พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี เสด็จเปิดงานโพรเทคส์ “วันล้างมือโลก 2558”

ข่าวทั่วไป 16 ตุลาคม พ.ศ. 2558 14:11 น. —ThaiPR.net

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี เสด็จเปิดงานโพรเทคส์ "วันล้างมือโลก 2558"ทรงให้ความสำคัญกับการล้างมือเพื่อลดการเจ็บป่วย

15 ตุลาคม ของทุกปี สมัชชาใหญ่สหประชาชาติ (ยูเอ็น) ได้กำหนดให้เป็นวันล้างมือโลก (Global Hand Washing Day) เพื่อรณรงค์ให้เด็ก เยาวชน และประชากรทั่วโลกหันมาให้ความสำคัญของการล้างมืออย่างวิธี ดังนั้น เพื่อร่วมรณรงค์วันล้างมือโลก และกระตุ้นเตือนให้เยาวชน คนไทยตระหนักถึงประโยชน์ของการล้างมือในการช่วยลดการติดเชื้อโรค บริษัท คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด โดยผลิตภัณฑ์โพรเทคส์ จึงร่วมกับ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข มูลนิธิคุณแม่คุณภาพ และบริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด จัดกิจกรรมรณรงค์ "วันล้างมือโลก 2015" และรณรงค์เดือนแห่งการล้างมือ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 ภายใต้แนวคิด "มือสะอาด สร้างสุขภาพดี" โดยได้รับพระกรุณาธิคุณจากพระเจ้า วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเปิดงาน ณ ลานเซ็นทรัลคอร์ด ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิร์ด โดยมี นายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ รองอธิบดีกรมอนามัย นายรูบิน ยัง กรรมการผู้จัดการ บริษัท คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด และคณะกรรมการจัดงานฯ เฝ้ารับเสด็จ ณ เซ็นทรัลคอร์ด ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

มร.รูบิน ยัง กรรมการผู้จัดการ บริษัท คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า โพรเทคส์ตระหนักถึง ปัญหาความเจ็บป่วย และโรคติดเชื้อต่างๆ โดยเฉพาะในเด็ก และเยาวชน ซึ่งเป็นอนาคตที่สำคัญของประเทศ ดังนั้น ผลิตภัณฑ์โพรเทคส์ ในฐานะที่เป็นผู้นำในตลาดสบู่ลดการสะสมของแบคทีเรีย จึงได้เป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนหลักในการจัดกิจกรรมรณรงค์ "วันล้างมือโลก 2015" ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 ภายใต้แนวคิด "มือสะอาด สร้างสุขภาพดี" เพื่อรณรงค์ให้เด็กไทยตระหนักว่า การล้างมือให้สะอาดเป็นจุดเริ่มต้นของการมีสุขภาพดี และเป็นวิธีการง่ายๆ ที่ทุกคนสามารถเริ่มได้ที่ตัวเราเอง เพื่อสร้างสุขอนามัยที่ดีให้กับตนเอง และลดการสะสมของเชื้อโรค โดยในงานมีนิทรรศการให้ความรู้ มุมอ่างล้างมือสาธิตวิธีการล้างมืออย่างถูกวิธี 7 ขั้นตอน พร้อมทดสอบการล้างมือและสาธิตการตรวจสอบเชื้อแบคทีเรียที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็น เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง และปลูกฝังการสร้างสุขนิสัยที่ดี ด้วยการล้างมือด้วยสบู่อย่างสม่ำเสมอให้ติดเป็นนิสัยหลังทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมที่เอื้อต่อสุขอนามัยที่ดี นอกจากนี้โพรเทคส์ยังได้จัดโครงการ "มือสร้างศิลป์กับโพรเทคส์" ประกวดส่งผลงานศิลปะสร้างสรรค์จากมือ ในหัวข้อ "มือสะอาด สร้างสุขภาพดี" ชิงทุนการศึกษาจากโพรเทคส์กว่า 45,000 บาท เพื่อกระตุ้นให้น้องๆ นักเรียนชั้นประถม 3-6 เห็นความสำคัญของการล้างมือ อีกด้วย

ภายในงานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ได้ทรงตัดแถบแพรเปิดงาน และประทานโล่แก่ผู้สนับสนุนการจัดงาน จากนั้นทรงร่วมล้างพระหัตถ์ สาธิตแนะนำวิธีการล้างมือด้วยสบู่ 7 ขั้นตอนที่ถูกวิธี และทอดพระเนตรการทดสอบการล้างมือโดยการตรวจสอบเชื้อแบคทีเรียที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็น พร้อมรับสั่ง "อยากให้เด็กๆ เห็นความสำคัญของการล้างมือ ควรล้างบ่อยๆ ฝึกให้เป็นนิสัยตั้งแต่เด็ก จะได้ลดการเจ็บป่วย เด็กๆ จะได้มีสุขภาพดี" นอกจากนี้ได้ทอดพระเนตรนิทรรศการวันล้างมือโลก รวมทั้งทอดพระเนตรงานศิลปะสร้างสรรค์จากมือของผู้เข้าประกวดที่ได้รับการคัดเลือกชิงทุนการศึกษา ภายใต้หัวข้อ "มือสะอาด สร้างสุขภาพดี" ซึ่งคณะผู้จัดงานได้ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง และปลูกฝังการสร้างสุขนิสัยที่ดี ด้วยการล้างมือด้วยสบู่อย่างสม่ำเสมอให้ติดเป็นนิสัยหลังทำกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย (1) ก่อนรับประทานอาหาร (2) ก่อนและหลังการเตรียมอาหาร (3) หลังเข้าห้องน้ำ (4) หลังจากไอ จาม หรือสัมผัสกับสัตว์ หรือขยะสิ่งสกปรก และ (5) เมื่อสัมผัสผู้ป่วย

รศ.พลตรีหญิง พญ.ฤดีวิไล สามโกเศศ อุปนายกสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ปัจจุบันมีโรคติดต่อร้ายแรงเกิดขึ้นตลอดเวลา เช่น ไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดเมอร์ส รวมถึง โรคปอดบวม โรคมือ เท้า ปาก และโรคท้องร่วง ซึ่ง "มือ" ถือเป็นอวัยวะสำคัญและเป็นตัวนำเชื้อโรคต่างๆเข้าสู่ร่างกายได้ง่ายที่สุด เพราะในวันหนึ่งๆ เราต้องใช้มือหยิบจับสิ่งของมากมาย ตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาตอนเช้า ล้างหน้า แปรงฟัน อาบน้ำ สัมผัสผู้อื่น รวมทั้งหยิบอาหารเข้าปาก แคะจมูก ป้ายตา มือจึงมีโอกาสสัมผัสเชื้อโรคต่างๆ ทั้งเชื้อไวรัสและแบคทีเรียอยู่ตลอดเวลา และสามารถนำเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายได้ง่าย อีกทั้งยังสามารถกระจายเชื้อไปสู่ผู้อื่นจากการสัมผัสกันโดยตรง หรือสัมผัสผ่านตัวกลาง เช่น ลูกบิดประตู ราวโหนรถเมล์ และราวบันไดเลื่อน

การปลูกฝังให้เด็กๆ ล้างมือด้วยสบู่เป็นประจำจนเป็นนิสัย เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพ เสียค่าใช้จ่ายน้อย สามารถป้องกันการแพร่ระบาด ช่วยลดอัตราการป่วยและเสียชีวิตจากโรคติดเชื้อที่สำคัญ ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะ โรคท้องร่วง และโรคปอดบวม ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตของเด็กทั่วโลกสูง มีผลการวิจัย พบว่า การล้างมือด้วยน้ำและสบู่อย่างถูกวิธี จะช่วยลดการเสียชีวิตจากโรคอุจจาระร่วงได้ถึงร้อนละ 50 และโรคปอดบวมร้อยละ 25 และยังมีผลการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่า การล้างมือด้วยน้ำและสบู่ที่ถูกวิธีเพียง 15 วินาที สามารถลดการติดเชื้อได้ถึงร้อยละ 90

หากเราสามารถล้างมือด้วยสบู่อย่างถูกสุขลักษณะสม่ำเสมอ และช่วยกันปลูกฝังทุกคนให้เห็นความสำคัญของการล้างมือตั้งแต่ยังเด็ก ก็จะช่วยสร้างสุขอนามัยที่ดีให้แก่ประชาชนตั้งแต่เด็ก ๆ เพื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีสุขอนามัยที่ดี โดยคุณพ่อคุณแม่ ตลอดจนคุณครู ต้องทำเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเด็กด้วย

สื่อมวลชนต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์ บ.คอมมูนิเคชั่นแอนด์มอร์ จก.
คุณบุษบา (บุษ) / คุณชลียาพันธุ์ (กิ๊ฟฟู่) โทร.02 718 3800-5 ต่อ 141 / 144

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ