พิธีปิดและมอบรางวัล กิจกรรมประกวดหนังสั้น “@สคบ.” ภายใต้โครงการจัดกิจกรรมประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

ข่าวทั่วไป Monday December 26, 2016 10:24 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--26 ธ.ค.-- สคบ. ร่วมกับ มศว และสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย จัดงานพิธีปิดและมอบรางวัล กิจกรรมประกวดหนังสั้น ."ภายใต้โครงการจัดกิจกรรมประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ - สคบ. ร่วมกับ สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย และศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) จัดกิจกรรม "ประกวดหนังสั้น @สคบ." ภายใต้โครงการจัดกิจกรรมประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ขึ้นระหว่างวันที่ ๒๘ กันยายน ถึง วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการสร้างสรรค์สื่อประชาสัมพันธ์ อันจะเป็นเครื่องมือ สร้างความตระหนักในด้านสิทธิของผู้บริโภค ปัญหาการละเมิดสิทธิและเอาเปรียบผู้บริโภคจากผู้ประกอบธุรกิจ หรือภารกิจในการคุ้มครองผู้บริโภคของ สคบ. แก่ประชาชนทั่วไปอย่างถูกต้อง ชัดเจนมากยิ่งขึ้น สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ตลอดจนถ่ายทอดความรู้ดังกล่าวในรูปแบบสื่อสร้างสรรค์หนังสั้น ที่มีความยาวไม่เกิน ๒ นาที ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคที่มีรูปแบบเนื้อหาเข้าใจง่าย สนุกสนาน น่าติดตาม และนำเสนอผลงานดังกล่าวเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนผู้บริโภคได้รับทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการรักษาสิทธิของตนเองและการคุ้มครองผู้บริโภค ในการนี้ นายพิฆเนศ ต๊ะปวง รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กล่าวว่า "สคบ. มีภารกิจหลักที่สำคัญประการหนึ่งคือ การส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในทุกระดับมีความรู้ความเข้าใจในสิทธิผู้บริโภค สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันในการบริโภคสินค้าหรือรับบริการได้อย่างปลอดภัยและเป็นธรรม "กิจกรรมประกวดหนังสั้น @สคบ."เกิดขึ้นจากการร่วมมือของ ๓ หน่วยงาน ที่มีวัตถุประสงค์ตรงกัน คือ ความต้องการเห็นสังคมแห่งการบริโภคของประเทศมีคุณภาพ และเห็นพ้องต้องกันว่า นักศึกษาที่เป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่เต็มเปี่ยมด้วยความคิดสร้างสรรค์ และสื่อสังคมออนไลน์ สามารถตอบสนองภารกิจหลักของ สคบ. ประการนี้ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ" รองเลขาธิการฯ กล่าว สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีจำนวนนิสิต นักศึกษา จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ เข้าร่วมส่งผลงานทั้งสิ้น ๕๒ ทีม โดยทีมที่ได้รับรางวัลทั้งสิ้น ๕ ทีม ได้แก่ - รางวัลชนะเลิศ ได้รับทุนการศึกษา ๓๐,๐๐๐ บาท ได้แก่ ทีมเข่าเที่ยง จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น - รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ได้รับทุนการศึกษา ๑๕,๐๐๐ บาท ได้แก่ ทีมหนังพ่อบ้าน จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ - รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ได้รับทุนการศึกษา ๑๐,๐๐๐ บาท ได้แก่ ทีมหนีฝน จากมหาวิทยาลัยสยาม - และรางวัลชมเชย จำนวน ๒ รางวัล ได้รับทุนการศึกษา ๕,๐๐๐ บาท ได้แก่ ชื่อทีม Tumdoo NRRU จากมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา และทีม 4MANDOWN จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งผู้ชนะทั้งหมดจะได้รับโล่และประกาศเกียรติบัตร และผลงานของทุกทีมจะได้เผยแพร่สู่สาธารณชนผ่าน เฟซบุ๊กและยูทูบต่อไป

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ