SPU: นศ.นิเทศฯ ป.โท ม.ศรีปทุม จิตอาสา ร่วมใจพัฒนาปลูกป่าชายเลน

ข่าวทั่วไป Monday September 25, 2017 16:15 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--25 ก.ย.--มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นสถาบันการศึกษา ที่มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาทุกระดับชั้นให้มีความเจริญงอกงามในด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญาและสังคม โดยการจัดกิจกรรมจิตอาสา เพื่อปลูกฝังนักศึกษาให้เป็นผู้มีระเบียบวินัย รักประชาธิปไตย รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ เสียสละ บำเพ็ญตนให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ รู้จักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการบำเพ็ญประโยชน์ โดย ดร.ธนชาติ จันทร์เวโรจน์ ผู้อำนวยการหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต จัดกิจกรรมโครงการ "อิ่มอุ่นกรุ่นไอรักไทย สานสายใยนิเทศ 59-60" จิตอาสา ร่วมใจพัฒนาปลูกป่าชายเลน(ต้นโกงกาง) ระหว่างวันที่ 23 – 24 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนธรรมชาติป่าชายเลน ชุมชนบางบ่อ หมู่ที่ 10 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีวัตถุประสงค์ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมสนับสนุนการปลูกป่าชายเลนและคุ้มครองสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด มีการเสียสละในการบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างให้นักศึกษามีความรัก สามัคคี รับผิดชอบ และเสียสละเพื่อสังคมอันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศตามแนวนโยบายพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม #SPU #SRIPATUM #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการSPU #นิเทศศาสตรมหาบัณฑิตSPU #จิตอาสาปลูกป่าชายเลน

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ