กรมการท่องเที่ยวจับมือสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดร่วมพัฒนาการท่องเที่ยวทั่วประเทศ

ข่าวท่องเที่ยว Thursday September 14, 2017 14:16 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--14 ก.ย.--Syllable กรมการท่องเที่ยว จับมือสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดทั่วประเทศบูรณาการความร่วมมือการบริหารจัดการ และพัฒนาองค์ความรู้เพื่อรองรับการขยายตัวอย่างต่อเนื่องในอนาคต นางสาววรรณสิริ โมรากุล อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เปิดเผยว่า ในปีที่ผ่านมา อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสามารถสร้างมูลค่าให้แก่เศรษฐกิจของไทยได้กว่า 2.51 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 17.7 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) และยังมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง กรมการท่องเที่ยว จึงได้จัดทำโครงการบูรณาการความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวกับสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดทั่วประเทศขึ้น เพื่อให้การบริหารจัดการและพัฒนาการท่องเที่ยวของแต่ละพื้นที่เป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง รวดเร็ว และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โครงการบูรณาการความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวกับสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และความร่วมมือในการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศ สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว และเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจถึงแนวทางการประสานความร่วมมือในการดำเนินโครงการในพื้นที่ของแต่ละจังหวัดร่วมกัน และเนื่องจากมีการปรับโครงสร้างภายในกรมการท่องเที่ยว ตลอดจนมีกฎหมายใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว จึงได้ชี้แจงทำความเข้าใจแนวทางในการทำงาน รวมทั้งรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ปัญหา และอุปสรรค เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงวิธีการทำงานให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อธิบดีกรมการท่องเที่ยว กล่าวเพิ่มเติมว่า ความร่วมมือจากบุคลากรของสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดซึ่งมีอยู่ทั่วประเทศจะช่วยให้งานพัฒนาด้านการท่องเที่ยว อาทิ การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการ การจดทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ และการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เป็นนโยบายของนางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ส่งเสริมให้มีการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงฯ เพื่อรองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยในอนาคต

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ