มรภ.สงขลา เปิดรับสมัคร นศ.ปริญญาโท 3 สาขา

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560 15:45:08 น.
กรุงเทพฯ--19 ต.ค.--มรภ.สงขลา

บัณฑิตวิทยาลัย มรภ. สงขลา เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท 3 สาขาวิชา สาธารณสุขชุมชน การจัดการเทคโนโลยีการเกษตร การบริหารการศึกษา พร้อมเปิดแจ้งความจำนงเข้าศึกษาต่ออีก 5 หลักสูตร

ผศ.ดร.สุระพรรณ์ จุลสุวรรณ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า บัณฑิตวิทยาลัยเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560 ใน 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาธารณสุขชุมชน (หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต) ภาคปกติ 7 คน ภาคพิเศษ 12 คน การจัดการเทคโนโลยีการเกษตร (หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต) ภาคปกติ 18 คน ภาคพิเศษ 10 คน และ การบริหารการศึกษา (หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต) ภาคปกติ 10 คน ภาคพิเศษ 32 คน นอกจากนั้น ยังเปิดรับแจ้งความจำนงเข้าศึกษาต่อใน 5 สาขาวิชาคือ 1. สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา 2. เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ 3. หลักสูตรและการสอน 4. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ 5. การจัดการสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติ

ผศ.ดร.สุระพรรณ์ กล่าวว่า คุณสมบัติของผู้สมัครสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ จากมหาวิทยาลัยในประเทศหรือต่างประเทศ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรองวิทยฐานะ และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านสุขภาพมาไม่น้อยกว่า 2 ปี ส่วนผู้ที่จะสมัครในสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการเกษตร ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร/ประมง/อุตสาหกรรมเกษตร/เทคโนโลยีและสาขาอื่นที่ใกล้เคียง หรือศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอื่น มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร/ประมง/อุตสาหกรรมเกษตร/ป่าไม้ ไม่น้อยกว่า 1 ปี และต้องมีเอกสารรับรอง หากคุณสมบัติไม่ตรงกับที่กล่าวมา ให้อยู่ในดุลพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

สำหรับผู้สมัครเรียนในสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ต้องสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่ ก.พ. รับรอง มีระดับคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.75 และต้องมีประสบการณ์การทำงานทางการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี กรณีที่หน่วยงานส่งเข้ามาศึกษาจะต้องมีตำแหน่งเป็นผู้บริหารระดับใดระดับหนึ่ง โดยมีหนังสือรับรองจากหัวหน้าหน่วยงานนั้น ซึ่งการพิจารณารับเข้าศึกษาจะใช้วิธีการสอบคัดเลือก และต้องผ่านการสอบคัดเลือกโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง ณ สำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มรภ.สงขลา (อาคาร 9 ชั้น 2ห้อง 203) ตั้งแต่บัดนี้-5 พ.ย.60 เวลา 08.30-15.00 น. (รับสมัครทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่เว็บไซต์ http://bundit.skru.ac.th โทร.0-7426-0274

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง