สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร จัดฝึกอบรมช่วงปิดเทอมหลายโครงการ

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2543 10:43:33 น.
กรุงเทพฯ--23 มี.ค.--กรุงเทพมหานคร

สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร    จัดฝึกอบรมครูและบุคลากรประจำโรงเรียนในสังกัด        ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพหลายโครงการ ตลอดระยะเวลาปิดภาคเรียน

นายสุนันท์ สุนทรรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กทม. เปิดเผยว่า สำนักการศึกษา   กรุงเทพมหานคร ได้จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ       และประสบการณ์แก่ครูและบุคลากรของโรงเรียนในสังกัด กรุงเทพมหานครในช่วงปิดภาคเรียนหลายโครงการ ซึ่งมีทั้งโครงการวิชาการโดยตรง   และโครงการกลุ่มงานอาชีพ ในแต่ละโครงการจะมีหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรง  สำหรับกำหนดเวลาการฝึกอบรมมีดังนี้

กองวิชาการ โครงการอบรมวิชาบรรณรักษ์ศาสตร์ ระหว่างวันที่ 17 เม.ย. - 19 พ.ค. 43, โครงการอบรมบุคลากรวิจัยทางการศึกษา ระหว่างวันที่ 17 เม.ย. - 28 พ.ค. 43,    โครงการอบรมการวัดผล    กำหนดระยะเวลาอบรม 100  วัน  เริ่มตั้งแต่วันที่  27  มี.ค. 43

หน่วยศึกษานิเทศก์ โครงการอบรมครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ ปี 43 แบ่งเป็น 3 กิจกรรม    ดังนี้ กิจกรรมการจัดค่ายคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียน ระหว่างวันที่ 3-5 เม.ย. 43 จัด   ณ    ศูนย์ฝึกอบรมสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก,       กิจกรรมการประชุมปฏิบัติการจัดเอกสารและสื่อต้นแบบชุดฝึกอบรม    ระหว่างวันที่   19-21   เม.ย.    43 ณ จังหวัดราชบุรี, กิจกรรมการประชุมอบรมครู    เรื่อง ค่ายคณิตศาสตร์ ระหว่างวันที่ 25-27 เม.ย. 43   ณ    ศูนย์ฝึกอบรมสถาบันพัฒนาข้าราชการ กรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก     โครงการอบรมครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์ (ฝ่ายประถมศึกษา)      กิจกรรมอบรมครูสอนวิทยาศาสตร์    ชั้นประถมศึกษาปีที่    4    ระหว่างวันที่ 18-21 เม.ย. 43   ณ     ศูนย์ฝึกอบรมสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก

หน่วยศึกษานิเทศก์ ฝ่ายนิเทศกลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพ     โครงการพิเศษร่วมกับบริษัท   เคลโฮลิสติก    จำกัด อบรมเรื่อง "โปรตีนทดแทนเนื้อสัตว์" สำหรับครูผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนละ 1 คน จัดอบรมเป็นรุ่นๆ ละ 50 คน ตั้งแต่วันที่ 3-20 เม.ย. 43 หน่วยศึกษานิเทศก์ ฝ่ายนิเทศกลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย  โครงการอบรมวัฒนธรรมแก่นักเรียนผู้แทนกรุงเทพมหานคร    (คณะยุวทูตกรุงเทพมหานคร) จำนวน 10 คน    และครูผู้ติดตามนักเรียน   1    คน   ระหว่างวันที่    3-7    เม.ย  . 43 ณ ศูนย์ฝึกอบรมสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก,   โครงการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมการ เป็นยุวทูตของคณะยุวทูตและเจ้าหน้าที่ พร้อมครู รวม 15 คน ระหว่างวันที่ 9-12 พ.ค. 43 ณ โรงแรมสยามซิตี้

หน่วยศึกษานิเทศก์ ฝ่ายขยายโอกาสทางการศึกษา  โครงการอบรมผู้บริหารโครงการและครูผู้สอนเกี่ยวกับ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 120 คน    ระหว่างวันที่ 3-5 เม.ย. 43 ณ โรงแรม เอส ดี อเวนิว,       โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 231 คน ระหว่างวันที่ 24-28 เม.ย. 43  ณ สถาบันราชภัฎ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา,     โครงการอบรมเจ้าหน้าที่งานทะเบียนและวัดผลระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 110 คน รวม 2 รุ่น ระหว่างวันที่ 8-11 พ.ค. 43 ณ โรงเรียนวัดมกุฎกษัตริยาราม และโรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์, โครงการอบรมครูแกนนำระดับประถมศึกษา ระหว่างวันที่ 2-4 พ.ค. 43 ณ ศูนย์ฝึกอบรมสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก

นายสุนันท์     กล่าวเพิ่มเติมว่า     การฝึกอบรมดังกล่าวเป็นการเพิ่มศักยภาพในด้านการจัดการเรียนการสอนให้แก่ครูู และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานค  และเพื่อเป็นการสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา ที่ครูทุกคนจะต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู ภายในปี 2545 ด้วย--จบ--

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง