รางวัล “หนึ่งแสนครูดี” ประจำปี 56 เชิดชูเกียรติ ครูคนเก่งของไทย

ข่าวทั่วไป 5 กันยายน พ.ศ. 2556 10:24 น. —ThaiPR.net

คำกล่าวที่ว่า “ครู” คือ แม่พิมพ์ของชาติ เป็นสิ่งที่ไม่ได้มาง่ายๆ หากแต่ต้องมีการประพฤติปฏิบัติตนเพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือ มีความอดทน ทั้งยังต้องทุ่มเททั้งพลังกาย พลังใจ ในการสอนเพื่อให้เยาวชนหรืออนาคตของชาติเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และเมื่อความมุ่งมั่นได้กล่าวสำฤทธิ์ผล ผลลัพธ์ที่ได้คือการออกดอก ออกผลทางการศึกษา เกิดเป็นผลผลิตที่มีคุณภาพ คือ “เยาวชน” และด้วยความมุ่งมั่นดังกล่าว ส่งผลให้ครู ทุกท่านที่มีความสามารถสมควรได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ ซึ่งทางคุรุสภาได้เล็งเห็นความสำคัญของบุคลากรครูทุกท่าน จัดให้ครูส่งผลงานเพื่อคัดเลือกรางวัล “หนึ่งแสนครูดี” เพื่อเป็นรางวัลต่อความสำเร็จในวิชาชีพครูที่สะสมมา

ทั้งนี้ผลการคัดเลือกรางวัลดังกล่าวจากครูทั่วประเทศ ครูจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ได้รับเกียรติรับรางวัล “หนึ่งแสนครูดี” ประจำปีการศึกษา 2556 มาถึง 4 ท่านด้วยกัน โดยที่ครูแต่ละท่านมีแนวทางการสอนและการทำวิจัยที่ต่างกัน แต่ส่งผลในทางบวกสำหรับการศึกษาและแก้ปัญหาพฤติกรรมการเรียนการสอนในวัยเด็กให้มีประสิทธิภาพทั้งสิ้น อันได้แก่ คุณครูลาวัณย์ สมิธ ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กับผลงานอันโดดเด่น คือ การวิจัยชั้นเรียน โดยการสังเกตพฤติกรรม ความสนใจการเรียน การร่วมกิจกรรม และบุคลิกภาพของนักเรียน เพื่อหาสิ่งที่ควรสนับสนุนเพิ่มเติมหรือปรับปรุงนักเรียนในด้านต่างๆให้ดีขึ้นครบทุกด้าน

สำหรับคุณครูอัจฉราณี อัจฉริยศิลป์ ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีผลงาน ทางด้านการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบูรณาการการเรียนการสอน โดยสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-books) หมวดวิชาสังคมศาสนาและวัฒนธรรม มีเนื้อหาเป็นการนำเนื้อหาจากหนังสือไปปรับให้เป็นภาพเคลื่อนไหว ใส่เสียง ใส่สีสัน เพื่อให้นักเรียนรู้สึกสนใจและไม่เบื่อกับการเรียนวิชาสังคม ให้เข้าใจง่าย และสนุกมากขึ้น ขณะเดียวกันครูก็ยังคงใช้หนังสือเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกเขียน และฝึกอ่านควบคู่กันไปด้วย

ทางด้านคุณครูสายชล ปัญญามี ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เป็นอีกท่านหนึ่งที่มีผลงงานการสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย และเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งในทุกรายวิชาที่คุณครูทำการสอน คุณครูจะมีการกำหนดหัวข้อที่จะเรียน จำลองสถานการณ์ การแสดงบทบาทสมมุติ การสอนแบบศูนย์การเรียนนั้น เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน และนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง และคุณครูศศินวภา การะหงษ์ ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 คุณครูอีกท่านหนึ่งที่มีผลงานในการเตรียมสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย ใช้สื่อการเรียนการสอนที่เสมือนจริง ให้นักเรียนสามารถเห็น สัมผัสได้ และค้นพบคำตอบของตนเอง แต่ครูผู้สอนจะเป็นผู้ให้คำปรึกษาและคำแนะนำว่าการค้นพบคำตอบของนักเรียนแต่ละคนนั้นถูกต้องหรือไม่

ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นผลงานอันน่าเชิดชูเกียรติของครูคนเก่ง 4 ท่าน ของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ด้วยความทุ่มเทในการสอนอย่างมีประสิทธิภาพนำมาซึ่งรางวัล “หนึ่งแสนครูดี” ที่ควรได้รับ และแน่นอนว่านี่เป็นเพียงแค่ตัวอย่างของคุณครูคุณภาพส่วนหนึ่งเท่านั้น ยังมีครูอีกหลายท่านที่พร้อมและตั้งใจจริง ที่จะสร้างเยาวชนไทยให้เป็นคนดีและคนเก่ง เพื่อเป็นอนาคตที่ดีของชาติสืบต่อไป หากแต่ทุกคนในชาติควรช่วยกันทั้งสถานบันการศึกษาและครอบครัว ไม่ใช่เพียงแต่ปล่อยให้เป็นภาระของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพียงเท่านั้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :

คุณขวัญ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต

โทร. 02-7927514 อีเมล์ kannika.k@sbs.ac.th

คุณสิทธิกร เสงี่ยมโปร่ง ที่ปรึกษาฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท โฟร์ฮันเดรท จำกัด

โทร.0-2553-3161-3 Email : sitikorn@4h.co.th

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ