กรมการท่องเที่ยว แนะนำผู้บริหารคนใหม่

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พุธที่ 17 พฤษภาคม 2560 14:24:29 น.
กรุงเทพฯ--17 พ.ค.--syllable
นายอักษร แสนใหม่
รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว
กำกับดูแลกองทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ และกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิสัยทัศน์ในการทำงาน
"พัฒนามาตรฐานการบริการด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศสู่ความยั่งยืน มีมาตรฐานสากล"
วัน เดือน ปีเกิด 9 ตุลาคม 2500
ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี (พ.ศ.2523) ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา วิทยาลัยครูบุรีรัมย์
ปริญญาโท (พ.ศ.2542) การศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประวัติการรับราชการ
26 พ.ย. 2542 เจ้าหน้าที่พลศึกษา 8ว ศูนย์พลศึกษาและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ สำนักพัฒนาการพลศึกษา สุขภาพและนันทนาการ กรมพลศึกษา

14 ม.ค. 2546 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 8ว ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์การท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการจังหวัดศรีสะเกษ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

29 ม.ค. 2551 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 8ว ศูนย์การท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการ จังหวัดนครราชสีมา สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

28 เม.ย. 2551 ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
5 พ.ย. 2557 ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
27 พ.ค. 2559 ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
27 พ.ค. 2559 ผู้อำนวยการสำนัก (อำนวยการสูง) สำนักการกีฬา กรมพลศึกษา
6 มี.ค. 2560 – ปัจจุบัน รองอธิบดี นักบริหาร (บริหารต้น) กรมการท่องเที่ยว
ข่าวที่เกี่ยวข้อง