สภาที่ปรึกษาฯ จัดการประชุมสมัชชาชาวพุทธแห่งชาติ เรื่อง “พระพุทธศาสนากับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาประเทศไทย”

ข่าวทั่วไป Wednesday June 13, 2012 14:12 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--13 มิ.ย.--สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในมหามงคลสมัยพุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า และในโอกาสวันวิสาขบูชาปีพุทธศักราช 2555 สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยคณะทำงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้จัดให้มีการประชุมสมัชชาชาวพุทธแห่งชาติ เรื่อง “พระพุทธศาสนากับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาประเทศไทย” เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการสัมมนากว่า 450 คน โดยนายยงยุทธ วิชัยดิษฐ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม ได้กล่าวถึง การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาประยุกต์ใช้กับหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา ที่มุ่งให้กระทำความดี ละเว้นความชั่ว ซึ่งในโอกาสมหามงคลพุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า เป็นวาระที่ดีที่จะนำหลักทั้งสองดังกล่าวมาเป็นแนวทางชี้นำในการพัฒนาและบริหารประเทศ สร้างระบบการบริหารที่เป็นกลาง สร้างความพอประมาณให้กับสังคม การใช้เหตุและผลชี้นำการดำเนินชีวิตของประชาชนทุกระดับให้เกิดความสงบเรียบร้อยและมั่นคงตั้งแต่ระดับภายในครอบครัว ชุมชน จนถึงระดับประเทศ ต่อมาเป็นการอภิปรายโดย พระสาสนโสภณ เจ้าอาวาสวัดโสมนัสวิหาร นายวัลลภ พริ้งพงษ์รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายกนก แสนประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินายสมพร เทพสิทธา ประธานคณะทำงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และดำเนินการอภิปรายโดยนายวรเดช อมรวรพิพัฒน์ รองประธานคณะทำงานการศึกษาฯ ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ได้กล่าวถึงการพิจารณารับรองปฏิญญาสมัชชาชาวพุทธและการแสดงความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับพระพุทธศาสนากับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาประเทศไทย ดังต่อไปนี้ - รัฐบาลควรประกาศให้ประเทศไทยซึ่งเป็นเมืองพระพุทธศาสนา เป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาของโลก ทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญมั่นคงอย่างยั่งยืน ทั้งในด้านศาสนธรรม ศาสนบุคคล ศาสนพิธี และ ศาสนสถาน - รัฐบาลควรส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งและการดำเนินงานของสมัชชาชาวพุทธแห่งชาติ และสมัชชาชาวพุทธประจำจังหวัดต่างๆ เพื่อให้พระพุทธศาสนามีความเข้มแข็งเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาสังคมให้มีความสงบเรียบร้อย -ขอให้รัฐบาลจัดให้มีแผนทำนุบำรุงพุทธศาสนาแห่งชาติ จึงควรมีการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยว่า "พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ" - รัฐบาลและทุกภาคส่วนในสังคม ควรน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นยุทธศาสตร์ของชาติ เพื่อชี้นำในการพัฒนาและบริหารประเทศ และควรน้อมนำอุดมการณ์แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง มาเป็นอุดมการณ์ของชาติ เพื่อสร้างสรรค์ให้แผ่นดินไทยเป็นแผ่นดินแห่งคุณธรรมที่ประชาชนจะได้รับประโยชน์และความสุขอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ทั้งนี้ เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาของโลก และแผ่นดินของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ คณะทำงานการศึกษาฯจะนำผลจากการประชุมสมัชชาชาวพุทธแห่งชาติในครั้งนี้มาประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์ จัดทำเป็นความเห็นและข้อเสนอแนะต่อสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และคณะรัฐมนตรีต่อไป

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ