มท. ร่วมจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- จันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2543 10:28:39 น.
กรุงเทพฯ--3 ก.ค.--มท.

เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภาพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในวันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2543 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542 เห็นชอบให้รัฐบาลเป็นเจ้าภาพจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี วันคล้ายวันพระราช สมภาพฯ ตลอดปี พ.ศ. 2543 โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดงานฯ กับพระราชทานพระมหากรุณา ให้การจัดงานฯ อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ นอกจากนี้นับเป็นสิ่งที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ได้ประกาศให้สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลกผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ ประยุกต์ การพัฒนามนุษย์ สังคมและสิ่งแวดล้อม

นายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปีฯ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานและ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ รวม 10 ฝ่าย เพื่อร่วมรับผิดชอบการจัดงานเฉลิมฉลองฯ ให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย กว้างขวาง และ สมพระเกียรติ ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้เป็นผู้ประสานการดำเนินงานในส่วนของ "คณะกรรมการฝ่ายจัด กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในประเทศ" โดยมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ทุกท่าน เป็นที่ปรึกษา และ มีปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานกรรมการ

กระทรวงมหาดไทยได้ประสานส่วนราชการและหน่วยงานภาคเอกชนทั่วประเทศดำเนินภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งมีผลงานชัดเจน อาทิเช่น

- ได้เชิญชวนส่วนราชการและหน่วยงานภาคเอกชน ร่วมจัดทำและเสนอโครงการเข้าร่วมเฉลิมพระเกียรติในประเทศ รวม 156 โครงการ/ กิจกรรม ในวงเงินงบประมาณ 124,621,260 บาท โดยโครงการที่จัดทำประกอบด้วย การเฉลิมฉลองตกแต่งธงทิวประดับตราสัญลักษณ์ การจัด แสดงนิทรรศการ โครงการพัฒนาส่งเสริมอาชีพและโครงการพัฒนาจิตใจและสังคม ซึ่งขณะนี้หน่วยงานเจ้าของโครงการ (85 หน่วยงาน) อยู่ระหว่าง เร่งรัดดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้

- กระทรวงมหาดไทยได้จัดสร้างบอร์ดเฉลิมพระเกียรติฯ ขนาดใหญ่สวยงามติดตั้งไว้ ณ บริเวณด้านหน้ากระทรวงมหาดไทย เพื่อเป็น การประชาสัมพันธ์การจัดงานฯ รวมทั้งเพื่อให้ประชาชนชาวไทย ได้ร่วมถวายความจงรักภักดีและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกร ชาวไทยเป็นอเนกอนันต์

การจัดงานเฉลิมฉลองครอบรอบ 100 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภาพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในครั้งนี้เป็นภารกิจอันสำคัญ ยิ่งของพสกนิกรชาวไทยทั้งชาติ การดำเนินการจัดงานจะต้องได้รับความร่วมมือร่วมใจจากหน่วยงานทุกฝ่ายทั้งภาคราชการและภาคเอกชนโดยเฉพาะ จังหวัดต่าง ๆ ขอให้ร่วมจัดโครงการ/กิจกรรมเฉลิมฉลองในพื้นที่ทั่วประเทศอย่างกว้างขวาง เช่น จัดสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ ตกแต่งตรา สัญลักษณ์ การจัดงานฯ ประดับโคมไฟ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ถวายเป็นพระราชกุศลและเป็นการสืบสวนพระราชปณิธาน

ขณะนี้ คณะกรรมการดำเนินการดำเนินการจัดงานฯ อยู่ระหว่างเร่งรัดดำเนินงานด้วยความทุ่มเทอย่างจริงจัง ทั้งในส่วนกลาง และ ส่วนภูมิภาค เพื่อให้การจัดงานเฉลิมฉลองฯ ในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชน และสมพระเกียรติ ต่อไป--จบ--

-อน-
ข่าวที่เกี่ยวข้อง