บิ๊กบี้ รุกปลุกจิตสำนึกความรักชาติ สร้างวินัยและวัฒนธรรมความปลอดภัย เพื่อเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

ข่าวทั่วไป 9 ตุลาคม พ.ศ. 2560 17:25 น. —ThaiPR.net

กระทรวงแรงงานบูรณาการความร่วมมือสถาบันพัฒนาวินัยและความมั่นคงแห่งชาติ สร้างมีวินัย ภูมิใจในความรักชาติ และความรับผิดชอบให้กับบุคลากรด้านความปลอดภัยในการทำงานสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย ขับเคลื่อนนโยบาย Safety Thailand

นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆนี้พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ร่วมหารือกับ พลเอก พหล สง่าเนตร อดีตประธานคณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบการเรียนรู้ ในคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ในการดำเนินการร่วมกันระหว่างกระทรวงแรงงานกับสถาบันพัฒนาวินัยและความมั่นคงแห่งชาติ ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านความปลอดภัยในการทำงานให้เป็นพลเมืองดี มีวินัยเด่น ภูมิใจในความรักชาติ ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และมีความรับผิดชอบ ตอบสนองวาระแห่งชาติ"แรงงานปลอดภัย สุขภาพอนามัยดี"และเป็นการขับเคลื่อนนโยบาย Safety Thailand โดยการสอดแทรกเนื้อหาวิชาการด้านวินัยและความมั่นคงเข้าไปในหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัยในการทำงานในทุกระดับ ตามแนวทางประชารัฐโดยมอบให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นผู้ดำเนินการ

นายทศพล กล่าวเพิ่มเติมว่า กสร.ได้นำนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมาปฏิบัติโดยบรรจุในหลักสูตรการสร้างวินัยและการปลูกจิตสำนึกเพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยไว้ในหลักสูตรการอบรมความปลอดภัยในการทำงานทุกหลักสูตร เช่น หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน(จป.) หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ เป็นต้น ทั้งนี้บุคลากรด้านความปลอดภัยในการทำงานที่มีวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม จะเป็นกำลังสำคัญในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เกิดขึ้นได้อย่างแท้จริง และเป็นพลังในการขับเคลื่อนนโยบาย Safety Thailand ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ซึ่งในวันนี้ (วันที่ 9 ตุลาคม 2560) ทางสถาบันพัฒนาวินัยและความมั่นคงแห่งชาติได้เชิญให้ไปเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการในเรื่องการมีส่วนร่วมขับเคลื่อน Safety Thailand 4.0ตามนโยบายประชารัฐ ให้กับเครือข่ายของสถาบันฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางชัน เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ ได้ทราบด้วย


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ