กองทัพเรือ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตประจำปีการศึกษา ๒๕๔๗

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พุธที่ 11 กุมภาพันธ์ 2547 11:08:29 น.
กรุงเทพฯ--11 ก.พ.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ กำหนดเปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๗ ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับพระราชทานปริญญาบัตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จาก มหาวิทยาลัยมหิดล และมีสิทธิสอบเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาล และการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง จาก สภาการพยาบาล และการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง จาก สภาการพยาบาล

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ได้จัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ระยะเวลาการศึกษา ๔ ปี จำนวน ๑๔๓ หน่วยกิต ประกอบด้วย หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะในกลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ หมวดวิชาเลือกเสรี และหมวดวิชาทหาร นอกจากนี้ได้จัดให้มีกิจกรรมพิเศษเสริมหลักสูตร เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลิกภาพการเป็นพยาบาลวิชาชีพ และผู้นำเหมาะสมในการเป็นทหาร

สำหรับผู้ที่จะสมัครเพื่อสอบคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติดังนี้
- เป็นสตรีโสด อายุระหว่าง ๑๗ ปี ถึง ๒๐ ปี (ผู้ที่เกิดระหว่างปี ๒๕๒๗ ถึงปี ๒๕๓๐) มีสัญชาติไทย
- มีน้ำหนักไม่น้อยกว่า ๔๒ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน ๖๕ กิโลกรัม ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า ๑๕๕ เซนติเมตร
- มีสุขภาพสมบูรณ์ รูปร่างลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะสมต่อการรับราชการ และการประกอบวิชาชีพการพยาบาล

- สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ โดยต้องศึกษารายวิชาครบตามเกณฑ์ที่กำหนด คือ

หมวดวิชาเลือกเสรี รวมวิทยาศาสตร์ (โครงสร้าง ๒) ๒๕ หน่วยกิต หรือวิทยาศาสตร์ (โครงสร้าง ๓) ๒๑ หน่วยกิต คณิตศาสตร์ (โครงสร้าง ๑) ๑๕ หน่วยกิต และภาษาอังกฤษ ๒๑ หน่วยกิต

สำหรับผู้ที่สนใจซื้อระเบียบการและใบสมัคร ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๖ ถึงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๔๗ โดยซื้อได้ที่ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ กองการศึกษา กรมแพทย์ทหารเรือ ภายในบริเวณโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี ในเวลาราชการไม่เว้นวันหยุดราชการ ในราคาเล่มละ ๖๐ บาท หรือสั่งซื้อทางไปรษณีย์ ราคาเล่มละ ๘๐ บาทสั่งจ่าย ปณ.สำเหร่ ในนาม ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ๕๐๔/๕๗ ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ - ๒๔๗๕ - ๒๖๑๔ และ ๐ - ๒๔๗๕ - ๒๘๗๒--จบ--

-นห-
ข่าวที่เกี่ยวข้อง