วว.จัดงานเฉลิมฉลองครบรอบสถาปนาปีที่ 54 .... “บนเส้นทางการเปลี่ยนแปลงสู่ TISTR 4.0”

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560 14:07:50 น.
กรุงเทพฯ--25 พ.ค.--สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

นายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) เป็นประธานเปิดงานครบรอบการสถาปนาปีที่ 54 ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) พร้อมเปิดนิทรรศการ "บนเส้นทางการเปลี่ยนแปลงสู่ TISTR 4.0" มอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้มีอุปการคุณ พนักงานผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ วว. พนักงานที่ปฏิบัติงานครบ 20, 30 ปี รวมทั้งมอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน/ลูกจ้าง โอกาสนี้ ดร.ลักษมี ปลั่งแสงมาศ ผู้ว่าการ วว. และคณะผู้บริหาร ร่วมต้อนรับ รวมทั้งยังมีแขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา อดีตผู้บริหาร สื่อมวลชน และพนักงาน วว.ร่วมงานอย่างคับคั่ง เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 5 วว.เทคโนธานี

ดร.ลักษมี ปลั่งแสงมาศ ผู้ว่าการ วว. ชี้แจงว่า เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ในนามของ วว. รู้สึกยินดีและขอบคุณท่านผู้มีอุปการคุณ และพันธมิตรของ วว. ที่ได้อยู่เคียงข้างกันมาตลอดระยะเวลา 54 ปี ที่ผ่านมา วว.ได้ดำเนินงานวิจัยพัฒนา บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคอุสาหกรรม วิสาหกิจชุมชน มุ่งให้เกิดความมั่นคงเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ในการนี้เพื่อร่วมฉลองในวาระพิเศษดังกล่าว วว.ได้จัดนิทรรศการ "บนเส้นทางการเปลี่ยนแปลงสู่ TISTR 4.0" เพื่อแสดงความมุ่งมั่นของ วว. ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาลที่ใช้เศรษฐกิจขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม โดย วว. ได้ปรับยุทธศาสตร์และโครงสร้างการบริหารงาน ให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงและเป็นกลไกในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การจัดตั้งศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมอาหารสุขภาพ ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร ศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมพลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อม ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมวัสดุ ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมหุ่นยนต์และเครื่องจักรกลอัตโนมัติ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง ซึ่งมีกลไกการทำงานที่ช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการอย่างครบวงจร ตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางด้วยการใช้ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาช่วยเพิ่มมูลค่าและลดต้นทุนให้แก่สินค้า รวมถึง วว. ได้นำเทคโนโลยีดิจิตอลเข้ามาใช้ในการวิจัย บริการ ตลอดจนบริหารจัดการองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความรวดเร็ว ความถูกต้อง และอำนวยประโยชน์ให้แก่บุคลากรทั้งภายใน และลูกค้าของ วว. อาทิ ระบบ E-Procurement ระบบ E-HRIS ระบบ E-payment เป็นต้น

นอกจากนี้ วว.ยังได้จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้มีอุปการคุณ/พนักงานที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่ วว. ดังนี้
- นายธรรม์ เรืองวิทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เบสท์ ไดเรคชั่น ซิสเต็ม จำกัด รับโล่เกียรติคุณสีทอง
- Mr.Justin Pau ผู้จัดการทั่วไป บริษัท แบงค็อค เอ็กซ์ซิบิชั่น เซอร์วิสเซส จำกัด รับโล่เกียรติคุณสีเงิน

นอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับประกาศนียบัตร จำนวน 4 ราย ได้แก่ 1) นายธัชพล เกียรติวิชชุกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท คอสซูติก อินโนเวชั่นแลบอราทอรี่ส์ จำกัด 2) นายอนุชา พันธุ์พิเชฐ ผู้จัดการโครงการ Thailand LAB International VNU Exhibitions Asia Pacific Co.,Ltd 3) นายดำริ นามพญา ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิจิวิว แอดเวอร์ไทซิ่ง กรุ๊ป จำกัด 4) นายเสรี ศุภราทิตย์ ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค

- พนักงานผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ วว. รับโล่เกียรติคุณสีเงิน ได้แก่ 1.ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต รองผู้ว่าการบริหาร และคณะทำงานอนุรักษ์พลังงาน 2. ดร.ภูษิตา วรรณิสสร นักวิจัยอาวุโส ศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ ร่วมกับ ดร.ปนิดา บรรจงสินศิริ นักวิจัยอาวุโส สังกัดศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมอาหารสุขภาพ และทีมวิจัยและพัฒนาโพรฟรุต

- พนักงานผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ วว. รับประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ 1.นายอาณัติ หาทรัพย์ นักวิจัยอาวุโส ร.ผอ.ห้องปฏิบัติการทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีขนส่งทางรางและยานยนต์ขนส่ง 2. ดร.กฤติยา ทิสยากร นักวิจัยอาวุโส ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร

- พนักงาน วว.ที่ปฏิบัติงานครบ 30 ปี จำนวน 2 ราย และพนักงานที่ปฏิบัติงานครบ 20 ปี จำนวน 36 ราย รับประกาศนียบัตรเกียรติคุณและเข็มกลัดทองคำฝังเพชร

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง