Quality Control & Safety Day 2017’s PEA.N2

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- อังคารที่ 26 กันยายน 2560 08:59:02 น.
กรุงเทพฯ--26 ก.ย.--การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

นายพันธ์เลิศ เกียรติไพบูลย์ ผู้อำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคเหนือ จังหวัดพิษณุโลก PEA.N2 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานนำเสนอกิจกรรมคิวซี และลงนาม MOU ความปลอดภัยในการทำงาน กฟน.2 ประจำปี 2560 "Quality Control & Safety Day PEA.N2 2017" โดยนายปริญญา เชื้อปรางค์ รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา กฟน.2 ในฐานะประธานจัดงานฯ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน โดยมีผู้บริหาร และพนักงานในสังกัด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่น โรงแรมอมรินทร์ลากูน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพร้อมก้าวสู่ยุค PEA 4.0 โดยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยังกล่าวถึงยุคสมัยของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แบ่งเป็น 4 ยุค
PEA 1.0 - "ทั่วถึง" เป็นยุคบุกเบิกสร้างระบบจำหน่าย
PEA 2.0 - "คุณภาพ" ยุคแห่งการพัฒนาระบบไฟฟ้าให้มีเสถียรภาพมั่นคง
PEA 3.0 - "ทันสมัย" ยุคที่นำเทคโนโลยีมาใช้ ทั้งด้านระบบไฟฟ้าและ ICT

PEA 4.0 - "นวัตกรรม" ยุคที่ก้าวสู่ "การพัฒนาคนด้วยนวัตกรรม พัฒนางานด้วยเทคโนโลยี" กิจกรรมคิวซี เป็นการพัฒนาทักษะบุคลากรสู่การทำงานแบบมืออาชีพ เพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน และปลูกฝังวัฒนธรรมความปลอดภัย ยกระดับความปลอดภัยในการทำงานของผู้ปฏิบัติงานให้มีความปลอดภัยทั้งระดับบุคคลและหน่วยงาน อีกทั้งเป็นการเลือกกลุ่มคิวซี ให้เป็นตัวแทน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก เพื่อนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการ คัดเลือกผลงานด้านความปลอดภัย จำนวน 3 ประเภท เข้าร่วมงานสัปดาห์ความปลอดภัย และเปิดโอกาสให้พนักงานได้นำเสนอผลงานจากการระดมความคิดในการทำงานเป็นทีม เป็นการฝึกฝนให้พนักงานได้นำเสนอข้อมูลในที่ประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับผลการประกวด "Quality Control & Safety Day PEA.N2 2017" ในวันนี้ ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดผลงานคิวซี ได้แก่ ทีม Mars Ranger กองระบบสื่อสาร ฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา และชนะเลิศงานด้านความปลอดภัย ประเภท Safety Talk ได้แก่ นายกานต์กวี สำเนียง จป.(วิชาชีพ) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดแพร่ ชนะเลิศประเภทการวิเคราะห์อันตรายโดยหลักการย้ำเตือนอันตราย (KYT) ได้แก่ทีม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอขาณุวรลักษบุรี และชนะเลิศ ประเภทโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ความปลอดภัย กฟน.2 ได้แก่ นายวิสณุภรศ์ เจริญวงศ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุโขทัย

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง