สสวท.คัดเลือกนักเรียนเข้า โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2555

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พุธที่ 1 สิงหาคม 2555 15:41:27 น.
กรุงเทพฯ--1 ส.ค.--สสวท.

ประกาศสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเรื่อง การคัดเลือกนักเรียนเข้า โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2555

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) มีความประสงค์จะคัดเลือกนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา เข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2555 โดยมีรายละเอียดของ การสมัคร การสอบคัดเลือก การรับเกียรติบัตรและสื่อการเรียน และการรับเหรียญรางวัล ดังนี้

1. การสมัคร
1.1 วิชาที่รับสมัคร
รับสมัครสอบ 2 วิชา คือ
1. วิชาวิทยาศาสตร์
2. วิชาคณิตศาสตร์
1.2 เนื้อหาวิชาที่ใช้ในการสอบ
วิชาวิทยาศาสตร์ ความรู้วิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีที่ 6 และความรู้พื้นฐานใน
การแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์สำหรับผู้มีความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์
วิชาคณิตศาสตร์ ความรู้คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีที่ 6 และความรู้พื้นฐานใน
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สำหรับผู้มีความสามารถพิเศษทาง
คณิตศาสตร์
1.3 คุณสมบัติของผู้สมัคร(1) กำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 — 6 ในปีการศึกษา 2555
นักเรียนชั้น ป.1 - 3 มีสิทธิ์สมัครสอบวิชาวิทยาศาสตร์ และ / หรือ วิชาคณิตศาสตร์
ชั้น ป.3
นักเรียนชั้น ป.4 - 6 มีสิทธิ์สมัครสอบวิชาวิทยาศาสตร์ และ / หรือ วิชาคณิตศาสตร์
ชั้น ป.6
(2) มีสัญชาติไทย

1.4 กำหนดการรับสมัครผู้สมัครสอบสามารถเข้ามาสมัครสอบออนไลน์ทางเว็บไซต์ www.ipst.ac.th/genius หรือ www.ipst.ac.th ตามกำหนดการ ดังนี้

ลงทะเบียนรับสมัครสอบ 1 — 30 สิงหาคม 2555
ชำระเงิน 1 — 31 สิงหาคม 2555
ประกาศรายชื่อ เลขประจำตัวสอบ สถานที่สอบ 1 ตุลาคม 2555
พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ 1 ตุลาคม - 16 พฤศจิกายน 2555
กำหนดการสอบ
วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2555
09.30 — 11.30 น. สอบวิชาคณิตศาสตร์
13.00 — 15.00 น. สอบวิชาวิทยาศาสตร์
ประกาศผลการคัดเลือกรอบที่ 1
28 ธันวาคม 2555
การเปิด — ปิดระบบรับสมัคร
สสวท. จะเปิดระบบการรับสมัครสอบ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ของวันที่ 1 สิงหาคม
2555 และปิดระบบการรับสมัครสอบ ในเวลา 23.59 น. ของวันที่ 30 สิงหาคม 2555
การเปิด — ปิดระบบการชำระเงิน
สสวท. จะเปิดระบบการชำระเงิน ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ของวันที่ 1 สิงหาคม
2555 และปิดระบบการชำระเงินในเวลา 23.59 น. ของวันที่ 31 สิงหาคม 2555
1.5 วิธีการสมัครสอบ เงื่อนไขการสมัครสอบ การชำระเงินค่าสมัครสอบ และการติดต่อ
วิธีการสมัครสอบ
ผู้สมัครสอบสามารถเข้าระบบการรับสมัครสอบได้ทางเว็บไซต์ สสวท.
www.ipst.ac.th/genius หรือ www.ipst.ac.th โดยดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 ลงทะเบียน
ผู้สมัครสอบต้องทำการลงทะเบียน (เลือกเมนู “ลงทะเบียน”) กรอกข้อมูลส่วนตัวที่
สำคัญ คือ เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก และยืนยันการลงทะเบียน ระบบจะให้รหัสผู้ใช้งาน
และ รหัสผ่านแก่ผู้สมัครสอบ
ขั้นตอนที่ 2 สมัครสอบ
ผู้สมัครสอบนำรหัสผู้ใช้งาน และ รหัสผ่าน ที่ได้จากระบบในขั้นตอนที่ 1 ที่ได้ทำการ
ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ (เข้าสู่ระบบได้ที่หน้าหลักของระบบ) หลังจากเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว
ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

1) สมัครสอบ โดยการไปที่เมนู “สมัครสอบ” เลือกวิชาที่จะสมัครสอบ ระดับชั้น และ ยืนยันการสมัครสอบ แล้วระบบจะออกใบสมัครให้ผู้สมัครสอบอัตโนมัติ

(ใบสมัครสอบจะเป็นไฟล์นามสกุล PDF)

2) ในกรณีใบสมัครสอบสูญหายหรือประสงค์จะพิมพ์ใบสมัครสอบในภายหลัง ให้ผู้สมัครสอบเข้าไปที่เมนู “พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน” ทำการเลือกประเภทการสอบ และเลขที่แบบฟอร์มการชำระเงินที่ต้องการจะพิมพ์ กดปุ่มเพื่อพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน

3) นำแบบฟอร์มการชำระเงินที่พิมพ์ออกมาไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ
4) ผู้สมัครสอบ สามารถตรวจสอบสถานะการจ่ายเงินโดยการเข้าไปที่เมนู “ตรวจสอบสถานะการสมัคร”
ขั้นตอนที่ 3 เสร็จสิ้นขั้นตอนการสมัครสอบ
เมื่อผู้สมัครสอบได้ทำการชำระเงินและตรวจสอบสถานะการจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว

1) โรงเรียนในกรุงเทพมหานคร ให้ผู้สมัครสอบเข้ามาเลือกสนามสอบตามรายชื่อศูนย์สอบที่ทาง สสวท. ได้กำหนดไว้ (เลือกก่อนมีสิทธิ์ก่อน) แล้วตรวจสอบเลขที่นั่งสอบ สถานที่สอบ ห้องสอบ และพิมพ์บัตรประจำตัวสอบอีกครั้ง ตามกำหนดการที่ระบุไว้ในกำหนดการรับสมัครสอบ

2) โรงเรียนในส่วนภูมิภาค ให้ผู้สมัครสอบเข้ามาตรวจสอบเลขที่นั่งสอบ สถานที่สอบ ห้องสอบ และพิมพ์บัตรประจำตัวสอบอีกครั้ง ตามกำหนดการที่ระบุไว้ในกำหนดการรับสมัครสอบ

เงื่อนไขการสมัครสอบ
1) กรอกข้อมูลให้ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง
2) สิ่งที่ต้องใช้ในการสมัคร ได้แก่ เลขประจำตัวประชาชน (13 หลัก)
3) ผู้สมัครสอบต้องดำเนินการสมัครสอบและชำระเงินตามขั้นตอนในระบบเป็นรายบุคคล มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์สอบ

4) ผู้สมัครสอบต้องดำเนินการสมัครสอบและชำระเงินตามวันและเวลาที่ สสวท. กำหนด หากเกิดปัญหาในการดำเนินการให้ผู้สมัครสอบ ติดต่อ สสวท. โดยด่วน ทั้งนี้ สสวท. จะพิจารณาเฉพาะผู้สมัครสอบที่ดำเนินการครบถ้วนทุกขั้นตอนของการสมัครสอบภายในเวลาที่กำหนดเท่านั้น

การชำระเงินค่าสมัครสอบ
1) ค่าสมัครสอบ 100 บาทต่อวิชา
2) วิธีการชำระเงิน
นำแบบฟอร์มการชำระเงินไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย
ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยธนาคารจะเก็บค่าธรรมเนียม 10 บาท และเอกสาร
ส่วนล่าง (ส่วนที่ 2 สำหรับธนาคาร) พร้อมส่งคืนเอกสารส่วนบน (ส่วนที่ 1 สำหรับ
ผู้สมัคร) ของใบสมัครสอบให้ผู้สมัครสอบไว้เป็นหลักฐาน
3) หลังจากการชำระเงินให้ผู้สมัครสอบเข้ามาตรวจสอบสถานะการชำระเงินทาง
เว็บไซต์ www.ipst.ac.th/genius หรือ www.ipst.ac.th หากสถานะการชำระ
เงินไม่เปลี่ยน ภายใน 2 วัน ให้ติดต่อ สสวท. โดยด่วน
4) สสวท. จะไม่คืนเงินค่าสมัครสอบ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
การติดต่อ

ผู้สมัครสอบที่มีปัญหาในการดำเนินการใด ๆ หรือประสงค์จะติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบสามารถติดต่อ สสวท. ได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2635-3394 และ 0-2635-3320 ตั้งแต่เวลา 08.30 — 18.00 น. ในวันทำการ หรือไปรษณีย์อิเล็คทรอนิกส์ genius@ipst.ac.th

2. การสอบคัดเลือก 2.1 สอบคัดเลือก รอบที่ 1ผู้สมัครสอบจากทั่วประเทศจะได้รับคัดเลือกไว้ในวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ชั้นละ 1,000 คนต่อวิชา โดยมีรายละเอียดของการสอบคัดเลือก รอบที่ 1 ดังนี้

1) สถานที่สอบ (1) กรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการโรงเรียนศูนย์สมัคร / สอบ กรุงเทพมหานคร
เป็นผู้กำหนดและประกาศให้ผู้มีสิทธิ์สอบทราบ
(2) ส่วนภูมิภาค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เป็นผู้กำหนดและประกาศให้ผู้มีสิทธิ์สอบทราบ
2) กำหนด วัน เวลาสอบ วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2555 09.30 — 11.30 น. สอบวิชาคณิตศาสตร์
13.00 — 15.00 น. สอบวิชาวิทยาศาสตร์
3) สิ่งที่ต้องนำไปในวันสอบ
(1) บัตรประจำตัวสอบ
(2) บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวนักเรียน
(3) ดินสอดำ 2B หรือเข้มกว่า และ ยางลบดินสอ
4) การประกาศผลสอบ สสวท. จะประกาศผลการสอบคัดเลือก รอบที่ 1 ในวันที่ 28 ธันวาคม 2555 ในเว็บไซต์
สสวท. www.ipst.ac.th/genius หรือ www.ipst.ac.th

2.2 สอบคัดเลือก รอบที่ 2นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกจากการสอบคัดเลือกรอบที่ 1 จะมีสิทธิ์สอบคัดเลือก รอบที่ 2 เพื่อรับรางวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง คัดไว้ชั้นละ 100 คนต่อวิชา โดยมีรายละเอียดของการสอบคัดเลือก รอบที่ 2 ดังนี้

1) สถานที่สอบ
(1) กรุงเทพมหานคร สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะแจ้ง
ให้ทราบต่อไป
(2) ต่างจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เขต 1 ของ แต่ละจังหวัดเป็นผู้กำหนดและประกาศให้ผู้มี
สิทธิ์สอบทราบ
2) กำหนดวันเวลาสอบ วันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2556 09.30 — 11.30 น. สอบวิชาคณิตศาสตร์
13.00 — 15.00 น. สอบวิชาวิทยาศาสตร์
3) การประกาศผลสอบ รอบที่ 2 สสวท. จะประกาศผลการสอบคัดเลือก รอบที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556
ในเว็บไซต์ สสวท. www.ipst.ac.th/genius หรือ www.ipst.ac.th และส่งผลสอบไปยัง
โรงเรียนที่นักเรียนสมัครสอบ นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกในวิชาคณิตศาสตร์ จะได้รับรางวัล
เหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง สำหรับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกในวิชา
วิทยาศาสตร์จะต้องไปสอบภาคปฏิบัติตามที่ สสวท. กำหนด

4) สอบภาคปฏิบัติ (เฉพาะวิชาวิทยาศาสตร์)นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกในรอบที่ 2 วิชาวิทยาศาสตร์จะต้องไปสอบภาคปฏิบัติเพื่อจัดลำดับรางวัล เหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง

5) วัน เวลา และสถานที่สอบภาคปฏิบัติ ช่วงเดือนมีนาคม 2556 เวลา 09.00 — 12.00 น. ที่คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
(กำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)

3. การรับเกียรติบัตรและสื่อการเรียน นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการจากการสอบคัดเลือกในรอบที่ 1 ของแต่ละวิชา จำนวน ชั้นละ 1,000 คน สสวท. จะส่งเกียรติบัตร และสื่อการเรียนให้นักเรียนเพื่อศึกษานอกเวลาเรียนเพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

4. การรับเหรียญรางวัลสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะจัดพิธีมอบเหรียญรางวัลในเดือนมีนาคม 2556 ส่วนกำหนดการและรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบต่อไป

ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สาขาโอลิมปิกวิชาการและพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เลขที่ 924 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0-2635-3394 และ 0-2635-3320 เว็บไซต์ สสวท. www.ipst.ac.th/genius หรือ www.ipst.ac.th

ทั้งนี้การประกาศผลการสอบคัดเลือกทุกครั้ง จะประกาศเฉพาะรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเท่านั้น ส่วนผลการสอบและการวิเคราะห์ จะแจ้งผู้สอบเป็นรายบุคคล และการพิจารณาของ สสวท. ถือเป็นที่สิ้นสุด

ประกาศ ณ วันที่ กรกฎาคม 2555
(นายปรีชาญ เดชศรี)
รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง