ชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามแบบ ภพ.30 ผ่านอินเทอร์เน็ตเป็นความร่วมมือของกรมสรรพากรและธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พุธที่ 30 พฤษภาคม 2544 09:25:03 น.
กรุงเทพฯ--30 พ.ค.--กรมสรรพากร
ทางเลือกใหม่ สบายกว่า

บริการรับชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามแบบ ภพ.30 ผ่านอินเทอร์เน็ตเป็นความร่วมมือของกรมสรรพากรและธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการยื่นแบบชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมชำระภาษีโดยใช้คำสั่งทางอิเล็กทรอนิกส์  ให้ธนาคารหักบัญชีเงินฝากของผู้ประกอบการ ชำระเข้าบัญชี กรมสรรพากรโดยตรงด้วยตนเองบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทั่วโลกได้ทุกที่ ไม่ว่าจะเป็นที่สำนักงาน ที่บ้าน ในประเทศหรือต่างประเทศ ตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันไม่มีวันหยุด ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ยื่นแบบ  ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบรักษาความปลอดภัย

ผู้ประกอบการมั่นใจได้กับระบบความปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีล่าสุด ด้วยระบบรักษาความปลอดภัย SSL (Secure Socket Layer) ที่ได้รับการยอมรับในระดับมาตรฐานสากล , SSP (Secure Payment Protocal) และระบบ 3 DES ซึ่งเป็นเทคโนโลยีเดียวกับที่ใช้ในเครื่อง ATM โดยกรมสรรพากรเห็นชอบแล้วว่าสามารถรองรับบริการได้อย่างดี  หลักฐานยืนยันการชำระภาษี หลักฐานยืนยันการชำระภาษี

ผู้ชำระภาษีจะได้รับหลักฐานยืนยันการชำระภาษี โดยระบบจะมีข้อความแจ้งให้ทราบทันทีและสามารถพิมพ์จากเครื่องพิมพ์ของท่านได้ นอกจากนี้ทางกรมสรรพากรจะทำการยืนยันผ่าน E- Mail ของท่านอีกครั้งหนึ่ง และจะส่งใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้ใช้บริการทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ของสถานประกอบการ  ค่าบริการ ค่าบริการ

ธนาคารคิดค่าธรรมเนียมการทำรายการ โดยเรียกเก็บจากผู้ใช้บริการในระบบ อัตรารายการละ10 บาท  ผู้มีสิทธิสมัครขอใช้บริการ ผู้มีสิทธิสมัครขอใช้บริการ

เป็นผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ต้องยื่นแบบ ภพ.30  และยื่นภายในกำหนดเวลาปกติเท่านั้นทำความตกลงกับกรมสรรพากรขอใช้บริการภาษีมูลค่าเพิ่มตามแบบ ภพ.30ผ่านอินเทอร์เน็ตทำความตกลงกับธนาคาร ขอใช้บริการ E-Commerce ในระบบ Self Service Banking  การยื่นคำขอใช้บริการกับกรมสรรพากร การยื่นคำขอใช้บริการกับกรมสรรพากร

ขอรับแบบและยื่นใบคำขอยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านอินเทอร์เน็ต (ภพ. 02.3) ได้ที่ศูนย์การยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 1 กรมสรรพากรหรือเรียกแบบคำขอยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านอินเทอร์เน็ต (ภพ. 02.3)จาก Website กรมสรรพากร(http://www.rd.go.th)กรอกรายการแล้วเลือกหัวข้อ "ลงทะเบียนเป็นสมาชิก"   จากนั้นรับรหัสการจดทะเบียน (Reference no.) ทาง E-mail Address ที่แจ้งไว้  นำเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องไปยื่น ณศูนย์การยื่นแบบ อินเทอร์เน็ตภาย ใน 15 วัน โดยแจ้งหมายเลขอ้างอิง (Reference no.) ของแบบ ภพ. 02.3 หรือ นำสำเนาแบบ ภพ. 02.3 ที่พิมพ์จากเครื่องให้แก่ เจ้าหน้าที่รับรหัสผู้ใช้ (User ID) และรหัสผ่าน (Password)  วิธีสมัครใช้บริการ E-Commerce ธนาคารกรุงไทย  วิธีสมัครใช้บริการ E-Commerce ธนาคารกรุงไทย เพื่อชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม

Login เข้า www.softbanks.net  ลงทะเบียนสมาชิกโดยกำหนด D-Cash # (member ID)และ Password ด้วยตนเอง จะได้รับ E-mail เพื่อยืนยันการใช้บริการทาง E-mail Address ที่ระบุในการลงทะเบียน นำ D -Cash # ที่ Register แล้ว   ไปติดต่อสมัครใช้บริการ E-Commerce   เพื่อชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาที่มีบัญชีเงินฝาก หรือ ถ้าไม่มีบัญชีเงินฝากให้เปิดบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวัน ที่สาขาที่สะดวกที่สุดกรอกแบบฟอร์มบริการ Self Service Banking โดยเลือกบริการ

1.  บริการ E-Commerce เพื่อชำระภาษีมูลค่าเพิ่มโดยระบุหมายเลข D-Cash # (member ID)

2.  บริการ Internet Banking ท่านจะได้รับ Pin Code ไปลงทะเบียน กำหนด User ID และ Password   เพื่อใช้บริการอื่นๆ ของธนาคาร ได้แก่  อัตราดอกเบิ้ย, อัตราแลกเปลี่ยน, Balance Inquiry, Statement Inquiry, Money Transfer, Cheque Status Inquiry, Stop Cheque เอกสารประกอบการสมัคร E-Commerce ของธนาคาร เอกสารประกอบการสมัคร E-Commerce ของธนาคาร

แบบฟอร์มขอได้จากธนาคาร
1. ใบคำขอใช้ Self Service Banking
2. ใบตัวอย่างลายมือชื่อเจ้าของบัญชี
3. หนังสือมอบอำนาจ
4. รายงานการประชุมยินยอมให้ใช้บริการ
เอกสารที่ต้องนำมา
1. E-mail ที่ได้รับจากลงทะเบียนสมาชิก softbanks.net
2. ภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน/บริษัท
3. ภาพถ่ายหนังสือบริคนธ์สนธิและข้อบังคับของบริษัท
4. ภาพถ่ายบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนนิติบุคคล--จบ--
-สส-
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง