“อนันต์ชัย” สั่งเดินหน้า Safety Thailand พร้อมลุยค้ามนุษย์

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 12:11:41 น.
กรุงเทพฯ--15 พ.ย.--กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รักษาราชการอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงาน ของกสร. เน้นทำงานเชิงรุก ประสานเครือข่ายตามแนวทางประชารัฐ มุ่งขับเคลื่อน Safety Thailand คุ้มครองแรงงานกลุ่มเสี่ยง แรงงานนอกระบบ บังคับใช้กฎหมาย และพัฒนางานเพิ่มประสิทธิภาพ

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานให้กับหน่วยงานปฏิบัติทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคในพิธีเปิดโครงการขับเคลื่อนความปลอดภัยและ อาชีวอนามัยของประเทศไทย เร่งรัดมาตรการเชิงป้องกันตามปัจจัยเสี่ยงว่า ในปีงบประมาณ 2561 กสร. ให้ความสำคัญและจะขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยในการทำงานตามนโยบาย Safety Thailand ซึ่งจะเน้นย้ำในเรื่องการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด การสร้างจิตสำนึกเรื่องความปลอดภัยเพื่อให้เกิดมาตรการ เชิงป้องกัน สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายผ่านกลไกประชารัฐ รวมทั้งการขับเคลื่อนความปลอดภัยในการทำงานสู่แรงงานนอกระบบ โดยสถิติการประสบอันตรายกรณีร้ายแรงจะต้องไม่เกิน 4 ต่อ 1,000 ราย และทุกจังหวัดต้องลดสถิติการประสบอันตรายจากการทำงานให้น้อยลง

นายอนันต์ชัย กล่าวต่อไปว่า สำหรับนโยบายด้านคุ้มครองแรงงานในปีงบประมาณ 2560 นี้ จะเน้นย้ำเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงแรงงาน โดยเน้น การทำงานเชิงรุก การตรวจบังคับใช้กฎหมายโดยเฉพาะกิจการกลุ่มเสี่ยง กุ้ง ปลา อ้อย/น้ำตาล เครื่องนุ่งห่ม และการตรวจแรงงานเด็กในทุกกิจการ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานบังคับ แรงงานขัดหนี้ รวมไปถึงการส่งเสริมการจัดสวัสดิการแบบยืดหยุ่น ผลักดันให้สถานประกอบกิจการจัดทำ GLP TLS การพัฒนา E-service และการบริหารจัดการด้านแรงงานสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มยิ่งขึ้น

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง