กลุ่ม “Green @ Heart เครือข่าย....หัวใจสีเขียว ร่วมมือภาครัฐและเอกชน ร่วมรณรงค์วันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2560 ยกเครื่องชุมชน แฟลตทุ่งสีกัน-ตลาดยิ่งเจริญ จัดการ 'น้ำ-ขยะ-มลพิษ’

ข่าวทั่วไป Monday June 12, 2017 09:22 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--12 มิ.ย.--พีอาร์ วัน เน็ทเวิร์ค กลุ่ม "Green @ Heart เครือข่าย....หัวใจสีเขียว ร่วมมือภาครัฐและเอกชน ร่วมกันรณรงค์วันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2560 ภายใต้แนวคิด "ต้นแบบตลาดปลอดโฟม ประโคมถุงผ้า ต้นป่าสามัคคี เพิ่มดีกรีเครือข่าย" 5-7 มิ.ย.นี้ ณ อาคารอเนกประสงค์ชาวฟ้า สโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวน (ท่าดินแดง) ชูแฟลตทุ่งสีกัน ทอ. ชุมชนต้นแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และตลาดยิ่งเจริญ Green Market 4.0 พร้อมเดินหน้าดันโครงการ "Twin Training Program in School" เพื่อพัฒนาเยาวชนต้นแบบต่อยอดโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมชุมชน พล.อ.อ.มานะ ประสพศรี ประธานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมกองทัพอากาศ จากปัญหาสิ่งแวดล้อมที่รุนแรงเกิดขึ้น ทั้งสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป มลพิษทางน้ำ ขยะ และ อากาศ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนและ กองทัพอากาศมีเป้าหมายร่วมมือกับชุมชนต้นแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนภาครัฐภาคและเอกชน นำโดย กองทัพอากาศ ตลาดยิ่งเจริญ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ชุนชาวสะพานใหม่ ฯลฯ ร่วมกันจัดงานวันสิ่งแวดล้อมโลกประจำปี 2560 ในระหว่างวันที่ 5-7 มิถุนายนนี้ ณ อาคารอเนกประสงค์ชาวฟ้า สโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวน (ท่าดินแดง) ภายใต้แนวคิด "ต้นแบบตลาดปลอดโฟม ประโคมถุงผ้า ต้นป่าสามัคคี เพิ่มดีกรีเครือข่าย" เพื่อให้ข้าราชการ ทอ.ครอบครัว และประชาชนทั่วไป ให้ความสำคัญและตระหนักถึงปัญหาปัญหาสิ่งแวดล้อม และมีความรู้ในการจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ กลุ่ม "Green @ Heart เครือข่าย....หัวใจสีเขียวมีความพร้อมที่จะร่วมมือกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยได้วางยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ ทอ.เป็นแนวทางปฏิบัติของ กลุ่ม Green @ Heart เครือข่ายหัวใจสีเขียว เพื่อสร้างความเข้าใจ และประสานความร่วมมือในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับด้านสิ่งแวดล้อมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ ภาคประชาชน สำหรับกิจกรรมภายในงานตลอดทั้ง 3 วัน พบกับกิจกรรมมากมาย อาทิ ตลาดนัดธงฟ้า Green Fairจำหน่ายสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมปลอดโฟมและถุงพลาสติก ตลาดต้นไม้ และการจัดเสวนาทางวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม ในหัวข้อ "ประชารัฐร่วมสร้างมรดกสิ่งแวดล้อม สืบสานพระราชปณิธานพ่อ" โดยให้ความสำคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชน ได้แก่ โครงการ Green Airforce รณรงค์ให้ฐานการบินทั่วประเทศแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ,นำเสนอโครงการชุมชนต้นแบบ แฟลต ทอ.ทุ่งสีกัน (OFOP) และการสาธิตปฏิบัติ ทำน้ำหมักชีวภาพ เพื่อนำกลับไปใช้ประโยชน์ในครัวเรือนและชุมชน ,การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการขยะเหลือศูนย์ "Zero Waste Project"จาก บริษัท วงษ์พาณิชย์ จากัด การทำ Work Shop คัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิลอย่างเป็นระบบ, การแข่งขันการตอบปัญหาและการแสดงสุนทรพจน์ ด้านสิ่งแวดล้อม จากนักเรียนชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย,การประกวดโครงการสิ่งประดิษฐ์ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมตามแนวทางโครงการ พระราชดำริ และการประกวด Fashion Recycle ด้านนาวาอากาศเอก ฐากูร นาครทรรพ ผอ.กกร.สกป.กร.ทอ. กล่าวว่า แฟลต ทอ.ทุ่งสีกันเป็นชุมชนขนาดใหญ่ ที่มีขยะเป็นจำนวนมากและประสบปัญหาขยะล้นชุมชน เนื่องจากไม่มีระเบียบการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง การทิ้งขยะอยู่ในสภาพที่ทิ้งทุกอย่างในถังเดียวกัน ขยะอินทรีย์ ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล รวมทั้งขยะอันตราย รวมทั้งปัญหาการจัดเก็บขยะที่มีจำนวนเที่ยวไม่เพียงพอทำให้มีขยะตกค้างล้นออกมานอกถัง ส่งผลกระทบต่อสุขอนามัยของผู้อาศัย เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ฯลฯ จากสภาพปัญหาดังกล่าว ได้นำไปสู่กรอบแนวคิดในการแก้ไขปัญหาชุมชน โดยสมาชิกของชุมชนดังต่อไปนี้ ด้านการจัดการขยะการลดปริมาณขยะนั้นแต่ละบ้านจะร่วมกันลดปริมาณ และคัดแยกขยะออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ วัสดุ รีไซเคิล ขยะอินทรีย์ ขยะทั่วไป และขยะอันตราย เพื่อนำขยะมาใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุด เหลือขยะทิ้งให้น้อยที่สุด นอกจากนี้จัดให้มีร้านรับซื้อในราคายุติธรรม มีป้ายประชาสัมพันธ์ติดราคารับซื้อทุกแฟลต ขยะรีไซเคิลต้องแปลงเป็นเงินได้ทุกวัน มีการจัดประกวดขยะรีไซเคิลของแต่ละแฟลต ผลที่ได้รับเกิดการคัดแยกขยะ ครอบครัวมีรายได้ ให้แต่ละแฟลตจัดตั้งกลุ่มในการทำกิจกรรมจากขยะอินทรีย์ขึ้น โดยแยกขยะอินทรีย์ออกตั้งแต่ระดับครัวเรือนแล้วนำมาทิ้งที่ถังรวม และนำมาใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อสร้างประสบการณ์และรายได้เสริม ผลที่ได้รับเป็นสินค้า OFOPลดค่าใช้จ่าย ด้านการกำจัดน้ำเสีย ได้จัดฝึกอบรมการทำผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในชุมชน และเป็นสินค้ารักษ์โลกเพื่อจำหน่ายต่อไป ส่วนด้านการจัดการพื้นที่สีเขียวดำเนินการปรับพื้นที่รกร้าง ออกแบบระบบน้ำสำหรับแปลงเกษตรที่จะจัดทำขึ้นผลที่ได้รับชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบประเทศไทย โดยแต่งตั้งผู้ประสานงานถ่ายทอดความรู้ในการจัดการขยะ น้าเสีย และสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับชุมชนต่อไป นางสาวณฤมล ธรรมวัฒนะ ประธานกรรมการบริหารตลาดยิ่งเจริญ กล่าวว่า ตลาดยิ่งเจริญ ตระหนักถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอดและได้มีการวางแนวทางการแก้ปัญหาตามนโยบาย Green Market ตลอดจนและให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนเพื่อสานต่อภารกิจด้านสิ่งแวดล้อมกับโครงการมาโดยตลอด ล่าสุดได้จัดทำโครงการ"Twin Training Program in School" รุ่นที่ 1 โปรแกรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้เชิงบูรณาการ และเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการพัฒนายั่งยืนสำหรับทรัพยากรมนุษย์ สำหรับนักเรียนในโรงเรียน โดยความร่วมมือจากภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมคณะสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมอบทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาเยาวชนในโครงการ มูลค่า 144,000 บาท ให้กับนักเรียนโรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ เขตบางเขน เพื่อให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ ได้นำไปสานต่อในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมต่อไปในอนาคต นอกจากนี้ที่ผ่านมา ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เดินหน้าจัดการสิ่งแวดล้อมในตลาดยิ่งเจริญเพื่อยกระดับเป็น "ตลาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือ Green Market 4.0 กิจกรรมด้านการรักษาความสะอาด ให้ความสำคัญในการพัฒนาทางด้านสาธารณสุขของตลาดให้มีความสะอาด สว่าง ไม่เปียกเฉอะแฉะ ไม่ส่งกลิ่นเหม็น โดยมีการร่วมแรงร่วมใจระหว่างพ่อค้า แม่ค้า มาทำความสะอาดตลาดทุกไตรมาส การกำจัดขยะ สร้างจิตสำนึกในการกำจัดขยะเพื่อรักษาสภาพแวดล้อม ส่งเสริมการใช้ภาชีวะ โดยร่วมกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โครงการ " ลด ละ เลิก ภาชนะบรรจุอาหาร ใส่ใจสุขภาพและสิ่งแวดล้อม การรณรงค์การคัดแยกขยะ เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บ ลดมลภาวะ และการนำกลับมาใช้ใหม่หรือย่อยสลายเป็นพลังงานทางเลือก แก๊สชีวภาพ การบำบัดน้ำเสีย พัฒนาจากระบบน้ำเสียในปัจจุบัน Activated Sludge (ระบบเติมอากาศและตกตะกอน) สู่ระบบบำบัดน้ำเสีย RO (Reverse Osmosis) ซึ่งเป็นตลาดสดแห่งแรกและแห่งเดียวที่ใช้ระบบนี้ และการขุดลอกคลอง ร่วมกับกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตกรุงเทพเหนือ ขุดลอกคูคลองลำผักชีเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วม และขยะมูลฝอยอุดตันท่อระบายน้ำ

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ