กรมบัญชีกลางย้ำการประกวดราคาซื้อและจ้างของส่วนราชการต้องใช้วิธี e-Auction

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- อังคารที่ 1 มีนาคม 2548 17:14:05 น.
กรุงเทพฯ--1 มี.ค.--กรมบัญชีกลาง

นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า นับตั้งแต่ 1 มกราคม 2548 เป็นต้นไป คณะรัฐมนตรีได้มีมติกำหนดให้การจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ ที่ใช้วิธีประกวดราคา กล่าวคือ การจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกินกว่า 2,000,000 บาทขึ้นไป จะต้องใช้วิธีการประมูล ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) แทนรูปแบบเดิมที่มีการยื่นเป็นเอกสาร

ดังนั้น กรมบัญชีกลางใคร่ขอย้ำเรียนให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ แจ้งให้หน่วยงานในสังกัดทั้งที่อยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถึงส่วนภูมิภาคและจังหวัดต่างๆ ทราบว่าการดำเนินการประกวดราคาจัดซื้อหรือจัดจ้างที่หัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานได้ให้ความเห็นชอบการประกวดราคาตามที่เจ้าหน้าที่พัสดุของหน่วยงานได้ขออนุมัติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2548 เป็นต้นไป ให้ดำเนินการตามประกาศกระทรางการคลัง เรื่องหลักเกณฑ์การซื้อและการจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 13 มกราคม 2548 สำหรับการดำเนินการประกวดราคาที่หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานได้ให้ความเห็นชอบการประกวดราคาไปก่อนวันที่ 1 มกราคม 2548 ก็ให้หน่วยงานนั้น ดำเนินการตามกระบวนการประกวดราคา โดยการเสนอเป็นเอกสารตามวิธีการเดิมต่อไปจนเสร็จสิ้น--จบ--

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง