ตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้อนรับ บมจ. ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) (TOA) เริ่มซื้อขาย 10 ต.ค. นี้

ข่าวหุ้น-การเงิน 9 ตุลาคม พ.ศ. 2560 17:05 น. —ThaiPR.net

บมจ. ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สีทาอาคาร ผลิตภัณฑ์สีและสารเคลือบผิว พร้อมซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 10 ต.ค. นี้ ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 48,696 ล้านบาท โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า "TOA"

ดร. สันติ กีระนันทน์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยินดีต้อนรับ บมจ. ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) (TOA) ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สีทาอาคารและสารเคลือบผิวรายใหญ่ที่สุดของประเทศไทย เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง หมวดวัสดุก่อสร้าง ในวันที่ 10 ตุลาคม 2560

TOA มีผลิตภัณฑ์สีทาอาคาร ผลิตภัณฑ์สีและสารเคลือบผิวและผลิตภัณฑ์ประเภทอื่น ครอบคลุมทุกระดับราคาและการใช้งาน โดยกลุ่มลูกค้าเป็นผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นช่างมืออาชีพ และลูกค้าที่ซื้อสินค้าด้วยตัวเอง (buy it yourself หรือ BIY) มีทุนจดทะเบียน2,029 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 1,775 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุน 254 ล้านหุ้น โดยการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชน (IPO) ในครั้งนี้เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญ 507.6 ล้านหุ้น ประกอบด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุน 254ล้านหุ้นและหุ้นสามัญที่เสนอขายโดยผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท 253.6 ล้านหุ้นในราคาหุ้นละ 24 บาท คิดเป็นมูลค่าระดมทุน 6,096ล้านบาท มีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 48,696 ล้านบาท โดยมี บมจ. บล. กสิกรไทย และ บมจ. บล. บัวหลวง เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) (TOA) เปิดเผยว่า บริษัทฯ มีแผนจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนจากการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในครั้งนี้ไปพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพภายในบริษัทฯ ขยายธุรกิจในประเทศและรองรับแผนการสร้างโรงงานผลิตสีแห่งใหม่ในต่างประเทศอีก 3 แห่ง ได้แก่ ประเทศอินโดนีเซีย เมียนมาร์ และกัมพูชา ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ มีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นจากเดิมอีก 14.5 ล้านแกลลอนต่อปี สามารถตอบสนองความต้องการใช้สีในภูมิภาคอาเซียนที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อการเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดผลิตภัณฑ์สีและสารเคลือบผิวใน AEC

TOA มีผู้ถือหุ้นใหญ่ 3 ลำดับแรกหลังการเสนอขายหุ้น IPO ได้แก่ ครอบครัวตั้งคารวคุณ ถือหุ้นรวม 75.17% UBS Securities Pte Ltd เป็นผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้น 10.78% และ AIA TH EQ 2 P ถือหุ้น 0.56% ทั้งนี้การกำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO มาจากการสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ของนักลงทุนสถาบัน (book building) โดยราคา IPO เท่ากับ 24 บาท คิดเป็นอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E) ของบริษัทฯ เท่ากับ 24.40 เท่า โดยพิจารณาจากกำไรสุทธิของบริษัทฯ ในช่วง 12 เดือนย้อนหลัง (ตั้งแต่ไตรมาส 3 ปี 2559 ถึงไตรมาส 2 ปี 2560) หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมด (fully diluted) ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.98 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองต่างๆ ตามที่กฎหมายและบริษัทฯ กำหนดไว้ในแต่ละปี

ผู้ลงทุนและผู้สนใจ โปรดดูรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนของบริษัทที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th และข้อมูลทั่วไปของบริษัทที่ www.toagroup.com และที่เว็บไซต์ www.set.or.th


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ