กทม.เลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการระดับ 7 และ 8

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2544 08:49:20 น.
กรุงเทพฯ--25 ต.ค.--กทม.

ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ปลัดกรุงเทพมหานคร ได้ลงนามคำสั่งกรุงเทพมหานครที่ 3226/2544 แต่งตั้งข้าราชการระดับ 8 จำนวน 27 ราย ระดับ 7 จำนวน 1 ราย และเลื่อนข้าราชการระดับ 7 เป็นระดับ 8 จำนวน 22 ราย รวมจำนวน 50 ราย ดังนี้ 1. นายธงชัย สัมฤทธิ์ นักวิชาการสุขาภิบาล 8 ผู้อำนวยการกองอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักอนามัย เป็นผู้ตรวจราชการ 8 สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 2. นายกฤตบุญ รณรื่น เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม 8 ผู้อำนวยการส่วนจัดการฝึกอบรม สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร เป็น ผู้ตรวจราชการ 8 สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 3. นายจิรายุ ประกิตธรรังษี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 8 ผู้อำนวยการกองงานผู้ตรวจราชการ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร เป็น ผู้ตรวจราชการ 8 สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 4. นางอรุณพรรณ แก้วมรินทร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานการคลัง 8 ผู้อำนวยการกองระบบการคลัง สำนักการคลัง เป็น ผู้ตรวจราชการ 8 สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 5. นายวัชรา พรหมเจริญ เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม 8 ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและส่งเสริมความรู้ สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร เป็น นักวิชาการสุขาภิบาล 8 ผู้อำนวยการกองอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักอนามัย 6. นายวิบูลย์ รุจิรัต เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 8 เลขานุการสำนักงานเลขานุการ สำนักเทศกิจ เป็น เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 8 ผู้อำนวยการกองงานผู้ตรวจราชการ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 7. นายวันชัย ถนอมศักดิ์ ผู้ตรวจราชการ 8 สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร เป็น เจ้าหน้าที่บริหารงานพัฒนาชุมชน 8 ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน สำนักพัฒนาชุมชน 8. นางภาวิณี อามาตย์ทัศน์ เจ้าหน้าที่บริหารงานพัฒนาชุมชน 8 ผู้อำนวยการกองการพัฒนาชุมชน สำนักพัฒนาชุมชน เป็น เจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาด 8 ผู้อำนวยการกองบริการรักษาความสะอาด สำนักรักษาความสะอาด 9. น.ส.รสสุคนธ์ แสงอ่อน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 8 เลขานุการสำนักงานเลขานุการ สำนักพัฒนาชุมชน เป็น เจ้าหน้าที่บริหารงานการคลัง 8 ผู้อำนวยการกองระบบการคลัง สำนักการคลัง 10. นางพัชรา เกิดผล เจ้าหน้าที่บริหารงานพัฒนาชุมชน 8 ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน สำนักพัฒนาชุมชน เป็น นักสังคมสงเคราะห์ 8 ผู้อำนวยการกองสังคมสงเคราะห์ สำนักสวัสดิการสังคม11. เรือโทวารินทร์ เดชเจริญ เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม 8 ผู้อำนวยการส่วนวิชาการ สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร เป็น เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 8 ผู้อำนวยการกองป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน กรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 12. น.ส.ณัฐสุภา เขียวเม่น บุคลากร 8 ผู้อำนวยการกองวางแผนกำลังคนและสรรหา สำนักงาน ก.ก. เป็น เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานบุคคล 8 ผู้อำนวยการกองทะเบียนประวัติข้าราชการ สำนักงาน ก.ก. 13. นางศิริลักษณ์ สักกวัตร เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานบุคคล 8 ผู้อำนวยการกองทะเบียนประวัติข้าราชการ สำนักงาน ก.ก. เป็น บุคลากร 8 ผู้อำนวยการกองวางแผนกำลังคนและสรรหา สำนักงาน ก.ก. 14. นางประพิม บริสุทธิ์ เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ 8 ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ สำนักนโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร เป็น นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 8 ผู้อำนวยการกองควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 15. นายสมชาย ก้องอาภา นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 8 ผู้อำนวยการกองควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร เป็น เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 8 ผู้อำนวยการกองแผนสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม สำนักนโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร 16. นายสมพร หวังวงศ์วิโรจน์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 8 ผู้อำนวยการกองแผนสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม สำนักนโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร เป็น เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 8 ผู้อำนวยการกองควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ สำนักนโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร 17. นายประสิทธิ์ สาธร วิศวกร 8 ผู้อำนวยการกองเครื่องจักรกล สำนักการระบายน้ำ เป็น วิศวกร 8 ผู้อำนวยการกองระบบคลอง สำนักการระบายน้ำ 18. นายสมนึก กล่อมขาว วิศวกร 8 ผู้อำนวยการกองระบบคลอง สำนักการระบายน้ำ เป็น วิศวกร 8 ผู้อำนวยการกองเครื่องจักรกล สำนักการระบายน้ำ 19. นายประยุทธ โลหะเนตร เจ้าหน้าที่บริหารงานโยธา 8 ผู้อำนวยการกองควบคุมการก่อสร้าง สำนักการโยธา เป็น เจ้าหน้าที่บริหารงานโยธา 8 ผู้อำนวยการกองก่อสร้างและบูรณะ สำนักการโยธา 20. นายสถาพร พินิจจินดาทรัพย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานโยธา 8 ผู้อำนวยการกองก่อสร้างและบูรณะ สำนักการโยธา เป็น วิศวกรโยธา 8 ผู้อำนวยการกองแผนงานและประสานสาธารณูปโภค สำนักการโยธา21. นายธนู ศรีคช วิศวกรโยธา 8 วช. (ด้านควบคุมการก่อสร้างและหรือโครงการ) หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง 2 กองควบคุมการก่อสร้าง สำนักการโยธา เป็น เจ้าหน้าที่บริหารงานโยธา 8 ผู้อำนวยการกองควบคุมการก่อสร้าง สำนักการโยธา 22. นายวัลลภ สุวรรณสุนทร วิศวกร 8 ผู้อำนวยการกองสารสนเทศระบายน้ำ สำนักการระบายน้ำ เป็น วิศวกรโยธา 8 ผู้อำนวยการกองควบคุมอาคาร สำนักการโยธา 23. นายจุมพล สำเภาพล เจ้าหน้าที่บริหารงานโยธา 8 ผู้อำนวยการกองรังวัดและจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน สำนักการโยธา เป็น ผู้ตรวจราชการ 8 สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 24. นายพรพจน์ กรรณสูต วิศวกรสุขาภิบาล 8 ว (ด้านออกแบบและคำนวณ) หัวหน้าศูนย์จัดการคุณภาพน้ำ 2 (ยานนาวา) กองจัดการคุณภาพน้ำ สำนักการระบายน้ำ เป็น วิศวกร 8 ผู้อำนวยการกองสารสนเทศระบายน้ำ สำนักการระบายน้ำ 25. นางนิภา กรีพานิช เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 8 ผู้อำนวยการกองควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ สำนักนโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร เป็น เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 8 ผู้อำนวยการกองบริการระบบคอมพิวเตอร์ สำนักนโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร 26. นางสาวสมพร โมบัณฑิตย์ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 8 ผู้อำนวยการกองบริการระบบคอมพิวเตอร์ สำนักนโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร เป็น เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ ผังเมือง 8 ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน สำนักผังเมือง 27. นางพิศประไพ พุ่มแก้ว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 8 รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล (ฝ่ายบริหาร) โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ เป็น ผู้ตรวจราชการ 8 สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 28. นางทรงลักษณ์ เกียรติวุฒินนท์ บุคลากร 7 หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักการระบายน้ำ เป็น เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7 เลขานุการสำนักงานเลขานุการ สำนักการจราจรและขนส่ง 29. นายบันเทิง ชื่นค้า เจ้าหน้าที่บริหารงานปกครอง 7 ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตหนองแขม เป็น ผู้ตรวจราชการ 8 สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 30. นายธีรบูรณ์ มานุพีรพันธ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานปกครอง 7 ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางนา เป็น เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม 8 ผู้อำนวยการส่วนจัดการฝึกอบรม สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร 31. นายสว่าง บุญสิทธิ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานปกครอง 7 ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เป็น เจ้าหน้าที่บริหารงานปกครอง 8 ผู้อำนวยการกองตรวจการเทศกิจ สำนักเทศกิจ 32. นายสมชาย ฉัตรสกุลเพ็ญ เจ้าหน้าที่บริหารงานปกครอง 7 ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตดอนเมือง เป็น เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 8 เลขานุการสำนักงานเลขานุการ สำนักพัฒนาชุมชน 33. นายเริงศักดิ์ โหราเรือง เจ้าหน้าที่บริหารงานปกครอง 7 ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว เป็น ผู้ตรวจราชการ 8 สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 34. น.ส.รจนา พิริยะอนนท์ เจ้าหน้าที่บริหารงานปกครอง 7 ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตดุสิต เป็น เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม 8 ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาการบริหาร สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร 35. นางจันทนา พันธุ์พิริยะ เจ้าหน้าที่บริหารงานปกครอง 7 ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตสายไหม เป็น เจ้าหน้าที่บริหารงานพัฒนาชุมชน 8 ผู้อำนวยการกองการพัฒนาชุมชน สำนักพัฒนาชุมชน 36. นายอมรทัต พิจิตรคดีพล เจ้าหน้าที่บริหารงานปกครอง 7 ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางกอกน้อย เป็น เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 8 เลขานุการสำนักงานเลขานุการ สำนักเทศกิจ 37. นายอิศราเมศร์ คชานุกูลย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานปกครอง 7 ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตสะพานสูง เป็น เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 8 เลขานุการสำนักงานเลขานุการ สำนักนโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร 38. นางสาวอภิญญา ภาวสุทธิการ เจ้าหน้าที่บริหารงานปกครอง 7 ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตพญาไท เป็น เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม 8 ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและส่งเสริมความรู้ สถาบันพัฒนา ข้าราชการกรุงเทพมหานคร 39. ร้อยเอกอัศวิน รัตนวิจิตร นิติกร 7 หัวหน้าฝ่ายบังคับคดี กองกฎหมายและคดี สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร เป็น ผู้ตรวจราชการ 8 สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 40. นางพนอ ไตรเวทย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี 7 หัวหน้าฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขานุการ สำนักสวัสดิการสังคม เป็น เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 8 รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ (ฝ่ายบริหาร) สำนักการแพทย์41. นายซีรอซันคาร ปาทาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7 หัวหน้าฝ่ายเลขานุการกองกลาง สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร เป็น ผู้ตรวจราชการ 8 สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 42. นางพูนสุข ศรีสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานบุคคล 7 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนประวัติข้าราชการที่ 2 กองทะเบียนประวัติข้าราชการ สำนักงาน ก.ก. เป็น ผู้ตรวจราชการ 8 สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 43. นางดาวรรณ ปัญญาภรณ์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานบุคคล 7 กลุ่มงานตำแหน่งที่ 1 กองอัตรากำลังและระบบงาน สำนักงาน ก.ก. เป็น เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานบุคคล 8 ผู้อำนวยการกองอัตรากำลังและระบบงาน สำนักงาน ก.ก. 44. นายเพิ่มศักดิ์ เทอดสกุลบัณฑิต เจ้าหน้าที่บริหารงานจัดเก็บรายได้ 7 หัวหน้าฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตบางรัก เป็น เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 8 เลขานุการสำนักงานเลขานุการ สำนักการคลัง 45. นางวิลัดดา แสงมณี เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม 7 หัวหน้าฝ่ายพัฒนาหลักสูตรส่วนวิชาการ สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร เป็น เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม 8 ผู้อำนวยการส่วนวิชาการ สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร 46. นางรัชนีวรรณ อัศวธิตานนท์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7 เลขานุการสำนักงานเลขานุการ สำนักนโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร เป็น เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ 8 ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ สำนักนโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร 47.น.ส.พรรณี รัตนลาโภ นักวิชาการเกษตร 7 ผู้อำนวยการส่วนสวนและต้นไม้ 1 สำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสวัสดิการสังคม เป็น เจ้าหน้าที่บริหารงานการเกษตร 8 ผู้อำนวยการส่วนสวนและต้นไม้ 1 สำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสวัสดิการสังคม 48. นายชาญชัย สัตยเทวา เจ้าหน้าที่บริหารงานการเกษตร 7 หัวหน้าสวนลุมพินีส่วนสวนและต้นไม้ 1 สำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสวัสดิการสังคม เป็น เจ้าหน้าที่บริหารงานการเกษตร 8 ผู้อำนวยการส่วนสวนและต้นไม้ 2 สำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสวัสดิการสังคม 49. นายเกรียงพล พัฒนรัฐ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7 เลขานุการสำนักงานเลขานุการ สำนักการจราจรและขนส่ง เป็น เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 8 หัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สำนักงานเลขานุการ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 50. นายนิคม พรธารักษ์เจริญ เจ้าหน้าที่บริหารงานโยธา 7 หัวหน้าฝ่ายเครื่องหมาย 1 กองสัญญาณไฟและเครื่องหมาย สำนักการจราจรและขนส่ง เป็น วิศวกรโยธา 8 ผู้อำนวยการกองวิศวกรรมจราจร สำนักการจราจรและขนส่ง

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2544 เป็นต้นไป--จบ--
-นห-
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง