SPU: สู่จุดหมายร่วมกัน “Accounting Family Day Freshy 60” คณะบัญชี ม.ศรีปทุม

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2560 09:20:05 น.
กรุงเทพฯ--3 ส.ค.--มหาวิทยาลัยศรีปทุม

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดกิจกรรม Accounting Family Day พบปะผู้ปกครองนักศึกษาคณะบัญชี Freshy 60 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างความสัมพันธ์ที่ดี เพื่อนำไปสู่จุดมุ่งหมายร่วมกัน ในการร่วมผลักดันและส่งเสริมให้น้องๆ บัญชี SPU Freshy 60 เดินหน้าสู่การเป็นนักบัญชีคุณภาพและประสบความสำเร็จในอนาคต ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 1 ชั้น 11 อาคาร 40ปีศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.บางเขน เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2560

ผศ.ดร.ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์ คณบดีคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่า คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ตระหนักถึงการพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้และมีทักษะความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ซึ่งคณะบัญชีSPU ไม่สามารถดำเนินการได้โดยลำพังถ้าขาดการประสานงานและความช่วยเหลือจากผู้ปกครอง เพราะผู้ปกครองมีส่วนสำคัญในการอบรมดูแลนักศึกษาซึ่งเป็นบุตรหลานของตนเองในขณะที่บุตรหลานอยู่กับครอบครัว และเมื่อผู้ปกครองให้ความไว้วางใจในการส่งบุตรหลานมาให้เล่าเรียน ที่คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุมแล้ว ทางคณะบัญชี SPU จึงต้องมีการประสานงาน ติดต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลอันเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้เป็นคนเก่ง เป็นคนดีและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข อีกทั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม และผู้ปกครองจะได้มีโอกาสเพิ่มความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ซึ่งจะยังประโยชน์สูงสุดแก่นักศึกษาให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่สามารถสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการศึกษา

ดังนั้นคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม จึงได้จัดโครงการ Accounting Family Day ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานของท่านมาเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม และเพื่อให้ผู้ปกครองได้มีโอกาสพบปะกับอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะฯ ทำให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้ปกครองอันเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ปกครองนักศึกษาและนอกจากนี้ยังได้ทำการอัพเดทข้อมูลของผู้ปกครองสำหรับใช้ในการติดต่อระหว่างผู้ปกครองและอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อร่วมกันสังเสริม พัฒนา ป้องกัน และแก้ไขปัญหาควบคู่ขนานกัน ซึ่งจะทำให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ

โดยรูปแบบการจัดกิจกรรม โครงการ Accounting Family Day ในครั้งนี้ ได้จัดให้มีการพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยน เสนอแนะและแสดงความคิดเห็นร่วมกันระหว่างคณาจารย์ และผู้ปกครองนักศึกษาคณะบัญชี SPU Freshy 60 โดยมุ่งหวังผลักดันให้นักศึกษาคณะบัญชี SPU ได้เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง และได้รับความรู้ทักษะและประสบการณ์ต่างๆ สำเร็จการศึกษาออกไปเป็นบัณฑิตที่ดีมีคุณภาพในอนาคต

#SRIPATUM #SPU #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง #บัญชีศรีปทุม 4.0 #บัญชีศรีปทุม #บัญชีดิจิทัล #spuacc

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
โทร. 0-2579-1111 ต่อ 2374 , 2375 โทรสาร 0 2579 1111 ต่อ 2375
เว็บไซต์ https://www.spu.ac.th/fac/account/
หรือติดตามกิจกรรมต่างๆได้ที่ https://www.facebook.com/accspu.bangkhen
หรือเยี่ยมชมวิดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยศรีปทุมได้ที https://www.youtube.com/user/SPUFriends
ข่าวที่เกี่ยวข้อง