเทียบกับปี 11.57 เมื่อเทียบกับปี 2565 ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีขั้นต้นและ5 ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีขั้นต้นและ ขั้นปลายที่มีมูลค่าการนำเข้าหดตัว คือ ขั้นปลายที่มีมูลค่าการนำเข้าหดตัว คือ Vinyl Chloride หดตัวร้อยละหดตัวร้อยละ 45.23 และ และ PE resin หดตัวร้อยละ หดตัวร้อยละ 20.31

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ปี

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ปี 2566* และ 25672566* และ 2567* เป็นตัวเลขคาดการณ์* เป็นตัวเลขคาดการณ์

มูลค่าการส่งออก

มูลค่าการส่งออก ?? มูลค่าการนำเข้า มูลค่าการนำเข้า (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)(ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดย

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร ปี ความร่วมมือจากกรมศุลกากร ปี 2566* และ 25672566* และ 2567* เป็นตัวเลขคาดการณ์* เป็นตัวเลขคาดการณ์

แนวโน้มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ปี

แนวโน้มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ปี 25677

อุตสาหกรรมปิโตรเคมี ปี 2567 ดัชอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ปี 2567 ดัชนีผลผลิตคาดว่าจะหดตัวร้อยละ 2นีผลผลิตคาดว่าจะหดตัวร้อยละ 2??5 การส่งออกผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีคาดว่าจะหดตัว5 การส่งออกผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีคาดว่าจะหดตัวร้อยละ 5ร้อยละ 5--10 เมื่อเทียบกับปี 2566 แนวโน้มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ปี 2567 คาดว่าจะหดตัวจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง10 เมื่อเทียบกับปี 2566 แนวโน้มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ปี 2567 คาดว่าจะหดตัวจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง จากผลของเงินเฟ้อ จากผลของเงินเฟ้อ อันผลมาจากการปรับราคาน้ำมันและอาหารเพิ่มขึ้นของตลาดโลก ประกอบกับการลงทุนที่คาดว่าชะลอตัวลงอันผลมาจากการปรับราคาน้ำมันและอาหารเพิ่มขึ้นของตลาดโลก ประกอบกับการลงทุนที่คาดว่าชะลอตัวลง จากการขึ้นอัตราดอกเบี้ย จากการขึ้นอัตราดอกเบี้ย แม้ว่าทิศทางค่าเงินบาทยังคงอ่อนค่าเมื่อเทียบกับปีก่อน ๆ แต่จากการที่ตลาดซบเซา และกระแสแม้ว่าทิศทางค่าเงินบาทยังคงอ่อนค่าเมื่อเทียบกับปีก่อน ๆ แต่จากการที่ตลาดซบเซา และกระแส รักษ์สิ่งแวดล้อมที่เพิ่มขึ้น ทำให้ความต้องการในผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีมีแนวโน้มชะลอตัวลง ซึ่งส่งผลต่อการผลิตและรักษ์สิ่งแวดล้อมที่เพิ่มขึ้น ทำให้ความต้องการในผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีมีแนวโน้มชะลอตัวลง ซึ่งส่งผลต่อการผลิตและ การส่งออกตามไปด้วย การส่งออกตามไปด้วย

อุตสาหกรรมปิโตรเคมีภาพรวมปี 2566 คาดว่าดัชนีผลผลิตจะหดตัวร้อยละ 0.01 เมื่อเทียบกับปี 2565 โดยคาดว่า

อุตสาหกรรมปิโตรเคมีภาพรวมปี 2566 คาดว่าดัชนีผลผลิตจะหดตัวร้อยละ 0.01 เมื่อเทียบกับปี 2565 โดยคาดว่าการส่งออกจะหดตัวร้อยละ 15.33 และการนำเข้าจะหดตัวร้อยละ 11.57 เนื่องจากเศรษฐกิจโลกชะลอตัวจากความขัดแย้งการส่งออกจะหดตัวร้อยละ 15.33 และการนำเข้าจะหดตัวร้อยละ 11.57 เนื่องจากเศรษฐกิจโลกชะลอตัวจากความขัดแย้งของรัสเซียและยูเครนที่ส่งผลต่อระดับราคาน้ำมันและภาวะเงิของรัสเซียและยูเครนที่ส่งผลต่อระดับราคาน้ำมันและภาวะเงินเฟ้อที่เกิดจากราคาสินค้าปรับตัวตามต้นทุนการผลิต นเฟ้อที่เกิดจากราคาสินค้าปรับตัวตามต้นทุนการผลิต ประกอบกับแนวโน้มเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นต่อเนื่อง กดดันให้มีการปรับอัตราดอกเบี้ยตามการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐประกอบกับแนวโน้มเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นต่อเนื่อง กดดันให้มีการปรับอัตราดอกเบี้ยตามการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐ ยิ่งกดดันทำให้เกิดการชะลอตัวของการลงทุนและการบริโภคยิ่งกดดันทำให้เกิดการชะลอตัวของการลงทุนและการบริโภค

อุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ กระดาษ และสิ่งพิมพ์

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม-ดัชนีการส่งสินค้า

อุตสาหกรรมเยื่อกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

การส่งออก-นำเข้าเยื่อกระดาษ กระดาษและสิ่งพิมพ์

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงพาณิชย์

มูลค่าการนำเข้า-ส่งออก คาดการณ์โดย สศอ.

การผลิต ในปี 2566 การผลิตและการจำหน่ายเยื่อกระดาษ

กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ เมื่อเทียบกับปีก่อน ลดลง

(-3.50%) และ (-5.14%) ตามลำดับ ยกเว้นกลุ่มเยื่อกระดาษและ

กระดาษ พิมพ์เขียน การผลิตยังขยายตัวได้ โดยเฉพาะกลุ่มเยื่อ

กระดาษซึ่งกว่าร้อยละ 95 เป็นคำสั่งซื้อหลักจากประเทศจีน

สำหรับสินค้ากระดาษ มีคำสั่งซื้อส่วนใหญ่จากเวียดนาม และ

อินโดนีเซีย สำหรับผลิตภัณฑ์กระดาษอื่น ๆ ชะลอตัวทุกผลิตภัณฑ์

โดยเฉพาะจากตลาดในประเทศโดยเฉพาะจากตลาดในประเทศ

การส่งออก การส่งออกเยื่อกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษในปี

2566 มีมูลค่าการส่งออกรวม 2,578.46 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ขย ย ต ว ร อย ล (+ 6.23%) เ ม อ เ ท ย บ ก บป ก อน จ ก

การขยายตัวของกลุ่มเยื่อกระดาษ ที่ขยายตัวสูงถึงร้อยละ

(+28.92%) จากการส่งออกไปยังตลาดจีน ในขณะที่กลุ่มกระดาษ

และผลิตภัณฑ์กระดาษ หนังสือและสิ่งพิมพ์ ชะลอตัว (-1.34%)

และ (-3.44%) ตามลำดับ ลดลงจากคำสั่งซื้อของตลาดคู่ค้า

ในอาเซียน และฮ่องกง

การนำเข้า การนำเข้าเยื่อกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษใน

ปี 2566 มีมูลค่ารวม 3,329.05 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลง ร้อยละ

(-4.67%) เมื่อเทียบกับปีก่อน ลดลงทั้งกลุ่มเยื่อกระดาษ กระดาษ

และผลิตภัณฑ์กระดาษ และสิ่งพิมพ์ ยกเว้นกลุ่มกระดาษชำระที่มี

ก ร น เ ข้าเ พิ่มขึ้นสูงถึงร้อย ละ (+29.78%) เ น องจาก

ราคานำเข้าถูกกว่าที่ผลิตได้ในประเทศ ส่งผลให้ผู้จำหน่าย

หันไปนำเข้าแทนการผลิตในประเทศ

แนวโน้มปี 2567

แนวโน้มในปี 2567 คาดว่าจะเป็นโอกาสดีของอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ กระดาษและบรรจุภัณฑ์ แม้ว่าในปี 2566

สถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งการผลิต การส่งออก การนำเข้า ตลาดส่งออก และราคากระดาษมีความผันผวนเป็นอย่างมาก ประกอบกับ

ความต้องการใช้ในประเทศที่อาจจะยังฟื้นกลับมาได้ไม่เต็มที่นัก แต่คาดว่าภาคส่งออกจะกลับมาขยายตัวได้จากกลุ่มเยื่อกระดาษและ

ผลิตภัณฑ์ที่ประเทศผู้นำเข้าหลักอย่างจีน ยังนำเข้าต่อเนื่อง กลุ่มกระดาษและผลิตภัณฑ์จะขยายตัวได้ในอาเซียน แต่อย่างไรก็ตาม

ผู้ประกอบการยังต้องติดตามสถานการณ์จากปัจจัยต่าง ๆ ที่รุมเร้า ทั้งสงครามที่ยังคงยืดเยื้อ การแข่งขันระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกา

ที่ยังต้องติดตาม จะส่งผลให้ต้นทุนราคาวัตถุดิบบรรจุภัณฑ์ปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องได้

85

90

95

100

105

110

115

2561 2562 2563 2564 2565 2566

2,242.64

2,014.85

1,927.85

2,430.42 2,427.18

2,578.46

1,760.98 1,767.30

1,648.09

1,884.13

2,029.11

1,919.22

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2561 2562 2563 2564 2565 2566

อุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ กระดาษ และสิ่งพิมพ์ ในปี 2566 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมรวมของอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ

และผลิตภัณฑ์กระดาษ หดตัวลง สอดคล้องกับดัชนีการส่งสินค้า เนื่องจากคำสั่งซื้อลดลงจากประเทศคู่ค้าหลัก สำหรับแนวโน้ม

อุตสาหกรรม ปี 2567 คาดว่า จะเป็นผลดีต่ออุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ กระดาษและบรรจุภัณฑ์ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมสนับสนุนของ

อุตสาหกรรมอื่น ๆ จะเติบโตตามอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง เช่น อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ ตลอดจนการซื้อขาย

ผ่านออนไลน์ เป็นต้น

อุตสาหกรรมเซรามิก

การผลิต จำหน่าย และส่งออกเซรามิก

ที่มา : 1. ปริมาณการผลิตและจำหน่ายภายในประเทศ : กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (ตัวเลขคาดการณ์)

หมายเหตุ : จากการสำรวจโรงงานกระเบื้อง บุผนัง จำนวน 13 โรงงาน

และ เครื่องสุขภัณฑ์ จำนวน 34 โรงงาน

2. มูลค่าการส่งออก : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัด กระทรวง

พาณิชย์ และคาดการณ์โดย สศอ.

การผลิต ปี 2566 กระเบื้องปูพื้น บุผนัง มีปริมาณการผลิต

122.78 ล้านตารางเมตร หดตัวจากปีก่อน ร้อยละ 5.56 (%YoY)

ส่วนเครื่องสุขภัณฑ์ มีปริมาณการผลิต 6.11 ล้านชิ้น หดตัว

จากปีก่อน ร้อยละ 10.09 (%YoY) จากการชะลอตัวของตลาด

ในประเทศและคำสั่งซื้อที่ลดลงจากการส่งออก

การจำหน่าย ปี 2566 กระเบื้องปูพื้น บุผนัง มีปริมาณ

การจำหน่าย 152.15 ล้านตารางเมตร หดตัวจากปีก่อน ร้อยละ

3.19 (%YoY) ส่วนเครื่องสุขภัณฑ์ มีปริมาณการจำหน่าย 3.27

ล้านชิ้น หดตัวจากปีก่อน ร้อยละ 2.08 (%YoY) จากกำลังซื้อ

ของผู้บริโภคลดลงตามภาวะเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบ

จากการขึ้นราคาของสินค้าอุปโภค และบริโภค ต้นทุน

ด้านพลังงาน รวมทั้งค่าครองชีพที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น

การส่งออก ปี 2566 กระเบื้องปูพื้น บุผนัง มีมูลค่า

การส่งออก 104.15 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวจากปีก่อน

ร้อยละ 15.63 (%YoY) จากความต้องการและคำสั่งซื้อที่ลดลง

จากตลาดคู่ค้าในกลุ่มประเทศ CLMV ส่วนเครื่องสุขภัณฑ์

มีมูลค่า 191.43 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวจากปีก่อน ร้อยละ

7.21 (%YoY) จากกลุ่มประเทศ CLMV และสหรัฐอเมริกา

แนวโน้มอุตสาหกรรมเซรามิก ปี 2567

ปริมาณการผลิตและการจำหน่ายเซรามิก ปี 2567 คาดว่าจะมีแนวโน้มทรงตัว ตามภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศที่ได้รับ

ผลกระทบจากหลายปัจจัย เช่น การปรับขึ้นราคาของสินค้าทุกชนิด การแข่งขันด้านการตลาดของภาคเอกชน และการปรับขึ้น

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ในส่วนการส่งออกมีแนวโน้มทรงตัวจากความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก และนำเข้าสินค้าราคาถูกจากตลาดจีน

โดยตลาดหลักสำหรับการส่งออก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา จีน ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และกลุ่มประเทศ CLMV แต่ยังมีปัจจัยสำคัญ

ที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด คือ ราคาพลังงาน วัตถุดิบ อัตราเงินเฟ้อ ผลกระทบจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย และค่าครองชีพ

ที่ปรับตัวสูงขึ้น ที่อาจจะส่งผลต่อการผลิตและการจำหน่ายภายในประเทศ

21

22

23

24

25

26

27

-

10

20

30

40

50

3Q2559 4Q2559 1Q2560 2Q2560 3Q2560

การผลิต การจำหน่ายในประเทศ และการส่งออก กระเบื้องปูพื้น บุผนัง และเครื่องสุขภัณฑ์ ปี 2566 หดตัวจากปีก่อน

จากการชะลอตัวของตลาดในประเทศและคำสั่งซื้อที่ลดลงจากตลาดคู่ค้าในกลุ่มประเทศ CLMV สำหรับแนวโน้มอุตสาหกรรมเซรามิก

ปี 2567 คาดว่าการผลิตและการจำหน่ายเซรามิก จะมีแนวโน้มทรงตัวตามภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศที่ได้รับผลกระทบจาก

หลายปัจจัย

21

22

23

24

25

26

27

-

10

20

30

40

50

3Q2559 4Q2559 1Q2560 2Q2560 3Q2560

0

20

40

60

80

100

120

0

2

4

6

8

10

12

3Q2559 4Q2559 1Q2560 2Q2560 3Q2560

นเ ร ร

น น

การ นา ภา ในประเทศ กป น เมน

0.00

200.00

400.00

600.00

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

2556 2557 2558 2559 2560

นเ ร ร

น น

ปริมาณการ นา

ม คา ก นาเป น เมน

ม คาการ ก นเ ร ร

ม คาการนาเ นเ ร ร

ปริมาณการ น น

ปริมาณการ นา ภา ในประเทศ น น

อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์

ปริมาณการผลิตและจำหน่าย

มูลค่าส่งออกและนำเข้าปูนซีเมนต์

ที่มา : 1. ปริมาณการผลิตและจำหน่ายภายในประเทศ : กองสารสนเทศและดัชนี

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.)

(ตัวเลขคาดการณ์)

2. มูลค่าการส่งออก-นำเข้า : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงาน

ปลัดกระทรวงพาณิชย์ และคาดการณ์โดย สศอ.

การผลิตปูนซีเมนต์ (ไม่รวมปูนเม็ด) ในปี 2566 มีปริมาณ

การผลิต 42.74 ล้านตัน ขยายตัวเล็กน้อยจากปีก่อน ร้อยละ

0.13 (%YoY) จากคำสั่งซื้อล่วงหน้าเพื่อรองรับการขยายตัว

ของโครงการภาครัฐและโครงการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์

เนื่องจากมีการคาดการณ์ว่าปี 2567 ราคาปูนซีเมนต์อาจจะปรับ

ขึ้นตามราคาของปัจจัยการผลิต เช่น พลังงาน วัตถุดิบ เป็นต้น

?

การจำหน่ายปูนซีเมนต์ในประเทศ (ไม่รวมปูนเม็ด)

ในปี 2566 มีปริมาณ 38.12 ล้านตัน หดตัวจากปีก่อน ร้อยละ

1.39 (%YoY) จากภาวะค่าครองชีพที่สูงขึ้นจากหลายปัจจัย

เช่น ราคาพลังงาน อัตราดอกเบี้ยที่ปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลให้

กำลังซื้อของผู้บริโภคลดลง

?

การส่งออก-นำเข้าปูนซีเมนต์ (ไม่รวมปูนเม็ด) ในปี 2566

การส่งออกมีมูลค่า 160.93 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวจากปีก่อน

ร้อยละ 14.92 (%YoY) เนื่องจากตลาดส่งออกหลักได้รับ

ผลกระทบต่อเนื่องจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก เช่น

เวียดนาม บังคลาเทศ กัมพูชา และฟิลิปปินส์ ส่วนการนำเข้า

มีมูลค่า 79.37 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ร้อยละ

18.49 (%YoY) ตามความต้องการใช้ในประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่

นำเข้าปูนซีเมนต์คุณภาพสูงเพิ่มขึ้นจากเนเธอร์แลนด์

แนวโน้มอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ปี 2567

อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ (ไม่รวมปูนเม็ด) ในปี 2567 การผลิตปูนซีเมนต์ (ไม่รวมปูนเม็ด) คาดว่า จะสามารถขยายตัวเพิ่มขึ้น

จากการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐ โดยเฉพาะโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับ Eastern Economic Corridors (EEC) รวมถึงโครงการ

ขยายเส้นทางคมนาคมขนส่งทางถนนและระบบรางทั่วประเทศ นอกจากนี้ การก่อสร้างที่อยู่อาศัยภาคเอกชนมีแนวโน้มฟื้นตัวตามทิศทาง

เศรษฐกิจที่จะค่อย ๆ ปรับตัวดีขึ้น สำหรับการส่งออกในตลาดส่งออกหลัก คาดว่าจะสามารถกลับมาขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ

ประเทศในกลุ่ม CLMV เนื่องจากรัฐบาลของกลุ่มประเทศดังกล่าว กำลังพัฒนาโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ในประเทศ

0.00

200.00

400.00

600.00

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

2556 2557 2558 2559 2560

นเ ร ร

น น

ปริมาณการ นา

ม คา ก นาเป น เมน

ม คาการ ก นเ ร ร

ม คาการนาเ นเ ร ร

ปริมาณการ น น

ปริมาณการ นา ภา ในประเทศ น น

ปริมาณอุตสารการผลิต....ในไตรมาสที่ 3 ปี 2560......เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2559เป็นผลจาก.

อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ปี 2566 เมื่อเทียบกับปีก่อน ปริมาณการผลิตขยายตัวดีขึ้นเล็กน้อย จากคำสั่งซื้อ

ล่วงหน้า ปริมาณการจำหน่ายหดตัวจากภาวะค่าครองชีพที่สูงขึ้น ส่งผลให้กำลังซื้อของผู้บริโภคลดลง การส่งออก

ชะลอตัวตามภาวะเศรษฐกิจโลก ส่วนการนำเข้าขยายตัวตามความต้องการใช้ปูนซีเมนต์คุณภาพสูงจากประเทศ

เนเธอร์แลนด์

อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

ที่มา

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงพาณิชย์

/

/ ปี 256ปี 2566--2562567 เป็นตัวเลขคาดการณ์เป็นตัวเลขคาดการณ์

การผลิตการผลิต เส้นใยสิ่งทอ ในปี 2566 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 0.92 เส้นใยสิ่งทอ ในปี 2566 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 0.92 ((YoY) ในกลุ่มเส้นใยประดิษฐ์ จากคำสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้นทั้งในประเทศและในกลุ่มเส้นใยประดิษฐ์ จากคำสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ ต่างประเทศ เช่น เช่น สหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกา และจีน และจีน เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลาย และมีคุณสมบัติพิเศษตามความผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลาย และมีคุณสมบัติพิเศษตามความต้องการของตลาดโลกต้องการของตลาดโลก

ในขณะที่

ในขณะที่กลุ่มผ้าผืน และเสื้อผ้าสำเร็จรูป ลดลงร้อยละ กลุ่มผ้าผืน และเสื้อผ้าสำเร็จรูป ลดลงร้อยละ 17.30 และ 21.80 (17.30 และ 21.80 (YoY) จากการบริโภคในประเทศที่ลดลงและจากการบริโภคในประเทศที่ลดลงและ จากคำสั่งซื้อที่ลดลงของประเทศคู่ค้า เนื่องจากสถานการณ์ทางจากคำสั่งซื้อที่ลดลงของประเทศคู่ค้า เนื่องจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวส่งผลให้อุตสาหกรรมเสื้อผ้าซบเซาลงเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวส่งผลให้อุตสาหกรรมเสื้อผ้าซบเซาลง

การจำหน่ายในประเทศการจำหน่ายในประเทศ กลุ่มเส้นใยสิ่งทอกลุ่มเส้นใยสิ่งทอ ในปี 2566 ในปี 2566 คาดว่าจะหดตัวคาดว่าจะหดตัวร้อยละ ร้อยละ 6.91 6.91 ((%YoY) และ และ ผ้าผืนผ้าผืนหดตัวหดตัวร้อยละ ร้อยละ 26.9026.90 เป็นผลกระทบจากการปรับลดการซื้อวัตถุดิบ ลดกำลังเป็นผลกระทบจากการปรับลดการซื้อวัตถุดิบ ลดกำลัง การผลิต รวมถึงความต้องการของผู้บริโภคที่ชะลอตัวลงการผลิต รวมถึงความต้องการของผู้บริโภคที่ชะลอตัวลง

ในขณะที่เสื้อผ้าสำเร็จรูปขยายตัวร้อยละ 0.78 (ในขณะที่เสื้อผ้าสำเร็จรูปขยายตัวร้อยละ 0.78 (%YoY) โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว ประกอบกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ ส่งผลให้การประกอบกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ ส่งผลให้การบริโภคภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น ในช่วงไตรมาสที่ 1 และ 2 บริโภคภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น ในช่วงไตรมาสที่ 1 และ 2 ของปี 2566ของปี 2566

การส่งออกการส่งออก การส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มภาพรวมการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มภาพรวม ปี 2566 หดตัวตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานปี 2566 หดตัวตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน คาดว่าจะคาดว่าจะมีมูลค่า มีมูลค่า 6,067.36 6,067.36 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวหดตัวร้อยละ ร้อยละ 11.4811.48 ((%YoY) หากพิจารณาหากพิจารณารายรายสินค้า คาดว่าเส้นใยสิ่งทอ มีมูลค่า 1,536.94สินค้า คาดว่าเส้นใยสิ่งทอ มีมูลค่า 1,536.94 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวหดตัวร้อยละ ร้อยละ 10.5610.56 จากประเทศคู่ค้าจากประเทศคู่ค้าสำคัญ ได้แก่ สำคัญ ได้แก่ สหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกา อินโดนีเซียอินโดนีเซีย เสื้อผ้าสำเร็จรูปเสื้อผ้าสำเร็จรูป มีมูลค่า มีมูลค่า 1,782.311,782.31 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวหดตัวร้อยละ ร้อยละ 16.2616.26 เนื่องจากคำสั่งซื้อที่ลดลงของประเทศคู่ค้าสำคัญ ประกอบกับเนื่องจากคำสั่งซื้อที่ลดลงของประเทศคู่ค้าสำคัญ ประกอบกับสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังคงชะลอตัว ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังคงชะลอตัว ส่งผลกระทบต่อกำลังซื้อและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของผู้บริโภคทั่วโลกกำลังซื้อและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของผู้บริโภคทั่วโลก อย่างไรก็ตาม อย่างไรก็ตาม คาดว่าแนวโน้มการส่งออกและการจำหน่ายคาดว่าแนวโน้มการส่งออกและการจำหน่าย ในประเทศจะดีขึ้น เนื่องจากภาครัฐมีมาตรการกระตุ้นการในประเทศจะดีขึ้น เนื่องจากภาครัฐมีมาตรการกระตุ้นการ ใช้จ่าย และจากการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวใช้จ่าย และจากการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว

คาดการณ์แนวโน้ม ปี

คาดการณ์แนวโน้ม ปี 25677

การผลิต คาดว่าจะขยายตัวเล็กน้อยจากมาตรการกระตุ้น

การผลิต คาดว่าจะขยายตัวเล็กน้อยจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ และเศรษฐกิจของภาครัฐ และนโยบายนโยบายแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย ของประชาชนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ของประชาชนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว การการส่งออก และส่งออก และจำหน่ายในประเทศ จำหน่ายในประเทศ คาดว่าจะขยายตัวคาดว่าจะขยายตัวเล็กน้อย เล็กน้อย จากการฟื้นตัวจากการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว ประกอบกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาคการท่องเที่ยว ประกอบกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ ส่งผลให้การบริโภคภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น ของภาครัฐ ส่งผลให้การบริโภคภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งการส่งออกสินค้ารวมทั้งการส่งออกสินค้าเส้นใยสิ่งทอ ผ้าผืน และเสื้อผ้าเส้นใยสิ่งทอ ผ้าผืน และเสื้อผ้าสำเร็จรูปสำเร็จรูปยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ยังคงต้องอย่างไรก็ตาม ยังคงต้องติดตามสถานการณ์ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ ติดตามสถานการณ์ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ การปรับขึ้นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายต่อเนื่องของประเทศเศรษฐกิจหลักอัตราดอกเบี้ยนโยบายต่อเนื่องของประเทศเศรษฐกิจหลัก การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ปัญหาเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นในหลายปัญหาเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นในหลายประเทศ การขาดแคลนพลังงานในทวีปยุโรป อาจเป็นปัจจัยประเทศ การขาดแคลนพลังงานในทวีปยุโรป อาจเป็นปัจจัยกดดันที่ทำให้เศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าชะลอตัว รวมทั้งกากดดันที่ทำให้เศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าชะลอตัว รวมทั้งการรปรับขึ้นค่าไฟฟ้าและค่าจ้างแรงงาน ซึ่งปรับขึ้นค่าไฟฟ้าและค่าจ้างแรงงาน ซึ่งจะจะกระทบต่อต้นทุนการกระทบต่อต้นทุนการผลิตของกลุ่ผลิตของกลุ่มมอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มเช่นกัน อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มเช่นกัน

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

100,000

300,000

500,000

700,000

900,000

ปริมาณการ เ นใ ท เ เร็ ร ป

เ นใ ท น เ เร็ ร ป พ นชิ้น

พัน ชิ้พัน ชิ้พัน ชิ้พัน

ชิ้ตัน

-

500

1,000

1,500

2,000

2,500

นเ ร ม คาการ กเ นใ ท เ เร็ ร ป

เส้นใยสิ่งทอ (MUSD) เส้อื ผ้าสา เร็จรูป (MUSD)

สถานการณ์

สถานการณ์ปี ปี 25662566 คาดว่าภาคการผลิตจะมีการขยายตัวในคาดว่าภาคการผลิตจะมีการขยายตัวในกลุ่มเส้นใยประดิษฐ์กลุ่มเส้นใยประดิษฐ์ ด้านการจำหน่ายในประเทศจะขยายตัวด้านการจำหน่ายในประเทศจะขยายตัวจากกลุ่มเสื้อผ้าสำเร็จรูป จากกลุ่มเสื้อผ้าสำเร็จรูป โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว ประกอบกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว ประกอบกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ของภาครัฐ ส่งผลให้การบริโภคภายในประเทศเพิ่มมากขึ้นของภาครัฐ ส่งผลให้การบริโภคภายในประเทศเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ คาดว่าแนวโน้มการส่งออกและการจำหน่ายในประเทศคาดว่าแนวโน้มการส่งออกและการจำหน่ายในประเทศจะดีขึ้น จะดีขึ้น จากการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าสำคัญ ได้แก่ จากการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าสำคัญ ได้แก่ สหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกา จีนจีน ญี่ปุ่นญี่ปุ่น และและเบลเยียมเบลเยียม

2

อุตสาหกรรมไม้และเครื่องเรือน

อุตสาหกรรมไม้และเครื่องเรือน

ปริมาณการผลิตและจำหน่ายเครื่องเรือนทำด้วยไม้

ปริมาณการผลิตและจำหน่ายเครื่องเรือนทำด้วยไม้ ในประเทศ (ล้านชิ้น)ในประเทศ (ล้านชิ้น)

ที่มา

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม หมายเหตุ หมายเหตุ : *ค่าคาดการณ์ค่าคาดการณ์

มูลค่าการส่งออกไม้และผลิตภัณฑ์ไม้(ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

มูลค่าการส่งออกไม้และผลิตภัณฑ์ไม้(ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

ที่มา

ที่มา : กระทรวงพาณิชย์กระทรวงพาณิชย์ หมายเหตุ หมายเหตุ : *ค่าคาดการณ์ค่าคาดการณ์

การผลิตเครื่องเรือนทำด้วยไม้การผลิตเครื่องเรือนทำด้วยไม้ ปี ปี 2566 คาดว่าจะมีปริมาณ คาดว่าจะมีปริมาณ 5.17 ล้านชิ้น ล้านชิ้น ลดลงลดลงร้อยละ ร้อยละ 29.56 เมื่อเมื่อเทียบกับปีก่อนเทียบกับปีก่อนเป็นผลจากเป็นผลจากฐานตัวเลขการผลิตเมื่อปีที่ผ่านมาที่อยู่ในระดับสูงและการชะลอฐานตัวเลขการผลิตเมื่อปีที่ผ่านมาที่อยู่ในระดับสูงและการชะลอตัวของตลาดในประเทศเป็นหลักตัวของตลาดในประเทศเป็นหลัก

การจำหน่ายเครื่องเรือนทำด้วยไม้ในประเทศการจำหน่ายเครื่องเรือนทำด้วยไม้ในประเทศ ปี ปี 2566 คาดว่าจะมีปริมาณ คาดว่าจะมีปริมาณ 0.63 ล้านชิ้น ล้านชิ้น ลดลงลดลงร้อยละ ร้อยละ 7.50 เมื่อเมื่อเทียบกับเทียบกับปีก่อนปีก่อน สาเหตุจากสาเหตุจากค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้นในช่วงที่ผ่านมาค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้นในช่วงที่ผ่านมาซึ่งซึ่งส่งผลส่งผลให้ให้ความสามารถในการใช้จ่ายของผู้บริโภคลดลงความสามารถในการใช้จ่ายของผู้บริโภคลดลง

การส่งออกไม้และผลิตภัณฑ์ไม้การส่งออกไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ ปี ปี 2566 คาดว่าจะมีมูลค่ารวมคาดว่าจะมีมูลค่ารวม 4,339.82 ล้านเหรียญสหรัฐฯล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นร้อยละ ร้อยละ 2.90 เมื่อเทียบกับเมื่อเทียบกับ ปีก่อนปีก่อน แบ่งเป็นแบ่งเป็น ไม้และผลิตภัณฑ์แผ่นไม้ไม้และผลิตภัณฑ์แผ่นไม้คาดว่าจะมีมูลค่าคาดว่าจะมีมูลค่า การส่งออกการส่งออก 3,166.08 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละร้อยละ 11.63 ผลิตภัณฑ์ไม้ผลิตภัณฑ์ไม้ คาดว่าจะมีมูลค่าการส่งออก คาดว่าจะมีมูลค่าการส่งออก 161.21 ล้านเหรียญล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละร้อยละ 2.60 ขณะที่ขณะที่เครื่องเรือนและชิ้นส่วนเครื่องเรือนและชิ้นส่วน คาดว่าจะมีมูลค่าการส่งออก คาดว่าจะมีมูลค่าการส่งออก 1,012012.5454 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ ร้อยละ 17.30 ในภาพรวมมูลค่าการส่งออกไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ในภาพรวมมูลค่าการส่งออกไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ปรับเพิ่มขึ้นจากอุปสงค์ความต้องการสินค้าในกลุ่มไม้และปรับเพิ่มขึ้นจากอุปสงค์ความต้องการสินค้าในกลุ่มไม้และผลิตภัณฑ์แผ่นไม้ที่เพิ่มขึ้นเป็นหลัก โดยเฉพาะความต้องการผลิตภัณฑ์แผ่นไม้ที่เพิ่มขึ้นเป็นหลัก โดยเฉพาะความต้องการ ไม้แปรรูปในตลาดจีน ซึ่งเป็นตลาดส่งออกสำคัญของผลิตภัณฑ์ไม้แปรรูปในตลาดจีน ซึ่งเป็นตลาดส่งออกสำคัญของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวดังกล่าว

แนวโน้มอุตสาหกรรมไม้และเครื่องเรือน

แนวโน้มอุตสาหกรรมไม้และเครื่องเรือน ปี 256ปี 2567

การผลิตเครื่องเรือนทำด้วยไม้ในประเทศ ปี 2567 คาดการณ์ได้ว่า การผลิตเครื่องเรือนทำด้วยไม้ในประเทศ ปี 2567 คาดการณ์ได้ว่า จะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากการผลิตเพื่อตอบสนองอุปสงค์จะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากการผลิตเพื่อตอบสนองอุปสงค์ความต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยในส่วนของปริมาณการจำหน่ายเครื่องเรือนทำด้วยไม้ในประเทศคาดการณ์ว่าความต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยในส่วนของปริมาณการจำหน่ายเครื่องเรือนทำด้วยไม้ในประเทศคาดการณ์ว่าจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จากการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ อาทิ มาตรการดิจิทัลวอลเล็ต มาตรกาจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จากการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ อาทิ มาตรการดิจิทัลวอลเล็ต มาตรการพักหนี้เกษตรกร รพักหนี้เกษตรกร มาตรการลดค่าพลังงาน ซึ่งจะมาตรการลดค่าพลังงาน ซึ่งจะช่วยเพิ่มกำลังซื้อของผู้บริโภค ช่วยเพิ่มกำลังซื้อของผู้บริโภค สำหรับมูลค่าการส่งออกไม้และผลิตภัณฑ์ไม้คาดการณ์ว่า จะมีแนวโน้มสำหรับมูลค่าการส่งออกไม้และผลิตภัณฑ์ไม้คาดการณ์ว่า จะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากมูลค่าการส่งออกสินค้าในกลุ่มไม้และผลิตภัณฑ์แผ่นไม้เป็นหลัก ในส่วนของมูลค่าการนำเข้าไม้เพิ่มขึ้นจากมูลค่าการส่งออกสินค้าในกลุ่มไม้และผลิตภัณฑ์แผ่นไม้เป็นหลัก ในส่วนของมูลค่าการนำเข้าไม้และผลิตภัณฑ์แผ่นไม้ละผลิตภัณฑ์แผ่นไม้คาดกคาดการณ์ว่ารณ์ว่าจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากความต้องการวัตถุดิบเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าที่เพิ่มสูงขึ้นจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากความต้องการวัตถุดิบเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าที่เพิ่มสูงขึ้น

0.63

-

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

-

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 ป 2566*

การผลิต (ล้านชิ้น) การจา หน่ายในประเทศ (ล้านชิ้น)

2.90

-10.00

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

-

1,000.00

2,000.00

3,000.00

4,000.00

ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 ป 2566*

เครื่องเรือนและชิ้นส่วน ผลิตภัณฑ์ไม้

ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้แผ่น อัตราการขยายตัว (YoY)

เมื่อ

เมื่อเทียบกับปีก่อนคาดว่าเทียบกับปีก่อนคาดว่า ปี 256ปี 2566 ปริมาณการผลิตและจำหน่ายเครื่องเปริมาณการผลิตและจำหน่ายเครื่องเรือนทำด้วยไม้ในประเทศรือนทำด้วยไม้ในประเทศ มีแนวโน้มมีแนวโน้มลดลงร้อยละ ลดลงร้อยละ 29..56 และ และ 7..50 ตามลำดับ0 ตามลำดับ เป็นผลจากค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้นเป็นผลจากค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้นในช่วงที่ผ่านมาในช่วงที่ผ่านมาซึ่งส่งผลให้ความสามารถในซึ่งส่งผลให้ความสามารถในการใช้จ่ายของผู้บริโภคลดลง ในส่วนของมูลค่าการส่งออกไม้และผลิตภัณฑ์ไม้คาดว่าการใช้จ่ายของผู้บริโภคลดลง ในส่วนของมูลค่าการส่งออกไม้และผลิตภัณฑ์ไม้คาดว่า จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.902.90 จากอุปสงค์ความต้องการสินค้าในกลุ่มไม้และผลิตภัณฑ์แผ่นไม้ที่เพิ่มขึ้นเป็นหลักจากอุปสงค์ความต้องการสินค้าในกลุ่มไม้และผลิตภัณฑ์แผ่นไม้ที่เพิ่มขึ้นเป็นหลัก

อุตสาหกรรมยา

อุตสาหกรรมยา

ปริมาณการผลิต

ปริมาณการผลิตและจำหน่ายยาในประเทศ (ตัน)และจำหน่ายยาในประเทศ (ตัน)

ที่มา

ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

หมายเหตุ

หมายเหตุ: *ประมาณการประมาณการโดยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมโดยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ปรับปรุงกรอบข้อมูลการสำรวจจากปี 2565ปรับปรุงกรอบข้อมูลการสำรวจจากปี 2565

มูลค่าการส่งออก

มูลค่าการส่งออก--นำเข้ายา (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)นำเข้ายา (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

ที่มา

ที่มา: กระทรวงพาณิชย์กระทรวงพาณิชย์โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากรโดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

หมายเหตุ: *

หมายเหตุ: *ประมาณการประมาณการโดยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมโดยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ปรับปรุงกรอบข้อมูลการสำรวจจากปี 2565ปรับปรุงกรอบข้อมูลการสำรวจจากปี 2565

การผลิตการผลิตยายา ในปี 2566 ประมาณการได้ว่า จะมีปริมาณ ในปี 2566 ประมาณการได้ว่า จะมีปริมาณ 46,118.55 ตัน ลดลงร้อยละ 3.37 46,118.55 ตัน ลดลงร้อยละ 3.37 เมื่อเมื่อเทียบกับปีก่อน จากการเทียบกับปีก่อน จากการหดตัวของการผลิตยาเม็ด ยาครีม และยาน้ำ ซึ่งเป็นไปตามหดตัวของการผลิตยาเม็ด ยาครีม และยาน้ำ ซึ่งเป็นไปตามแนวโน้มปริมาณคำสั่งซื้อและความต้องการใช้ยาเพื่อรักษาโรคแนวโน้มปริมาณคำสั่งซื้อและความต้องการใช้ยาเพื่อรักษาโรคทั้งโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (ทั้งโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ที่มีทิศทางชะลอที่มีทิศทางชะลอ ตัวลงตัวลง

การจำหน่ายการจำหน่ายยายา ในปี 2566 ประมาณการได้ว่า จะมีปริมาณ ในปี 2566 ประมาณการได้ว่า จะมีปริมาณ 3939,763.85 ตัน ลดลงร้อยละ 3.07 763.85 ตัน ลดลงร้อยละ 3.07 เมื่อเมื่อเทียบกับปีก่อน จากเทียบกับปีก่อน จาก การหดตัวของการจำหน่ายยาเม็ด ยาผง ยาครีม และยาน้ำ การหดตัวของการจำหน่ายยาเม็ด ยาผง ยาครีม และยาน้ำ และและเป็นไปตามแนวโน้มความต้องการใช้ยาภายในประเทศที่ชะลอเป็นไปตามแนวโน้มความต้องการใช้ยาภายในประเทศที่ชะลอตัวลงตัวลง

การส่งออกการส่งออกยายา ในปี 2566 ประมาณการได้ว่า จะมีมูลค่า ในปี 2566 ประมาณการได้ว่า จะมีมูลค่า 48686.3333 ล้านเหรียญสหล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 0.99 เมื่อรัฐฯ ลดลงร้อยละ 0.99 เมื่อเทียบเทียบ กับปีก่อน กับปีก่อน ตามแนวโน้มความต้องการที่หดตัวลงของตลาดสำคัญตามแนวโน้มความต้องการที่หดตัวลงของตลาดสำคัญในเอเชียและยุโรปในเอเชียและยุโรป

การนำเข้ายา การนำเข้ายา ในปี 2566 ประมาณการได้ว่า จะมีมูลค่า ในปี 2566 ประมาณการได้ว่า จะมีมูลค่า 33,294.1294.15 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 1.38 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 1.38 เมื่อเมื่อเทียบเทียบ กับปีก่อนกับปีก่อน ตามทิศทางความต้องการใช้ยาในประเทศที่ตามทิศทางความต้องการใช้ยาในประเทศที่ ปรับตัวลดลง โดยเป็นการหดตัวของการนำเข้ายาจากแหล่งปรับตัวลดลง โดยเป็นการหดตัวของการนำเข้ายาจากแหล่งประเทศในภูมิภาคเอเชีย เช่น จีน อินเดีย เป็นหลักประเทศในภูมิภาคเอเชีย เช่น จีน อินเดีย เป็นหลัก

แนวโน้มอุตสาหกรรมยา ปี

แนวโน้มอุตสาหกรรมยา ปี 2567

การผลิตและการจำหน่ายยาในประเทศ ปี 256การผลิตและการจำหน่ายยาในประเทศ ปี 25677 คาดคาดการณ์การณ์ว่าว่า จะหดตัวจะหดตัวลงลงร้อยละ ร้อยละ 0.250.25--0.500.50 เมื่อเมื่อเทียบกับปีก่อน เทียบกับปีก่อน ซึ่งซึ่งเป็นผลมาจากแนวโน้มด้านศักยภาพของระบบสาธารณสุขในการรับมือกับสถานการณ์โรคระบาดหรือโรคอุบัติใหม่ที่มีประสิทธิภาพเป็นผลมาจากแนวโน้มด้านศักยภาพของระบบสาธารณสุขในการรับมือกับสถานการณ์โรคระบาดหรือโรคอุบัติใหม่ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วมากขึ้น รวมทั้งเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว สำหรับทิศทางการส่งออกสำหรับทิศทางการส่งออกและการนำเข้ายา และการนำเข้ายา ปี 256ปี 25677 คาดคาดการณ์การณ์ว่าว่า จะมีอัตราการขยายตัวร้อยละจะมีอัตราการขยายตัวร้อยละ 0.250.25--1.50 1.50 ตามแนวโน้มความต้องการตามแนวโน้มความต้องการยายาที่ขยายตัวที่ขยายตัวในในตลาดสำคัญทั้งในเอเชียและตลาดสำคัญทั้งในเอเชียและยุโรปยุโรป และและทิศทางความต้องการใช้ยาในประเทศที่ปรับตัวสูงขึ้นทิศทางความต้องการใช้ยาในประเทศที่ปรับตัวสูงขึ้น

นโยบายภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยา

นโยบายภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยา

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้จัดทำ (ร่าง) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้จัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาระบบยาของประเทศไทย (พ.ศ. 2566แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาระบบยาของประเทศไทย (พ.ศ. 2566--2570) และอยู่ระหว่างนำเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยทบทวนและกำหนดทิศทางพัฒนาระบบยาในระยะ 5 2570) และอยู่ระหว่างนำเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยทบทวนและกำหนดทิศทางพัฒนาระบบยาในระยะ 5 ปีจากนี้ปีจากนี้ เพื่อมุ่งเน้นสร้างความมั่นคงด้านยา ทั้งด้านการผลิตเพื่อพึ่งพาตนเอง และการบริหารจัดการให้เพียงพอต่อความต้องการเพื่อมุ่งเน้นสร้างความมั่นคงด้านยา ทั้งด้านการผลิตเพื่อพึ่งพาตนเอง และการบริหารจัดการให้เพียงพอต่อความต้องการ ในประเทศในประเทศ

ปริมาณการผลิตและจำหน่ายยาในประเทศ ปี 25

ปริมาณการผลิตและจำหน่ายยาในประเทศ ปี 25666 ประมาณการได้ว่า6 ประมาณการได้ว่า จะจะหดหดตัวตัวลดลงลดลงจากปีก่อน ร้อยละ 3.จากปีก่อน ร้อยละ 3.3737 และ และ 33..007 ตามลำดับ 7 ตามลำดับ ซึ่งเป็นไปตามซึ่งเป็นไปตามแนวโน้มความต้องการใช้ยาแนวโน้มความต้องการใช้ยาทั้งทั้งภายในประเทศภายในประเทศและในตลาดต่างประเทศที่และในตลาดต่างประเทศที่ชะลอตัวลง ชะลอตัวลง โดยโดยส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิดส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด--1919 ที่ที่คลายความรุนแรงคลายความรุนแรงลงสู่การเป็นโรคประจำถิ่นลงสู่การเป็นโรคประจำถิ่น

อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง

อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง

ปริมาณการผลิต

ปริมาณการผลิตยางแปรรูปขั้นปฐม ยางแปรรูปขั้นปฐม ยายางรถยนต์ และถุงมือยาง งรถยนต์ และถุงมือยาง (ล้านตัน/ล้านเส้น/พันล้านชิ้น)(ล้านตัน/ล้านเส้น/พันล้านชิ้น)

ที่มา

ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม หมายเหตุสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม หมายเหตุ: *ค่าคาดการณ์ค่าคาดการณ์

มูลค่าการส่

มูลค่าการส่งออกยางแปรรูปขั้นปฐม ยางรถยนต์ งออกยางแปรรูปขั้นปฐม ยางรถยนต์ และถุงมือยาง และถุงมือยาง (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)(ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

ที่มา

ที่มา: กระทรวงพาณิชย์ หมายเหตุกระทรวงพาณิชย์ หมายเหตุ: *ค่าคาดการณ์ค่าคาดการณ์

การผลิตการผลิตยางแปรรูปขั้นปฐม ยางรถยนต์ และถุงมือยางยางแปรรูปขั้นปฐม ยางรถยนต์ และถุงมือยาง ปี ปี 2566 คาดว่าจะมีปริมาณ คาดว่าจะมีปริมาณ 1.73 ล้านตัน ล้านตัน 69.72 ล้านเส้นล้านเส้น และ และ 29,875 ล้านชิ้น ตามลำดับ โดยเมื่อล้านชิ้น ตามลำดับ โดยเมื่อเทียบกับปีก่อน เทียบกับปีก่อน การผลิตยางแปรรูปขั้นปฐมมีปริมาณการผลิตยางแปรรูปขั้นปฐมมีปริมาณลดลงลดลงร้อยละร้อยละ 88.7676 จากจากการลดลงของการผลิตทั้งยางแผ่นการลดลงของการผลิตทั้งยางแผ่น ยางแท่ง และน้ำยางข้น ยางแท่ง และน้ำยางข้น การผลิตยางรถยนต์ลดลงร้อยละ การผลิตยางรถยนต์ลดลงร้อยละ 0.85 จากการลดลงของจากการลดลงของ การผลิตยางรถกระบะ ยางรถบรรทุกและรถโดยสาร และยางการผลิตยางรถกระบะ ยางรถบรรทุกและรถโดยสาร และยาง รถแทรกเตอร์รถแทรกเตอร์ ขณะที่การผลิตถุงมือยางมีปริมาณเพิ่มขึ้นร้อยละ ขณะที่การผลิตถุงมือยางมีปริมาณเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.52 จากการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดจากการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด ในประเทศเป็นหลักในประเทศเป็นหลัก

การจำหน่ายการจำหน่ายยางแปรรูปขั้นปฐม ยางรถยนต์ และถุงมือยางยางแปรรูปขั้นปฐม ยางรถยนต์ และถุงมือยาง ปี ปี 2566 คาดว่าจะคาดว่าจะมีมีปริมาณปริมาณ 0.50 ล้านตัน ล้านตัน 33.80 ล้านเส้นล้านเส้น และ และ 2,743.81 ล้านชิ้น ตามลำดับล้านชิ้น ตามลำดับ โดยเมื่อโดยเมื่อเทีเทียบกับปีก่อน ยบกับปีก่อน การจำหน่ายการจำหน่ายยางแปรรูปขั้นปฐมมีปริมาณเพิ่มขึ้นร้อยละ ยางแปรรูปขั้นปฐมมีปริมาณเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.31 จากความต้องการจากความต้องการยางแผ่นและน้ยางแผ่นและน้ำยางข้นในอุตสาหกรรมต่อเนื่องำยางข้นในอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เพิ่มขึ้นที่เพิ่มขึ้น การจำหน่ายยางรถยนต์มีปริมาณลดลงร้อยละ การจำหน่ายยางรถยนต์มีปริมาณลดลงร้อยละ 23.65 จากการชะลอตัวของตลาด จากการชะลอตัวของตลาด REM (Replacement Equipment Manufacturer) และการจำหน่ายถุงมือยางมีปริมาณเพิ่มขึ้นร้อยละ และการจำหน่ายถุงมือยางมีปริมาณเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.65 จากความต้องการถุงมือยางทางการแพทย์ที่เพิ่มสูงขึ้นจากความต้องการถุงมือยางทางการแพทย์ที่เพิ่มสูงขึ้น

การส่งออกการส่งออกยางแปรรูปขั้นปฐม ยางรถยนต์ และถุงมือยางยางแปรรูปขั้นปฐม ยางรถยนต์ และถุงมือยาง ปี ปี 2566 คาดว่าจะคาดว่าจะมีมีมูลค่ามูลค่า 3,602.34 7,175.21 และ และ 1,284.24 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯเหรียญสหรัฐฯ ตามลำดับ ตามลำดับ โดยเมื่อโดยเมื่อเทียบกับปีก่อนเทียบกับปีก่อน การส่งออกยางการส่งออกยาง แปรรูปขั้นปฐมและถุงมือยางมีมูลค่าลดลงร้อยละ แปรรูปขั้นปฐมและถุงมือยางมีมูลค่าลดลงร้อยละ 29.21 และ และ 16.80 ตามลำดับ จากการชะลอตัวของตลาดส่งออกสำคัญตามลำดับ จากการชะลอตัวของตลาดส่งออกสำคัญ ขณะที่ขณะที่ การส่งออกยางรถยนต์มีมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ การส่งออกยางรถยนต์มีมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.52 จากความต้องการจากความต้องการยางรถยนต์ในตลาดสหรัฐอเมริกาที่เพิ่มขึ้นเป็นหลักยางรถยนต์ในตลาดสหรัฐอเมริกาที่เพิ่มขึ้นเป็นหลัก

แนวโน้มอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง ปี

แนวโน้มอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง ปี 2567

ปี ปี 2567 คาดการณ์ได้ว่า ปริมาณการผลิตยางแปรรูปขั้นปฐมคาดการณ์ได้ว่า ปริมาณการผลิตยางแปรรูปขั้นปฐม ยางรถยนต์ยางรถยนต์ และถุงมือยาง จะขยายตัวทั้ง และถุงมือยาง จะขยายตัวทั้ง 3 ผลิตภัณฑ์ โดยผลิตภัณฑ์ โดย การผลิตยางแปรรูปขั้นปฐมและถุงมือยางจะขยายตัวจากการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดในประเทศเป็นหลักการผลิตยางแปรรูปขั้นปฐมและถุงมือยางจะขยายตัวจากการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดในประเทศเป็นหลัก ขณะที่ขณะที่ การผลิตยางรถยนต์จะขยายตัวจากความต้องการยางรถยนต์ในตลาดสำคัญ อาทิ สหรัฐอเมริกา เกาหลีใต้ และออสเตรเลียการผลิตยางรถยนต์จะขยายตัวจากความต้องการยางรถยนต์ในตลาดสำคัญ อาทิ สหรัฐอเมริกา เกาหลีใต้ และออสเตรเลีย

1.40

1.60

1.80

2.00

2.20

-

20.00

40.00

60.00

80.00

2562 2563 2564 2565 2566*

ยางรถยนต์ (ล้านเส้น) ถุงมือยาง (พันล้านชิ้น) ยางแปรรูปขัน้ ปฐม (ล้านตัน)

-

2,000.00

4,000.00

6,000.00

8,000.00

2561 2562 2563 2564 2565 2566*

ยางแปรรูปขัน้ ปฐม ยางรถยนต์ ถุงมือยาง

เมื่อเทียบกับปีก่อนคาดว่า

เมื่อเทียบกับปีก่อนคาดว่า ปี 256ปี 2566 ปริมาณปริมาณการผลิตยางแปรรูปขั้นปฐมการผลิตยางแปรรูปขั้นปฐมและยางรถยนต์ลดลงและยางรถยนต์ลดลงร้อยละ ร้อยละ 88..76 76 และ 0.85 โดยยางแปรรูปขั้นปฐมลดลงและ 0.85 โดยยางแปรรูปขั้นปฐมลดลงจากจากความต้องการในตลาดต่างประเทศที่ลดลงความต้องการในตลาดต่างประเทศที่ลดลง ขณะที่ขณะที่ยางรถยนต์ยางรถยนต์ลดลงจาก ลดลงจาก การชะลอตัวของตลาด การชะลอตัวของตลาด REM (Replacement Equipment Manufacturer) ในประเทศเป็นหลัก ในประเทศเป็นหลัก ในส่วนของปริมาณการผลิตในส่วนของปริมาณการผลิต ถุงมือยางถุงมือยางเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นร้อยละ ร้อยละ 00.5.522 จากความต้องการถุงมือยางจากความต้องการถุงมือยางทางการแทพย์ในประเทศทางการแทพย์ในประเทศที่ที่เพิ่มสูงขึ้นเพิ่มสูงขึ้น

อุตสาหกรรมรองเท้าและเครื่องหนัง

อุตสาหกรรมรองเท้าและเครื่องหนัง

การผลิต การส่งออก

การผลิต การส่งออก การนำเข้า (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)การนำเข้า (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

ที่มา

ที่มา : 1. ดัชนีผลผลิตดัชนีผลผลิต ? สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

2. มูลค่าการส่งออก การนำเข้า มูลค่าการส่งออก การนำเข้า ? กระทรวงพาณิชย์กระทรวงพาณิชย์

* รวมถึงกระเป๋าถือและสิ่งที่คล้ายกัน* รวมถึงกระเป๋าถือและสิ่งที่คล้ายกัน อานม้าและเครื่องเทียมลากอานม้าและเครื่องเทียมลาก

การผลิตการผลิต ปี 256ปี 25666 เมื่อเมื่อเทียบกับปีก่อน การฟอกและตกแต่งเทียบกับปีก่อน การฟอกและตกแต่ง หนังฟอกหนังฟอก คาดว่าดัชนีผลผลิตจะคาดว่าดัชนีผลผลิตจะหดตัวหดตัวร้อยละ ร้อยละ 20.4620.46 การผลิตการผลิตผลิตภัณฑ์กระเป๋าเดินทาง ผลิตภัณฑ์กระเป๋าเดินทาง หดตัวหดตัวร้อยละ ร้อยละ 4.634.63 การผลิตรองเท้าการผลิตรองเท้าหดตัวหดตัวร้อยละ ร้อยละ 9.829.82 จากคำสั่งซื้อที่ลดลงของประเทศคู่ค้าจากคำสั่งซื้อที่ลดลงของประเทศคู่ค้า เนื่องจากเนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจชะลอตัวสถานการณ์เศรษฐกิจชะลอตัว กดดันการใช้จ่ายของผู้บริโภคกดดันการใช้จ่ายของผู้บริโภค ส่วนส่วนหนึ่งมาจากหนึ่งมาจากเทรนด์รักษ์โลก ที่ผู้บริโภคหันมาใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรเทรนด์รักษ์โลก ที่ผู้บริโภคหันมาใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จากวัสดุที่เป็นวัสดุหนังเทียม เช่น หนังเห็ด หนังวีแกน ต่อสิ่งแวดล้อม จากวัสดุที่เป็นวัสดุหนังเทียม เช่น หนังเห็ด หนังวีแกน มากขึ้นมากขึ้น

การส่งออกการส่งออก-นำเข้านำเข้า การส่งออก ปี การส่งออก ปี 25662566 คาดว่าจะมีมูลค่ารวมคาดว่าจะมีมูลค่ารวมราว ราว 1,948..02 ล้านเหรียญสหรัฐฯล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวหดตัวร้อยละ ร้อยละ 3.043.04 (%YoY) หากพิจารณาเป็นรายผลิตภัณฑ์พบว่า หากพิจารณาเป็นรายผลิตภัณฑ์พบว่า หนังและผลิตภัณฑ์หนังฟอกหนังและผลิตภัณฑ์หนังฟอกและหนังอัด รองเท้าและชิ้นส่วนและหนังอัด รองเท้าและชิ้นส่วน หดตัวหดตัวร้อยละ ร้อยละ 14.12 14.12 และและ 12.2012.20 ตามลำดับตามลำดับ เป็นผลจากภาวะเงินเฟ้อในหลายประเทศกระทบต่อกำลังซื้อเป็นผลจากภาวะเงินเฟ้อในหลายประเทศกระทบต่อกำลังซื้อของประชาชนที่ลดลงของประชาชนที่ลดลง ในส่วนของในส่วนของเครื่องใช้สำหรับเดินทาง เครื่องใช้สำหรับเดินทาง ขยายตัวขยายตัว ร้อยละ 24.42 ร้อยละ 24.42 จากการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวในตลาดส่งออกจากการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวในตลาดส่งออก ที่สำคัญ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา จีนที่สำคัญ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา จีน

การนำเข้า ปี การนำเข้า ปี 25655 คาดว่าจะมีมูลค่ารวมราว 2คาดว่าจะมีมูลค่ารวมราว 2,126.18126.18 ล้านเหรียญสหรัฐฯล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.59เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.59 เมื่อเมื่อเทียบกับปีก่อน เทียบกับปีก่อน เป็นผลจากการนำเป็นผลจากการนำเข้ากระเป๋าและรองเท้า เพิ่มขึ้นเข้ากระเป๋าและรองเท้า เพิ่มขึ้นร้อยละร้อยละ 51.39 และ 51.39 และ 22.3122.31 ตามลำดับ เนื่องตามลำดับ เนื่องจากเริ่มมีการเดินทางท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและจากเริ่มมีการเดินทางท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ชาวต่างประเทศ และมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายของภาครัฐส่งผลให้และมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายของภาครัฐส่งผลให้ประชาชนจับจ่ายใช้สอยเพิ่มขึ้นประชาชนจับจ่ายใช้สอยเพิ่มขึ้น

แนวโน้มอุตสาหกรรมรองเท้าและเครื่องหนัง ปี

แนวโน้มอุตสาหกรรมรองเท้าและเครื่องหนัง ปี 2567

การผลิตรองเท้าและเครื่องหนัง ปี 256การผลิตรองเท้าและเครื่องหนัง ปี 25677 คาดว่าจะหดตัวเล็กน้อยจากการฟอกและตกแต่งหนังฟอกการผลิตกระเป๋าเดินทาง คาดว่าจะหดตัวเล็กน้อยจากการฟอกและตกแต่งหนังฟอกการผลิตกระเป๋าเดินทาง และการผลิตรองเท้า เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่มีแนวโน้มชะลอตัวลงและผู้ประกอบการเลือกใช้วัตถุดิบนำเข้ามากขึ้น การจำหน่ายและการผลิตรองเท้า เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่มีแนวโน้มชะลอตัวลงและผู้ประกอบการเลือกใช้วัตถุดิบนำเข้ามากขึ้น การจำหน่ายในประเทศและการส่งออกกระเป๋าเดินทาง กระเป๋าถือ คาดว่าจะขยายตัวเล็กน้อยในประเทศและการส่งออกกระเป๋าเดินทาง กระเป๋าถือ คาดว่าจะขยายตัวเล็กน้อย เนื่องจากภาครัฐมีมาตรการกระตุ้นการใช้จ่าย เนื่องจากภาครัฐมีมาตรการกระตุ้นการใช้จ่าย และและ จากการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว ส่วนมูลค่าจากการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว ส่วนมูลค่าการการนำเข้ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จากความต้องการวัตถุดิบเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตสินค้านำเข้ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จากความต้องการวัตถุดิบเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตสินค้า ที่เพิ่มสูงขึ้นที่เพิ่มสูงขึ้น

134.86

123.71

87.59

117.02

124.72

99.21 95.99

83.96

74.40

54.62 55.37

75.90 72.38 70.58

98.57 95.54

71.24 71.86

84.87

76.53 74.83

2561 2562 2563 2564 2565 2566* 2567*

ด ชน

ฟ ฟ ด

0

200

400

600

800

1000

2561 2562 2563 2564 2565 2566* 2567*

ม คาการ ก การนาเ

ช ด

ช้ ว

ฑ ฟ ด

ด ฟ

ปี

ปี 25662566 อุตสาหกรรมรองเท้าและเครื่องหนังอุตสาหกรรมรองเท้าและเครื่องหนัง การผลิตเมื่อการผลิตเมื่อเทียบกับปีก่อน การฟอกและตกแต่งหนังฟอก เทียบกับปีก่อน การฟอกและตกแต่งหนังฟอก การผลิตกระเป๋า และรองเท้าการผลิตกระเป๋า และรองเท้า คาดว่าจะหดตัวเล็กน้อยคาดว่าจะหดตัวเล็กน้อย เนื่องจากการเติบโตทางเศรษฐกิจต้องเผชิญกับข้อจำกัดหลายด้าน เนื่องจากการเติบโตทางเศรษฐกิจต้องเผชิญกับข้อจำกัดหลายด้าน ปัจจัยหลักจากมูลค่าการส่งออกทั้งปีที่มีแนวโน้มติดลบตามภาวะการผลิตภาคอุตสาหกรรมของโลกที่หดตัวปัจจัยหลักจากมูลค่าการส่งออกทั้งปีที่มีแนวโน้มติดลบตามภาวะการผลิตภาคอุตสาหกรรมของโลกที่หดตัว อย่างไรก็ตามอย่างไรก็ตาม แนวโน้มการส่งออกและการจำหน่ายในประเทศจะดีขึ้น จากมาตรการกระตุ้นแนวโน้มการส่งออกและการจำหน่ายในประเทศจะดีขึ้น จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเศรษฐกิจ และและจากการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวจากการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว

อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ

อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ

การผลิต และการส่งออก

การผลิต และการส่งออก

ที่มา

ที่มา : 1. ดัชนีผลผลิต , ดัชนีการส่งสินค้า ดัชนีผลผลิต , ดัชนีการส่งสินค้า ? สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

2. มูลค่าการส่งออก การนำเข้า มูลค่าการส่งออก การนำเข้า ? กระทรวงพาณิชย์กระทรวงพาณิชย์

* คาดการณ์โดยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมคาดการณ์โดยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

การผลิตการผลิต การผลิตอัญมณีและเครื่องประดับในภาพรวม ปี การผลิตอัญมณีและเครื่องประดับในภาพรวม ปี 25666 คาดว่าจะคาดว่าจะลดลงลดลงร้อยละ ร้อยละ 5.43 จาก5.43 จากการผลิตการผลิตเพชรเจียระไน เพชรเจียระไน เครื่องประดับแท้ และเครื่องประดับแท้ และแครื่องประดับเทียมครื่องประดับเทียม ลดลงลดลงร้อยละ ร้อยละ 8.13 4.308.13 4.30 และและ 11.6811.68 ตามลำดับ ตามลำดับ เนื่องจากอุปสงค์ภายในประเทศชะลอตัวเนื่องจากอุปสงค์ภายในประเทศชะลอตัว จากความกังวลต่อสถานการณ์จากความกังวลต่อสถานการณ์ความไม่แน่นอนของความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจ และเศรษฐกิจ และ ค่าครองชีพที่อยู่ในระดับสูง ส่งผลต่อกำลังซื้อของผู้บริโภคที่ยังคงค่าครองชีพที่อยู่ในระดับสูง ส่งผลต่อกำลังซื้อของผู้บริโภคที่ยังคงอ่อนแอ อีกทั้งภาคการท่องเที่ยวภายในประเทศแม้ฟื้นตัวอ่อนแอ อีกทั้งภาคการท่องเที่ยวภายในประเทศแม้ฟื้นตัว อย่างต่อเนื่อง แต่การใช้จ่ายต่อคนยังค่อนข้างจำกัดอย่างต่อเนื่อง แต่การใช้จ่ายต่อคนยังค่อนข้างจำกัด ซึ่งการผลิตซึ่งการผลิต ส่วนใหญ่เป็นการผลิตเพื่อส่งออกเป็นหลักส่วนใหญ่เป็นการผลิตเพื่อส่งออกเป็นหลัก

การส่งออกการส่งออก--นำเข้านำเข้า การส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับ (ไม่รวมการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับ (ไม่รวมทองคำ) ปี ทองคำ) ปี 25666 คาดว่าจะมีมูลค่า คาดว่าจะมีมูลค่า 9,018.699,018.69 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ ร้อยละ 12.2212.22 จากการส่งออกพลอย จากการส่งออกพลอย และและเครื่องประดับแท้ เพิ่มขึ้นร้อยละ เครื่องประดับแท้ เพิ่มขึ้นร้อยละ 81.21 และ 12.7981.21 และ 12.79 ส่วนการส่งออกเพชร และเครื่องประดับเทียม ลดลงส่วนการส่งออกเพชร และเครื่องประดับเทียม ลดลงร้อยละ 23.19 และ 4.09 เนื่องจากกลุ่มผู้บริโภครุ่นใหม่หันมานิยมอัญมณีร้อยละ 23.19 และ 4.09 เนื่องจากกลุ่มผู้บริโภครุ่นใหม่หันมานิยมอัญมณีและเครื่องประดับที่ทำจากวัตถุดิบที่มีราคาไม่สูงมากนัก และสามารถและเครื่องประดับที่ทำจากวัตถุดิบที่มีราคาไม่สูงมากนัก และสามารถ สวมใส่ได้ในชีวิตประจำวันเพิ่มมากขึ้น หากสวมใส่ได้ในชีวิตประจำวันเพิ่มมากขึ้น หากพิจารณาการส่งออกพิจารณาการส่งออก ในภาพรวมคาดว่าจะมีมูลค่ารวม ในภาพรวมคาดว่าจะมีมูลค่ารวม 15,308.5815,308.58 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นร้อยละร้อยละ 1.34 1.34 จากการส่งออกไปยังประเทศคู่ค้าที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ จากการส่งออกไปยังประเทศคู่ค้าที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ สวิตเซอร์แลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ ฮ่องกงฮ่องกง ญี่ปุ่น อิตาลี ญี่ปุ่น อิตาลี และและจีนจีน สำหรับสำหรับการส่งออกทองคำการส่งออกทองคำ ยังไม่ขึ้นรูปยังไม่ขึ้นรูปมีมูลค่า 6,289.89 มีมูลค่า 6,289.89 ล้านเหรียล้านเหรียญสหรัฐฯ ญสหรัฐฯ ลดลงลดลงร้อยละ ร้อยละ 11.04 11.04 โดยมีตลาดโดยมีตลาดส่งออกส่งออกสำคัญ ได้แก่ สำคัญ ได้แก่ สวิตเซอร์แลนด์ สิงคโปร์ ฮ่องกง กัมพูชา สวิตเซอร์แลนด์ สิงคโปร์ ฮ่องกง กัมพูชา และอินเดีย และอินเดีย 1313 จากมูลค่าการส่งออกทองคำยังไม่ขึ้นรูปจากมูลค่าการส่งออกทองคำยังไม่ขึ้นรูป ที่ที่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นร้อยละ ร้อยละ 109.28109.28

การนำเข้าอัญมณีและเครื่องประดับ (ไม่รวมทองคำ) ปี การนำเข้าอัญมณีและเครื่องประดับ (ไม่รวมทองคำ) ปี 2566 6 คาดว่าจะมีมูลค่าคาดว่าจะมีมูลค่า 5,776.915,776.91 ล้านเหรียญสหรัฐฯล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นร้อยละ ร้อยละ 3.313.31 จากการนำเข้าพลอย เครื่องประดับแท้จากการนำเข้าพลอย เครื่องประดับแท้ และเครื่องประดับเทียม และเครื่องประดับเทียม เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นร้อยละ ร้อยละ 52.41 52.41 34.2334.23 และ และ 15.1315.13 ตามลำดับ ส่วนตามลำดับ ส่วน การนำเข้าเพชร ลดลงร้อยละ 19.39 การนำเข้าอัญมณีและการนำเข้าเพชร ลดลงร้อยละ 19.39 การนำเข้าอัญมณีและเครื่องประดับในภาพรวมคาดว่าจะมีมูลค่า 13,458.78 เครื่องประดับในภาพรวมคาดว่าจะมีมูลค่า 13,458.78 ล้านเหรียญล้านเหรียญสหรัฐฯสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 19.96ลดลงร้อยละ 19.96

แนวโน้มอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ปี 256

แนวโน้มอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ปี 2567

การผลิตอัญมณีและเครื่องประดับการผลิตอัญมณีและเครื่องประดับในภาพรวมในภาพรวม ปี 256ปี 25677 คาดว่าจะมีแนวโน้มชะลอตัว เนื่องจากความต้องการสินค้าคาดว่าจะมีแนวโน้มชะลอตัว เนื่องจากความต้องการสินค้าภายในประเทศภายในประเทศ ที่ลดลงจากความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจที่ลดลงจากความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจ และราคาพลังงานที่มีความผันผวน ส่และราคาพลังงานที่มีความผันผวน ส่งผลต่องผลต่อต้นทุนการผลิตทำให้ราคาสินค้าต้นทุนการผลิตทำให้ราคาสินค้าปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลให้ปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลให้ผู้บริโภคผู้บริโภคชะลอการใช้จ่ายชะลอการใช้จ่าย ส่วนการส่งออกส่วนการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับอัญมณีและเครื่องประดับ (ไม่รวมทองคำ) คาดว่าจะมีมูลค่าการส่งออก(ไม่รวมทองคำ) คาดว่าจะมีมูลค่าการส่งออกขยายตัวเล็กน้อย จากอุปสงค์ที่ทยอยฟื้นตัว รวมทั้งขยายตัวเล็กน้อย จากอุปสงค์ที่ทยอยฟื้นตัว รวมทั้งแนวทางการเปิดตลาดใหม่แนวทางการเปิดตลาดใหม่และรักษาและรักษาตลาดเดิม มาปรับตลาดเดิม มาปรับใช้เป็นใช้เป็นแนวทางการแนวทางการขยายตลาดขยายตลาดได้อย่างเหมาะสม ทำให้การส่งออกฟื้นตัวดีขึ้น ได้อย่างเหมาะสม ทำให้การส่งออกฟื้นตัวดีขึ้น อย่างไรก็ตาม อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงจากการดำเนินนโยบายการเงินที่ความเสี่ยงจากการดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดเข้มงวดในในหลายหลายปประเทศ ระเทศ เศรษฐกิจจีนที่อาจฟื้นเศรษฐกิจจีนที่อาจฟื้นตัวตัวช้าและเปราะบางกว่าช้าและเปราะบางกว่าที่ที่คาดคาดการณ์การณ์ และปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ โดยเฉพาะสงครามอิสราเอลและปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ โดยเฉพาะสงครามอิสราเอล--ฮามาสที่ลุกลามหรือฮามาสที่ลุกลามหรือยืดเยื้อนานขึ้น รวมถึงยืดเยื้อนานขึ้น รวมถึงความตึงเครียดระหว่างความตึงเครียดระหว่างจีนจีน--ไต้หวันไต้หวัน--สหรัฐสหรัฐอเมริกาอเมริกาที่อาจรุนแรงขึ้นอีกครั้งที่อาจรุนแรงขึ้นอีกครั้งจะส่งผลต่อภาคการผลิตและการส่งออกจะส่งผลต่อภาคการผลิตและการส่งออกของไทยได้ของไทยได้

ปี 2566 การผลิตอัญมณีและเครื่องประดับในภาพรวมปรับตัวลดลงจากทุกผลิตภัณฑ์ เนื่องจากอุปสงค์ภายในประเทศ ชะลอตัวจากความกังวลต่อสถานการณ์ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจ และค่าครองชีพที่อยู่ในระดับสูง ส่งผลต่อกำลังซื้อ ของผู้บริโภคที่ยังคงอ่อนแอ อีกทั้งภาคการท่องเที่ยวภายในประเทศแม้ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง แต่การใช้จ่ายต่อคนยังค่อนข้างจำกัด สำหรับการส่งออก (ไม่รวมทองคำ) ขยายตัวในตลาดหลักอย่างสวิตเซอร์แลนด์ ฮ่องกง ญี่ปุ่น อิตาลี และจีน จากอุปสงค์ ที่ทยอยฟื้นตัว รวมทั้งกลุ่มผู้บริโภครุ่นใหม่หันมานิยมอัญมณีและเครื่องประดับที่ทำจากวัตถุดิบที่มีราคาไม่สูงมากนัก และสามารถสวมใส่ได้ในชีวิตประจำวันเพิ่มมากขึ้น

84.88

70.45

84.13 85.89 81.23 73.31

82.40

71.89

86.08

88.28

83.43

85.30

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

60

110

160

210

260

2562 2563 2564 2565 2566* 2567*

ดัชนีการผลิต ดัชนีการส่งสินค้า

15,691

18,207

10,045

15,107

15,309

15,563

8,097

4,867

6,161

8,036

9,019

9,169

5,171

3,093 4,268

5,592

5,777

5,748

12,134

8,138

12,759

16,815

13,459

13,894

-

5,000

10,000

15,000

20,000

2562 2563 2564 2565 2566* 2567*

ม คา ก-นาเ

(หน่วย: ล้านเหรียญสหรัฐ)

ส่งออกรวมทองคา ส่งออกไม่รวมทองคา

นา เข้าไม่รวมทอง นา เข้ารวมทอง

อุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมอาหารอาหาร

ดัชนี

ดัชนีการผลิต การผลิต ปริมาณการปริมาณการจำหน่าย จำหน่าย มูลค่าการมูลค่าการส่งออกส่งออก

และ

และมูลค่าการนำเข้าอุตสาหกรรมอาหารมูลค่าการนำเข้าอุตสาหกรรมอาหาร

ที่มา

ที่มา : 1) 1) ดัชนีอุตสาหกรรมจากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมดัชนีอุตสาหกรรมจากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

2) มูลค่าการนำเข้า2) มูลค่าการนำเข้า--ส่งออกจากส่งออกจากกระทรวงพาณิชย์ จัดกลุ่มโดยกระทรวงพาณิชย์ จัดกลุ่มโดย

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ดัชนีการผลิตดัชนีการผลิตอาหารอาหาร ปี ปี 25666 อยู่ที่ระดับ อยู่ที่ระดับ 105.8 ชะลอตัวชะลอตัว ร้อยละ ร้อยละ 1.0 (%YoY) จากปีที่ผ่านมามีจากปีที่ผ่านมามีฐานสูงจากการเริ่มผ่อนคลายฐานสูงจากการเริ่มผ่อนคลายมาตรการอย่างเต็มรูปแบบ โดยในปีนี้เศรษฐกิจโลกชะลอตัวจากมาตรการอย่างเต็มรูปแบบ โดยในปีนี้เศรษฐกิจโลกชะลอตัวจากหลายปัจจัย ได้แก่หลายปัจจัย ได้แก่ ราคาพลังงาน อัตราเงินเฟ้อ ราคาพลังงาน อัตราเงินเฟ้อ สถานการณ์ความสถานการณ์ความ ไม่สงบของประเทศต่าง ๆไม่สงบของประเทศต่าง ๆ ที่ยังไม่มีความแน่นอน อย่างไรก็ตาม ยังมีที่ยังไม่มีความแน่นอน อย่างไรก็ตาม ยังมีสินค้าอาหารที่การผลิตขยายตัวได้ดี สินค้าอาหารที่การผลิตขยายตัวได้ดี ได้แก่ ได้แก่ ผลไม้สดแช่เย็นแช่แข็งผลไม้สดแช่เย็นแช่แข็ง น้ำตาล น้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ รวมถึงกลุ่มเครื่องดื่มที่ยังคงขยายตัวน้ำตาล น้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ รวมถึงกลุ่มเครื่องดื่มที่ยังคงขยายตัว

การจำหน่ายอาหารในประเทศการจำหน่ายอาหารในประเทศ ปี ปี 2566 มีปริมาณมีปริมาณ 268.8 ล้านตันล้านตัน ขยายตัวขยายตัวร้อยละ ร้อยละ 3.6 (%YoY) จากจากสินค้าสำคัญ ดังนี้ สินค้าสำคัญ ดังนี้ 1) น้ำตาลทรายขาวและน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ เพื่อรองรับน้ำตาลทรายขาวและน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ เพื่อรองรับ การขยายตัวของอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม การขยายตัวของอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 2) น้ำมันน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ เนื่องจากราคาที่ปรับลดลงจากปีก่อน ทำให้ปาล์มบริสุทธิ์ เนื่องจากราคาที่ปรับลดลงจากปีก่อน ทำให้ ความต้องการบริโภคในประเทศเพิ่มมากขึ้น และความต้องการบริโภคในประเทศเพิ่มมากขึ้น และ 3) น้ำอัดลม น้ำอัดลม จากการที่ผู้ผลิตมีการออกผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มอัดแก๊สที่เป็นจากการที่ผู้ผลิตมีการออกผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มอัดแก๊สที่เป็นทางเลือกเพื่อสุขภาพตามความนิยมของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปทางเลือกเพื่อสุขภาพตามความนิยมของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้ตอบโจทย์กลุ่มผู้บริโภคที่หลากหลายมากขึ้นทำให้ตอบโจทย์กลุ่มผู้บริโภคที่หลากหลายมากขึ้น

การส่งออกการส่งออก ปี ปี 25666 มีมีมูลค่ามูลค่า 37,967.5 ล้านเหรียญสหรัฐล้านเหรียญสหรัฐฯฯ ขยายตัวขยายตัว ร้อยละร้อยละ 3.1 (%(%YoY) จากการส่งออกจากการส่งออกสินค้าสินค้าสำคัญสำคัญ ดังนี้ ดังนี้ 1) ข้าว เนื่องจากหลายประเทศมีความต้องการนำเข้าเพื่อข้าว เนื่องจากหลายประเทศมีความต้องการนำเข้าเพื่อ ความมั่นคงด้านความมั่นคงด้านอาหาร อาหาร 2) ไก่สดแช่เย็น แช่แข็ง เนื่องจากไก่สดแช่เย็น แช่แข็ง เนื่องจาก ความต้องการบริโภคที่มากขึ้น รวมถึงการที่ไทยได้ขยายการความต้องการบริโภคที่มากขึ้น รวมถึงการที่ไทยได้ขยายการส่งออกไปยังตลาดใหม่ส่งออกไปยังตลาดใหม่ 3) น้ำตาลทราย เนื่องจากไทยได้รับน้ำตาลทราย เนื่องจากไทยได้รับ อานิสงค์จากอินเดียซึ่งเป็นผู้ส่งออกน้ำตาลรายใหญ่ระงับการอานิสงค์จากอินเดียซึ่งเป็นผู้ส่งออกน้ำตาลรายใหญ่ระงับการส่งออก และ 4) ผักและผลไม้แช่เย็นแช่แข็ง เนื่องจากส่งออก และ 4) ผักและผลไม้แช่เย็นแช่แข็ง เนื่องจาก ความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้นของประเทศคู่ค้าหลักอย่างจีนความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้นของประเทศคู่ค้าหลักอย่างจีน

การการนำเข้านำเข้า ปี ปี 2566 มีมีมูลค่ามูลค่า 19,116.3 ล้านเหรียญสหรัฐล้านเหรียญสหรัฐฯฯ ขยายตัวขยายตัว ร้อยละ ร้อยละ 3.5 (%(%YoY) ดังนี้ ดังนี้ 1) ธัญพืช เพื่อนำมาใช้ธัญพืช เพื่อนำมาใช้ เป็นวัตถุดิบการผลิตในอุตสาหกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ เป็นวัตถุดิบการผลิตในอุตสาหกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ 2) กากพืชน้ำมัน กากพืชน้ำมัน เพื่อเพื่อนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอาหารนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ และ สัตว์ และ 3) ผลิตภัณฑ์จากแป้ง เพื่อรองรับการขยายตัวผลิตภัณฑ์จากแป้ง เพื่อรองรับการขยายตัว ของอุตสาหกรรมบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปและผลิตภัณฑ์ขนมอบของอุตสาหกรรมบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปและผลิตภัณฑ์ขนมอบ

แนวโน้มอุตสาหกรรมอาหาร ปี

แนวโน้มอุตสาหกรรมอาหาร ปี 25667

คาดการณ์ว่า ภาพรวมของดัชนีผลผลิตอาหารในปี 2567 มีแนวโน้มขยายตัวคาดการณ์ว่า ภาพรวมของดัชนีผลผลิตอาหารในปี 2567 มีแนวโน้มขยายตัว จากจากภาคการท่องเที่ยวภาคการท่องเที่ยวในประเทศในประเทศที่ยังคงขยายตัวที่ยังคงขยายตัวได้ดีได้ดี และนโยบายของรัฐที่ออกมาตรการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ และนโยบายของรัฐที่ออกมาตรการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ในส่วนของกลุ่มในส่วนของกลุ่มสินค้าสินค้าที่คาดว่าจะขยายตัวได้ดีในปี ที่คาดว่าจะขยายตัวได้ดีในปี 2567 ได้แก่ กลุ่มผลไม้ได้แก่ กลุ่มผลไม้แช่เย็น แช่แข็ง ที่จีนยังคงมีความนิยมในการบริโภคแช่เย็น แช่แข็ง ที่จีนยังคงมีความนิยมในการบริโภค และไทยได้รับการยกเว้นการเก็บภาษีนำเข้าในสินค้าดังกล่าว ไก่สดแช่เย็นแช่แข็งที่มีและไทยได้รับการยกเว้นการเก็บภาษีนำเข้าในสินค้าดังกล่าว ไก่สดแช่เย็นแช่แข็งที่มีทิศทางดีขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการขยายตลาดใหม่ ทิศทางดีขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการขยายตลาดใหม่ รวมถึงตลาดอียูที่มีแนวโน้มต้องการบริโภคไก่เพิ่มมากขึ้น รวมถึงตลาดอียูที่มีแนวโน้มต้องการบริโภคไก่เพิ่มมากขึ้น และน้ำตาลที่และน้ำตาลที่แม้ว่าการแม้ว่าการคาดการณ์ผลผลิตจะลดลงจากปีก่อน แต่มีคาดการณ์ผลผลิตจะลดลงจากปีก่อน แต่มีทิศทางราคาสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม แม้ภาพรวมจะมีการขยายตัวแต่ยังต้องเฝ้าระวังภาวะทิศทางราคาสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม แม้ภาพรวมจะมีการขยายตัวแต่ยังต้องเฝ้าระวังภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอย โดยเฉพาะประเทศคู่ค้าหลักของไทย เศรษฐกิจโลกถดถอย โดยเฉพาะประเทศคู่ค้าหลักของไทย การเฝ้าระวังสภาพภูมิอากาศที่แปรปรวนการเฝ้าระวังสภาพภูมิอากาศที่แปรปรวนซึ่งอาจส่งผลกระทบต่ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่ออพืชพืชผลทางผลทางการการเกษตร รวมถึงต้นทุนด้านวัตถุดิบและพลังงานที่ยังคงผันผวนอยู่เกษตร รวมถึงต้นทุนด้านวัตถุดิบและพลังงานที่ยังคงผันผวนอยู่

ดัชนีการผลิต

ดัชนีการผลิตของของอุตสาหกรรมอาหารปี 256อุตสาหกรรมอาหารปี 25666 ในภาพรวมในภาพรวม ชะลอตัวเล็กน้อยชะลอตัวเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีเมื่อเทียบกับปีก่อน ก่อน จากจากการที่เศรษฐกิจการที่เศรษฐกิจโลกชะลอตัวจากราคาพลังงาน อัตราเงินเฟ้อ และสถานการณ์ความไม่สงบในหลายประเทศที่ยังไม่มีความแน่นอน อย่างไรก็ตาม โลกชะลอตัวจากราคาพลังงาน อัตราเงินเฟ้อ และสถานการณ์ความไม่สงบในหลายประเทศที่ยังไม่มีความแน่นอน อย่างไรก็ตาม ภาคการท่องเที่ยวยังมีแนวโน้มที่ดี สำหรับมูลค่าการส่งออกมีการขยายตัว โดยประเทศคู่ค้ายังมีควาต้องการนำเข้าสินค้า ภาคการท่องเที่ยวยังมีแนวโน้มที่ดี สำหรับมูลค่าการส่งออกมีการขยายตัว โดยประเทศคู่ค้ายังมีควาต้องการนำเข้าสินค้า เพื่อความมั่นคงทางอาหาร สำหรับแนวโน้มอุตสาหกรรมอาหารในปี 2567 ยังมีทิศทางขยายตัว แต่ยังคงต้องเฝ้าระวังภาวะเพื่อความมั่นคงทางอาหาร สำหรับแนวโน้มอุตสาหกรรมอาหารในปี 2567 ยังมีทิศทางขยายตัว แต่ยังคงต้องเฝ้าระวังภาวะเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวอย่างช้า ๆเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวอย่างช้า ๆ

0

100

200

300

0

20,000

40,000

2563 2564 2565 F2566 F2567

มูลค่าส่งออก/นา เข้า (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

ด ช น ก ร ป ริม ณ น ม คา ก ม คา

นา เ ก ร ร ม ร ป 2 5 6 6

มูลค่าการนา เข้า (ล้านเหรียญสหรัฐฯ) มูลค่าการส่งออก (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

MPI การจา หน่ายในประเทศ (ล้านตัน)

ดัชนีการผลิต

ดัชนีการผลิต(MPI)//ปริมาณจำหน่ายปริมาณจาหน่าย((ล้านล้านตันตัน) )

รายชื่อผู้รับผิดชอบการจัดทำ

รายชื่อผู้รับผิดชอบการจัดทำ

หัวข้อ

หัวข้อ

กองประสานงาน

กองประสานงาน

โทรศัพท์

โทรศัพท์

?ภาพรวมเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไทย ปี 256ภาพรวมเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไทย ปี 2565 และแนวโน้มปี 256และแนวโน้มปี 2566

?อุตสาหกรรมรายสาขาอุตสาหกรรมรายสาขา

กว.

0-2430430-68066806

? อุตสาหกรรมอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้าเหล็กและเหล็กกล้า

กร.

กร. 1

0-2430430-68046804

? อุตสาหกรรมอุตสาหกรรมไฟฟ้าไฟฟ้า

กร.

กร. 1

0-2430430-68046804

? อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

กร.

กร. 1

0-2430430-68046804

? อุตสาหกรรมอุตสาหกรรมรถยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์รถยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์

กร.

กร. 1

0-2430430-68046804

? อุตสาหกรรมอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์และชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์รถจักรยานยนต์และชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์

? อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์

กร.

กร. 1

กร.

กร. 1

0-2430430-68046804

0-2430430-68046804

? อุตสาหกรรมพลาสติกอุตสาหกรรมพลาสติก

กร.

กร. 1

0-2430430-68046804

? อุตสาหกรรมอุตสาหกรรมปิโตรเคมีปิโตรเคมี

กร.

กร. 1

0-2430430-68046804

? อุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ กระดาษอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ กระดาษ และสิ่งพิมพ์และสิ่งพิมพ์

กร. 2

กร. 2

0-2430430-68056805

? อุตสาหกรรมเซรามิกอุตสาหกรรมเซรามิก

กร .2

0-2430430-68056805

? อุตสาหกรรมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ปูนซีเมนต์

กร.

กร. 2

0-2430430-68056805

? อุตสาหกรรมอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

กร.

กร. 2

0-2430430-68056805

? อุตสาหกรรอุตสาหกรรมไม้และเครื่องเรือนมไม้และเครื่องเรือน

กร.

กร. 2

0-2430430-68056805

? อุตสาหกรรมอุตสาหกรรมยา

กร.

กร. 2

0-2430430-68056805

? อุตสาหกรรอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยางมยางและผลิตภัณฑ์ยาง

กร.

กร. 2

0-2430430-68056805

? อุตสาหกรรมอุตสาหกรรมรองเท้าและเครื่องหนังรองเท้าและเครื่องหนัง

กร.

กร. 2

0-2430430-68056805

? อุตสาหกรรมอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับอัญมณีและเครื่องประดับ

กร.

กร. 2

0-2430430-68056805

? อุตสาหกรรมอุตสาหกรรมอาหารอาหาร

กร.

กร. 2

0-2430430-68056805

กว. : ว. : กองกองวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

กร.

กร.1 : 1 : กองกองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1นโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1

กร.

กร.2 : 2 : กองกองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2นโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2

ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ