รองผู้บัญชาการทหารเรือ ให้การต้อนรับคณะผู้ประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- ศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2547 11:14:36 น.
กรุงเทพฯ--17 ธ.ค.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ

วันนี้ (๑๗ ธันวาคม ๒๕๔๗) เวลา ๐๙.๐๐ น. พลเรือเอก พีรศักดิ์ วัชรมูล รองผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ ประธานคณะผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) และที่ปรึกษาสภาการพยาบาล องค์การอนามัยโลก (WHO) พร้อมคณะจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เข้าเยี่ยมคารวะ เพื่อรายงานสรุปผลการประเมินสถานศึกษาของกองทัพเรือ ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม กรุงเทพมหานคร

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) มีฐานะเป็นองค์การมหาชน ทำหน้าที่ประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา และให้มีการประเมินผลคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแห่ง อย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกห้าปี โดยมีการประเมินคุณภาพภายนอกครั้งแรกของสถานศึกษาทุกแห่งภายในปี ๒๕๔๘ การประเมินรอบแรกนี้ สมศ.จะประเมินสถานศึกษาในกระทรวงกลาโหมเฉพาะที่ได้รับการเทียบวุฒิการศึกษากับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งกองทัพเรือมีสถานศึกษาดังกล่าว จำนวน ๔ แห่ง ได้แก่ โรงเรียนนายเรือ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ โรงเรียนพยาบาล กองการศึกษา กรมแพทย์ทหารเรือ และ โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ

การรายงานสรุปผลการประเมินถือเป็นขั้นตอนหนึ่งของการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาที่สำคัญ เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาระดับสูงได้รับทราบโดยตรง อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนามาตรฐานการศึกษาของกองทัพเรือให้มีคุณภาพและเป็นสากลมากยิ่งขึ้น--จบ--

ข่าวที่เกี่ยวข้อง