เทคนิคการแพทย์ ม.อ. เดินหน้าพัฒนาหลักสูตร-เพิ่มคณาจารย์ รองรับเปิดสอนระดับปริญญาโทในอีก 3 ปีข้างหน้า

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พุธที่ 8 พฤษภาคม 2556 16:11:10 น.
กรุงเทพฯ--8 พ.ค.--มาสเตอร์ มายด์ คอมมิวนิเคชั่นส์

ม.อ. เดินหน้าพัฒนาหลักสูตรและเร่งเพิ่มบุคลากร คณะเทคนิคการแพทย์ หลังได้รับการรับรองสถาบันจากสภาเทคนิคการแพทย์ มั่นใจเพิ่มความเชื่อมั่นด้านคุณภาพ และช่วยการันตีโอกาสในการได้งานทำของบัณฑิต เตรียมต่อยอดเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโทในอีก 3 ปีข้างหน้า

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรช จิตต์สุรงค์ คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) เปิดเผยว่า หลังจากคณะเทคนิคการแพทย์ ซึ่งเป็นคณะน้องใหม่ของ ม.อ. ได้เปิดการเรียนการสอนเพื่อสร้างบุคลากรทางด้านเทคนิคการแพทย์มาเป็นระยะเวลา 5 ปี และทางสภาเทคนิคการแพทย์ได้ให้การรับรองหลักสูตรแก่คณะในปีที่ผ่านมาแล้วนั้น ในปีนี้ทางคณะฯ ยังได้ผ่านการประเมินการเรียนการสอน ที่สภาเทคนิคการแพทย์ได้ให้การรับรองเป็นระยะเวลา 4 ปี ตั้งแต่ปี 2556-2559 ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นด้านคุณภาพให้แก่บัณฑิตที่จบจากคณะดังกล่าว ให้มีโอกาสในการได้งานทำมากยิ่งขึ้น

โอกาสนี้ ทางคณะเทคนิคการแพทย์ ม.อ. จึงมีแผนที่จะเพิ่มบุคลากร โดยเฉพาะคณะอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร ซึ่งจะเน้นรับผู้ที่จบการศึกษาในระดับปริญญาเอกในสาขาเทคนิคการแพทย์โดยตรง หรือจบปริญญาโทในสาขาที่สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกสาขาเทคนิคการแพทย์ได้ พร้อมกันนี้ จะพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนให้เป็นแบบ Active Learning ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้น และมีการผลิตสื่อการเรียนการสอนแบบ e-Learning โดยใช้เทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษาได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้และข้อมูลทางวิชาการได้สะดวกยิ่งขึ้น

“ส่วนแผนในระยะยาวนั้น คาดว่า อีก 3 ปีข้างหน้า คณะจะเปิดรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีเพิ่มขึ้น และจะเปิดรับนักศึกษาปริญญาโทอีกด้วย พร้อมกับจะมุ่งพัฒนางานวิจัยทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยจัดตั้งเป็นหน่วยวิจัยหรือ Research Unit เน้นงานวิจัยทางโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ เชื้อดื้อยา ซึ่งงานวิจัยเหล่านี้จะนำมาใช้เป็นงานบริการให้แก่สังคมต่อไป” รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรช กล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง