สหกรณ์การเกษตรบัวใหญ่ จำกัด ดำเนินธุรกิจมีกำไรกว่า 6 ล้านบาท

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พฤหัสบดีที่ 31 กรกฎาคม 2540 18:49:00 น.
กรุงเทพ--31 ก.ค.--กรมส่งเสริมสหกรณ์
สหกรณ์การเกษตรบัวใหญ่ จำกัด จ.นครราชสีมา จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีเพื่อแถลงผลการดำเนินงาน และจัดสรรกำไรคืนแก่สมาชิก

นายณรงค์ ธารมรรค สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า สหกรณ์การเกษตรบัวใหญ่ จำกัด มีสมาชิกสหกรณ์ 6,018 คน ทุนดำเนินงาน 142 ล้านบาทเศษ ดำเนินธุรกิจต่าง ๆ ให้บริการสมาชิก เช่น ธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจรวมซื้อ โดยจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภค ปุ๋ย เครื่องจักรกล น้ำมัน มาจำหน่ายในราคายุติธรรม และธุรกิจรวมขาย สหกรณ์จะทำการรวบรวมผลผลิตของสมาชิกเพื่อจัดจำหน่าย ซึ่งการดำเนินธุรกิจต่าง ๆ ของสหกรณ์ในรอบปีที่ผ่านมา ประสบผลสำเร็จในระดับหนึ่ง สามารถมีกำไรถึง 6.9 ล้านบาท ทางสหกรณ์จึงได้กำหนดประชุมใหญ่สามัญประจำปี เพื่อแถลงผลการดำเนินงานให้สมาชิกได้รับทราบและจัดสรรกำไรคืนแก่สมาชิก โดยจ่ายเป็นเงินปันผลในอัตราร้อยละ 11 ต่อปี เงินเฉลี่ยคืนดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 5 เฉลี่ยคืนตามส่วนธุรกิจซื้อ-ขาย ที่สมาชิกมีกับสหกรณ์ และจัดสรรส่วนหนึ่งไว้เป็นเงินสำรอง โบนัสกรรมการ-พนักงาน และทุนสะสมต่าง ๆ ของสหกรณ์ ซึ่งสมาชิกต่างมีความพอใจต่อการดำเนินงานของสหกรณ์เป็นอย่างมาก

นอกจากนี้ ทางสหกรณ์ยังมีตลาดกลางผลิตผลเกษตรประจำตำบลของสหกรณ์เพื่อให้สมาชิกได้นำข้าวเปลือกมาจำหน่ายกับพ่อค้าโดยตรง หรือจำหน่ายให้กับสหกรณ์และในปี 2540 กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้จัดสรรงบประมาณ เพื่อขุดสระน้ำเพื่อการเกษตรกรรมขนาดเล็กปริมาตร 1,260 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 30 สระ โดยไม่คิดมูลค่า ซึ่งทางสหกรณ์ได้ขุดสระน้ำให้กับสมาชิกแล้วส่วนหนึ่ง พร้อมกับหาพันธุ์ปลามาให้สมาชิกเลี้ยงในสระ แล้วส่งเสริมการทำเกษตรผสมผสานบริเวณรอบสระ ทำให้สมาชิกมีอาหารบริโภคในครัวเรือนและมีรายได้ตลอดปี--จบ--

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง