กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดงานแถลงข่าวผลงานวิจัยเพื่อสืบสานพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยมูลนิธิปิดทองหลังพระ

ข่าวทั่วไป 12 ตุลาคม พ.ศ. 2560 11:39 น. —ThaiPR.net

ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และมูลนิธิปิดทองหลังพระ ได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อบูรณาการในการประยุกต์แนวพระราชดำริเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ และงานวิจัยแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน ตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่ ขั้นที่ 2 ให้ชุมชนสามารถรวมกลุ่มกันได้สำเร็จและมีประสิทธิภาพ

มูลนิธิปิดทองหลังพระ ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดทำงานวิจัยเรื่องการรวมกลุ่ม อย่างเข้มแข็งเพื่อการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน ในหัวข้อ "งานวิจัยถวายพระองค์" เพื่อรวมพลังความสามัคคีในการสืบสานแนวพระราชดำริ ตามรอยปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และร่วมกันเผยแพร่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและประเทศชาติ โดยกำหนดจัดงานแถลงผลการวิจัย ในวันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ สยามสมาคม ถนนอโศกมนตรี สุขุมวิท 21 กรุงเทพฯ

กำหนดการ

เวลา 09.00 น. ลงทะเบียน

เวลา 09.30 น. ชมนิทรรศการผลงานวิจัยของ 3 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เวลา 09.45 น. กล่าวเปิดงาน โดย นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

เวลา 10.10 น. ชมวีดิทัศน์ การรวมกลุ่มอย่างเข้มแข็งเพื่อการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เวลา 10.15 น. - แถลงผลงานวิจัย เรื่อง "เศรษฐกิจพอเพียงในบริบทของชนพื้นเมือง กรณีชาวเลมอแกน จังหวัดพังงา และชาวกะเหรี่ยงโผลว่ จังหวัดกาญจนบุรี" โดยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

แถลงผลงานวิจัย เรื่อง "3 ขั้นตอนเรียนรู้จากสหกรณ์สู่ทฤษฎีใหม่" โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

แถลงผลงานวิจัย เรื่อง "การรวมกลุ่มอย่างเข้มแข็งเพื่อการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน" โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เวลา 11.00 น. ตอบข้อซักถาม

เวลา 11.45 น. กล่าวสรุป และปิดงานแถลงผลงานวิจัยถวายพระองค์

ในการนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงขอเรียนเชิญท่านร่วมทำข่าวการแถลงผลการวิจัย หัวข้อ "งานวิจัยถวายพระองค์" ในวันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ สยามสมาคม ถนนอโศกมนตรี สุขุมวิท 21 กรุงเทพฯ กรมส่งเสริมสหกรณ์หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความร่วมมือจากท่าน และขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ