สำนักงานประกันสังคมแจ้งเรื่องนายจ้างจ่ายเงินสมทบเกิน ติดต่อขอรับเงินคืนได้

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- ศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2543 17:42:40 น.
กรุงเทพฯ--17 มี.ค.--สำนักงานประกันสังคม

นายจ้างจ่ายเงินสมทบเกิน ติดต่อขอรับเงินคืนได้ นายจ้างส่งเงินสมทบเกิน สามารถขอรับเงินสมทบในส่วนที่จ่ายเกินคืน ต้องภายใน 1 ปีเท่านั้นนายจำลอง ศรีประสาธน์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า ในกรณีที่ลูกจ้างผู้ประกันตนทำงานหลายแห่ง รวมค่าจ้างแล้วเกินกว่า 15,000 บาทต่อเดือน เงินสมทบในส่วนที่หักเงิน สามารถขอรับคืนได้ภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ส่งเงินสมทบ ในส่วนของนายจ้าง หากจ่ายเงินสมทบเกิน เช่น จ่ายเช็คเกิน คำนวณเงินสมทบจากฐานค่าจ้างเกินความเป็นจริง หรือนำส่งเงินสมทบของลูกจ้างที่มีอายุเกิน 60 ปี เริ่มสมัครเข้าทำงานสามารถขอรับเงินสมทบในส่วนที่เกินคืนได้ภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ส่งเงินสมทบ

แนวปฏิบัติการขอรับเงินคืน กรณีนายจ้างเป็นผู้ขอรับเงินคืนจะต้องยืนแบบ สปส.1-23/1 พร้อมแนบเอกสารประกอบ ดังนี้
สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลหรือสำเนาทะเบียนสมรส
บัญชีรายชื่อผู้ประกันตนที่ขอรับเงินคืนตามแบบที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด
ใบมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์ครบถ้วน (หากนายจ้างมอบอำนาจให้ผู้อื่นกระทำการแทน)
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจทุกคน
หลักฐานอื่น ๆ แล้วแต่กรณี ในกรณีของลูกจ้างที่ขอรับเงินคืนจะต้องยื่นแบบ สปส.1-23/1 พร้อมแนบเอกสารประกอบ ดังนี้
หลักฐานแสดงการหักเงินสมทบของนายจ้างทุกรายตามแบบที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด
สำเนาบัตรประกันสังคม
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขอ และผู้รับมอบฉันทะ (ถ้ามี)
หลักฐานอื่น ๆ แล้วแต่กรณี

เลขาธิการฯ กล่าวต่อไปว่า การขอรับเงินสมทบที่ชำระไว้แล้วคืนมี 2 กรณี คือ กรณีนายจ้างเป็นผู้ยื่นขอรับเงินคืนสามารถติดต่อขอรับเงินคืนได้ที่สำนักงานประกันสังคมที่นำส่งเงินสมทบ ส่วนในกรณีที่ลูกจ้างผู้ประกันตนเป็นผู้ยื่นขอรับเงินคืน สามารถติดต่อขอรับเงินคืนได้ที่สำนักงานประกันสังคมที่นายจ้างรายใดรายหนึ่งนำส่งเงินสมทบเพียงแห่งเดียว หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามมาได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 1506 ได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ--จบ--

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง